add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Organizacja jednostki – Prokuratura Krajowa

Wydział I Śledczy

W jego skład wchodzi:

 • Dział do Spraw Przestępstw Finansowo-Skarbowych,
 • Dział do Spraw Błędów Medycznych.

Zakresem działania obejmuje:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym i gospodarczym;
 2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowali przygotowawczych określonej kategorii spraw;
 3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt.l – 2), rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, jak też w ramach pomocy prawnej;
 4. Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe i inne jednostki w sprawach przestępstw błędów w sztuce medycznej;
 5. sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania oraz pism procesowych związanych z zaskarżeniem prawomocnych orzeczeń w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2);
 6. okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Wydziale I;
 7. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
 8. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
 9. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
 10. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz, informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
 12. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 13. nadzorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie w podległych jednostkach;

Dział do Spraw Przestępstw Finansowo-Skarbowych

Obejmuje swoim zakresem:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach opisanych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, jak też w ramach pomocy prawnej;
 3. Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe i inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze finansowo – skarbowym;
 4. sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania oraz pism procesowych związanych z zaskarżeniem prawomocnych orzeczeń w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 5. okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Dziale;
 6. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.
 7. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego w sprawach finansowo skarbowych prowadzonych i nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych;
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w sprawach finansowo skarbowych w podległych prokuraturach rejonowych;
 9. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
 10. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 11. nadzorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie w podległych jednostkach, a dotyczących spraw określonych w pkt 1);

Dział do Spraw Błędów Medycznych

Obejmuje swoim zakresem:

 1. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt.l), rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, jak też w ramach pomocy prawnej;
 3. Koordynowanie postępowali przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe i inne jednostki w sprawach przestępstw dotyczących błędów w sztuce medycznej;
 4. sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania oraz pism procesowych związanych z zaskarżeniem prawomocnych orzeczeń w sprawach, o których mowa w pkt 1);
 5. okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Dziale;
 6. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.
 7. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych w sprawach dotyczących błędów medycznych prowadzonych i nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych;
 9. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
 10. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 11. nadzorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie w podległych jednostkach, a dotyczących sprawa określonych w pkt 1);

 

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy,

Zakresem działania obejmuje:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowali przygotowawczych w sprawach o
 2. najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. 1
 4. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 5. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 6. sprawy organizacyjne i kadrowe;
 7. przygotowanie posiedzeń Kolegium Prokuratury Okręgowej;
 8. szkolenia prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych;
 9. skargi i wnioski;
 10. przygotowanie i udostępnianie informacji publicznej;
 11. realizację zadali z zakresu kontroli zarządczej;
 12. kontakty z mediami;
 13. sprawozdawczość i statystykę;
 14. nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu:
 15. kontrolę realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie na zarządzenie Prokuratora Regionalnego lub Prokuratora Okręgowego, wizytacji i lustracji;
 16. prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 17. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie okresu powierzenia wykonywania czynności prokuratorskich;
 18. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracyjnych prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 19. obrót prawny z zagranicą;
 20. przygotowywania projektów wniosków w trybie art. 328 § 1 k.p.k. do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych;
 21. udział w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 22. udział w postępowaniu wykonawczym i penitencjarnym przed Sądem Okręgowym i postępowaniu o ułaskawienie;
 23. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.;
 24. przygotowywanie kasacji do Sądu Najwyższego od orzeczeń sądu odwoławczego oraz udział w posiedzeniu sądu w przedmiocie dopuszczalności kasacji;
 25. sporządzanie odpowiedzi na kasacje od orzeczeń sądu odwoławczego;
 26. udział prokuratorów w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 27. opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach;
 28. analizę orzecznictwa sądów oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
 29. udział prokuratorów w postępowaniu przed Sądem Okręgowym oraz postępowaniu odwoławczym przed tym Sądem w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych i w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, wynikających ze spraw prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe;
 30. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach, zaskarżanie do sądów niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych;
 31. wytaczanie powództw oraz kierowanie wniosków i ich popieranie przed sądem;
 32. sprawowanie zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych.

W Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym na samodzielnym stanowisku pracy zadania wykonuje:

 1. Audytor Wewnętrzny w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 885 z późn.zm.)
 2. Inspektor Ochrony Informacji zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.), w odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych jej prokuratur rejonowych.

Wydział VII  Budżetowo – Administracyjny

Zakresem działania obejmuje następujące sprawy:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta trzeciego stopnia;
 2. prowadzenie rachunkowości;
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych;
 4. obsługę administracyjno – gospodarczą;
 5. prowadzenie inwestycji i remontów;
 6. prowadzenie spraw socjalno – bytowych;
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. obsługę biura podawczego,
 9. prowadzenie archiwum zakładowego,
 10. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych,
 11. prowadzenie biblioteki Prokuratury Okręgowej;

  

Samodzielny IX Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

 

Zakresem działania obejmuje:

 1. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt.1-2) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 4. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 5. Koordynowanie postępowali przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe i inne jednostki w sprawach określonych w pkt 1);
 6. sprawowanie zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych w sprawach określonych w pkt 1-2).
 7. wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych;
 8. koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych, ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;
 9. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 10. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych na platformie ePUAP;
 11. zapewnienie technicznej obsługi czymiości związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych;
 12. zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych;
 13. wykonywanie analizy kryminalnej;
 14. prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej;
 15. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 16. opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązali informatycznych;
 17. współpraca z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dot. zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 18. wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

 

Samodzielny X Dział  do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zakres działania:

 1. ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.

W skład Samodzielnego X Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Kancelaria Tajna w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz Oddziały Kancelarii Tajnej w:

 1. Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu;
 2. Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu;
 3. Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem;
 4. Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach;
 5. Prokuraturze Rejonowej w Limanowej;
 6. Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

 Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego

Zakresem działania obejmuje:

 • wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885);

Samodzielne Stanowisko Pracy Starszego Inspektora do spraw Obronnych

Zakresem działania obejmuje:

 • zapewnia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 461) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

Podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych

Zakresem działania obejmuje:

 • zapewnia wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182), w odniesieniu do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych jej prokuratur rejonowych.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16
Data udostępnienia informacji: 2010-06-07
Liczba odsłon: 5 427

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj