add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje – Prokuratura Krajowa

Prokurator Okręgowy:

Michał TRYBUS

Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel. 18 41 41 000 wew. 101

 1. Prowadzi i nadzoruje śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym wpływające do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone indywidualnie do referatu własnego.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.
 3. Sprawuje kierownictwo nad jednostkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej w rejonie jej działania, a w ramach współdziałania w zakresie utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa oraz praworządności utrzymuje kontakty służbowe z kierownictwami organów współpracujących w tej dziedzinie oraz organami rządowej administracji ogólnej, jak też samorządu terytorialnego.
 4. Sprawuje nadzór służbowy nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz bezpośredni nadzór służbowy nad merytoryczną działalnością  Wydziału I Śledczego, Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz za wyjątkiem nadzoru w zakresie prowadzonych w tych komórkach postępowań przygotowawczych, postępowań odwoławczych realizowanych w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu przed Sądem Okręgowym,  postępowań wykonawczych i penitencjarnych przed  tym Sądem, postępowaniu o ułaskawienie, a także postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz działalności pozakarnej;  Wydziału III Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego X Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wraz z wchodzącą w jego skład Kancelarią Tajną, Samodzielnego stanowiska pracy do spraw obronnych, Samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego,  Samodzielnego stanowiska pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 5. Czuwa nad właściwą organizacją pracy oraz porządkiem i dyscypliną pracy w Prokuraturze Okręgowej oraz nadzoruje w tym zakresie podległe Prokuratury Rejonowe.
 6. Kieruje wykonaniem budżetu wydzielonego dla Prokuratury Okręgowej i podległych jej jednostek organizacyjnych.
 7. Wykonuje zarząd i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem Prokuratury.
 8. Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, a w tym określone w § 90 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 9. Dekretuje wpływającą do Prokuratury Okręgowej korespondencję z zewnątrz.
 10. Podpisuje:
  – pisma wychodzące na zewnątrz, prezentujące w swej treści stanowisko kierownictwa Prokuratury lub adresowane do organów centralnych albo naczelnych,
  – pisma adresowane do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego w Warszawie, Jego Zastępców, oraz Dyrektorów Departamentów i Biur w Prokuraturze Krajowej,
  – pisma do Prokuratora Regionalnego oraz Naczelników Wydziałów Prokuratury Regionalnej,
  – wnioski do Sądu Okręgowego o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,
  – wnioski do Prokuratora Regionalnego o uchylenie postanowień w trybie art. 328 kodeksu postępowania karnego,
  – pisma do Prokuratorów Rejonowych zastrzeżone do kompetencji Prokuratora Okręgowego.
 11. Podejmuje decyzje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych.
 12. Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu trwania śledztwa zatrzeżone do kompetencji Prokuratura Okręgowego jako bezpoośrednio przełożonego i prokuratora nadrzędnego z wyłączeniem postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I, w Wydziale IV i Samodzielnym IX Dziale do Spraw Informatyzacji i Analiz.
 13. Rozstrzyga spory kompetencyjne o właściwość miejscową między jednostkami rejonowymi.
 14. Zarządza przeprowadzenie wizytacji i lustracji w podległych Prokuraturach Rejonowych.
 15. Sporządza okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej oraz podległych Prokuratur Rejonowych.
 16. Akceptuje merytoryczną tematykę oraz organizację szkolenia zawodowego prokuratorów oraz pracowników administracyjnych.
 17. Zwołuje narady, odprawy i konferencje w zależności od istniejących potrzeb.
 18. Zwołuje i przewodniczy Kolegium Prokuratury Okręgowej w celu zasięgnięcia opinii w sprawach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne oraz poddane pod dyskusje przez Prokuratora Okręgowego.
 19. Przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków.
 20. Zastępuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego podczas urlopu lub dłuższej nieobecności w pracy, w zakresie wynikającym z jego obowiązków.
 21. Podejmuje inne czynności zmierzające do realizacji ustawowych zadań Prokuratury.

Zastępca Prokuratora Okręgowego:

Piotr KAPUSTKA 

Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel. 18 41 41 000 wew. 103

 1. Prowadzi i nadzoruje śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym wpływające do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone przez Prokuratora Okręgowego.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, przygotowuje projekty kasacji oraz wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach przez siebie prowadzonych i nadzorowanych.
 3. Dekretuje  i przydziela wpływajace według właściwości do Prokuratury Okręgowej sprawy karne do Wydziału I, Wydziału IV oraz Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz.
 4. Nadzoruje pracę Wydziału I Śledczego, Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego oraz Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz w zakresie prowadzonych i nadzorowanych w tych komórkach organizacyjnych postępowań przygotowawczych oraz postępowań przed sądem.
 5. Nadzoruje Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego w zakresie postępowań odwoławczych realizowanych w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu przed Sądem Okręgowym,  postępowań wykonawczych i penitencjarnych przed  tym Sądem, postępowaniu o ułaskawienie, a także postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraza działalności pozakarnej.
 6. Dekretuje wpływajacą z zewnątrz korespondencję w zakresie spraw określonych w pkt 5.
 7. Przesyła do sądu akty oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie postepowania karnego albo wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk, kierowane przez wymienione w pkt 4 komórki organizacyjne.
 8. Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na czas powyżej trzech miesięcy jako prokurator bezpośrednio przełożony i wykonuje inne przewidziane w przepisach kpk kompetencje prokuratora bezpośrednio przełożonego nad czynnościami podejmowanymi przez prokuratorów Wydziału I, Wydziału IV i Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz.
 9. Dokonuje końcowej oceny wyroków sądu I instancji w sprawach wniesionych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej, po przedstawieniu referartu przez Naczelników Wydziału I i Wydziału IV oraz Kierownika Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz oraz Kierowników Działów do Spraw Przestępstw Finansowo – Skarbowych oraz do Spraw Błędów Medycznych.
 10. Podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia prawomocnych orzeczeń sądowych, w sprawach skierowanych przez prokuratorów wymienionych w pkt 9 komórek organizacyjnych  po urzednim przedstawieniu  referatów przez Naczelników i Kierowników Działów.
 11. Przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków.
 12. Zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas urlopu lub dłuższej nieobecności w pracy, w zakresie wynikającym z jego obowiązków.
 13. Wykonuje inne czynności zlecone oraz prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze inne niż określone w pkt 1, a zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

Naczelnik Wydziału I Śledczego:

Stanisław GANCARZ

Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel. 18 41 41 050

 1.  Prowadzi i nadzoruje śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym i gospodarczym wpływające do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, przygotowuje projekty kasacji oraz wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach przez siebie prowadzonych i nadzorowanych.
 3. Podejmuje czynności oraz bierze udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 4. Kieruje całokształtem pracy Wydziału I, sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami wykonywanymi przez prokuratorów tego Wydziału. Odpowiada za poziom czynności i opracowań prokuratorów oraz ich terminowość.
 5. Zapoznaje się z projektami decyzji kończących postępowania przygotowawcze, projektami postanowień w przedmiocie środków zpobiegawczych oraz wniosków do sądu o ich zastosowanie, postanowień o wszczęciu śledztwa i jego przedłużeniu.
 6. Podpisuje pisma przewodnie i informacyjne, kierowane do Prokuratury Regionalnej.
 7. Podpisuje pisma kierowane do podległych Prokuratur Rejonowych w ramach prowadzonego w Wydziale zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego, a które nie należą do wyłącznej kompetencji Prokuratora Okręgowego.
 8. Dekretuje pocztę wpływającą do Wydziału I oraz przydziela sprawy do prowadzenia poszczególnym prokuratorom tego Wydziału oraz kieruje określone sprawy do Działów.
 9. Przydziela sprawy z zakresu sprawowanego zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego wpływające z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu oraz w zakresie koordynacji spraw gospodarczych z podległych Prokuratur Rejonowych.
 10. Zleca prokuratorom udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych przed sądami I i II instancji oraz w uzasadnionych przypadkach przygotowuje wnioski do Prokuratora Regionalnego o wyznaczenie prokuratora tej jednostki do udziału w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym.
 11. Zapoznaje się z treścią wniosków o wymiar kary, przyjmuje od prokuratorów sprawozdania z rozpraw (posiedzeń) sądowych w sprawach Wydziału , dokonując oceny zasadności decyzji sądowych, przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego do decyzji wnioski z referatów posesyjnych wraz z własnym stanowiskiem w sprawach zakończonych przed sądem I instancji.
 12. Opiniuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego oraz zleca udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach.
 13. Czuwa nad należytym wykorzystaniem materiałów prowadzonych śledztw do działalności profilaktyczno-cywilistycznej.
 14. Współpracuje z poszczególnymi wydziałami Komendy Wojewódzkiej, Powiatowej i Miejskiej Policji w zakresie ścigania przestępstw, a także z innymi organami państwowymi uprawnionymi do ścigania przestępstw.
 15. Sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.
 16. Nadzoruje pracę Kierownika Działu do Spraw Finansowo – Skarbowych i Kierownika Działu do Spraw Błędów w Sztuce Medycznej.
 17. Opracowuje okresowe analizy i informacje z zakresu swego działania.
 18. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu analizę spraw długotrwałych w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, których okres procesowego biegu przekroczył l rok pod kątem ewentualnego objęcia ich zwierzchnim nadzorem służbowym.
 19. Sygnalizuje Prokuratorowi Okręgowemu negatywne zjawiska w pracy Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, wymagających szybkiej reakcji.
 20. Nadzoruje sprawy z rejestru „I Ko” i terminowość ich załatwienia, a także z innych urządzeń ewidencyjnych Wydziału I.
 21. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową.
 22. Przyjmuje strony w sprawach załatwianych w Wydziale I.
 23. Zastępuje Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego w okresie urlopów lub dłuższej nieobecności w pracy we wszystkich sprawach wynikających z jego zakresu czynności, a także Kierownika Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz w zakresie kierowania Działem.
 24. Wykonuje inne czynności oraz prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze inne niż określone w pkt 1, a zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

 

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego:

Jerzy PIETRYGA

Prokurator Prokuratury Okręgowej 

tel. 18 41 41 030   

 1. Prowadzi i nadzoruje śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym wpływające do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, przygotowuje projekty kasacji oraz wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach przez siebie prowadzonych i nadzorowanych.
 3. Podejmuje czynności oraz bierze udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 4. Kieruje całokształtem pracy Wydziału IV, sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami wykonywanymi przez prokuratorów tego Wydziału. Odpowiada za poziom czynności i opracowań prokuratorów oraz ich terminowość, dekretuje pocztę wpływającą do Wydziału IV oraz przydziela do prowadzenia i nadzorowania postępowania przygotowawcze oraz sprawy z zakresu sprawowanego zwierzchniego i instancyjnego nadzoru wpływające z Prokuratury Rejonowej w Zakopanem, a także sprawy związane z obrotem prawnym w sprawach karnych z zagranicą.
 5. Zapoznaje się z projektami decyzji kończących postępowania przygotowawcze, projektami postanowień w przedmiocie środków zapobiegawczych oraz wniosków do sądu o ich zastosowanie, postanowień o wszczęciu śledztwa i jego przedłużaniu.
 6. Zleca prokuratorom udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych przed sądami I i II instancji oraz w uzasadnionych przypadkach przygotowuje wnioski do Prokuratora Regionalnego o wyznaczenie prokuratora tej jednostki do udziału w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym.
 7. Zapoznaje się z treścią wniosków o wymiar kary, przyjmuje sprawozdania z rozpraw (posiedzeń) sądowych w sprawach Wydziału IV, dokonując oceny zasadności decyzji sądowych, przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego do decyzji wnioski z referatów posesyjnych wraz z własnym stanowiskiem w sprawach zakończonych przed sądem I instancji.
 8. Opiniuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego oraz zleca udział w postepowaniu przed Sądem Okręgowym w tego rodzaju sprawach.
 9. Podpisuje pisma dot. spraw z zakresu postępowania przygotowawczego z wyłączeniem zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.
 10. Opracowuje projekty zarządzeń oraz innych pism i wytycznych dotyczących organizacji i funkcjonowania Prokuratury Okręgowej oraz podległych jej prokuratur rejonowych.
 11. Organizuje realizację zadań kadrowych związanych z problematyką zatrudniania pracowników, rozwiązywania z nimi stosunków pracy, wynagrodzeń, awansów, nagradzania, odznaczania, opiniowania, nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, ustalania wysokości urlopów pracowniczych, prowadzenia statystyki i ewidencji osobowej oraz spraw emerytalnych i rentowych, spraw dot. prokuratorów w stanie spoczynku, jak też rent rodzinnych po zmarłych prokuratorach.
 12. Sprawuje kontrolę przestrzegania dyscypliny pracy, a także nadzoruje prowadzenie postępowań służbowych i dyscyplinarnych, przygotowuje wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 13. Opracowuje projekty decyzji i wniosków kadrowych oraz etatowych, przygotowuje oceny kwalifikacyjne asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich.
 14. Przygotowuje odpowiedzi na wnioski i zapytania pracowników w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (służbowym).
 15. Przygotowuje niezbędne materiały dla Prokuratora Okręgowego na zwoływane przez niego Kolegium Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
 16. Sprawuje nadzór w zakresie planowanych i przeprowadzanych wizytacji i lustracji podległych Prokuratur Rejonowych oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń.
 17. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wizytatora Prokuratury Okręgowej.
 18. Nadzoruje postępowania w przedmiocie informacji publicznej określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 19. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej, odpowiadając za właściwą organizację kontaktów ze środkami masowego przekazu.
 20. Sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu oraz sprawozdawczością i statystyką.
 21. Odpowiada za realizację zadań w zakresie postępowania w sprawach skarg i wniosków.
 22. Przyjmuje strony w sprawach załatwianych w Wydziale IV.
 23. Realizuje  zlecone zadania w zakresie kontroli zarządczej.
 24. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu analizę spraw długotrwałych w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, których okres procesowego biegu przekroczył l rok pod kątem ewentualnego objęcia ich nadzorem służbowym.
 25. Zleca prokuratorm Wydziału IV udział w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym realizowanym w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek oraganizacyjnych prokuratury oraz udział w postępowaniu wykonawczym i penitencjarnym przed tym Sądem i postępowaniu o ułaskawienie, a także w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 26. Zleca prokuratorom Wydziału IV opracowanie kasacji od prawomocnych wyroków sądowych oraz pisemnych odpowiedzi na kasacje, a także przygotowanie wniosków o wywiedzenie kasacji przez Prokuratora Generalnego.
 27. Sprawuje nadzór nad prokuratorami prowadzącymi sprawy z zakresu pozakarnej działalności prokuratury oraz  zleca udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w tych sprawach.
 28. Zleca analizy orzecznictwa sądów oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki.
 29. Sygnalizuje Prokuratorowi Okręgowemu negatywne zjawiska w pracy Prokuratury Rejonowej w Zakopanem w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, wymagających szybkiej reakcji.
 30. Nadzoruje pracę prokuratorów wykonujących czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą.
 31. Wykonuje inne czynności oraz prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze inne niż określone w pkt 1, a zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.
 32. Zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego podczas urlopu lub dłuższej nieobecności w pracy we wszystkich sprawach wynikających z jego zakresu czynności, a także Kierownika Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz w zakresie kierowania Działem.

 

Kierownik Działu do Spraw Przestępstw Finansowo-Gospodarczych i Skarbowych

Jadwiga CIAPAŁA

Prokurator Prokuratury Okręgowej 

tel. 18 41 41 055

 1. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wpływjące do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone przez Naczelnika Wydziału I Śledczego.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, przygotowuje projekty kasacji oraz wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach przez siebie prowadzonych i nadzorowanych .
 3. Podejmuje czynności oraz bierze udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 4. Kieruje całokształtem pracy Działu do Spraw Przestępstw Finansowo – Skarbowych, sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynności wykonywanymi przez prokuratorów tego Działu. Odpowiada za poziom czynności i opracowań prokuratorów oraz ich terminowość.
 5. Zapoznaje się z projektami decyzji kończących postępowania przygotowawcze, projektami postanowień w przedmiocie środków zapobiegawczych oraz wniosków do sądu o ich zastosowanie, postanowień o wszczęciu śledztwa i jego przedłużaniu.
 6. Podpisuje pisma przewodnie i informacyjne nie zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika Wydziału I.
 7. Podpisuje pisma kierowane do podległych prokuratur rejonowych w ramach prowadzonego w Dziale zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego, a które nie należą do wyłącznej kompetencji Prokuratora Okręgowego.
 8. Dekretuje pocztę wpływającą do Działu oraz przydziela sprawy do prowadzenia poszczególnym prokuratorom tego Działu.
 9. Przydziela sprawy z zakresu sprawowanego zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego wpływające z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.
 10. Zleca prokuratorom udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych przed sądami I i II instancji oraz w uzasadnionych przypadkach przygotowuje wnioski do Prokuratora Regionalnego o wyznaczenie prokuratora tej jednostki do udziału w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym.
 11. Zapoznaje się z treścią wniosków o wymiar kary, przyjmuje od prokuratorów sprawozdania z rozpraw (posiedzeń) sądowych w sprawach Działu , dokonując oceny zasadności decyzji sądowych, przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego do decyzji wnioski z referatów posesyjnych wraz z własnym stanowiskiem w sprawach zakończonych przed sądem I instancji.
 12. Opiniuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego oraz zleca udział w postepowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach.
 13. Sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego od decyzji podejmowanych w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
 14. Sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
 15. Przygotowuje projekty postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa w wypadkach wskazanych w art. 310 § 2 kpk, a prowadzonych bądź nadzorowanych w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
 16. Bierze udział w posiedzeniach dot. sądowej kontroli postępowań przygotowawczych w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.
 17. Koordynuje oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych Prokuraturach Rejonowych dotyczącymi  przestępstw o charakterze finansowo – skarbowym, a także przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych Policji, i Straży Granicznej, udzielając w tym zakresie stosownych konsultacji i instruktażu oraz sporządza w tym przedmiocie cykliczne analizy.
 18. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu analizę spraw długotrwałych w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, których okres procesowego biegu przekroczył l rok pod kątem ewentualnego objęcia ich zwierzchnim nadzorem służbowym.
 19. Sygnalizuje Prokuratorowi Okręgowemu negatywne zjawiska w pracy Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, wymagających szybkiej reakcji.
 20. Sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.
 21. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową.
 22. Zastępuje Kierownika Działu do Spraw Błędów Medycznych w okresie urlopów lub dłuższej nieobecności w pracy we wszystkich sprawach wynikających z jego zakresu czynności.
 23. Wykonuje inne czynności oraz prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze inne niż określone w pkt 1, a zlecone przez Prokuratora Okręgowego jego Zastępcę lub Naczelnika  Wydziału I.

Kierownik Działu do Spraw Błędów Medycznych

Janusz IWIŃSKI

Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel.18 41 41 033

 1. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa dotyczące błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, a przydzielone przez Naczelnika Wydziału I Śledczego.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, przygotowuje projekty kasacji oraz wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach przez siebie prowadzonych i nadzorowanych.
 3. Podejmuje czynności oraz bierze udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 4. Kieruje całokształtem pracy Działu do Spraw Błędów Medycznych, sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynności wykonywanymi przez prokuratorów tego Działu. Odpowiada za poziom czynności i opracowań prokuratorów oraz ich terminowość.
 5. Zapoznaje się z projektami decyzji kończących postępowania przygotowawcze, projektami postanowień w przedmiocie środków zapobiegawczych oraz wniosków do sądu o ich zastosowanie, postanowień o wszczęciu śledztwa i jego przedłużaniu.
 6. Podpisuje pisma przewodnie i informacyjne nie zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika Wydziału I.
 7. Podpisuje pisma kierowane do podległych prokuratur rejonowych w ramach prowadzonego w Dziale zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego, a które nie należą do wyłącznej kompetencji Prokuratora Okręgowego.
 8. Dekretuje pocztę wpływającą do Działu oraz przydziela sprawy do prowadzenia poszczególnym prokuratorom tego Działu.
 9. Przydziela sprawy z zakresu sprawowanego zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego wpływające z Prokuratur Rejonowych w Limanowej i Muszynie.
 10. Zleca prokuratorom udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych przed sądami I i II instancji oraz w uzasadnionych przypadkach przygotowuje wnioski do Prokuratora Regionalnego o wyznaczenie prokuratora tej jednostki do udziału w postępowaniu odwołwczym przed Sądem Apelacyjnym.
 11. Zapoznaje się z treścią wniosków o wymiar kary, przyjmuje od prokuratorów Działu sprawozdania z rozpraw (posiedzeń) sądowych w sprawach Działu , dokonując oceny zasadności decyzji sądowych, przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego do decyzji wnioski z referatów posesyjnych wraz z własnym stanowiskiem w sprawach zakończonych przed sądem I instancji.
 12. Opiniuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego oraz zleca udział w postepowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach.
 13. Sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego od decyzji podejmowanych w Prokuraturach Rejonowych w Limanowej i Muszynie.
 14. Sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w Prokuraturach Rejonowych w Limanowej i Muszynie.
 15. Przygotowuje projekty postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa w wypadkach wskazanych w art. 310 § 2 kpk, a prowadzonych bądź nadzorowanych w Prokuraturach Rejonowych w Limanowej i Muszynie.
 16. Bierze udział w posiedzeniach dot. sądowej kontroli postępowań przygotowawczych w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.
 17. Koordynuje oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych Prokuraturach Rejonowych w sprawach przestępstw dotyczących błędów w sztuce medycznej oraz o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych, udzielając w tym zakresie stosownych konsultacji i instruktażu oraz sporządza w tym przedmiocie cykliczne analizy.
 18. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu analizę spraw długotrwałych w Prokuraturach Rejonowych w Limanowej i Muszynie, których okres procesowego biegu przekroczył l rok pod kątem ewentualnego objęcia ich zwierzchnim nadzorem służbowym.
 19. Sygnalizuje Prokuratorowi Okręgowemu negatywne zjawiska w pracy Prokuraturach Rejonowych w Limanowej i Muszynie w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, wymagających szybkiej reakcji.
 20. Sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.
 21. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową.
 22. Zastępuje Kierownika Działu do Spraw Finansowo – Skarbowych w okresie urlopów lub dłuższej nieobecności w pracy we wszystkich sprawach wynikających z jego zakresu czynności.
 23. Wykonuje inne czynności oraz prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze inne niż określone w pkt 1, a zlecone przez Prokuratora Okręgowego jego Zastępcę lub Naczelnika  Wydziału I.

Wizytator Prokuratury Okręgowej  

Elżbieta GRÓDEK

Prokurator Prokuratury Okręgowej 

tel. 18 41 41 053 

 1. Prowadzi i nadzoruje śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym wpływjące do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone przez Naczelnika Wydziału IV.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa  w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, przygotowuje projekty kasacji oraz wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach przez siebie prowadzonych i nadzorowanych.
 3. Podejmuje czynności oraz bierze udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 4. Sporządza środki zaskarżenia w toku postępowań przygotowawczych i od merytorycznych orzeczeń sądowych.
 5. Kieruje pracami zespołów powołanych do przeprowadzenia wizytacji bądź lustracji prokuratur rejonowych, sporządza projekty zarządzeń oraz szczegółowych założeń do tych wizytacji i lustracji, bierze udział w ich pracach na zasadach określonych w zarządzeniu o ich przeprowadzeniu.
 6. Opracowuje projekty harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej i czuwa nad jego bieżącym wykonaniem, z którego sporządza stosowne sprawozdanie.
 7. Prowadzi badania i analizy aktowe zlecone przez Prokuratora Okręgowego.
 8. Przedstawia informacje o istotnych problemach w pracy prokuratur rejonowych wynikające z przeprowadzonych wizytacji, lustracji i badań oraz przedstawia stosowne wnioski i propozycje.
 9. Przeprowadza oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratorów prokuratur rejonowych.
 10. Opracowuje pisma instruktażowe do prokuratur rejonowych w celu poprawienia jakości i efektywności ich czynności.
 11. Przygotowuje odpowiedzi na pozwy, pisma procesowe, przedstawia stanowisko oraz wykonuje inne czynności w sprawach w których Prokurator Okręgowy występuje jako strona reprezentująca Skarb Państwa w postępowaniu sądowym.
 12. Sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego od decyzji podejmowanych w Prokuraturze Rejonowej w Zakpanem.
 13. Sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.
 14. Przygotowuje projekty postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa w wypadkach wskazanych w art. 310 § 2 kpk, a prowadzonych bądź nadzorowanych w Prokuraturze Rejonowej w Zakpanem.
 15. Bierze udział w posiedzeniach dot. sądowej kontroli postępowań przygotowawczych w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.
 16. Koordynuje oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych Prokuraturach Rejonowych w zakresie ścigania przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (pedofilii) oraz o przestępstwa określone w art. 189a § 1 i § 2 kk, 21la kk oraz 203 kk, 204 § 3 kk, 200a § 2 kk i art. 191a § 1 kk udzielając w tym zakresie stosownych konsultacji i  instruktażu oraz sporządza w tym przedmiocie cykliczne analizy.
 17. Załatwia sprawy z zakresu obrotu prawnego z zagranicą porzydzielone mu przez Naczelnika Wydziału IV oraz bierze udział w postępowaniach sądowych dotyczących tych spraw.
 18. Prowadzi postępowania służbowe dotyczące prokuratorów i asesorów i przygotowuje w tym zakresie stanowiska.

 

Rzecznik Prasowy 

Leszek KARP

Prokurator Prokuratury Okręgowej 

tel. 18 41 41 015

 1. Prowadzi i nadzoruje śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym wpływjące do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone przez Naczelnika Wydziału IV.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa  w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, przygotowuje projekty kasacji oraz wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach przez siebie prowadzonych i nadzorowanych.
 3. Podejmuje czynności oraz bierze udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 4. Sporządza środki zaskarżenia w toku postępowań przygotowawczych i od merytorycznych orzeczeń sądowych.
 5. Bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Okręgowym realizowanym w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek oraganizacyjnych prokuratury oraz udział w postępowaniu wykonawczym, penitencjarnym przed tym Sądem i postępowaniu o ułaskawienie, a także w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 6. Opracowuje kasacje od prawomocnych wyroków sądowych oraz pisemne odpowiedzi na kasacje, a także przygotowuje wnioski o wywiedzenie kasacji przez Prokuratora Generalnego.
 7. Opininiuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego oraz bierze udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w tego rodzaju sprawach.
 8. Opracowuje pisma instruktażowe do podległych Prokuratur Rejonowych w celu poprawy jakości i efektywności ich czynności.
 9. Opracowuje analizy i informacje z zakresu swego działania na polecenie Prokuratury Krajowej, Prokuratora Regionalnego oraz Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy.
 10. Realizuje zadania o charakterze kontrolno – konsultacyjnym i sprawozdawczym, opracowując uogólniające informacje oraz przeprowadzając badania praktyki prokuratur rejonowych w zakresie udziału prokuratora przed sądem I instancji.
 11. Sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego od decyzji podejmowanych w Prokuraturze Rejonowej w Zakpanem.
 12. Sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w Prokuraturze Rejonowej w Zakpanem.
 13. Przygotowuje projekty postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa w wypadkach wskazanych w art. 310 § 2 kpk, a prowadzonych bądź nadzorowanych w Prokuraturze Rejonowej w Zakpanem.
 14. Bierze udział w posiedzeniach dot. sądowej kontroli postępowań przygotowawczych w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.
 15. Koordynuje oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych Prokuraturach Rejonowych w zakresie ścigania przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (pedofilii) ) oraz o przestępstwa określone w art. 189a § 1 i § 2 kk, 21la kk oraz 203 kk, 204 § 3 kk, 200a § 2 kk i art. 191a § 1 kk, udzielając w tym zakresie stosownych konsultacji i  instruktażu oraz sporządza w tym przedmiocie cykliczne analizy
 16. Pełni funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, a w szczególności udziela informacji dziennikarzom z prasy, radia i telewizji oraz innych środków masowego przekazu, odpowiada na krytykę prasową, kieruje sprostowania publikacji nieprawdziwych lub nieścisłych, wykorzystuje publikacje prasowe w działalności prokuratury, z powyższych czynności prowadzi kontrolkę.
 17. Współpracuje z Kierownikiem Samodzielnego IX Działu ds. Informatyzacji i Analiz  redagując serwisy informacyjne Prokuratury Okręgowej.
 18. Organizuje konferencje prasowe w Prokuraturze Okręgowej.
 19. Rozpoznaje i przygotowuje odpowiedzi na skargi wpływajace do Prokuratury Okręgowej oraz sporządza w tym zakresie sprawozdania.
 20. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową.
 21. Wykonuje inne czynności oraz prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze inne niż określone w pkt 1, a zlecone przez Prokuratora Okręgowego jego Zastępcę lub Naczelnika  Wydziału IV.

 

 

Kierownik Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz  

Grzegorz JĘDRZEJEK

Prokurator Prokuratury Okręgowej 

tel. 18 41 41 070  

 1.  Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk, a także   śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym wpływjące do Prokuratury Okręgowej, a przydzielone przez Zastepcę Prokuratora Okręgowego.
 2. Bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa  w pkt l) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.
 3. Podejmuje czynności oraz bierze udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
 4. Sporządza środki zaskarżenia w toku postępowań przygotowawczych i od merytorycznych orzeczeń sądowych.
 5. Kieruje całokształtem pracy Samodzielnego IX Działu, sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynności wykonywanymi przez prokuratorów tego Działu. Odpowiada za poziom czynności i opracowań prokuratorów oraz ich terminowość. Nadzoruje czynności w zakresie informatyzacji wykonywane w podległych Prokuraturach Rejonowych, a w szczególności związane z budową lub rozbudową sieci teleinformatycznej, wyposażeniem w sprzęt komputerowy i stanowiska poczty elektronicznej oraz internetowej.
 6. Podpisuje pisma przewodnie i informacyjne nie zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego.
 7. Podpisuje pisma kierowane do podległych prokuratur rejonowych w ramach prowadzonego w Dziale zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego, a które nie należą do wyłącznej kompetencji Prokuratora Okręgowego.
 8. Dekretuje pocztę wpływającą do Działu IX oraz przydziela sprawy do prowadzenia poszczególnym prokuratorom tego Działu oraz pracownikom administracyjnym.
 9. Przydziela sprawy z zakresu sprawowanego zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego wpływające z Prokuratury Rejonowej w Gorlicach.
 10. Zleca prokuratorom udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych przed sądami I i II instancji oraz w uzasadnionych przypadkach przygotowuje wnioski do Prokuratora Regionalnego o wyznaczenie prokuratora tej jednostki do udziału w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym.
 11. Zapoznaje się z treścią wniosków o wymiar kary, przyjmuje od prokuratorów Samodzielnego IX Działu sprawozdania z rozpraw (posiedzeń) sądowych w sprawach Działu , dokonując oceny zasadności decyzji sądowych, przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego do decyzji wnioski z referatów posesyjnych wraz z własnym stanowiskiem w sprawach zakończonych przed sądem I instancji.
 12. Opiniuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego oraz zleca udział w postepowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach.
 13. Sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego od decyzji podejmowanych w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.
 14. Sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.
 15. Przygotowuje projekty postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa w wypadkach wskazanych w art. 310 § 2 kpk, a prowadzonych bądź nadzorowanych w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.
 16. Bierze udział w posiedzeniach dot. sądowej kontroli postępowań przygotowawczych w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.
 17. Pełni funkcje koordynatora do spraw cyberprzestępczości oraz sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w tych sprawach w podległych Prokuraturach Rejonowych
 18. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu analizę spraw długotrwałych  w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, których okres procesowego biegu przekroczył l rok pod kątem ewentualnego objęcia ich zwierzchnim nadzorem służbowym.
 19. Sygnalizuje Prokuratorowi Okręgowemu negatywne zjawiska w pracy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, wymagających szybkiej reakcji.
 20. Wykonuje zadania związane z administrowaniem przez Prokuraturę Okręgową danymi w systemie informatycznym;
 21. Sprawuje nadzór i koordynuje działanie systemów zewnętrznych dostepnych w prokuraturze.
 22. Nadzoruje prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, współpracując w tym zakresie z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej.
 23. Obsługuje Biuletyn Informacji Publicznej /BIP/ oraz system AMRON.
 24. Opracowuje i analizuje potrzeby w zakresie wyposażenia w materiały eksploatacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.
 25. Opracowuje założenia organizacyjne zapewniające wdrożenie rozwiązań informatycznych.
 26. Organizuje oraz prowadzi szkolenia użytkowników systemów informatycznych.
 27. Bierze udział w opracowaniu założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udział w procedurach przetargowych dot. realizacji modernizacji infrastruktury technicznej i dostaw usług związanych z wdrożeniem, jak też eksploatacją rozwiązań informatycznych.
 28. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową.
 29. Wykonuje inne czynności oraz prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze inne niż określone w pkt 1, zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

Dyrektor Finansowy

Maria WESOŁOWSKA

tel. 18 41 41 040

 • Nadzoruje i kieruje pracą w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym

 

Główny Księgowy 

Małgorzata DZIEDZIC

tel. 18 41 41 047

 • wykonuje swe obowiązki w zakresie opisanym w art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

Kazimierz STUSIŃSKI 

tel. 18 41 41 038 

 • kieruje Samodzielnym X Działem ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • współdziała z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 • podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • opracowuje plan ochrony informacji niejawnych,
 • opracowuje plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnice państwową, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 • opracowuje wykazy stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,
 • przeprowadza szkolenie pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych,
 • odpowiada za ochronę systemów i sieci teleinformatycznych.

 

Inspektor Ochrony Danych

Luiza PAMIRSKA-ORACZ

tel. 18 41 41 073

 • Wykonywanie zadań określonych w art. 37 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i podległych prokuraturach rejonowych.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Piotr Płaneta
Informację udostępnił: Andrzej Piotr Płaneta
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16
Data udostępnienia informacji: 2011-09-14
Liczba odsłon: 7 143

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj