środa, 31 marca 2010

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Sygn. VII.281/5/13                                                                                          Tarnów, dnia 12 lipca 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

 1.   I.    Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu  i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz. 761)Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu służbowego:

Renault Thalia KT 41559 / Rok produkcji – 2005 / 1.4 benzyna /Przebieg 165 752 km/ Cena wywoławcza (zł) – 4000 zł / Wadium (zł) – 400 zł

 1. Pojazd można oglądać od dnia 15.07.2013 r. w godzinach: 10.00 – 14.00 przed siedzibą Prokuratury (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny oględzin).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 62 25, 666 845 123 w godzinach: 7.45 – 15.45.

 1. Wadium:
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 400,00 zł.
 3. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich, od poniedziałku do piątku
  w godzinach: 8.00 – 13.00 nie później niż w terminie do dnia 26.07.2013 r. do godz. 9.45 w kasie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, pokój nr 201 lub na konto:
  05 1010 1270 0034 7613 9120 0000.
 4. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zwraca się
  w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  1. Oferta
  2. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)    oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)    kserokopię dowodu wpłaty wadium.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów w pokoju nr 26, w terminie do 26.07.2013 r. do godziny 10.00.
 2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2013 r. o godzinie 10.15, w siedzibie Prokuratury Okręgowej
  w Tarnowie,  ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów – pokój nr 231.
 4. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Koperta zawierająca ofertę zgodną z ust. 1 ppkt. a, b, c, d powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem:

„OFERTA – PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO”.

 1. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a)    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b)    nie zawiera danych i dokumentów o których mowa powyżej w ust. 1 ppkt. a, b, c, d lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 1. Organizator przetargu powiadomi oferenta niezwłocznie o odrzuceniu oferty.
 2. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 5 dni od dnia wyboru oferty.
  1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.


Sygn. PO VII WB 233.1.2017                                                    Dnia 5 czerwca 2017 r.

W dniu 5 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, dokonała na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 5 czerwca 2017 r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Tomasz Augustyn
Informację udostępnił: Maciej Marzec
Data wytworzenia informacji: 2017-06-05
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12
Liczba odsłon: 3 152