add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W TARNOWIE O ORGANIZOWANYM W DRODZE KONKURSU NABORZE KANDYDATA NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W BRZESKU – Prokuratura Krajowa
środa, 12 maja 2021

OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W TARNOWIE O ORGANIZOWANYM W DRODZE KONKURSU NABORZE KANDYDATA NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W BRZESKU

Prokurator Okręgowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku- Prawo o prokuraturze ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 66) w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1838)

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Brzesku, ul. Szczepanowska 23,  32-800 Brzesko.

Podstawowe dane.

 

1)    Sygnatura konkursu   –  PO IV WOS 1111. 2. 2021

2)    Ilość wolnych stanowisk – jedno stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy.

3)    Przewidywany termin zatrudnienia –15 lipca 2021 roku.

4)    Miejsce pracy;

– Prokuratura Rejonowa ul. Szczepanowska 23, 32- 800 Brzesko,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

Asystent prokuratora w zastępstwie i na podstawie pisemnego upoważnienia prokuratora jest uprawniony do;

1)    Wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem,

2)    Przeprowadzania w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych;

a)     przesłuchania świadka,

b)    zatrzymania rzeczy i przeszukania,

c)     oględzin,

d)    eksperymentu.

3)    Asystent prokuratora jest uprawniony do wykonywania samodzielnie czynności administracyjnych związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postępowania.

 

Wymagania związane z danym stanowiskiem.

 

Wymagania te zostały uregulowane w art. 176 ustawy z dnia  28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 66)

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ( potwierdzone wydrukiem KRK),

2)    jest nieskazitelnego charakteru,

3)    ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznawane w Polsce,

4)    ukończył 24 lata.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

 

1)    podanie ( wniosek) skierowane do Prokuratora Okręgowego w Tarnowie o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora,

2)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz życiorys wraz z informacją o przebiegu dotychczasowego i aktualnego zatrudnienia,

3)    kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo,

4)    kopie ( odpisy) dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)    oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku- Prawo o prokuraturze tzn. że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

6)    oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej i korzysta z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z  pełni praw publicznych,

7)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

8)    informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. jego osoby,

9)    aktualna fotografię zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

10) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz posiadane kwalifikacje, uprawniania lub umiejętności, ( np. świadectwo pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, udział  w kursach i szkoleniach, certyfikaty itp.).

 

Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

 

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem Prokuratury Okręgowej w Tar-nowie oraz sygnaturą ( numerem konkursu) należy składać w terminie do dnia 06 czerwca 2021 roku  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie ( kod 33- 100) przy ulicy J. Dąbrowskiego 27 w godzinach urzędowania ( 7.00 do 14.30 każdego dnia roboczego) lub przesłać na wskazany adres z adnotacją na kopercie – „oferta pracy”- konkurs PO IV WOS 1111. 2  . 2021”.

W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs będzie składał się z trzech etapów;

 

1)    wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, która odbędzie się w dniu 07 czerwca 2021 roku,

2)    testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz     z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata lub rozwiązania kazusu procesowego, zaplanowanego na dzień 15 czerwca 2021 roku,

3)    rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2021 roku.

 

Informacje dodatkowe.

 

1)    Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Prokuratury  zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

2)    Osoby spełniające wymogi formalne, o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności, o jego miejscu i terminie zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, przy ulicy J. Dąbrowskiego 27, na stronie Internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3)    Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej, o jego miejscu i terminie zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, przy ulicy J. Dąbrowskiego 27, na stronie Internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4)    Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem konkursu, jak również złożone po upływie terminu składania podań ( wniosków).

5)    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych       ( „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach aplikacyjnych jest  Prokurator Okręgowy w Tarnowie ( 33-100), którego siedziba mieści się przy ulicy J. Dąbrowskiego 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz archiwizacji i statystyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem prokuratur rejonowych okręgu tarnowskiego, właściwych do realizacji  procesu rekrutacji. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.

W załączeniu „Klauzula obowiązku informacyjnego Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.”

6)    Dodatkowe informacje dotyczące składania dokumentów na konkurs można uzyskać telefonicznie pod numerem-  nr  kierunkowy (14)- 68 86 240.

 

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Zdzisław BOCHEŃSKI

Prokurator Prokuratury Regionalnej

 

 

 Klauzula obowiązku informacyjnego dla Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

……………………………………..

( miejscowość, data)

………………………………………….

( imię i nazwisko)

…………………………………………..

( nazwa jednostki)

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochro-nie danych- RODO), zostałem ( am)  poinformowany, że;

1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO jest Prokurator Okręgowy ul. J. Dąbrowskiego 27, 33- 100  w Tarnowie, 14 688- 62- 40, mail- prokuratura@tarnow.po.gov.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski- kontakt iod@tarnow.po.gov.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt.2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Prokuratury Okręgowej w Tarnowie i nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa, tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku- Prawo o prokuraturze lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje;

1)  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, stosownie do treści art.15- 17 RODO,

2)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, którego dokonano na pod-stawie zgody przed jej cofnięciem,

3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym egzemplarzu ( formacie) nadającym się do odczytu maszynowego,

4) prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziemy mogli świadczyć usług na rzecz Państwa.

8. W celu skorzystania z praw przysługujących Osobie, o których mowa w pkt.6 ppkt 1-4, należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych danych kontaktowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

…………………………………………………..

( podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maria Garbowska
Informację udostępnił: Maria Garbowska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-12
Data udostępnienia informacji: 2021-05-12
Liczba odsłon: 1 844

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj