add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W TARNOWIE O ORGANIZOWANYM W DRODZE NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO ASESORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W TARNOWIE – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 12 lipca 2021

OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W TARNOWIE O ORGANIZOWANYM W DRODZE NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO ASESORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W TARNOWIE

Prokurator Okręgowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 174 § 1 w zw. art. 75 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku- Prawo o prokuraturze ( Dz. U. z 2021 roku, poz. 66) w zw. z §. z § 90 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1206)

ogłasza nabór

 

na wolne stanowisko asesora  w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie mieszczącej się przy ul. J. Dąbrowskiego 27  w Tarnowie.

 

Podstawowe dane.

 

1)    Sygnatura naboru- PO IV WOS 1110. 4. 2021 Prokuratury Okręgowej w Tar-nowie

2)    Ilość wolnych stanowisk – jedno stanowisko asesora w pełnym wymiarze czasu pracy.

3)    Przewidywany termin zatrudnienia –listopad 2021  roku.

4)    Miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa ul. J. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1)    Wniosek o mianowanie na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie, adresowany do Pana Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Tarnowie.

2)    własnoręcznie napisany życiorys wraz z informacją o przebiegu dotychczasowego i aktualnego zatrudnienia,

3)    kwestionariusz osobowy, podpisany przez osobę ubiegająca się o mianowanie (dostępny na stronie Internetowej Prokuratury Okręgowej w Tarnowie). W kwestionariuszu należy wykazać przebieg dotychczasowego zatrudnienia ( z adresami pracodawców),

4)    aktualna fotografia,

5)    oryginał, odpis lub poświadczona notarialnie kopia świadectwa ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub ukończenia zagranicznych studiów  prawniczych uznanych w Polsce,

6)    oryginał, odpis lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,

7)    w przypadku złożenia egzaminu radcowskiego lub adwokackiego dokument potwierdzający jego złożenie oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lub zajmowanego stanowiska, przez co najmniej 3 lata, określone w art. 75 § 1a, § 2 i § 3 ustawy –Prawo o prokuraturze, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 174 § 1a ustawy- Prawo o prokuraturze,

8)    zaświadczenie lekarskie wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( tj. Dz. U z 2018 roku, poz. 619), stwierdzającego zdolność, ze względu na stan  zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, ze wskazaniem w jego treści podstawy prawnej i metryki rozporządzenia j.w.,

9)    zaświadczenie psychologiczne, wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego ( tj. Dz. U z 2018 roku, poz. 619), stwierdzającego zdolność, ze względu na stan  zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, ze wskazaniem w jego treści podstawy prawnej i metryki rozporządzenia j.w.,

10) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

11) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

12) oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

13) oświadczenie kandydata czy był karany za wykroczenia i o toczących się przeciw-ko niemu postępowaniach o wykroczenia, w których jest obwinionym,

14) oświadczenie kandydata, iż  nie pełnił służby wojskowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku i Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1882), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,

15) oświadczenia zawierające informację o ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się kandydata o mianowanie asesorem sędziowskim lub prokuratorskim, ze wskazaniem daty i jednostki sądu lub prokuratury lub o urząd sędziego albo prokuratora,

16) oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy, o ile pozostaje aktualnie w stosunku zatrudnienia,

17) kserokopii świadectw pracy z okresów poprzedniego zatrudnienia,

18) informacji lub kopii zaświadczeń o odbytych szkoleniach, osiągnięciach naukowych, pracy dydaktycznej i innych,

19) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego naboru (druk w załączeniu),

20) oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych- klauzula informacyjna      (druk w załączeniu)

 

Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

 

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem Prokuratury Okręgowej w Tar-nowie oraz sygnaturą ( numerem naboru) należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2021  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie ( kod 33- 100) przy ulicy J. Dąbrowskiego 27 w godzinach urzędowania ( 7.30 do 15.30 każdego dnia roboczego) lub przesłać na wskazany adres z adnotacją na kopercie – „oferta pracy”- nabór na stanowisko asesora – PO IV WOS 1110.4.2021”.

W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Nabór na stanowisko asesora  będzie składał się z dwóch etapów;

etap pierwszy– wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem zachowania terminu zgłoszenia oraz  spełnienia wymogów formalnych i dodatkowych, przeprowadzona w terminie do 06 września 2021 roku,

etap drugi– zaopiniowanie przez Kolegium Prokuratury Okręgowej w Tarnowie wszystkich kandydatów spełniających warunki formalne, stosownie do treści art. 51 pkt 2 ustawy 28 stycznia 2016 roku- Prawo o prokuraturze ( tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 66), w terminie w 14 dni od daty weryfikacji dokumentów.

 

Informacje dodatkowe.

 

1)    Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Prokuratury  zmierzającym do ich uzupełnienia, czy wyjaśnienia.

2)    Osoby spełniające wymogi formalne, o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu naboru polegającego na opiniowaniu przez Kolegium Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, o jego miejscu i terminie zostaną powiadomione co najmniej na 7 dni przed opiniowaniem poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, przy ulicy J. Dąbrowskiego 27, na stronie Internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Udział kandydatów celem ewentualnego wysłuchania na Kolegium Prokuratury Okręgowej w Tarnowie jest dobrowolny.

3)    Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem naboru, jak również złożone po upływie terminu składania podań ( wniosków).

4)    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych       ( „RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż Administratorem Danych Osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach aplikacyjnych jest  Prokurator Okręgowy w Tarnowie ( 33-100), którego siedziba mieści się przy ulicy J. Dąbrowskiego 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz archiwizacji i statystyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem prokuratur rejonowych okręgu tarnowskiego, właściwych do realizacji  procesu rekrutacji. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawienia, a także możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO. W załączeniu „Klauzula obowiązku informacyjnego Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.”

5)    Dokumenty osobowe złożone przez osobę, która zostanie mianowana asesorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowie zostaną dołączone do jej akt osobowych, zaś dokumenty osobowe w postaci urzędowych odpisów bądź zaświadczeń złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione, będą im zwrócone, natomiast pozostałe komisyjnie zniszczone, po upływie trzech miesięcy od daty mianowania wybranej osoby asesorem prokuratury.

6)    Dodatkowe informacje dotyczące składania dokumentów na nabór na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Tarnowie można uzyskać telefonicznie pod numerem –  nr  kierunkowy (14)- 68 86 240.

 

Załączniki;

Kwestionariusz osobowy dla kandydata na stanowisko asesora prokuratury (dostępny również na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Tarnowie w zakładce formularze)

Klauzula obowiązku informacyjnego wraz z oświadczeniem RODO

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Zdzisław BOCHEŃSKI

Prokurator Prokuratury Regionalnej

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA NA STANOWISKO ASESORA PROKURATURY

 

1. Imię (imiona)1
2. Nazwisko1
3. Data urodzenia1
4. Dane kontaktowe (wskazane przez kandydata na stanowisko asesora prokuratury) 1

4.1. Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………………..

(kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu)

4.2. Adres do korespondencji:

………………………………………………………………………………………………………………..

(kod pocztowy, miejscowość, województwo, gmina, ulica, numer domu, numer lokalu)

4.3. Adres poczty elektronicznej:

……………………………………………………………………………………………………………..

4.4. Telefon:

……………………………………………………………………………………………………………..
5. Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) 2*

5.1. Informacja o ukończeniu:

a) wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra:

………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa uczelni lub jednostki naukowej, data uzyskania tytułu zawodowego)

b) zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce:

………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa uczelni lub jednostki naukowej, data uzyskania tytułu zawodowego)

5.2. Informacja o posiadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych:

………………………………………………………………………………………………………………..

(jednostka naukowa, data uzyskania stopnia naukowego)

5.3. Dodatkowe kwalifikacje:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

(inne studia, studia podyplomowe, szkolenia lub inne formy uzupełniania wiedzy lub umiejętności)

6. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) 2*

6.1. Informacja o złożonym egzaminie prokuratorskim, sędziowskim, adwokackim, radcowskim:

………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa egzaminu, data złożenia oraz wynik końcowy egzaminu)

6.2. Odbyta aplikacja:

………………………………………………………………………………………………………………..

(okres, miejsce i tryb)

………………………………………………………………………………………………………………..

(w przypadku dopuszczenia do egzaminu bez konieczności odbywania aplikacji, należy podać podstawę prawną)
7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (wskazać wszystkie miejsca pracy i stanowiska od początku pracy zawodowej do chwili obecnej) 2*

7.1. Okres i miejsce zatrudnienia na stanowisku:

a) asystenta prokuratora:

………………………………………………………………………………………………………………..

b) asystenta sędziego:

………………………………………………………………………………………………………………..

7.2. Okres i miejsce wykonywania zawodu: adwokata, radcy prawnego, notariusza lub zajmowania stanowiska prezesa, wiceprezesa i radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

7.3. Okres i miejsce wykonywania czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

7.54 Pozostałe okresy i miejsca zatrudnienia (w tym stanowisko i nazwa pracodawcy):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

8. Dodatkowe dane dołączone do kwestionariusza (jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych)3

8.1. Oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

8.2. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

8.3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

8.4. Zaświadczenie stwierdzające, że kandydat jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków asesora4;

8.5. Oświadczenie, że kandydat nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. 2019 poz. 1882 z późn. zm.), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem**;

8.6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2019 poz. 430 z późn. zm.) albo informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy**.
………………………………………………………

(miejscowość, data)
………………………………………………………

(podpis kandydata na stanowisko asesora prokuratury)
*) należy załączyć dokumenty potwierdzające informacje zawarte w pkt 5-7 oraz wymienione w pkt 9

**) dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
Podstawa prawna:

1 art. 130 i art. 174 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

2 art. 75 i 174 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze w zw. z art. 221 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

3 art. 75 i 77 w zw. z art. 174 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze w zw. z art. 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

4 art. 77 § 1 pkt 2 i 77 § 2 w zw. z art. 174 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego w zw. z 221 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 

Klauzula informacyjna

 

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) – zwanego dalej „RODO”, Prokuratura Okręgowa informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, jest Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, nr tel.: (14) 622 27 31, adres e-mail: prokuratura@tarnow.gov.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: iod@perfectinfo.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora związanych z powołaniem na stanowisko asesora prokuratury.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 15-17 RODO,

2) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

3) przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego,

4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1-4 należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze w zw. z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w procedurze powołania na stanowisko prokuratora. Podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisana/podpisany* …………………………………………………………… oświadczam, że:

(imię i nazwisko kandydata na stanowisko asesora prokuratury)

 

1. posiadam wyłącznie obywatelstwo polski i korzystam z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2. nie byłam/byłem* prawomocnie skazana/skazany* za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

3. nie pełniłam/pełniłem* służby zawodowej, nie pracowałam/pracowałem* lub nie byłam/byłem* współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. 2019 poz. 1882 z późn. zm.), ani też nie byłam/byłem* sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.
4. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, tel. (14) 622 27 31, adres e-mail: prokuratura@tarnow.gov.pl, moich danych osobowych, innych niż określone w przepisach prawa, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w przekazanych z mojej inicjatywy dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury powołania na stanowisko asesora prokuratury.
5. zapoznałam/zapoznałem* się ze wszystkimi informacjami, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Prokuraturę Okręgową w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 27, 33-100 Tarnów, tel.: (14) 622 27 31, adres e-mail: prokuratura@tarnow.gov.pl, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury powołania na stanowisko asesora prokuratury.
 

 

…………………………………………………………

(miejscowość i data)
 

 

…………………………………………………………

(podpis kandydata na stanowisko asesora prokuratury)
*) niepotrzebne skreślić
 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maria Garbowska
Informację udostępnił: Maria Garbowska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-12
Data udostępnienia informacji: 2021-07-12
Liczba odsłon: 4 275

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj