Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 20 /16

Prokuratora Okręgowego w Tarnowie z dnia 6  maja 2016 roku

w sprawie określenia  wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej

w Tarnowie oraz zadań komórek organizacyjnych

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 13 /17

Prokuratora Okręgowego w Tarnowie z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia symboli cyfrowych i literowych wewnętrznych komórek organizacyjnych w Prokuraturze Okręgowej

w Tarnowie.

 

                      Na podstawie art. 25 § 1 oraz 37 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) oraz § 29 i § 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  (Dz. U. z 2016, poz. 508)

zarządza się co następuje:

 

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Tarnowie stanowią: Prokurator Okręgowy  w Tarnowie oraz Zastępca Prokuratora Okręgowego w Tarnowie.

§ 2. Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Tarnowie tworzą:

 1. Wydział I Śledczy,
 2. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy wraz z wchodzącym w jego skład Działem Postępowania Sądowego oraz Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz,
 3. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,
 4. Samodzielny Dział Ochrony Informacji Niejawnych z wchodzącą w jego skład Kancelarią Tajną,
 5. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych,
 6. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego,
 7. Sekretariat.

        § 3.1  Do zadań Wydziału I Śledczego należy:

1)      prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o naj-poważniejszej przestępstwa o charakterze  kryminalnym,

2)      prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przes-tępstwa finansowo-skarbowe, gospodarcze oraz inne,

3)      prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciał człowieka,

4)      prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych ( cyberprzestępczość),

5)      prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,

6)      udział prokuratorów  w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 1-4, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej  instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

7)      koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo-skarbowych,

8)      sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami powadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

9)      prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe oraz w sprawach określonych zarządzeniem Prokuratora Krajowego,

10)  monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki    i przygotowywanie analiz w tym zakresie,

11)  udział przed sądem w postępowaniu wykonawczym i ułaskawieniowym w sprawach prowadzonych uprzednio w Wydziale I Śledczym,

12)  udział przed sądem w sprawach, w których prokurator złożył wniosek o pociągnięcie podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności,

13)  koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki   w sprawach o przestępstwa o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym,

14)  sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,

15)  nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno- rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym przez ustawę o Policji i innych ustawach.

3.2 Wydziałem I Śledczym kieruje Naczelnik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Prokurator Okręgowy.

3.3 Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatorów  w zakresie prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, oraz o przestępstwa      z wykorzystaniem Internetu  i zaawansowanych technologii oraz systemów informatycznych     ( cyberprzestępczość) prowadzonych i nadzorowanych  w Prokuraturze Okręgowej i podle-głych jej jednostkach.

 

§ 4. 1 Do zadań Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego należy;

1)      prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o naj-poważniejszej przestępstwa o charakterze  kryminalnym, finansowo-skarbowym           i gospodarczym,

2)      udział w postępowaniu sądowym w sprawach rozstrzyganych w pierwszej  i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

3)      sprawy organizacyjne, kadrowe oraz z zakresu szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych prokuratury,

4)      prowadzenie wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych,

5)      dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

6)      dokonywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów,

7)      rozpatrywanie skarg i wniosków,

8)      rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,

9)      obrót prawny z zagranicą,

10)  udostępnianie informacji publicznej,

11)  kontakty z mediami,

12)  sprawozdawczość i statystyka,

13)   nadzór nad biurowością i pracą sekretariatów.

4.2  Do zadań Działu Postępowania Sądowego należy w szczególności;

1)      udział prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądami odwoławczymi   ( okręgowym i apelacyjnym) w sprawach karnych,

2)      udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia,

3)      udział w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,

4)      udział przed sądem w postępowaniu wykonawczym i ułaskawieniowym,

5)      udział przed sądem w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie bądź zatrzymanie,

6)      wytaczanie powództw regresowych i ich popieranie w związku z zasądzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia stosownie do przepisów rozdziału 58 kpk,

7)      analiza orzecznictwa sądów oraz kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego w podległych jednostkach organizacyjnych.

4.3  Do zadań Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz należy ponadto;

1)      wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych,

2)      wdrażanie w podległych jednostkach ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,

3)      administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informatycznego Schengen, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury  oraz Krajowego Rejestru Karnego       i innych zewnętrznych baz danych,

4)      administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i pro-kuratur rejonowych na platformie ePUAP,

5)      zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postę-powaniu karnym technik informatycznych,

6)      kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrona danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych,

7)      wykonywanie analiz kryminalnych,

8)      pozyskiwanie danych elektronicznych z dysków komputerowych oraz telefonów komórkowych na potrzeby prowadzonych postępowań przygotowawczych,

9)      prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji,

10)  prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej,

11)  obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

12)  wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratury.

4.4  W Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym na samodzielnym  stanowisku pracy zadania wykonuje:
– audytor wewnętrzny w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy    z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

4.5  Wydziałem IV Organizacyjno – Sądowym kieruje Naczelnik, którego pracę nadzoruje Prokurator Okręgowy, zaś Działem Postępowania Sądowego kieruje Zastępca Prokuratora Okręgowego, natomiast Działem ds. Informatyzacji i Analiz kieruje Kierownik, którego pracę bezpośrednio nadzoruje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego.

§ 5. 1  Do zadań Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego należy:

1)      zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,

2)      prowadzenie rachunkowości,

3)      zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,

4)      obsługa administracyjno – gospodarcza,

5)      prowadzenie inwestycji i remontów,

6)      prowadzenie spraw socjalno – bytowych,

7)      zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.2 Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym kieruje Dyrektor Finansowo – Administracyjny, którego pracę nadzoruje bezpośrednio Prokurator Okręgowy.

§ 6.1 Do zadań Samodzielnego Działu  do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1)      ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,

2)      ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3)      kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

4)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5)      przeprowadzanie postępowań sprawdzających,

6)      zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.

6.2  W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Kancelaria Tajna w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie oraz Oddziały Kancelarii
Tajnej w:

 • Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie,
 • Prokuraturze Rejonowej w Bochni,
 • Prokuraturze Rejonowej w Brzesku,
 • Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

6.3   Kancelarią Tajną kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej,  który koordynuje także pracę Oddziałów Kancelarii Tajnej  wymienionych w pkt 6.2, zaś jego pracę nadzoruje bezpośrednio Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

 

6.4  W Samodzielnym Dziale do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych na samodzielnym  stanowisku pracy zadania wykonuje starszy inspektor ds. obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zmianami) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

6.5   Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

§ 7.1 W Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie funkcjonuje Sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów, w ramach ich ustawowych kompetencji.

7.2   W skład Sekretariatu Prokuratury Okręgowej wchodzą następujące agendy:

 • biuro podawcze
 • archiwum zakładowe
 • biblioteka
 • składnica dowodów rzeczowych.

7.3   Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

7.4  Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego.

 

 

 

                                             P.f. Prokurator Okręgowy

Zdzisław BOCHEŃSKI

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maciej Marzec
Informację udostępnił: Maciej Marzec
Data wytworzenia informacji: 2016-07-05
Data udostępnienia informacji: 2012-03-05
Liczba odsłon: 5 585

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj