Prokuratura Okręgowa w Tarnowie

– Zdzisław Bocheński – Prokurator Okręgowy – tel. (14) 6886240 e-mail: zbochenski@tarnow.po.gov.pl

Sprawuje ogólne kierownictwo nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej, podejmując działania dla prawidłowej realizacji zadań służbowych, zwłaszcza zaś:

  1. wydaje zarządzenia i pisma okólne,
  2. ustala harmonogramy pracy,
  3. dokonuje podziału etatów prokuratorskich, urzędniczych i innych dla poszczególnych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej oraz podległych jednostek terenowych,
  4. ustala plan urlopów i udziela urlopów wypoczynkowych pracownikom Prokuratury Okręgowej i Prokuratorom Rejonowym,
  5. podejmuje decyzje w sprawach kadrowych oraz odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej prokuratorów, urzędników i pozostałych pracowników; występuje ze stosownymi wnioskami w tej mierze do Prokuratora Apelacyjnego,
  6. dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury Okręgowej,
  7. przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków.

Reprezentuje prokuraturę wobec władz, organów państwowych oraz samorządowych i współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w przepisach prawa. Nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Śledczego. Podejmuje – na wniosek Zastępcy Prokuratora Okręgowego decyzje o objęciu nadzorem służbowym toczących się w prokuraturach rejonowych postępowań przygotowawczych. Kieruje do sądów akty oskarżenia i wnioski o warunkowe umorzenie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale Śledczy, oraz wnosi środki zaskarżenia od orzeczeń sądów w tych sprawach. Zajmuje stanowisko w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy, w trybie przewidzianym Zarządzeniem Prokuratora Generalnego z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy. Nadzoruje pracę rzecznika prasowego, Samodzielnego Działu Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, Samodzielnego Działu Budżetowo – Administracyjnego, sekretariatu Prokuratury Okręgowej. Koordynuje budowę, wdrażanie i administrowanie elektronicznych systemów informatycznych; wykonuje obowiązki Administratora Danych Osobowych systemu informatycznego jednostek prokuratury okręgu tarnowskiego, wynikające z przepisów i uregulowań wewnętrznych. Prowadzi i sprawuje nadzór nad sprawami z zakresu obronności kraju.

Wioletta Moskwa – Zastępca Prokuratora Okręgowego – tel. (14) 6886240 , e-mail : wmoskwa@tarnow.po.gov.pl

Zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności. Kieruje Działem Postępowania Sadowego.

Przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków.

Nadzoruje i koordynuje działania, do których zobowiązany jest Prokurator Okręgowy w oparciu o przepis art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415).

 

– Arkadiusz Bara – Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego – tel. (14) 6886223 e-mail: abara@tarnow.po.gov.pl

Kieruje Wydziałem II Organizacyjno – Sądowym Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Ustala podział pracy w Wydziale. Przedkłada przełożonym opinie i wnioski w sprawach osobowych pracowników Wydziału.

– Mieczysław Sienicki – kontakt z mediami : tel. (14) 6886210 e-mail: media@tarnow.po.gov.pl :

Informuje środki przekazu o pracy prokuratury, organizuje spotkania z dziennikarzami i konferencje prasowe, śledzi na bieżąco publikacje prasowe dotyczące działalności Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur terenowych i sygnalizuje je kierownictwu prokuratury, udziela odpowiedzi na wymagające tego publikacje, prowadzi rejestr udzielonych środkom przekazu informacji oraz rejestruje inne formy działania.

Krzysztof Sokorski – Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – tel. (14) 6886211 email: ksokorski@tarnow.po.gov.pl

Kieruje Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz.

Wykonuje obowiązki pełnomocnika do Spraw Systemu Informatycznego Prokuratury i Administratora Bezpieczeństwa Informacji jednostek prokuratury okręgu tarnowskiego.
Koordynuje zagadnienia dotyczące udzielania informacji publiczne. Nadzoruje działalność szkoleniową.

Marcin Michałowski – kieruje Wydziałem I Śledczym – tel. (14) 6886205 , e-mail: mmichalowski@tarnow.po.gov.pl

Kieruje pracą Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej. Ustala podział pracy w Wydziale. Prowadzi postępowania przygotowawcze, a także bezpośrednio nadzoruje pracę pozostałych prokuratorów wykonujących czynności w tym Wydziale. Uczestniczy w postępowaniu przed sądami I instancji w sprawach prowadzonych w Wydziale Śledczym. Opracowuje na zlecenie przełożonych informacje dotyczące prowadzonych postępowań przygotowawczych. Przedstawia stanowisko i wnioski dotyczące przejęcia sprawy do prowadzenia w Wydziale Śledczym. Dokonuje – na polecenie Prokuratora Okręgowego – wstępnych analiz i merytorycznej oceny wniosków i materiałów w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy, a następnie przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu merytoryczną ocenę wniosków tych organów w trybie przewidzianym w Zarządzeniu Prokuratora Generalnego z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu realizacji kompetencji Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych w zakresie kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych dokonywanych przez uprawnione organy.

Dorota Filipek-Marek Wizytator – tel. (14) 6886208 , e-mail: dfilipek@tarnow.po.gov.pl

Dokonuje lustracji, wizytacji prokuratur rejonowych w oparciu o przygotowany plan lub polecenia przełożonych. Przedkładam przełożonym projekty zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych wynikających z ustaleń czynionych w toku lustracji i wizytacji.

Agnieszka Szatko – Dyrektor Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego – tel.(14) 6886204, e-mail: aszatko@tarnow.po.gov.pl

Sprawuje ogólne kierownictwo i odpowiada za organizację, całokształt i poziom pracy Działu III. Sprawuje ogólny nadzór nad gospodarką finansową i sprawami gospodarczymi Prokuratury Okręgowej w Tarnowie i prokuratur rejonowych okręgu tarnowskiego. Nadzoruje działalność prokuratur rejonowych z zakresie operacji pieniężnych związanych ze sprawami gospodarczymi. Wykonuje czynności związane z ustawą „Prawo zamówień publicznych” w zakresie remontów. Bierze udział w postępowaniach przetargowych na remonty i zakupy środków trwałych. Sporządza w systemie „e-PFRON” miesięczne deklaracje DEK-I-a i dokonuje ich ekspedycji oraz sporządza przelewy składek PFRON. Sporządza deklaracje na podatek od nieruchomości (dotyczy siedzib prokuratur) oraz dokonuje przelewów tych podatków do właściwych urzędów oraz przelewu opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości skarbu państwa. Opracowuje umowy dotyczące spraw budżetowo-administracyjnych i gospodarczych prokuratur okręgu tarnowskiego – będących wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego, jak i koniecznych do zawarcia w wyniku innych czynności i ustaleń.

Justyna Mundała – Główny Księgowy – tel. (14) 6886203 email: jmundala@tarnow.po.gov.pl

Wykonuje obowiązki głównego księgowego, wynikające z ustawy o finansach publicznych. Sporządza plan finansowy, bilans oraz prowadzi sprawozdawczość budżetową. Prowadzi gospodarkę finansową jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami. Analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, m.in. polityki rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Dekretuje i kontroluje wszystkie dokumenty finansowe to jest raporty kasowe, wyciągi bankowe itp. Prowadzi księgę sum depozytowych prokuratury.

Stanisław Krawczyk – Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – tel. (14) 6886251

Zapewnienia ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych, opracowuje plan ochrony prokuratury okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych i nadzoruje jego realizację. Zapewnia ochronę systemów i sieci teleinformatycznych,

Agnieszka Sobol – Audytor , e-mail: audytor@tarnow.po.gov.pl

Zakres działania:
-opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
-sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu,
-przeprowadzanie zadań audyt-owych,
-niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce,
-przeprowadzanie czynności sprawdzających, dotyczących uwag i wniosków zgłoszonych podczas przeprowadzania audytu wewnętrznego,
-wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

Małgorzata Wyczesany – Starszy Inspektor do Spraw Biurowości i Statystyki – tel. (14) 6886236, email: mwyczesany@tarnow.po.gov.pl

Sporządza sprawozdania i wykazy statystyczne przewidziane w instrukcji i zarządzeniach przełożonych i zwierzchników, prowadzi teczki i spisy spraw z zakresu administracji Wydziału I, bierze udział w wizytacjach i lustracjach problemowych w zakresie pracy sekretariatów prokuratur rejonowych i Prokuratury Okręgowej, prowadzi szkolenia urzędników i stażystów urzędniczych także z zakresu obsługi systemu informatycznego prokuratury „Libra”.

Maciej Marzec – Administrator Systemu Informatycznego – tel. (14) 6886254, e-mail: mmarzec@tarnow.po.gov.pl

Prowadzi dokumentację systemu informatycznego Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Tarnowie oraz nadzór techniczny nad eksploatacją sprzętu informatycznego, poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania: sieci teleinformatycznych, serwerów, stacji roboczych i innych urządzeń oraz systemów informatycznych.

Maria Garbowska – Kierownik Sekretariatu – tel. (14) 6886240, e-mail: sekretariat@tarnow.po.gov.pl

Kieruje i nadzoruje pracę sekretariatu, rozdziela wpływająca korespondencję, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, sporządza pisma związane z działalnością sekretariatu, sporządza plany urlopu pracowników.


Prokuratura Rejonowa w Tarnowie

Prokurator Rejonowy:

Marcin Stepień – tel. (14) 6886138 email: m.stepien@tarnow.po.gov.pl

Kieruje Prokuraturą Rejonowa oraz reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych oraz samorządowych, wydaje zarządzenia , dekretuje korespondencje, przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków, sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych i rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia oraz przedłuża czas trwania śledztw, kieruje do sądów akty oskarżenia oraz wnioski o warunkowe umorzenie postępowania.

Zastępca Prokuratora Rejonowego:

Barbara Glazer-Podobińska – tel. (14) 6886138 email: bglazer@tarnow.po.gov.pl

Zastępuje Prokuratora Rejonowego podczas jego nieobecności, przydziela wokandy, rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia oraz inne czynności prokuratora w postępowaniach przygotowawczych, przyjmuje sprawozdania z przebiegu rozpraw i posiedzeń sądów I Instancji, wnosi środki  zaskarżenia od orzeczeń sądowych, utrzymuje kontakty z prasa, nadzoruje prace sekretariatu.

Zastępca Prokuratora Rejonowego:

 Sylwia Ciochoń – tel. (14) 6886138 email: sciochon@tarnow.po.gov.pl

Zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego jednoczesnej  nieobecności z Arkadiuszem Barą, kieruje praca działu śledczego, rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia oraz inne czynności prokuratora w postępowaniach przygotowawczych, przedłuża czas trwania śledztw, prowadzi postępowania skargowe realizuje zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych, oraz p.poż i BHP oraz prowadzi postępowania przygotowawcze

Kierownik Sekretariatu:

Agata Kuczkowska – tel. (14) 6886138 email: akuczkowska@tarnow.po.gov.pl

Kieruje i nadzoruje pracę sekretariatu, rozdziela wpływająca korespondencję, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, sporządza pisma związane z działalnością sekretariatu, sporządza plany urlopu pracowników.


Prokuratura Rejonowa w Brzesku

Prokurator Rejonowy:

Andrzej Leśniak  – tel. (14) 663-05-43

Kieruje Prokuraturą Rejonową, wydaje zarządzenia, dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury, przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków, reprezentuje Prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jej właściwości, sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych, kieruje do sądów akty oskarżenia i wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, rozpoznanej zażalenia na postanowienia i zarządzenia prokuratora w postępowaniach przygotowawczych, przedłuża czas trwania śledztwa, utrzymuje kontakty z prasą, prowadzi postępowania przygotowawcze.

Zastępca Prokuratora Rejonowego:

Dorota Gac – tel. (14) 663-05-43

Zastępuje Prokuratora Rejonowego podczas jego nieobecności, rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia prokuratora w postępowaniach przygotowawczych, przyjmuje sprawozdania z przebiegu rozpraw i posiedzeń, sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu, realizuje zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych i zadań obronnych, prowadzi postępowania przygotowawcze.

Kierownik Sekretariatu:

Krystyna Krakowska – tel. (14) 663-05-43 , e-mail: brzesko@tarnow.po.gov.pl

Kieruje i nadzoruje pracę sekretariatu, rozdziela wpływająca korespondencję, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, sporządza pisma związane z działalnością sekretariatu, sporządza plany urlopu pracowników.


Prokuratura Rejonowa w Bochni

Prokurator Rejonowy:

Magdalena Klementowska – tel. (14) 612-36-97

Kieruje Prokuraturą Rejonową, wydaje zarządzenia, dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury, przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków, reprezentuje Prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jej właściwości, sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych, kieruje do sądów akty oskarżenia i wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, rozpoznanej zażalenia na postanowienia i zarządzenia prokuratora w postępowaniach przygotowawczych, przedłuża czas trwania śledztwa, utrzymuje kontakty z prasą, prowadzi postępowania przygotowawcze.

Zastępca Prokuratora Rejonowego:

Barbara Grądzka – tel. (14) 612-36-97

Zastępuje Prokuratora Rejonowego podczas jego nieobecności, rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia prokuratora w postępowaniach przygotowawczych, przyjmuje sprawozdania z przebiegu rozpraw i posiedzeń, sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu, realizuje zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych i zadań obronnych, prowadzi postępowania przygotowawcze.

Kierownik Sekretariatu:

Aneta Bienias – tel. (14) 612-36-97, e-mail: bochnia@tarnow.po.gov.pl

Kieruje i nadzoruje pracę sekretariatu, rozdziela wpływająca korespondencję, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, sporządza pisma związane z działalnością sekretariatu, sporządza plany urlopu pracowników.


Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej

Prokurator Rejonowy:

Waldemar Malec – tel. (14) 642-27-48

Kieruje Prokuraturą Rejonową, wydaje zarządzenia, dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury, przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków, reprezentuje Prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jej właściwości, sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych, kieruje do sądów akty oskarżenia i wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, rozpoznanej zażalenia na postanowienia i zarządzenia prokuratora w postępowaniach przygotowawczych, przedłuża czas trwania śledztwa, utrzymuje kontakty z prasą, prowadzi postępowania przygotowawcze.

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego:

Witold Swadźba – tel. (14) 642-27-48

Zastępuje Prokuratora Rejonowego podczas jego nieobecności, rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia prokuratora w postępowaniach przygotowawczych, przyjmuje sprawozdania z przebiegu rozpraw i posiedzeń, sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu, realizuje zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych i zadań obronnych, prowadzi postępowania przygotowawcze.

Kierownik Sekretariatu:

Krystyna Hereśniak – tel. (14) 642-27-48 , e-mail: dabrowa.t@tarnow.po.gov.pl

Kieruje i nadzoruje pracę sekretariatu, rozdziela wpływająca korespondencję, sprawuje nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, sporządza pisma związane z działalnością sekretariatu, sporządza plany urlopu pracowników.


 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Maciej Marzec
Informację udostępnił: Maciej Marzec
Data wytworzenia informacji: 2017-09-05
Data udostępnienia informacji: 2013-07-05
Liczba odsłon: 10 773

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj