poniedziałek, 06 maja 2019

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie (RP III WOS 1111.2.2019)

Prokurator Regionalny w Krakowie

ul. Cystersów 18, 31 – 553 Kraków

RP III WOS 1111. 2.2019

OGŁOSZENIE

Prokurator Regionalny w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie

Ilość wolnych etatów: 0,5

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: czerwiec 2019 r.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków

Osoba zatrudniona na stanowisku audytora wewnętrznego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. 2017 poz. 2077, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. 2018 poz. 506), polegające w szczególności na:

 • systematycznej ocenie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie,
 •  wykonywanie czynności doradczych, w tym składania wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania wymienionych jednostek prokuratury.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku audytora wewnętrznego – zgodnie z treścią rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych  pracowników   sądów i  prokuratury  oraz odbywania  stażu urzędniczego (Dz.U. 2017 poz. 485, z poźn.zm.).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

obligatoryjne:

•         pełna zdolność do czynności prawnych,

•         nieposzlakowana opinia,

•         niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•         nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, (skierowanie do lekarza medycyny pracy nastąpi po wyłonieniu kandydata do zatrudnienia, a uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do zatrudnienia, w tym w środowisku pracy z komputerem, będzie warunkiem koniecznym do zatrudnienia),

•         spełnienie wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077, z późn.zm.),

•         posiadanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego, znajomości standardów kontroli zarządczej, przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury,

•         posiadanie umiejętności stosowania prawa w praktyce, umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, argumentowania, podejmowania decyzji i efektywnego komunikowania się,

•         posiadanie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi (MS Office, w tym: Excel);

dodatkowe:

•         posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej rocznego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego lub nadzorowaniem albo wykonywaniem czynności kontrolnych – w jednostkach sektora finansów publicznych;

•         kreatywność i komunikatywność.

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);
 • kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru,
 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i posiadania kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych, określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych;
 • oświadczenia kandydata o:

o   posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystaniu z praw publicznych,

o   niekaralności   za  przestępstwo   lub   przestępstwo skarbowe,

o   nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania o przestępstw ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

o    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z klauzulą informacyjną (wg załączonego wzoru);

 • kopię dokumentów lub oświadczenie potwierdzających umiejętność obsługi komputera,
 • kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 •  kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20 maja 2019 r. (dla aplikacji przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego)

–        wymagane dokumenty należy składać osobiście w Dzienniku Podawczym Prokuratury Regionalnej w Krakowie, ul. Cystersów 18 lub przesłać pocztą na adres:

Prokuratura Regionalna

w Krakowie

31 – 553 Kraków

ul. Cystersów 18

–        dokumenty, które zostaną złożone do Prokuratury lub zostaną nadane u operatorów pocztowych po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

–        kontakt telefoniczny: (012) 294 – 27 – 00 w. 162 lub w.112.

Inne informacje:

 •  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie  nie będą brane pod uwagę  (decyduje  data doręczenia lub data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu ich przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
 • Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji.
 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, z tym że w trzypiętrowym budynku Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ul. Cystersów 18 nie ma windy.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – powołana przez Prokuratora Regionalnego w Krakowie Komisja Konkursowa dokonuje oceny czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne, jak również czy zgłoszenia zostały złożone w wyżej wymienionym terminie.

II etap – sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego  wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej oraz uregulowań prawnych dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury (test trwa 30 min.).

III etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której Komisja Konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

Prokurator Regionalny w Krakowie

Marek Woźniak

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marek Woźniak
Informację udostępnił: Małgorzata Król
Data wytworzenia informacji: 2019-05-06
Data udostępnienia informacji: 2019-05-06
Liczba odsłon: 3 033