OGŁOSZENIE

Prokurator Regionalny w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy
(etat z przeznaczeniem do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu
do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie)

Ilość wolnych etatów:  1
Przewidywany termin obsadzenia stanowisk: lipiec 2019 r.

Wymagania obligatoryjne: spełnienie warunków określonych w art. 2 pkt 1-4, 6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. 2018 poz. 577).

Na staż urzędniczy może zostać przyjęta osoba:
·        która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
·        o nieposzlakowanej opinii,
·        która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·        przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·        która posiada wykształcenie co najmniej średnie (wraz ze zdanym egzaminem maturalnym),
bądź wyższe, co najmniej ukończone studia I stopnia,
·        posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (skierowanie do lekarza medycyny pracy nastąpi po wyłonieniu kandydata do zatrudnienia, a uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zatrudnienia, w tym w środowisku pracy z komputerem, będzie warunkiem koniecznym do zatrudnienia).

4.      Wymagania dodatkowe:
·        umiejętność obsługi komputera, w tym sprawne posługiwanie się oprogramowaniem pakietu MS
Office (Word, Excel),
·        umiejętność obsługi sprzętu biurowego: fax, skaner, niszczarka, drukarka,
·        pełna dyspozycyjność w rozumieniu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością wykonywania obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych,
·        umiejętności pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
·        komunikatywność,
·        kreatywność,
·        wysoka kultura osobista,
·        odporność na stres,
·        znajomość organizacji i funkcjonowania prokuratury oraz metod i techniki pracy biurowej (mile widziany co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w jednostkach organizacyjnych prokuratury, sądzie, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych).

5.     Podstawowe obowiązki:
·      praca kancelaryjno – biurowa w sekretariacie,
·      przygotowywanie projektów pism na komputerze,
·      przygotowanie dokumentacji do archiwizacji.

6.      Wymagane dokumenty:
·        wniosek o dopuszczenie do konkursu,
·        kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru),
·        życiorys.
·        urzędowo poświadczony odpis świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych
co najmniej I stopnia,
·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
·        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
·        oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu wraz z klauzulą informacyjną (według załączonego wzoru);

7.      Termin składania dokumentów upływa z dniem: 20  czerwca 2019 r.
(dla aplikacji przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego)

–  wymagane dokumenty należy składać osobiście w Dzienniku Podawczym Prokuratury Regionalnej w Krakowie, ul. Cystersów 18 lub przesłać pocztą na adres:

Prokuratura Regionalna w Krakowie
31 – 553 Kraków
ul. Cystersów 18
kontakt telefoniczny: (012) 294 – 27 – 00 w. 112 lub w.113.

8.      Pozostałe informacje:
·        Podczas I etapu konkursu powołana przez Prokuratora Regionalnego w Krakowie Komisja Konkursowa dokona oceny czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne.
·        Lista osób dopuszczonych do udziału w II etapie konkursu zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie najpóźniej na 7 dni przed terminem II etapu mającego na celu sprawdzenie wiedzy poprzez rozwiązanie testu z zakresu: ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t. Dz.U. 2019 poz. 740) (zagadnienia ogólne) oraz rozwiązanie zadania praktycznego, sprawdzającego umiejętność obsługi programów z pakietu MS Office.
·        III etap konkursu, obejmujący rozmowę kwalifikacyjną odbędzie się nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu etapu II. Lista osób dopuszczonych do końcowego etapu zostanie zamieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie wraz z dokładnym terminem jego rozpoczęcia.
·        Wynagrodzenie kandydata na stanowisko stażysty wyłonionego w drodze konkursu zostanie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. 2017 poz. 485, z późn.zm.).
·        Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych, Prokuratura Regionalna w Krakowie nie odpowiada na oferty i nie zwraca złożonych dokumentów.
Osoby niezakwalifikowane do udziału w II etapie konkursu proszone są o osobisty odbiór dołączonych do wniosku o zatrudnienie na stanowisku stażysty oryginałów dokumentów.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marek Woźniak
Informację udostępnił: Kinga Jawień
Data wytworzenia informacji: 2019-06-06
Data udostępnienia informacji: 2019-06-06
Liczba odsłon: 686