RP III WOS 011.15.2017

RP III WOS 021.68.2017

ZARZĄDZENIE Nr 68/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku

Prokuratora Regionalnego sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz zadań komórek organizacyjnych.

Na podstawie art.22 § 3 i art. 37 § 1 ustawy  z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177), a także § 27 ust. 1 – 3 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016.508) zwanego dalej „regulaminem” :

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Krakowie stanowią:

1. Prokurator Regionalny w Krakowie,

2.  dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego w Krakowie.

W skład Prokuratury Regionalnej w Krakowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej,
 3. Wydział III Organizacyjno-Sądowy, w tym Dział Postępowania Sądowego
 4. Wydział VI Budżetowo – Administracyjny,
 5. VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych,
 6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 7. Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
 8. Stanowisko Audytora Wewnętrznego,
 9. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 10. Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika Wydziału, obejmuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego,
 2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę,
 3. prowadzenia i nadzorowania  wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) powierzonych odrębną decyzją Prokuratora Regionalnego imiennie wskazanym prokuratorom: o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego,
 4. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,
 5. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 6. sporządzania i kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach o których mowa w pkt 1-3,
 7. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
 8. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
 9. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
 10. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
 11. sprawowania zlecanego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznanych przez prokuratora nadrzędnego,
 12. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
 13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
 14. przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu,
 15. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów o których mowa w pkt 3, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego, prokuratora – koordynatora,
 16. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1-3 na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw,
 17. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podlegle jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
 18. wykonywania przez analityków kryminalnych analiz kryminalnych w ramach postępowań prowadzonych w Wydziale

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I sprawują Zastępcy Prokuratora Regionalnego.

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, kierowany przez Naczelnika Wydziału  obejmuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego,
 2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę,
 3. obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,
 4. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 5. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
 6. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
 7. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
 8. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
 9. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
 10. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach finansowo-skarbowych,
 11. sprawowania zlecanego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznanych przez prokuratora nadrzędnego, w sprawach wymienionych w pkt 1-2,
 12. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
 13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
 14. przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu,
 15. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1-2 na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw,
 16. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podlegle jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
 17. wykonywania przez analityków kryminalnych analiz kryminalnych w ramach postępowań prowadzonych w Wydziale

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II sprawują Zastępcy Prokuratora Regionalnego.

Wydział III Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika Wydziału  obejmuje zadania w zakresie:

 1. organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury,
 2. kadr i szkolenia,
 3. sprawozdawczości i statystyki,
 4. skarg i wniosków,
 5. działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla krakowskiego okręgu regionalnego,
 6. działalności Rzecznika prasowego,
 7. udostępniania informacji publicznej,
 8. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
 9. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 10. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową,
 11. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych, oraz w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie,
 12. zapewnienie obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej, oraz w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie,
 13. opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
 14. współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
 15. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, oraz w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych,
 16. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
 17. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej,
 18. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP,
 19. obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym,
 20. obsługa wideokonferencji,
 21. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 22. prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Krakowie lub jego Zastępców,
 23. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, o których mowa w pkt 22 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Krakowie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz wtoku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 24. sporządzanie kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 23,
 25. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 23,
 26. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 23,
 27. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 23,
 28. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 23,
 29. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-3,
 30. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-3,
 31. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-3,
 32. przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych,
 33. prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń,
 34. wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej,
 35. wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, który obejmuje zadania w zakresie:

 1. udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sadem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,
 2.  udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 3. udziału prokuratorów przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
 4. udziału prokuratorów przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu,
 5. monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w pierwszej i drugiej instancji, w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny, z wyłączeniem Działu Postępowania Sądowego, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego

Wydział VI Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo- Administracyjnego, do którego zadań należy:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji dysponenta budżetu drugiego i trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługa administracyjno-gospodarcza,
 5. prowadzenia inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów,
 8. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. prowadzenie biblioteki

W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

 VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy:

 1. prowadzenie i nadzorowanie zleconych przez Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka,
 2. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale,
 3. udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 4. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 5. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 6. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 7. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 8. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 9. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych,
 10. sprawowania zlecanego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznanych przez prokuratora nadrzędnego, w sprawach wymienionych w pkt 1,
 11. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1,
 12. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw,
 13. dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podlegle jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” obejmuje zakresem swego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,
 2. ochronę, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej

W ramach Działu funkcjonuje:

 1. Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,
 2. Oddział Kancelarii Tajnej kierowany przez Kierownika Oddziału Kancelarii Tajnej podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony Prokuratury Regionalnej w Krakowie, który obsługuje Prokuraturę Regionalną w Krakowie oraz Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

W Prokuraturze Regionalnej działa sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze, kierowany przez Kierownika sekretariatu i wykonujący prace:

 1. kancelaryjno-biurowe,
 2. pomocnicze

w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynności formalno-prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału III Organizacyjno-Sądowego.

W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy: 

 1. Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
 2. Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
 3. Administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
 4. Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy do wykonywania zadań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy zdnia 26 czerwca 1974 roku – Kodek pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.) i przepisów odpowiednich aktów wykonawczych

podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

2. Samodzielne stanowisko określone w ust.1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a określone w ust. 1 pkt 2 i 3 Wydział III Organizacyjno-Sądowy, określone w ust. 1 pkt 4 Wydział Budżetowo-Administracyjny

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marek Woźniak
Informację udostępnił: Agnieszka Chawińska
Data wytworzenia informacji: 2016-09-14
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17
Liczba odsłon: 8 398

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj