Prokurator RegionalnyMarek Woźniak

sprawuje ogólne kierownictwo nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Regionalnej w Krakowie, podejmuje niezbędne czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji ich zadań służbowych, osobiście nadzoruje działalność:

 • Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego,
 • Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
 • Inspektora Ochrony Danych,
 • Głównego Specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

i z tego tytułu :

 • określa – po uzyskaniu zgody Prokuratora Krajowego – strukturę organizacyjną Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 • dokonuje podziału czynności podległych mu prokuratorów, urzędników  i innych pracowników Prokuratury Regionalnej, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań, z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie, a także określa zasady zastępowania się pracowników,
 • w ramach i w zakresie udzielonego przez Prokuratora Krajowego upoważnienia powołuje do pełnienia funkcji w Prokuraturze Regionalnej, prokuraturach okręgowych i rejonowych oraz odwołuje z ich pełnienia,
 • podejmuje inne decyzje w sprawach osobowych w odniesieniu do prokuratorów, asesorów, aplikantów oraz asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników w zakresie ustalonym prawem;
 • podejmuje decyzje w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów i urzędników, w tym kieruje wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz decyduje, w przypadkach przewidzianych w ustawie, o zastosowaniu kar porządkowych,
 • sporządza roczny harmonogram działań Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 • ustala roczny plan urlopów prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Regionalnej i podległych Prokuratorów Okręgowych oraz udziela im urlopów,
 • w celu realizacji zadań służbowych wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe,
 • dekretuje korespondencję wpływającą, z wyłączeniem spraw objętych Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad rozdziału oraz przekazywania korespondencji jak też  imiennie przydziela sprawy o jakich mowa w art. 3  ustawy  oraz w § 28 pkt 1 – 3 lub w § 29 ust.2 pkt 1-2 cyt. Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • na wniosek Zastępców Prokuratora Regionalnego  lub po zasięgnięciu jego opinii, podejmuje decyzje o przejęciu do prowadzenia przez Wydziały I i II oraz Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych spraw prowadzonych w podległych prokuraturach,
 • informuje Prokuratora Generalnego (Krajowego) o zdarzeniach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter bądź skutki oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z działalnością podległych jednostek,
 • przekazuje Zgromadzeniu Prokuratorów informacje o działalności podległych prokuratur i pracy podległych prokuratorów,
 • zapewnia ochronę informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej,
  a w szczególności odpowiada za bezpieczeństwo wytwarzania, przetwarzania, przekazywania oraz przechowywania tych informacji,
 • jako Administrator Danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 j.t.) odpowiada  za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych  w Prokuraturze Regionalnej oraz wydaje stosowne zarządzenia w tym zakresie,
 • administruje danymi w systemach informatycznych Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 • sprawuje nadzór nad wdrażaniem Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz innych systemów informatyczno – lokalnych i ogólnopolskich,
 • czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów Prokuratury Regionalnej,
 • reprezentuje Prokuraturę Regionalną wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała  z nimi  w zakresie przewidzianym w ustawie,
 • podpisuje odpowiedzi do stron w sprawach skargowych,
 • przyjmuje w wyznaczonym czasie interesantów w sprawach skarg  i wniosków,
 • dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej i innych pracowników Prokuratury Regionalnej którzy z mocy prawa zobowiązani są do ich złożenia,
 • kieruje wykonaniem budżetu, wydaje ogólne dyspozycje w zakresie gospodarki budżetowo-finansowej w ramach uprawnień „dysponenta II i III stopnia środków budżetowych” oraz zatwierdza dokumenty bankowo-finansowe,
 • podpisuje i zatwierdza projekt budżetu i bilans Prokuratury Regionalnej oraz bilans zbiorczy obszaru działania Prokuratury Regionalnej,  zatwierdza plany i sprawozdania budżetowo-finansowe oraz sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie,
 • utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu – osobiście bądź za pośrednictwem Rzecznika Prasowego,
 • zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną,
 • kieruje przygotowaniami obronnymi w czasie pokoju oraz zapewnia osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • zapewnia funkcjonowanie w jednostce kontroli zarządczej,
 • podejmuje wszelkie inne decyzje zastrzeżone z mocy przepisów do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego,
 • wykonuje podczas nieobecności Zastępców Prokuratora Regionalnego przekazane im czynności i obowiązki służbowe w następującej kolejności: Barbara Kapera, Krzysztof Pijaj.

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego – Barbara Kapera

sprawuje nadzór nad pracą  Wydziału  III Organizacyjno – Sądowymi a w szczególności zaś w zakresie spraw prowadzonych w tym Wydziale:

 •  przedłuża czas trwania śledztw do roku,
 • rozpoznaje zażalenia jako prokurator bezpośrednio przełożony, na decyzje wydane w toku postepowania przygotowawczego,
 • kieruje akty oskarżenia, akceptuje propozycje wniosków w zakresie wymiaru kary i wnosi środki zaskarżenia,
 • kieruje wnioski do sadu apelacyjnego o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania w trybie art. 263 § 4 kpk,
 • przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski i oceny wynikające z pracy podległych prokuratorów,
 • koordynuje współpracę Prokuratury Regionalnej z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnym oraz innych właściwych organów dochodzenia,
 • przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o wywiedzenie kasacji w sprawach karnych oraz wnosi kasacje do Sadu Najwyższego,
 • w stosunkach międzynarodowych:  podpisuje wnioski o udzielenie pomocy prawnej w sprawach karnych,  podpisuje wnioski o przesłuchanie obywatela polskiego przebywającego za granica przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej,  kieruje do Prokuratora Generalnego wnioski o powołanie zespołu polskiego, o którym mowa w art.589c kpk.
 • kieruje do sadu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
 • współdziała z urzędami konsularnymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podpisuje w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych, zawiadamia o tymczasowym aresztowaniu zastosowanym wobec cudzoziemca,
 • kieruje do właściwego sadu wnioski o wznowienie postepowania sadowego,
 • na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o zdarzeniach dużej wagi, ze względu na ich rodzaj, charakter bądź skutki, w tym w przypadkach uzasadniających skierowanie informacji do Prokuratora Generalnego,
 • przekazuje do dalszego prowadzenia prokuratorom okręgowym materiały wyłączone z prowadzonych lub zakończonych postępowań,
 • rozstrzyga w przedmiocie wniosków o wyłączenie prokuratorów od prowadzenia spraw bądź wykonywania poszczególnych czynności,
 • rozpatruje skargi na czynności prokuratorów i pozostałych pracowników, jak tez w tym zakresie podpisuje odpowiedzi do stron w sprawach skargowych,
 • utrzymuje – osobiście lub za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – kontakty ze środkami masowego przekazu w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale III  lub w innych określonych przez prokuratora Regionalnego,
 • sprawuje nadzór nad wydawanymi przez prokuratora – referenta zarządzeniami o udostepnieniu materiałów niejawnych z akt postepowań przygotowawczych,
 • postanawia o przedłużeniu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku, na podstawie wniosków składanych w tym zakresie przez prokuratorów wykonujących obowiązki w podległych prokuraturach okręgowych,
 • podejmuje decyzje w sprawie objęcia nadzorem służbowym postępowań prowadzonych w podległych prokuraturach i wyznacza prokuratora sprawującego nadzór,
 • zwraca się do kierownika podległej jednostki organizacyjnej o nadesłanie informacji, o których mowa w  § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • poleca dokonanie analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • ze stosownym wyprzedzeniem informuje Prokuratura Regionalnego o okolicznościach uzasadniających stosowanie do dyspozycji  § 195 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, skierowanie zawiadomienia do Prokuratora Generalnego,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sadami w sprawach indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego,
 • nadzoruje lub prowadzi postepowania przygotowawcze w sprawach karnych przydzielonych indywidualnie przez Prokuratora Regionalnego,

a ponadto sprawuje nadzór nad pracą Działu Postepowania Sadowego w Wydziale III Organizacyjno – Sadowymi i sprawnej realizacji zadań służbowych i z tego tytułu:

 • sprawuje ogólne kierownictwo nad tym Działem w zakresie postępowania odwoławczego przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych, cywilnych   oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w zakresie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawach sądowoadministracyjnych,
 • na wniosek Kierownika Działu podejmuje decyzje w przedmiocie wywiedzenia kasacji w sprawach karnych oraz skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych  i sądowoadministracyjnych,
 • ocenia – na wniosek Kierownika Działu – zasadność wnoszonych środków prawnych oraz podejmuje decyzje w zakresie ich popierania, cofania lub zmiany,
 • organizuje w zakresie swoich uprawnień lub za pośrednictwem Kierownika Działu  pomoc instruktażową w różnych formach na rzecz podległych prokuratur okręgowych,
 • akceptuje opracowane w Dziale pisma i decyzje zastrzeżone do podpisu Prokuratora Regionalnego, a w zakresie swojego upoważnienia sama je podpisuje,
 • wytacza powództwa oraz składa wnioski i bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego,
 • na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o wynikach pracy Wydziału III,   a w szczególności Działu Postępowania Sądowego oraz o ważniejszych problemach związanych z ich merytoryczną działalnością,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz strony w związku z funkcjonowaniem Wydziału III,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej oraz realizuje wyznaczone przez Prokuratora Regionalnego zadania obronne przewidziane w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Regionalnej,
 • wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Regionalnego,  a także na podstawie jego upoważnienia,
 • dekretuje korespondencję bezpośrednio wpływającą do Działu Postępowania Sądowego oraz Wydziału III w zakresie przekazanym jej przez Prokuratora Regionalnego,
 • zastępuje Prokuratora Regionalnego w czasie jego nieobecności, wykonując czynności z zakresu jego kompetencji, w tym też imiennie przydziela sprawy   o jakich mowa w § 28 pkt 1 – 3  lub w § 29 ust.2 pkt 1-2 – Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorom wykonującym obowiązki służbowe poza Wydziałem  I i II  oraz Samodzielnym Działem do Spraw Błędów Medycznych,
 • zastępuje drugiego Zastępcę Prokuratora Regionalnego Krzysztofa Pijaja w czasie jego nieobecności, wykonując czynności z zakresu jego kompetencji.

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego  – Krzysztof Pijaj:

Sprawuje nadzór nad pracą Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VII Samodzielnego Działu  do Spraw Błędów Medycznych, w szczególności zaś w zakresie spraw prowadzonych w Wydziałach  I i II oraz Dziale VII:

 • przedłuża czas trwania śledztw do roku,
 • rozpoznaje zażalenia jako prokurator bezpośrednio przełożony, na decyzje wydane w toku postępowania przygotowawczego,
 • kieruje akty oskarżenia, akceptuje propozycje wniosków w zakresie wymiaru kary i wnosi środki zaskarżenia,
 • kieruje wnioski do sądu apelacyjnego o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania w trybie art. 263 § 4 kpk,
 • przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski i oceny wynikające z pracy podległych prokuratorów,
 • koordynuje współpracę Prokuratury Regionalnej z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnych oraz innych właściwych organów dochodzenia,
 • przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o wywiedzenie kasacji  w sprawach karnych oraz wnosi kasacje do Sądu Najwyższego,
 • w stosunkach międzynarodowych:
 1. kieruje wnioski o udzielenie pomocy prawnej w sprawach karnych,
 2. kieruje wnioski o przesłuchanie obywatela polskiego przebywającego za granicą przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. kieruje do Prokuratora Generalnego wnioski o powołanie zespołu polskiego,  o którym mowa w art. 589c kpk,
 • kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu  aresztowania,
 • współdziała z urzędami konsularnymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podpisuje, w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych, zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu zastosowanym wobec cudzoziemca,
 • kieruje do właściwego sądu wnioski o wznowienie postępowania sądowego,
 • na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o zdarzeniach dużej wagi, ze względu na ich rodzaj, charakter bądź skutki, w tym w przypadkach uzasadniających skierowanie informacji do Prokuratora Generalnego,
 • przekazuje do dalszego prowadzenia prokuratorom okręgowym materiały wyłączone z  prowadzonych lub zakończonych postępowań,
 • rozstrzyga w przedmiocie wniosków o wyłączenie prokuratorów  od prowadzenia spraw bądź wykonywania poszczególnych czynności,
 • rozpoznaje skargi na czynności prokuratorów i pozostałych pracowników, jak też w tym zakresie podpisuje odpowiedzi do stron w sprawach skargowych,
 • utrzymuje – osobiście lub za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – kontakty ze środkami masowego przekazu w zakresie spraw prowadzonych  w Wydziałach I i II oraz Dziale VII lub w innych określonych przez Prokuratora Regionalnego,
 • przyjmuje strony w zakresie działalności Wydziałów  I i II oraz Działu VII,
 • sprawuje nadzór na wydawanymi zarządzeniami przez prokuratora o udostępnieniu materiałów niejawnych z akt postępowań przygotowawczych,
 • postanawia o przedłużeniu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku, na podstawie wniosków składanych w tym zakresie przez Prokuratorów Okręgowych,
 • podejmuje decyzje w sprawie objęcia nadzorem służbowym postępowań prowadzonych w podległych prokuraturach i wyznacza prokuratora sprawującego nadzór,
 • zwraca się do kierownika podległej jednostki organizacyjnej o nadesłanie informacji, o których mowa w § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • poleca dokonanie analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1  Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • ze stosownym wyprzedzeniem informuje Prokuratora Regionalnego o okolicznościach uzasadniających stosownie do dyspozycji § 195 Regulamin wewnętrznego  urzędowania  powszechnych  jednostek organizacyjnych prokuratury skierowanie zawiadomienia do Prokuratora Generalnego,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych, poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań, w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego,
 • nadzoruje lub prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach karnych przydzielonych indywidualnie przez Prokuratora Regionalnego,

oraz nadto w przypadku łącznej nieobecności Prokuratora Regionalnego Marka Woźniaka i Zastępcy Prokuratora Regionalnego Barbary Kapery zastępuje Prokuratora Regionalnego.

 

Naczelnik Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Paweł Iciek.

Kieruje pracą Wydziału I, konsultuje decyzji  oraz kierunki postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów, czuwa nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, w razie potrzeby poprzez wydawanie poleceń przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, a także wykonuje wszelkie czynności nieprzekazane podległym prokuratorom, w szczególności zaś:

 • opracowuje projekty planów pracy Wydziału I i informacje o ich realizacji, przedkładane Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego pracę Wydziału oraz projekty zmian podziałów czynności pracowników Wydziału,
 • zajmuje stanowisko i przedkłada wnioski Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział I w przedmiocie przejęcia do dalszego prowadzenia spraw z podległych prokuratur,
 • dokonuje podziału spraw i zadań pomiędzy podległych pracowników, kontrolując ich obciążenie i wydajność, dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej  do Wydziału I,
 • zapoznaje się z aktami postępowań prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów i w razie potrzeby wydaje polecenia, co do kierunków postępowania lub co do treści czynności, przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo  o prokuraturze, zapoznaje się z projektami decyzji procesowych, kontroluje przesłanki stosowania środków zapobiegawczych,  udziela w podanych zakresach konsultacji,
 • zatwierdza plany śledztw prowadzonych osobiście przez prokuratorów oraz plany czynności śledczych,
 • wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu w toku postępowania przygotowawczego oraz następnie postępowania sądowego I i II instancji, a także przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne, przedstawiając  następnie  Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział I  własne stanowisko,  co do propozycji wniosków o wymiar kary, oceny zasadności zapadłych orzeczeń  oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia,
 • opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I,
 • akceptuje projekty decyzji i pism zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego nadzorującego Wydział I, przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział I informacje o istotnych ustaleniach śledczych, kierunkach postępowań karnych oraz planowanych czynnościach w prowadzonych lub nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w tym w sposób zapewniający między innymi terminowe  kierowanie informacji do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Regionalnego,
 • kontroluje okresowo sprawy zawieszone pod kątem możliwości ich podjęcia i merytorycznego zakończenia,
 • we współpracy z Rzecznikiem Prasowym inspiruje publikacje prasowe, wywiady i wypowiedzi dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I,
 • współdziała z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnych oraz innych właściwych organów dochodzenia, w związku z prowadzonymi i nadzorowanymi w Wydziale I  postępowaniami karnymi,
 • przyjmuje strony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wydziału I,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych, poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań, w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej,
 • zapewnia przestrzeganie w bieżącej pracy zasady rozdziału nadzoru służbowego od nadzoru instancyjnego,
 • wykonuje badania problemowe i analizy oraz sporządza stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Regionalnej lub prokuratur okręgowych oraz  informacje zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym,
 • podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego Wydział I dokonuje w ramach upoważnienia dekretacji korespondencji dotyczącej zadań wymienionego Wydziału,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców – z zakresu  zadań Prokuratury Regionalnej,
 • sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców nad postępowaniami prowadzonymi w podległych jednostkach prokuratury,
 • w ramach zwierzchniego nadzoru służbowego, dokumentuje wykonane czynności, w tym szczególności  stwierdzone uchybienia w postępowaniu przygotowawczym, informując o nich przełożonych, jak tez kieruje wnioski, zalecenia i pisma instrukcyjne w celu eliminowania nieprawidłowości,
 • udziela bieżącej pomocy instruktażowej oraz konsultacji w indywidualnych sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym, w przypadku zwrócenia się przez prokuratury okręgowej o udzielenie tego rodzaju pomocy,
 • sprawuje nadzór instancyjny w zakresie rozpoznawanych środków odwoławczych,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, a także w przedmiocie wniosków o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań przeciwko osobie oraz przygotowują projekty wniosków w tym przedmiocie kierowanych do Prokuratora Generalnego oraz sporządza odpowiedzi o których mowa w § 256 ust. 2 i 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie sporów kompetencyjnych oraz wniosków o przekazanie sprawy do prowadzenia lub nadzorowania z pominięciem właściwości miejscowej (w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury), a także w zakresie wniosków o wyłączenie prokuratorów,  przygotowuje w wymienionych zakresach projekty stosownych decyzji, kieruje odpowiedzi w  przypadku odstąpienia od podjęcia decyzji  w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przygotowuje informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Prokuratury Regionalnej,
 • na polecenie Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy:
 1. dokonuje analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury i przedstawia poczynione ustalenia wraz z opracowaniem pisma informacyjnego do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach,
 2. sporządza projekty wystąpień w trybie § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przeprowadza zlecone badania akt jednostek organizacyjnych podległych Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, uczestniczy w wyjazdach instruktażowo – kontrolnych, przedstawiając stanowisko w zakresie poziomu, prawidłowości i sprawności prowadzonych lub nadzorowanych w tych jednostkach postępowań przygotowawczych,
 • rozpoznaje wnioski prokuratorów Prokuratur Okręgowych o przedłużenie okresu śledztwa i sporządza projekt postanowienia o przedłużenie okresu śledztwa na czas oznaczony powyżej roku, a także sporządza pismo do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, formułującego zalecenia, uwagi i oceny między innymi dotyczące rytmiki i koncentracji śledztwa, prawidłowości wytyczonych kierunków, poziomu czynności procesowych oraz w razie zaistnienia przesłanek wnioskuje o objęcie sprawy nadzorem służbowym,
 • podpisuje wszystkie pisma, w tym przekazujące korespondencję drogą służbową, także w zakresie stwierdzonej właściwości, żądania udzielenia informacji i dokumentów oraz inne wynikające z bieżącej realizacji zleconych zadań  w ramach przydzielonych spraw, za wyjątkiem zastrzeżeń wynikających  z przepisów szczególnych,
 • realizuje zadania koordynatora, konsultanta w zakresie ścigania określonych rodzajów przestępczości przez podległe jednostki prokuratury,
 • dokonuje w podległych prokuraturach okręgowych kontroli efektywności sprawowania nadzoru służbowego,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • prowadzi osobiście lub nadzoruje powierzone do prowadzenia uprawnionym organom postępowania przygotowawcze z zakresu działania Wydziału I oraz zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,

nadto w prowadzonych osobiście postępowaniach:

 • kieruje do sądu wnioski o zastosowanie oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 263 § 4 kpk,
 • opracowuje odpowiednio postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa lub wnioski o przedłużenie okresu śledztwa, zgodnie z treścią art. 310 2 kpk,
 • konsultuje z Zastępcą Prokuratora Regionalnego nadzorującym Wydział I, w przypadkach tego wymagających, decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych oraz konsultuje wnioski o wymiar kary,
 • przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitoruje prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikację lub usunięcie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych w rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, określając przedmiot i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawienia,
 • utrzymuje – w razie potrzeby – bieżącą współpracę z Biurem SIRENE dla realizacji ustawowych zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym wymiany informacji uzupełniających,
 • uczestniczy przed sądem w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • składa sprawozdanie z przebiegu oraz wyników rozpraw i posiedzeń sądowych, przedstawiając własne stanowisko w przedmiocie wniesienia środka odwoławczego, bądź środka zaskarżenia,
 • sporządza środki odwoławcze i środki zaskarżenia,
 • w koniecznych przypadkach opracowuje informacje dotyczące prowadzonych lub nadzorowanych postępowań,
 • uczestniczy w procesie digitalizacji akt,
 • realizuje zadania koordynatora w zakresie cyberprzestępczości i konsultanta w zakresie ścigania określonych rodzajów przestępczości przez podległe jednostki prokuratury,

oraz nadto w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału II Małgorzaty Perz lub Kierownika Działu VII Małgorzaty Ciężkowskiej – Gabryś wykonuje w ramach upoważnienia ich obowiązki.

 

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Małgorzata Perz.

Kierując pracą Wydziału II, konsultuje decyzje oraz kierunków postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów, czuwa nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, w razie potrzeby poprzez wydawanie poleceń przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia  28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, a także wykonuje wszelkie czynności nieprzekazane podległym prokuratorom, w szczególności zaś:

 • opracowuje projekty planów pracy Wydziału II i informacje o ich realizacji, przedkładane Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego pracę Wydziału oraz projekty zmian podziałów czynności pracowników Wydziału,
 • zajmuje stanowisko i przedkłada wnioski Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział II w przedmiocie przejęcia do dalszego prowadzenia spraw z podległych prokuratur,
 • dokonuje podziału spraw i zadań pomiędzy podległych pracowników, kontrolując ich obciążenie i wydajność, dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej  do Wydziału II,
 • zapoznaje się z aktami postępowań prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów i w razie potrzeby wydaje polecenia, co do kierunków postępowania lub co do treści czynności, przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, zapoznaje się z projektami decyzji procesowych, kontroluje przesłanki stosowania środków zapobiegawczych,  udziela w podanych zakresach konsultacji,
 • zatwierdza plany śledztw prowadzonych osobiście przez prokuratorów oraz plany czynności śledczych,
 • wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu w toku postępowania przygotowawczego oraz następnie postępowania sądowego I i II instancji, a także przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne, przedstawiając  następnie  Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział II  własne stanowisko,  co do propozycji wniosków o wymiar kary, oceny zasadności zapadłych orzeczeń  oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia,
 • opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale II,
 • akceptuje projekty decyzji i pism zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego nadzorującego  Wydział II,
 • przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział II informacje o istotnych ustaleniach śledczych, kierunkach postępowań karnych oraz planowanych czynnościach w prowadzonych lub nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w tym w sposób zapewniający między innymi terminowe  kierowanie informacji do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Regionalnego,
 • kontroluje okresowo sprawy zawieszone pod kątem możliwości ich podjęcia i merytorycznego zakończenia,
 • we współpracy z Rzecznikiem Prasowym inspiruje publikacje prasowe, wywiady i wypowiedzi dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale II,
 • współdziała z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnych oraz innych właściwych organów dochodzenia, w związku z prowadzonymi i nadzorowanymi w Wydziale I postępowaniami karnymi,
 • przyjmuje strony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wydziału II,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych, poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań, w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej,
 • zapewnia przestrzeganie w bieżącej pracy zasady rozdziału nadzoru służbowego od nadzoru instancyjnego,
 • wykonuje badania problemowe i analizy oraz sporządza stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Regionalnej lub prokuratur okręgowych oraz  informacje zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym,
 • podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego Wydział II dokonuje w ramach upoważnienia dekretacji korespondencji dotyczącej zadań wymienionego Wydziału,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców – z zakresu  zadań Prokuratury Regionalnej,
 • sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców nad postępowaniami prowadzonymi w podległych jednostkach prokuratury,
 • w toku zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególności:
 1. zapoznaje się z materiałami nadzorowanych postępowań,
 2. udziela pisemnych lub bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze, w szczególności co do zakresu i kierunków postępowania oraz efektywnego wykonywania czynności procesowych,
 3. przyjmuje referaty o przebiegu postępowania,
 4. omawia przebieg postępowania,
 5. wydaje polecenia w trybie art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze i 71 ust. 1 pkt 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • w ramach sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego dokumentuje wykonane czynności, w tym w szczególności stwierdzone uchybienia   w postępowaniu przygotowawczym, informując o nich przełożonych, jak też kieruje wnioski, zalecenia i pisma instrukcyjne w celu eliminowania nieprawidłowości,
 • udziela bieżącej pomocy instruktażowej oraz konsultacji w indywidualnych sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym, w przypadku zwrócenia się przez prokuratury okręgowe o udzielenie tego rodzaju pomocy,
 • sprawuje nadzór instancyjny w zakresie rozpoznawanych środków odwoławczych,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, a także w przedmiocie wniosków o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań przeciwko osobie oraz przygotowują projekty wniosków w tym przedmiocie kierowanych do Prokuratora Generalnego oraz sporządza odpowiedzi o których mowa w § 256 ust. 2 i 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie sporów kompetencyjnych oraz wniosków   o przekazanie sprawy do prowadzenia lub nadzorowania z pominięciem właściwości miejscowej (w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury), a także  w zakresie wniosków o wyłączenie prokuratorów,  przygotowuje w wymienionych zakresach projekty stosownych decyzji, kieruje odpowiedzi w  przypadku odstąpienia od podjęcia decyzji  w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przygotowuje informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Prokuratury Regionalnej,
 • na polecenie Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy:
 1. dokonuje analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury i przedstawia poczynione ustalenia wraz z opracowaniem pisma informacyjnego do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach,
 2. sporządza projekty wystąpień w trybie § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przeprowadza zlecone badania akt jednostek organizacyjnych podległych Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, uczestniczy w wyjazdach instruktażowo – kontrolnych, przedstawiając stanowisko zwłaszcza w zakresie poziomu, prawidłowości i sprawności prowadzonych lub nadzorowanych w tych jednostkach postępowań przygotowawczych,
 • rozpoznaje wnioski prokuratorów Prokuratur Okręgowych o przedłużenie okresu śledztwa i sporządza projekt postanowienia o przedłużenie okresu śledztwa na czas oznaczony powyżej roku, a także sporządza pismo do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, formułującego zalecenia, uwagi i oceny między innymi dotyczące rytmiki i koncentracji śledztwa, prawidłowości wytyczonych kierunków, poziomu czynności procesowych oraz w razie zaistnienia przesłanek wnioskuje o objęcie sprawy nadzorem służbowym,
 • podpisuje wszystkie pisma, w tym przekazujące korespondencję drogą służbową, także w zakresie stwierdzonej właściwości, żądania udzielenia informacji i dokumentów oraz inne wynikające z bieżącej realizacji zleconych zadań   w ramach przydzielonych spraw, za wyjątkiem zastrzeżeń wynikających   z przepisów szczególnych,
 • realizuje zadania koordynatora, konsultanta w zakresie ścigania określonych rodzajów przestępczości przez podległe jednostki prokuratury,
 • dokonuje w podległych prokuraturach okręgowych kontroli efektywności sprawowania nadzoru służbowego,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • prowadzi osobiście lub nadzoruje powierzone do prowadzenia uprawnionym organom postępowania przygotowawcze z zakresu działania Wydziału II   oraz zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,

nadto w prowadzonych osobiście postępowaniach:

 • kieruje do sądu wnioski o zastosowanie oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, za wyjątkiem sytuacji określonych w art.   263 § 4 kpk,
 • opracowuje odpowiednio postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa lub wnioski o przedłużenie okresu śledztwa, zgodnie z treścią art. 310 2 kpk,
 • konsultuje z Zastępcą Prokuratora Regionalnego nadzorującym Wydział II,w przypadkach tego wymagających, decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych oraz konsultuje wnioski o wymiar kary,
 • przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym ustawą z dnia
  6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitoruje prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikację lub usunięcie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen
  w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, określając przedmiot i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawienia,
 • utrzymuje – w razie potrzeby – bieżącą współpracę z Biurem SIRENE dla realizacji ustawowych zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym wymiany informacji uzupełniających,
 • uczestniczy przed sądem w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • składa sprawozdanie z przebiegu oraz wyników rozpraw i posiedzeń sądowych, przedstawiając własne stanowisko w przedmiocie wniesienia środka odwoławczego, bądź środka zaskarżenia,
 • sporządza środki odwoławcze i środki zaskarżenia,
 • w koniecznych przypadkach opracowuje informacje dotyczące prowadzonych lub nadzorowanych postępowań,
 • uczestniczy w procesie digitalizacji akt,

oraz nadto w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału I Pawła Ićka lub Kierownika Działu VII Małgorzaty Ciężkowskiej – Gabryś wykonuje w ramach upoważnienia ich obowiązki.

 

Naczelnik Wydziału III Organizacyjno-Sądowego – Tomasz Sztompka;

kieruje pracą Wydziału III i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów zatrudnionych w Wydziale III, z prawem do wydawania im poleceń ustnie i na piśmie,

 • dokonuje podziału spraw i zadań pomiędzy podległych pracowników, kontroluje ich obciążenie pracą oraz poziom i terminowość realizacji zadań,
 • rozstrzyga w zakresie wyłączenia podległych prokuratorów od rozpoznawania spraw bądź dokonywania poszczególnych czynności,
 • organizuje w zakresie swoich uprawnień służbowych pomoc instruktażową w różnych formach na rzecz podległych prokuratur okręgowych oraz opracowuje analizy i uogólnienia związane z pracą Wydziału III,
 • koordynuje prace związane z opracowaniem harmonogramów pracy wydziałów, opracowuje projekt harmonogramu działań Prokuratury Regionalnej oraz nadzoruje terminowość jego realizacji,
 • opracowuje projekty podziału czynności pracowników Wydziału III, przy czym w zakresie Działu Postępowania Sądowego koordynuje opracowanie takiego podziału przez Kierownika Działu,
 • organizuje i nadzoruje ewidencję oraz prowadzenie biurowości z zakresu administracji, w tym zarządzeń, pism okólnych oraz informuje o tych sprawach właściwe jednostki i komórki organizacyjne,
 • podpisuje pisma zgodnie z zakresem swoich uprawnień,
 • wykonuje czynności z zakresu planowania i organizacji pracy, statystyki isprawozdawczości,
 • sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu Prokuratury Regionalnej oraz akceptuje przedstawione przez Kierownika Sekretariatu zakresy czynności, wnioski premiowe itp.,
 • sprawuje nadzór nad pracownikami byłego Działu do Spraw Informatyzacji, przekazuje bezpośrednio lub za pośrednictwem koordynatora (prokuratora Stanisława Pieczykolana) pisemne lub ustne polecenia wykonania określonych czynności związanych z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych i wszelkich innych urządzeń, oprogramowania, nadawaniem, zmienianiem zakresu uprawnień i innych podobnych,
 • rozpatruje wnioski pracowników sekretariatu, służb informatycznych oraz obsługi odnoszące się do zmian ich obowiązków i przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu propozycje ich załatwienia wraz w projektami odpowiedzi   lub innych decyzji,
 • analizuje stan etatowy i obsadę kadrową podległych prokuratur, a także opracowuje w tym zakresie stosowne wnioski i propozycje rozwiązań,
 • prowadzi sprawy kadrowe związane z obsadą stanowisk asesorskich, prokuratorskich i nadzoruje obsadę stanowisk urzędniczych i innych, akceptuje projekty umów, wniosków i decyzji dotyczące wszystkich osób zatrudnionych  w Prokuraturze Regionalnej,
 • przygotowuje projekt rocznego planu urlopów pracowników Prokuratury Regionalnej oraz podległych Prokuratorów Okręgowych,
 • na polecenie Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców sporządza informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału III bądź zleca je podległym prokuratorom,
 • pozyskuje z podległych prokuratur okręgowych i w razie takiej potrzeby także  z prokuratur rejonowych, wszelkie dane niezbędne do sporządzania informacji i sprawozdań w celu wykonania zadań z pkt 16,
 • przygotowuje narady, posiedzenia Kolegium i Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej oraz nadzoruje realizację podjętych uchwał i decyzji,
 • opracowuje projekty zarządzeń, poleceń i wytycznych Prokuratora Regionalnego,
 • wykonuje badania problemowe i analizy oraz sporządza stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Regionalnej lub prokuratur okręgowych oraz  informacje zlecone przez Prokuratora Regionalnego,
 • akceptuje opracowane w Wydziale III pisma i decyzje zastrzeżone do podpisu Prokuratora Regionalnego i jego Zastępców,
 • przyjmuje strony w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem Wydziału III,
 • współdziała z Inspektorem do Spraw Obronnych w zakresie organizacji  i planowania zadań obronnych Prokuratury Regionalnej oraz szkolenia obronnego i przygotowania pracowników Wydziału do wykonywania zadań obronnych,
 • realizuje wyznaczone przez Prokuratora Regionalnego zadania obronne przewidziane w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Regionalnej,
 • wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Regionalnego bądź jego Zastępców,
 • uczestniczy przed sądem w sprawach osobiście prowadzonych, w postępowaniu związanym z czynnościami sądowymi w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym w sprawach rozstrzyganych w I instancji oraz postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym i apelacyjnym,
 • w przypadkach tego wymagających konsultuje z Prokuratorem Regionalnym decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych, decyzje merytoryczne oraz wnioski o wymiar kary,
 • sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach o których mowa  w § 1 oraz w pkt 28,
 • sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523 § 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych   w sprawach o których mowa w § 1 oraz w pkt 28;
 • wnosi skargi od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I i II instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach,  o których mowa w § 1 i w pkt 28,
 • sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w § 1 i w pkt 28,
 • ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w § 1 i w pkt 28,
 • przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym w art. 13 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. 2015 poz. 1930 j.t.) i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitoruje prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikację lub usunięcie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. 2014 poz. 1203 j.t.) przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, określając przedmiot i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawienia,
 • zastępuje podczas nieobecności Martę Gdańską – Kusior w zakresie jej czynności związanych z wykonywaniem obowiązków Kierownika Działu Postępowania Sądowego w Wydziale Organizacyjno – Sądowym oraz Wojciecha Mularczyka w zakresie spraw rzecznika prasowego.

 

 Wojciech Mularczyk – Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej

 •  informuje środki masowego przekazu o pracy Prokuratury Regionalnej oraz podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;
 • współpracuje z Naczelnikami Wydziałów I, II, III oraz Kierownikiem Działu VII w zakresie informacji  udzielanej  środkom masowego przekazu  odnośnie  postępowań prowadzonych  w tych Wydziałach oraz Dziale;
 • organizuje spotkania z dziennikarzami i konferencje prasowe;
 • zapoznaje się na bieżąco z publikacjami prasowymi dotyczącymi działalności Prokuratury Regionalnej w Krakowie i podległych jednostek okręgowych   i rejonowych oraz informuje o nich kierownictwo jednostki;
 • udziela odpowiedzi  na publikacje  krytyczne i interwencje;
 • prowadzi rejestr udzielanych środkom masowego przekazu informacji własnych;
 • w terminach przewidzianych ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej załatwia wnioski o udostępnienie informacji publicznej, opracowując i podpisując pisma w tym zakresie, a w przypadku braku podstaw do udzielenia informacji publicznej – stosownie do zapisów art. 16 cyt. wyżej ustawy przygotowuje projekty stosownych decyzji oraz uczestniczy w postępowaniach sądowych związanych z udostępnieniem informacji publicznej w sprawach    z zakresu  właściwości Wydziału;

 

 • prokuratorzy wykonujący zadania Wizytatorów:

 

 1. Wojciech Mularczyk
 2. Marek Sosnowski
 •  opracowują plany oraz założenia tematyczne wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych lub rejonowych;
 • opracowują projekty zarządzeń Prokuratora Regionalnego o przeprowadzeniu wizytacji  lub lustracji prokuratury okręgowej lub rejonowej;
 • przeprowadzają wizytacje i lustracje prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych;
 • opracowują sprawozdania z przeprowadzonych wizytacji i lustracji, zalecenia powizytacyjne oraz polustracyjne, a także przedstawiają stanowiska w zakresie uwag kierowników jednostek w których przeprowadzono wizytację bądź lustrację;
 • dokonują ocen kwalifikacyjnych pracowników nieorzeczniczych Prokuratury Regionalnej;
 • przeprowadzają inne działania o charakterze kontrolno-analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń, w szczególności w sferze postępowania karnego i działalności pozakarnej na obszarze działania Prokuratury Regionalnej;
 • wykonują czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę, podpisują wszystkie pisma z zakresu zleconych im zadań, za wyjątkiem zastrzeżonych dla Prokuratora Regionalnego i jego Zastępców;

 

Hubert Wontek   –  jako Kierownik Szkolenia:

 • opracowuje projekty programów szkoleń zawodowych prokuratorów i urzędników  oraz  stażystów, jak też nadzoruje ich realizację;
 • opracowuje preliminarze wydatków szkoleniowych;
 • współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a także przygotowuje i sporządza projekty opracowań z zakresu zadań Prokuratora Regionalnego, określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz. U. 2018 poz. 624 z późn.zm.);
 • wykonuje obowiązki określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury dotyczące odbywania aplikacji prokuratorskiej, współpracując w tym zakresie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Prokuratorami Okręgowymi;
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach indywidualnie przydzielanych przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę,
 • w przypadkach tego wymagających konsultuje z Zastępcą Prokuratora Regionalnego Barbarą Kaperą decyzje procesowe podejmowane w toku postepowań przygotowawczych, decyzje merytoryczne  oraz wnioski o wymiar kary,
 • sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach o których mowa w § 1 pkt 5,
 • sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523  § 1 a kpk od orzeczeń sądow odwoławczych w sprawach o których mowa  w  § 1 oraz pkt 5,
 • wnosi skargi od wyroków sadow odwoławczych uchylających wyroki sadow I i II instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w § 1 w pkt 5,
 • sporządza wnioski o wznowienie postepowania sądowego w sprawach o których mowa w § 1 w pkt 5,
 • ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postepowania sądowego o których mowa w § 1 w pkt 5,
 • wykonuje inne czynności z zakresu działania Wydziału III  zlecone przez Naczelnika Wydziału, a na polecenie Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców także inne czynności z zakresu zadań Prokuratury Regionalnej,
 • Zastępuje podczas nieobecności Marka Sosnowskiego w zakresie spraw dotyczących informacji publicznej, skarg i wniosków obywateli,

a wykonując ponadto zadania związane z informatyzacją ;

 •  przydziela zadania informatykom oraz urzędnikom wykonującym czynności służbowe z zakresu informatyzacji, nadzoruje ich prawidłową i terminową realizacje,
 • w wypadku nierzetelnego względnie nieterminowego wykonania tych zadań przedkłada Naczelnikowi Wydziału wnioski wynikające z powstałych sytuacji, z prawem do złożenia wniosku o wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego,
 • opracowuje projekty regulacji prawnych lub innych rozwiązań dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przetwarzanych w nich danych,
 • przygotowuje korespondencję Prokuratora Regionalnego z Biurem Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej oraz podległymi jednostkami prokuratury dotyczącą zadań informatycznych,
 • koordynuje i nadzoruje wdrażanie systemów informatycznych  w Prokuraturze Regionalnej oraz podległych jej jednostkach , jak również realizacje   zadań z zakresu informatyzacji,
 • podejmuje działania  organizacyjne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów  informatycznych , sieci VPN oraz Internetu, a także realizacje wideokonferencji,
 • nadzoruje  funkcjonowanie stanowisk dostępowych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, Centralnej Bazy Danych SIP „Libra”, innych zewnętrznych baz danych oraz sieci Internet oraz uzyskiwanie danych z bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen i Krajowego Rejestru Karnego i dokonywanie rejestracji w nich danych dla potrzeb postępowań przygotowawczych zarejestrowanych w Prokuraturze Regionalnej;
 • organizuje, prowadzi lub koordynuje szkolenia pracowników Prokuratury Regionalnej w zakresie praktycznego wykorzystania funkcjonujących systemów i sieci informatycznych, w tym SIP „Libra” i systemu digitalizacji akt „SDA” oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • współdziała z Wydziałem VI Budżetowo-Administracyjnym w zakresie planowania zakupów lub przygotowania przetargu na zakup sprzętu, oprogramowania lub usług informatycznych,
 • koordynuje czynności w  zakresie  ewentualnej wymiany lub użyczenia sprzętu  między Prokuraturą Regionalną oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi,
 • nadzoruje prowadzenie strony internetowej i strony intranetowej Prokuratury Regionalnej, zapewniając aktualizacje danych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), a także prawidłowe funkcjonowanie skrzynki podawczej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • nadzoruje logistyczne wykonywanie analizy kryminalnej,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego, bądź jego Zastępców;

 

 Kierownik Działu Postępowania Sądowego – Marta Gdańska-Kusior

 • sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów zatrudnionych w Dziale,
 • opracowuje projekt planów pracy w Dziale , harmonogram Działu, ich realizacji oraz projekty podziału czynności pracowników Działu,
 • sprawuje ogólne kierownictwo nad Działem w zakresie postępowania odwoławczego przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie sprawach karnych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także   w zakresie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym   w sprawach sądowo – administracyjnych,
 • sporządza i wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach karnych rozpoznanych  przez Sąd Apelacyjny, w których udział brała .
 • sporządza i wnosi odpowiedzi na wnioski  o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań sądowych rozpoznanych przez Sąd Apelacyjny,
 • opracowuje pisma instruktażowe i informacyjne w związku z udziałem  w postępowaniu odwoławczym w oparciu o treść § 328 ust.3 Regulaminu,
 • przydziela sesje i posiedzenia w sprawach karnych, wykonawczych   oraz  o  ułaskawienie  podległym prokuratorom oraz przyjmuje referaty posesyjne,  a także osobiście uczestniczy w sesjach Sądu Apelacyjnego w Krakowie  w sprawach karnych w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu, przekładając Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Krakowie referaty posesyjne,
 • przydziela sesje oraz dekretuje wpływające pisma w sprawach cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w spawach administracyjnych i sądowo – administracyjnych,
 • w ramach zakresu zadań Działu Postępowania Sądowego udziela instruktażu podległym prokuratorom okręgowym,
 • przedstawia do akceptacji Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego Wydział III wnioski w przedmiocie wywiedzenia kasacji Prokuratora Regionalnego oraz wnioski o kasację nadzwyczajną Prokuratora Generalnego jak również skargi kasacyjne w sprawach cywilnych i administracyjnych,
 • prowadzi postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców, bierze udział w tych sprawach na etapie postępowania sądowego przed sądem I i II instancji, jak również sporządza w tych sprawach  stanowiska i pisma procesowe
 • w prowadzonych osobiście postepowaniach przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o przetwarzaniu informacji kryminalnych i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitorując prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikacje lub usuniecie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych w rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. 2014 poz. 1203 j.t.) przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postepowaniach przygotowawczych, określając podmiot  i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawnienia,
 • utrzymuje – w razie potrzeby – bieżącą współpracę z Biurem SIRENE dla realizacji ustawowych zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym wymiany informacji uzupełniających,
 • w przypadkach tego wymagających konsultuje z Naczelnikiem Wydziału III lub Zastępcą Prokuratora Regionalnego decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych, decyzje merytoryczne oraz wnioski o wymiar kary,
 • sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach o których mowa § 1 oraz pkt 11,
 • sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 § 1 a kpk od orzeczeń sadow  odwoławczych w sprawach o których mowa  § 1 oraz pkt 11,
 • wnosi skargi od wyroków sadow odwoławczych uchylających wyroki sadow I i II instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa   § 1 w pkt 11,
 • sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego § 1 w pkt 11,
 • dokonuje oceny i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postepowania sądowego w sprawach o których mowa § 1 w pkt 11,
 • dokonuje oceny i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postepowania sadowego, zgodnie z właściwością Sadu Apelacyjnego w Krakowie,
 • dokonuje analizy i udziela odpowiedzi na wnioski stron kierowane do prokuratora o wystąpienie przez niego z wnioskiem o wznowienie prawomocne zakończonego postepowania sadowego, zgodnie z właściwością,
 • akceptuje opracowane w Dziale pisma i decyzje zastrzeżone do podpisu Prokuratora Regionalnego w Krakowie i jego Zastępców,
 • nadzoruje postepowania przygotowawcze prowadzone przez jednostki podlegle okręgowe,
 • dokonuje ocen celowości i dopuszczalności wniesienia skarg nadzwyczajnych przez Prokuratora Generalnego na podstawie ustawy o Sadzie Najwyższym,
 • przyjmuje strony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Działu Postępowania Sądowego oraz pełni dyżury w prokuratorskie w Prokuraturze Regionalnej,
 • wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców lub Naczelnika Wydziału III,

przy czym zastępuje p.f Naczelnika Wydziału III  Tomasza Sztompkę podczas jego nieobecności.

 

Kierownik VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych – Małgorzata Ciężkowska – Gabryś.

Kieruje pracą Działu VII, konsultuje decyzje  oraz kierunki postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów, czuwa nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, w razie potrzeby poprzez wydawanie poleceń przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, a także wykonuje wszelkie czynności nieprzekazane podległym prokuratorom, w szczególności zaś:

 • opracowuje projekty planów pracy Działu VII i informacje o ich realizacji, przedkładane Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego pracę Działu oraz projekty zmian podziałów czynności pracowników Działu,
 • zajmuje stanowisko i przedkłada wnioski Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Dział VII w przedmiocie przejęcia do dalszego prowadzenia spraw z podległych prokuratur,
 • dokonuje podziału spraw i zadań pomiędzy podległych pracowników, kontrolując ich obciążenie i wydajność, dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej do Działu VII,
 • zapoznaje się z aktami postępowań prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów i w razie potrzeby wydaje polecenia, co do kierunków postępowania lub co do treści czynności, przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, zapoznaje się z projektami decyzji procesowych, kontroluje przesłanki stosowania środków zapobiegawczych,  udziela w podanych zakresach konsultacji,
 • zatwierdza plany śledztw prowadzonych osobiście przez prokuratorów oraz plany czynności śledczych,
 • wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu w toku postępowania przygotowawczego oraz następnie postępowania sądowego I i II instancji, a także przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne, przedstawiając  następnie  Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Dział VII  własne stanowisko,  co do propozycji wniosków o wymiar kary, oceny zasadności zapadłych orzeczeń  oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia,
 • opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Dziale VII,
 • akceptuje projekty decyzji i pism zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego nadzorującego  Dział VII,
 • przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Dział VII informacje o istotnych ustaleniach śledczych, kierunkach postępowań karnych oraz planowanych czynnościach w prowadzonych lub nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w tym w sposób zapewniający między innymi terminowe  kierowanie informacji do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Regionalnego,
 • kontroluje okresowo sprawy zawieszone pod kątem możliwości ich podjęcia i merytorycznego zakończenia,
 • we współpracy z Rzecznikiem Prasowym inspiruje publikacje prasowe, wywiady i wypowiedzi dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych
  w Dziale VII,
 • współdziała z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnych oraz innych właściwych organów dochodzenia, w związku z prowadzonymi i nadzorowanymi w Wydziale I postępowaniami karnymi,
 • przyjmuje strony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Działu VII,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych, poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań, w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej,
 • zapewnia przestrzeganie w bieżącej pracy zasady rozdziału nadzoru służbowego od nadzoru instancyjnego,
 • wykonuje badania problemowe i analizy oraz sporządza stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Regionalnej lub prokuratur okręgowych oraz  informacje zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym,
 • podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego Dział VII dokonuje w ramach upoważnienia dekretacji korespondencji dotyczącej zadań wymienionego Działu,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców – z zakresu  zadań Prokuratury Regionalnej,
 • sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców nad postępowaniami prowadzonymi w podległych jednostkach prokuratury,
 • w toku zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególności:
 1. zapoznaje się z materiałami nadzorowanych postępowań,
 2. udziela pisemnych lub bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze, w szczególności co do zakresu i kierunków postępowania oraz efektywnego wykonywania czynności procesowych,
 3. przyjmuje referaty o przebiegu postępowania,
 4. omawia przebieg postępowania,
 5. wydaje polecenia w trybie art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze i 71 ust. 1 pkt 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • w ramach sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego dokumentuje wykonane czynności, w tym w szczególności stwierdzone uchybienia  w postępowaniu przygotowawczym, informując o nich przełożonych, jak też kieruje wnioski, zalecenia i pisma instrukcyjne w celu eliminowania nieprawidłowości,
 • udziela bieżącej pomocy instruktażowej oraz konsultacji w indywidualnych sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym, w przypadku zwrócenia się przez prokuratury okręgowe o udzielenie tego rodzaju pomocy,
 • sprawuje nadzór instancyjny w zakresie rozpoznawanych środków odwoławczych,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, a także w przedmiocie wniosków o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań przeciwko osobie oraz przygotowują projekty wniosków w tym przedmiocie kierowanych do Prokuratora Generalnego oraz sporządza odpowiedzi o których mowa w § 256 2 i 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie sporów kompetencyjnych oraz wniosków o przekazanie sprawy do prowadzenia lub nadzorowania z pominięciem właściwości miejscowej (w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury), a także  w zakresie wniosków o wyłączenie prokuratorów,  przygotowuje w wymienionych zakresach projekty stosownych decyzji, kieruje odpowiedzi w  przypadku odstąpienia od podjęcia decyzji  w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przygotowuje informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Prokuratury Regionalnej,
 • na polecenie Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy:
 1. dokonuje analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury i przedstawia poczynione ustalenia wraz z opracowaniem pisma informacyjnego do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach,
 2. sporządza projekty wystąpień w trybie § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przeprowadza zlecone badania akt jednostek organizacyjnych podległych Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, uczestniczy w wyjazdach instruktażowo – kontrolnych, przedstawiając stanowisko w zakresie poziomu, prawidłowości  i sprawności prowadzonych lub nadzorowanych w tych jednostkach postępowań przygotowawczych,
 • rozpoznaje wnioski prokuratorów Prokuratur Okręgowych o przedłużenie okresu śledztwa i sporządza projekt postanowienia o przedłużenie okresu śledztwa na czas oznaczony powyżej roku, a także sporządza pismo do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, formułującego zalecenia, uwagi i oceny między innymi dotyczące rytmiki i koncentracji śledztwa, prawidłowości wytyczonych kierunków, poziomu czynności procesowych oraz w razie zaistnienia przesłanek wnioskuje o objęcie sprawy nadzorem służbowym,
 • podpisuje wszystkie pisma, w tym przekazujące korespondencję drogą służbową, także w zakresie stwierdzonej właściwości, żądania udzielenia informacji i dokumentów oraz inne wynikające z bieżącej realizacji zleconych zadań  w ramach przydzielonych spraw, za wyjątkiem zastrzeżeń wynikających  z przepisów szczególnych,
 • realizuje zadania koordynatora, konsultanta w zakresie ścigania określonych rodzajów przestępczości przez podległe jednostki prokuratury,
 • dokonuje w podległych prokuraturach okręgowych kontroli efektywności sprawowania nadzoru służbowego,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • prowadzi osobiście lub nadzoruje powierzone do prowadzenia uprawnionym organom postępowania przygotowawcze z zakresu działania Działu VII  oraz zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,

ponadto w prowadzonych osobiście postępowaniach:

 • kieruje do sądu wnioski o zastosowanie oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 263 § 4 kpk,
 • opracowuje odpowiednio postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa lub wnioski o przedłużenie okresu śledztwa, zgodnie z treścią art. 310 2 kpk,
 • konsultuje z Zastępcą Prokuratora Regionalnego nadzorującym Dział VII,w przypadkach tego wymagających, decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych oraz konsultuje wnioski o wymiar kary,
 • przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitoruje prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikację lub usunięcie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, określając przedmiot i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawienia,
 • utrzymuje – w razie potrzeby – bieżącą współpracę z Biurem SIRENE dla realizacji ustawowych zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym wymiany informacji uzupełniających,
 • uczestniczy przed sądem w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • składa sprawozdanie z przebiegu oraz wyników rozpraw i posiedzeń sądowych, przedstawiając własne stanowisko w przedmiocie wniesienia środka odwoławczego, bądź środka zaskarżenia,
 • sporządza środki odwoławcze i środki zaskarżenia,
 • w koniecznych przypadkach opracowuje informacje dotyczące prowadzonych lub nadzorowanych postępowań,
 • uczestniczy w procesie digitalizacji akt,

oraz nadto w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału I Pawła Ićka i Naczelnika Wydziału II Małgorzaty Perz wykonuje w ramach upoważnienia ich obowiązki.

 

Dodatkowo jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego  dla krakowskiego okręgu regionalnego  powołana w trybie przewidzianym w art. 153 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 poz. 1767 z późn. zm. j.t.) prowadzi postępowania wyjaśniające oraz realizuje inne zadania określone  w przepisach  art. 135 – 171 cyt. ustawy.

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marek Woźniak
Informację udostępnił: Beata Czapla - referendarz
Data wytworzenia informacji: 2020-10-12
Data udostępnienia informacji: 2020-10-12
Liczba odsłon: 13 100

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj