Prokurator RegionalnyMarek Woźniak

sprawuje ogólne kierownictwo nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Regionalnej w Krakowie, podejmuje niezbędne czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji ich zadań służbowych, osobiście nadzoruje działalność:

 • Wydziału III Organizacyjno – Sądowego za wyjątkiem Działu Postępowania Sądowego,
 • Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego,
 • Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
 • Inspektora Ochrony Danych

i z tego tytułu :

 • określa – po uzyskaniu zgody Prokuratora Krajowego – strukturę organizacyjną Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 • dokonuje podziału czynności podległych mu prokuratorów, urzędników  i innych pracowników Prokuratury Regionalnej, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań, z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie, a także określa zasady zastępowania się pracowników,
 • w ramach i w zakresie udzielonego przez Prokuratora Krajowego upoważnienia powołuje do pełnienia funkcji w Prokuraturze Regionalnej, prokuraturach okręgowych i rejonowych oraz odwołuje z ich pełnienia,
 • podejmuje inne decyzje w sprawach osobowych w odniesieniu do prokuratorów, asesorów, aplikantów oraz asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników w zakresie ustalonym prawem;
 • podejmuje decyzje w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów i urzędników, w tym kieruje wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz decyduje, w przypadkach przewidzianych w ustawie, o zastosowaniu kar porządkowych,
 • sporządza roczny harmonogram działań Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 • ustala roczny plan urlopów prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Regionalnej i podległych Prokuratorów Okręgowych oraz udziela im urlopów,
 • w celu realizacji zadań służbowych wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe,
 • dekretuje korespondencję wpływającą, z wyłączeniem spraw objętych Zarządzeniem Nr 2/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad rozdziału oraz przekazywania korespondencji jak też  imiennie przydziela sprawy o jakich mowa w art. 3  ustawy  oraz w § 28 pkt 1 – 3 lub w § 29 ust.2 pkt 1-2 cyt. Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorom wykonującym obowiązki służbowe poza Wydziałami I i II  oraz  VII Samodzielnym Działem do Spraw Błędów Medycznych,
 • na wniosek Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego komórki śledcze lub po zasięgnięciu jego opinii, podejmuje decyzje o przejęciu do prowadzenia przez Wydziały I i II oraz opisany Dział do Spraw Błędów Medycznych spraw prowadzonych w podległych prokuraturach,
 • podejmuje decyzje o udziale prokuratora prokuratury regionalnej  w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w wypadkach wskazanych w § 328 ust. 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • zawiadamia Prokuratora Generalnego (Krajowego) o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku,
 • informuje Prokuratora Generalnego (Krajowego) o zdarzeniach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter bądź skutki oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z działalnością podległych jednostek,
 • zwołuje posiedzenia Zgromadzenia Prokuratorów i Kolegium Prokuratury Regionalnej w Krakowie, przewodniczy im oraz ustala projekty porządku dziennego,
 • przekazuje Zgromadzeniu Prokuratorów informacje o działalności podległych prokuratur i pracy podległych prokuratorów,
 • zarządza przeprowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych oraz zatwierdza sformułowane oceny i zalecenia,
 • zapewnia ochronę informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej,
  a w szczególności odpowiada za bezpieczeństwo wytwarzania, przetwarzania, przekazywania oraz przechowywania tych informacji,
 • jako Administrator Danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1997 roku o ochronie danych osobowych ( U. 2016 poz. 922 j.t.) odpowiada  za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych  w Prokuraturze Regionalnej oraz wydaje stosowne zarządzenia w tym zakresie,
 • administruje danymi w systemach informatycznych Prokuratury Regionalnej w Krakowie,
 • sprawuje nadzór nad wdrażaniem Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz innych systemów informatyczno – lokalnych i ogólnopolskich,
 • czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów Prokuratury Regionalnej,
 • reprezentuje Prokuraturę Regionalną wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała  z nimi  w zakresie przewidzianym w ustawie,
 • podpisuje odpowiedzi do stron w sprawach skargowych,
 • przyjmuje w wyznaczonym czasie interesantów w sprawach skarg  i wniosków,
 • dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów prokuratury regionalnej i innych pracowników prokuratury regionalnej którzy z mocy prawa zobowiązani są do ich złożenia,
 • kieruje wykonaniem budżetu, wydaje ogólne dyspozycje w zakresie gospodarki budżetowo-finansowej w ramach uprawnień „dysponenta II i III stopnia środków budżetowych” oraz zatwierdza dokumenty bankowo-finansowe,
 • podpisuje i zatwierdza projekt budżetu i bilans Prokuratury Regionalnej oraz bilans zbiorczy obszaru działania Prokuratury Regionalnej,  zatwierdza plany i sprawozdania budżetowo-finansowe oraz sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań w tym zakresie,
 • utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu – osobiście bądź za pośrednictwem Rzecznika Prasowego,
 • zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną,
 • kieruje przygotowaniami obronnymi w czasie pokoju oraz zapewnia osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • zapewnia funkcjonowanie w jednostce kontroli zarządczej,
 • podejmuje wszelkie inne decyzje zastrzeżone z mocy przepisów do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego,
 • wykonuje podczas nieobecności Zastępców Prokuratora Regionalnego przekazane im czynności i obowiązki służbowe w następującej kolejności: Barbara Kapera, Krzysztof Pijaj.

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego – Barbara Kapera

sprawuje nadzór nad pracą Działu Postępowania Sądowego w Wydziale III Organizacyjno – Sądowymi podejmując niezbędne czynności dla zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych  i z tego tytułu:

 • sprawuje ogólne kierownictwo nad tym Działem w zakresie postępowania odwoławczego przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych, cywilnych   oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w zakresie postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawach sądowoadministracyjnych,
 • na wniosek Kierownika Działu podejmuje decyzje w przedmiocie wywiedzenia kasacji w sprawach karnych oraz skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych  i sądowoadministracyjnych,
 • ocenia – na wniosek Kierownika Działu – zasadność wnoszonych środków prawnych oraz podejmuje decyzje w zakresie ich popierania, cofania lub zmiany,
 • organizuje w zakresie swoich uprawnień lub za pośrednictwem Kierownika Działu  pomoc instruktażową w różnych formach na rzecz podległych prokuratur okręgowych,
 • akceptuje opracowane w Dziale pisma i decyzje zastrzeżone do podpisu Prokuratora Regionalnego, a w zakresie swojego upoważnienia sama je podpisuje,
 • wytacza powództwa oraz składa wnioski i bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego,
 • na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o wynikach pracy Wydziału III,   a w szczególności Działu Postępowania Sądowego oraz o ważniejszych problemach związanych z ich merytoryczną działalnością,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz strony w związku z funkcjonowaniem Wydziału III, a w szczególności Działu Postępowania Sądowego,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej oraz realizuje wyznaczone przez Prokuratora Regionalnego zadania obronne przewidziane w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Regionalnej,
 • wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Regionalnego,  a także na podstawie jego upoważnienia,
 • dekretuje korespondencję bezpośrednio wpływającą do Działu Postępowania Sądowego oraz Wydziału III w zakresie przekazanym jej przez Prokuratora Regionalnego,
 • zastępuje Prokuratora Regionalnego w czasie jego nieobecności, wykonując czynności z zakresu jego kompetencji, w tym też imiennie przydziela sprawy   o jakich mowa w § 28 pkt 1 – 3  lub w § 29 ust.2 pkt 1-2 – Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury prokuratorom wykonującym obowiązki służbowe poza Wydziałem  I i II  oraz Samodzielnym Działem do Spraw Błędów Medycznych,
 • zastępuje drugiego Zastępcę Prokuratora Regionalnego Krzysztofa Pijaja w czasie jego nieobecności, wykonując czynności z zakresu jego kompetencji.

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego  – Krzysztof Pijaj:

Kieruje pracą Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej oraz VII Samodzielnego Działu  do Spraw Błędów Medycznych, w szczególności zaś w zakresie spraw prowadzonych w Wydziałach  I i II oraz Dziale VII:

 • przedłuża czas trwania śledztw do roku,
 • rozpoznaje zażalenia jako prokurator bezpośrednio przełożony, na decyzje wydane w toku postępowania przygotowawczego,
 • kieruje akty oskarżenia, akceptuje propozycje wniosków w zakresie wymiaru kary i wnosi środki zaskarżenia,
 • kieruje wnioski do sądu apelacyjnego o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania w trybie art. 263 § 4 kpk,
 • przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski i oceny wynikające z pracy podległych prokuratorów,
 • koordynuje współpracę Prokuratury Regionalnej z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnych oraz innych właściwych organów dochodzenia,
 • przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o wywiedzenie kasacji  w sprawach karnych oraz wnosi kasacje do Sądu Najwyższego,
 • w stosunkach międzynarodowych:
 1. kieruje wnioski o udzielenie pomocy prawnej w sprawach karnych,
 2. kieruje wnioski o przesłuchanie obywatela polskiego przebywającego za granicą przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. kieruje do Prokuratora Generalnego wnioski o powołanie zespołu polskiego,  o którym mowa w art. 589c kpk,
 • kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu  aresztowania,
 • współdziała z urzędami konsularnymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wysyła, w przypadkach wskazanych w przepisach szczególnych, zawiadomienia o tymczasowym aresztowaniu zastosowanym wobec cudzoziemca,
 • przesyła do właściwego sądu wnioski o wznowienie postępowania sądowego,
 • na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o zdarzeniach dużej wagi, ze względu na ich rodzaj, charakter bądź skutki, w tym w przypadkach uzasadniających skierowanie informacji do Prokuratora Generalnego,
 • przekazuje do dalszego prowadzenia prokuratorom okręgowym materiały wyłączone z  prowadzonych lub zakończonych postępowań,
 • rozstrzyga w przedmiocie wniosków o wyłączenie prokuratorów  od prowadzenia spraw bądź wykonywania poszczególnych czynności,
 • rozpoznaje skargi na czynności prokuratorów i pozostałych pracowników, jak też w tym zakresie podpisuje odpowiedzi do stron w sprawach skargowych,
 • utrzymuje – osobiście lub za pośrednictwem Rzecznika Prasowego – kontakty ze środkami masowego przekazu w zakresie spraw prowadzonych  w Wydziałach I i II oraz Dziale VII lub w innych określonych przez Prokuratora Regionalnego,
 • przyjmuje strony w zakresie działalności Wydziałów  I i II oraz Działu VII,
 • sprawuje nadzór na wydawanymi zarządzeniami przez prokuratora o udostępnieniu materiałów niejawnych z akt postępowań przygotowawczych,
 • postanawia o przedłużeniu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku, na podstawie wniosków składanych w tym zakresie przez Prokuratorów Okręgowych,
 • podejmuje decyzje w sprawie objęcia nadzorem służbowym postępowań prowadzonych w podległych prokuraturach i wyznacza prokuratora sprawującego nadzór,
 • zwraca się do kierownika podległej jednostki organizacyjnej o nadesłanie informacji, o których mowa w § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • poleca dokonanie analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1  Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • ze stosownym wyprzedzeniem informuje Prokuratora Regionalnego o okolicznościach uzasadniających stosownie do dyspozycji § 195 Regulamin wewnętrznego  urzędowania  powszechnych  jednostek organizacyjnych prokuratury skierowanie zawiadomienia do Prokuratora Generalnego,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych, poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań, w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego,
 • nadzoruje lub prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach karnych przydzielonych indywidualnie przez Prokuratora Regionalnego,

oraz nadto w przypadku łącznej nieobecności Prokuratora Regionalnego Marka Woźniaka i Zastępcy Prokuratora Regionalnego Barbary Kapery zastępuje Prokuratora Regionalnego.

 

Naczelnik Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Paweł Iciek.

Kieruje pracą Wydziału I, w szczególności poprzez konsultowanie decyzji    oraz kierunków postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów, czuwa nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, w razie potrzeby poprzez wydawanie poleceń przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, a także wykonuje wszelkie czynności nieprzekazane podległym prokuratorom, w szczególności zaś:

 • opracowuje projekty planów pracy Wydziału I i informacje o ich realizacji, przedkładane Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego pracę Wydziału oraz projekty zmian podziałów czynności pracowników Wydziału,
 • zajmuje stanowisko i przedkłada wnioski Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział I w przedmiocie przejęcia do dalszego prowadzenia spraw z podległych prokuratur,
 • dokonuje podziału spraw i zadań pomiędzy podległych pracowników, kontrolując ich obciążenie i wydajność, dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej  do Wydziału I,
 • zapoznaje się z aktami postępowań prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów i w razie potrzeby wydaje polecenia, co do kierunków postępowania lub co do treści czynności, przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo  o prokuraturze, zapoznaje się z projektami decyzji procesowych, kontroluje przesłanki stosowania środków zapobiegawczych,  udziela w podanych zakresach konsultacji,
 • zatwierdza plany śledztw prowadzonych osobiście przez prokuratorów oraz plany czynności śledczych,
 • wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu w toku postępowania przygotowawczego oraz następnie postępowania sądowego I i II instancji, a także przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne, przedstawiając  następnie  Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział I  własne stanowisko,  co do propozycji wniosków o wymiar kary, oceny zasadności zapadłych orzeczeń  oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia,
 • opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I,
 • akceptuje projekty decyzji i pism zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego nadzorującego Wydział I, przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział I informacje o istotnych ustaleniach śledczych, kierunkach postępowań karnych oraz planowanych czynnościach w prowadzonych lub nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w tym w sposób zapewniający między innymi terminowe  kierowanie informacji do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Regionalnego,
 • kontroluje okresowo sprawy zawieszone pod kątem możliwości ich podjęcia i merytorycznego zakończenia,
 • we współpracy z Rzecznikiem Prasowym inspiruje publikacje prasowe, wywiady i wypowiedzi dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I,
 • współdziała z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnych oraz innych właściwych organów dochodzenia, w związku z prowadzonymi i nadzorowanymi w Wydziale I  postępowaniami karnymi,
 • przyjmuje strony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wydziału I,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych, poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań, w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej,
 • zapewnia przestrzeganie w bieżącej pracy zasady rozdziału nadzoru służbowego od nadzoru instancyjnego,
 • wykonuje badania problemowe i analizy oraz sporządza stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Regionalnej lub prokuratur okręgowych oraz  informacje zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym,
 • podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego Wydział I dokonuje w ramach upoważnienia dekretacji korespondencji dotyczącej zadań wymienionego Wydziału,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców – z zakresu  zadań Prokuratury Regionalnej,
 • sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców nad postępowaniami prowadzonymi w podległych jednostkach prokuratury,
 • w toku zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególności:
 1. zapoznaje się z materiałami nadzorowanych postępowań,
 2. udziela pisemnych lub bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze,
  w szczególności co do zakresu i kierunków postępowania oraz efektywnego wykonywania czynności procesowych,
 3. przyjmuje referaty o przebiegu postępowania,
 4. omawia przebieg postępowania,
 5. wydaje polecenia w trybie art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze i 71 ust. 1 pkt 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • w ramach sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego dokumentuje wykonane czynności, w tym w szczególności stwierdzone uchybienia  w postępowaniu przygotowawczym, informując o nich przełożonych, jak też kieruje wnioski, zalecenia i pisma instrukcyjne w celu eliminowania nieprawidłowości,
 • udziela bieżącej pomocy instruktażowej oraz konsultacji w indywidualnych sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym, w przypadku zwrócenia się przez prokuratury okręgowej o udzielenie tego rodzaju pomocy,
 • sprawuje nadzór instancyjny w zakresie rozpoznawanych środków odwoławczych,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, a także w przedmiocie wniosków o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań przeciwko osobie oraz przygotowują projekty wniosków w tym przedmiocie kierowanych do Prokuratora Generalnego oraz sporządza odpowiedzi o których mowa w § 256 ust. 2 i 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie sporów kompetencyjnych oraz wniosków o przekazanie sprawy do prowadzenia lub nadzorowania z pominięciem właściwości miejscowej (w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury), a także w zakresie wniosków o wyłączenie prokuratorów,  przygotowuje w wymienionych zakresach projekty stosownych decyzji, kieruje odpowiedzi w  przypadku odstąpienia od podjęcia decyzji  w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przygotowuje informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Prokuratury Regionalnej,
 • na polecenie Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy:
 1. dokonuje analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury i przedstawia poczynione ustalenia wraz z opracowaniem pisma informacyjnego do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach,
 2. sporządza projekty wystąpień w trybie § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przeprowadza zlecone badania akt jednostek organizacyjnych podległych Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, uczestniczy w wyjazdach instruktażowo – kontrolnych, przedstawiając stanowisko w zakresie poziomu, prawidłowości
  i sprawności prowadzonych lub nadzorowanych w tych jednostkach postępowań przygotowawczych,
 • rozpoznaje wnioski prokuratorów Prokuratur Okręgowych o przedłużenie okresu śledztwa i sporządza projekt postanowienia o przedłużenie okresu śledztwa na czas oznaczony powyżej roku, a także sporządza pismo do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, formułującego zalecenia, uwagi i oceny między innymi dotyczące rytmiki i koncentracji śledztwa, prawidłowości wytyczonych kierunków, poziomu czynności procesowych oraz w razie zaistnienia przesłanek wnioskuje o objęcie sprawy nadzorem służbowym,
 • podpisuje wszystkie pisma, w tym przekazujące korespondencję drogą służbową, także w zakresie stwierdzonej właściwości, żądania udzielenia informacji i dokumentów oraz inne wynikające z bieżącej realizacji zleconych zadań  w ramach przydzielonych spraw, za wyjątkiem zastrzeżeń wynikających  z przepisów szczególnych,
 • realizuje zadania koordynatora, konsultanta w zakresie ścigania określonych rodzajów przestępczości przez podległe jednostki prokuratury,
 • dokonuje w podległych prokuraturach okręgowych kontroli efektywności sprawowania nadzoru służbowego,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • prowadzi osobiście lub nadzoruje powierzone do prowadzenia uprawnionym organom postępowania przygotowawcze z zakresu działania Wydziału I oraz zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,

nadto w prowadzonych osobiście postępowaniach:

 • kieruje do sądu wnioski o zastosowanie oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 263 § 4 kpk,
 • opracowuje odpowiednio postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa lub wnioski o przedłużenie okresu śledztwa, zgodnie z treścią art. 310 2 kpk,
 • konsultuje z Zastępcą Prokuratora Regionalnego nadzorującym Wydział
  I, w przypadkach tego wymagających, decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych oraz konsultuje wnioski o wymiar kary,
 • przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym ustawą z dnia
  6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitoruje prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikację lub usunięcie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych w rozporządzeniach wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, określając przedmiot i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawienia,
 • utrzymuje – w razie potrzeby – bieżącą współpracę z Biurem SIRENE dla realizacji ustawowych zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym wymiany informacji uzupełniających,
 • uczestniczy przed sądem w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • składa sprawozdanie z przebiegu oraz wyników rozpraw i posiedzeń sądowych, przedstawiając własne stanowisko w przedmiocie wniesienia środka odwoławczego, bądź środka zaskarżenia,
 • sporządza środki odwoławcze i środki zaskarżenia,
 • w koniecznych przypadkach opracowuje informacje dotyczące prowadzonych lub nadzorowanych postępowań,
 • uczestniczy w procesie digitalizacji akt,
 • realizuje zadania koordynatora w zakresie cyberprzestępczości i konsultanta w zakresie ścigania określonych rodzajów przestępczości przez podległe jednostki prokuratury,

oraz nadto w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału II Małgorzaty Perz lub Kierownika Działu VII Małgorzaty Ciężkowskiej – Gabryś wykonuje w ramach upoważnienia ich obowiązki.

 

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Małgorzata Perz.

Kieruje pracą Wydziału II, w szczególności poprzez konsultowanie decyzji oraz kierunków postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów, czuwa nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, w razie potrzeby poprzez wydawanie poleceń przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia  28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, a także wykonuje wszelkie czynności nieprzekazane podległym prokuratorom, w szczególności zaś:

 • opracowuje projekty planów pracy Wydziału II i informacje o ich realizacji, przedkładane Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego pracę Wydziału oraz projekty zmian podziałów czynności pracowników Wydziału,
 • zajmuje stanowisko i przedkłada wnioski Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział II w przedmiocie przejęcia do dalszego prowadzenia spraw z podległych prokuratur,
 • dokonuje podziału spraw i zadań pomiędzy podległych pracowników, kontrolując ich obciążenie i wydajność, dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej  do Wydziału II,
 • zapoznaje się z aktami postępowań prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów i w razie potrzeby wydaje polecenia, co do kierunków postępowania lub co do treści czynności, przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, zapoznaje się z projektami decyzji procesowych, kontroluje przesłanki stosowania środków zapobiegawczych,  udziela w podanych zakresach konsultacji,
 • zatwierdza plany śledztw prowadzonych osobiście przez prokuratorów oraz plany czynności śledczych,
 • wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu w toku postępowania przygotowawczego oraz następnie postępowania sądowego I i II instancji, a także przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne, przedstawiając  następnie  Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział II  własne stanowisko,  co do propozycji wniosków o wymiar kary, oceny zasadności zapadłych orzeczeń  oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia,
 • opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale II,
 • akceptuje projekty decyzji i pism zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego nadzorującego  Wydział II,
 • przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Wydział II informacje o istotnych ustaleniach śledczych, kierunkach postępowań karnych oraz planowanych czynnościach w prowadzonych lub nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w tym w sposób zapewniający między innymi terminowe  kierowanie informacji do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Regionalnego,
 • kontroluje okresowo sprawy zawieszone pod kątem możliwości ich podjęcia i merytorycznego zakończenia,
 • we współpracy z Rzecznikiem Prasowym inspiruje publikacje prasowe, wywiady i wypowiedzi dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale II,
 • współdziała z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnych oraz innych właściwych organów dochodzenia, w związku z prowadzonymi i nadzorowanymi w Wydziale I postępowaniami karnymi,
 • przyjmuje strony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wydziału II,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych, poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań, w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej,
 • zapewnia przestrzeganie w bieżącej pracy zasady rozdziału nadzoru służbowego od nadzoru instancyjnego,
 • wykonuje badania problemowe i analizy oraz sporządza stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Regionalnej lub prokuratur okręgowych oraz  informacje zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym,
 • podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego Wydział II dokonuje w ramach upoważnienia dekretacji korespondencji dotyczącej zadań wymienionego Wydziału,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców – z zakresu  zadań Prokuratury Regionalnej,
 • sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców nad postępowaniami prowadzonymi w podległych jednostkach prokuratury,
 • w toku zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególności:
 1. zapoznaje się z materiałami nadzorowanych postępowań,
 2. udziela pisemnych lub bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze, w szczególności co do zakresu i kierunków postępowania oraz efektywnego wykonywania czynności procesowych,
 3. przyjmuje referaty o przebiegu postępowania,
 4. omawia przebieg postępowania,
 5. wydaje polecenia w trybie art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze i 71 ust. 1 pkt 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • w ramach sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego dokumentuje wykonane czynności, w tym w szczególności stwierdzone uchybienia   w postępowaniu przygotowawczym, informując o nich przełożonych, jak też kieruje wnioski, zalecenia i pisma instrukcyjne w celu eliminowania nieprawidłowości,
 • udziela bieżącej pomocy instruktażowej oraz konsultacji w indywidualnych sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym, w przypadku zwrócenia się przez prokuratury okręgowe o udzielenie tego rodzaju pomocy,
 • sprawuje nadzór instancyjny w zakresie rozpoznawanych środków odwoławczych,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, a także w przedmiocie wniosków o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań przeciwko osobie oraz przygotowują projekty wniosków w tym przedmiocie kierowanych do Prokuratora Generalnego oraz sporządza odpowiedzi o których mowa w § 256 ust. 2 i 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie sporów kompetencyjnych oraz wniosków   o przekazanie sprawy do prowadzenia lub nadzorowania z pominięciem właściwości miejscowej (w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury), a także  w zakresie wniosków o wyłączenie prokuratorów,  przygotowuje w wymienionych zakresach projekty stosownych decyzji, kieruje odpowiedzi w  przypadku odstąpienia od podjęcia decyzji  w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przygotowuje informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Prokuratury Regionalnej,
 • na polecenie Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy:
 1. dokonuje analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury i przedstawia poczynione ustalenia wraz z opracowaniem pisma informacyjnego do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach,
 2. sporządza projekty wystąpień w trybie § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przeprowadza zlecone badania akt jednostek organizacyjnych podległych Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, uczestniczy w wyjazdach instruktażowo – kontrolnych, przedstawiając stanowisko zwłaszcza w zakresie poziomu, prawidłowości i sprawności prowadzonych lub nadzorowanych w tych jednostkach postępowań przygotowawczych,
 • rozpoznaje wnioski prokuratorów Prokuratur Okręgowych o przedłużenie okresu śledztwa i sporządza projekt postanowienia o przedłużenie okresu śledztwa na czas oznaczony powyżej roku, a także sporządza pismo do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, formułującego zalecenia, uwagi i oceny między innymi dotyczące rytmiki i koncentracji śledztwa, prawidłowości wytyczonych kierunków, poziomu czynności procesowych oraz w razie zaistnienia przesłanek wnioskuje o objęcie sprawy nadzorem służbowym,
 • podpisuje wszystkie pisma, w tym przekazujące korespondencję drogą służbową, także w zakresie stwierdzonej właściwości, żądania udzielenia informacji i dokumentów oraz inne wynikające z bieżącej realizacji zleconych zadań   w ramach przydzielonych spraw, za wyjątkiem zastrzeżeń wynikających   z przepisów szczególnych,
 • realizuje zadania koordynatora, konsultanta w zakresie ścigania określonych rodzajów przestępczości przez podległe jednostki prokuratury,
 • dokonuje w podległych prokuraturach okręgowych kontroli efektywności sprawowania nadzoru służbowego,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • prowadzi osobiście lub nadzoruje powierzone do prowadzenia uprawnionym organom postępowania przygotowawcze z zakresu działania Wydziału II   oraz zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,

nadto w prowadzonych osobiście postępowaniach:

 • kieruje do sądu wnioski o zastosowanie oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, za wyjątkiem sytuacji określonych w art.   263 § 4 kpk,
 • opracowuje odpowiednio postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa lub wnioski o przedłużenie okresu śledztwa, zgodnie z treścią art. 310 2 kpk,
 • konsultuje z Zastępcą Prokuratora Regionalnego nadzorującym Wydział II,w przypadkach tego wymagających, decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych oraz konsultuje wnioski o wymiar kary,
 • przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym ustawą z dnia
  6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitoruje prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikację lub usunięcie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen
  w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, określając przedmiot i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawienia,
 • utrzymuje – w razie potrzeby – bieżącą współpracę z Biurem SIRENE dla realizacji ustawowych zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym wymiany informacji uzupełniających,
 • uczestniczy przed sądem w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • składa sprawozdanie z przebiegu oraz wyników rozpraw i posiedzeń sądowych, przedstawiając własne stanowisko w przedmiocie wniesienia środka odwoławczego, bądź środka zaskarżenia,
 • sporządza środki odwoławcze i środki zaskarżenia,
 • w koniecznych przypadkach opracowuje informacje dotyczące prowadzonych lub nadzorowanych postępowań,
 • uczestniczy w procesie digitalizacji akt,

oraz nadto w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału I Pawła Ićka lub Kierownika Działu VII Małgorzaty Ciężkowskiej – Gabryś wykonuje w ramach upoważnienia ich obowiązki.

 

Naczelnik Wydziału III Organizacyjno-Sądowego – Zbigniew Gabryś:

kieruje pracą Wydziału III i jako zwierzchnik służbowy sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów zatrudnionych w Wydziale III, z prawem do wydawania im poleceń ustnie i na piśmie,

 • dokonuje podziału spraw i zadań pomiędzy podległych pracowników, kontroluje ich obciążenie pracą oraz poziom i terminowość realizacji zadań,
 • rozstrzyga w zakresie wyłączenia podległych prokuratorów od rozpoznawania spraw bądź dokonywania poszczególnych czynności,
 • organizuje w zakresie swoich uprawnień służbowych pomoc instruktażową w różnych formach na rzecz podległych prokuratur okręgowych oraz opracowuje analizy i uogólnienia związane z pracą Wydziału III,
 • koordynuje prace związane z opracowaniem harmonogramów pracy wydziałów, opracowuje projekt harmonogramu działań Prokuratury Regionalnej oraz nadzoruje terminowość jego realizacji,
 • opracowuje projekty podziału czynności pracowników Wydziału III, przy czym w zakresie Działu Postępowania Sądowego koordynuje opracowanie takiego podziału przez Kierownika Działu,
 • organizuje i nadzoruje ewidencję oraz prowadzenie biurowości z zakresu administracji, w tym zarządzeń, pism okólnych oraz informuje o tych sprawach właściwe jednostki i komórki organizacyjne,
 • podpisuje pisma zgodnie z zakresem swoich uprawnień,
 • wykonuje czynności z zakresu planowania i organizacji pracy, statystyki isprawozdawczości,
 • sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu Prokuratury Regionalnej oraz akceptuje przedstawione przez Kierownika Sekretariatu zakresy czynności, wnioski premiowe itp.,
 • sprawuje nadzór nad pracownikami byłego Działu do Spraw Informatyzacji, przekazuje bezpośrednio lub za pośrednictwem koordynatora (prokuratora Stanisława Pieczykolana) pisemne lub ustne polecenia wykonania określonych czynności związanych z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych i wszelkich innych urządzeń, oprogramowania, nadawaniem, zmienianiem zakresu uprawnień i innych podobnych,
 • rozpatruje wnioski pracowników sekretariatu, służb informatycznych oraz obsługi odnoszące się do zmian ich obowiązków i przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu propozycje ich załatwienia wraz w projektami odpowiedzi   lub innych decyzji,
 • analizuje stan etatowy i obsadę kadrową podległych prokuratur, a także opracowuje w tym zakresie stosowne wnioski i propozycje rozwiązań,
 • prowadzi sprawy kadrowe związane z obsadą stanowisk asesorskich, prokuratorskich i nadzoruje obsadę stanowisk urzędniczych i innych, akceptuje projekty umów, wniosków i decyzji dotyczące wszystkich osób zatrudnionych  w Prokuraturze Regionalnej,
 • przygotowuje projekt rocznego planu urlopów pracowników Prokuratury Regionalnej oraz podległych Prokuratorów Okręgowych,
 • na polecenie Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców sporządza informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału III bądź zleca je podległym prokuratorom,
 • pozyskuje z podległych prokuratur okręgowych i w razie takiej potrzeby także  z prokuratur rejonowych, wszelkie dane niezbędne do sporządzania informacji i sprawozdań w celu wykonania zadań z pkt 16,
 • przygotowuje narady, posiedzenia Kolegium i Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej oraz nadzoruje realizację podjętych uchwał i decyzji,
 • opracowuje projekty zarządzeń, poleceń i wytycznych Prokuratora Regionalnego,
 • wykonuje badania problemowe i analizy oraz sporządza stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Regionalnej lub prokuratur okręgowych oraz  informacje zlecone przez Prokuratora Regionalnego,
 • akceptuje opracowane w Wydziale III pisma i decyzje zastrzeżone do podpisu Prokuratora Regionalnego i jego Zastępców,
 • przyjmuje strony w sprawach  związanych  z funkcjonowaniem Wydziału III,
 • współdziała z Inspektorem do Spraw Obronnych w zakresie organizacji  i planowania zadań obronnych Prokuratury Regionalnej oraz szkolenia obronnego     i przygotowania pracowników Wydziału do wykonywania zadań obronnych,
 • realizuje wyznaczone przez Prokuratora Regionalnego zadania obronne przewidziane w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Regionalnej,
 • wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Regionalnego bądź jego Zastępców,
 • uczestniczy przed sądem w sprawach osobiście prowadzonych, w postępowaniu związanym z czynnościami sądowymi w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu sądowym w sprawach rozstrzyganych w I instancji oraz postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym i apelacyjnym,
 • w przypadkach tego wymagających konsultuje z Prokuratorem Regionalnym decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych, decyzje merytoryczne oraz wnioski o wymiar kary,
 • sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach o których mowa  w § 1 oraz w pkt 28,
 • sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art.523 § 1a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych   w sprawach o których mowa w § 1 oraz w pkt 28;
 • wnosi skargi od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I i II instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach,  o których mowa w § 1 i w pkt 28,
 • sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w § 1 i w pkt 28,
 • ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w § 1 i w pkt 28,
 • przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym w art. 13 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. 2015 poz. 1930 j.t.) i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitoruje prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikację lub usunięcie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. 2014 poz. 1203 j.t.) przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, określając przedmiot i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawienia,
 • zastępuje podczas nieobecności Huberta Wontka w zakresie czynności nadzorczych związanych z działaniem służb informatycznych,
 • zastępuje podczas nieobecności Martę Gdańską – Kusior w zakresie jej czynności związanych z wykonywaniem obowiązków Kierownika Działu Postępowania Sądowego w Wydziale Organizacyjno – Sądowym oraz Elżbietę Potoczek – Bara w zakresie spraw rzecznika prasowego.

 

 Elżbieta Potoczek – Bara – Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej

 •  informuje środki masowego przekazu o pracy Prokuratury Regionalnej oraz podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;
 • współpracuje z Naczelnikami Wydziałów I, II, III oraz Kierownikiem Działu VII w zakresie informacji  udzielanej  środkom masowego przekazu  odnośnie  postępowań prowadzonych  w tych Wydziałach oraz Dziale;
 • organizuje spotkania z dziennikarzami i konferencje prasowe;
 • zapoznaje się na bieżąco z publikacjami prasowymi dotyczącymi działalności Prokuratury Regionalnej w Krakowie i podległych jednostek okręgowych   i rejonowych oraz informuje o nich kierownictwo jednostki;
 • udziela odpowiedzi  na publikacje  krytyczne i interwencje;
 • prowadzi rejestr udzielanych środkom masowego przekazu informacji własnych;
 • w terminach przewidzianych ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej załatwia wnioski o udostępnienie informacji publicznej, opracowując i podpisując pisma w tym zakresie, a w przypadku braku podstaw do udzielenia informacji publicznej – stosownie do zapisów art. 16 cyt. wyżej ustawy przygotowuje projekty stosownych decyzji oraz uczestniczy w postępowaniach sądowych związanych z udostępnieniem informacji publicznej w sprawach    z zakresu  właściwości Wydziału;
 • zastępuje podczas nieobecności Marka Sosnowskiego w zakresie spraw dotyczących informacji publicznej, skarg i wniosków obywateli;

 

prokuratorzy wykonujący zadania Wizytatorów:

 

 1. Włodzimierz Krzywicki
 2. Elżbieta Potoczek – Bara
 •  opracowują plany oraz założenia tematyczne wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych lub rejonowych;
 • opracowują projekty zarządzeń Prokuratora Regionalnego o przeprowadzeniu wizytacji  lub lustracji prokuratury okręgowej lub rejonowej;
 • przeprowadzają wizytacje i lustracje prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych;
 • opracowują sprawozdania z przeprowadzonych wizytacji i lustracji, zalecenia powizytacyjne oraz polustracyjne, a także przedstawiają stanowiska w zakresie uwag kierowników jednostek w których przeprowadzono wizytację bądź lustrację;
 • dokonują ocen kwalifikacyjnych pracowników nieorzeczniczych Prokuratury Regionalnej;
 • przeprowadzają inne działania o charakterze kontrolno-analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń, w szczególności w sferze postępowania karnego i działalności pozakarnej na obszarze działania Prokuratury Regionalnej;
 • wykonują czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach indywidualnie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę, podpisują wszystkie pisma z zakresu zleconych im zadań, za wyjątkiem zastrzeżonych dla Prokuratora Regionalnego i jego Zastępców;

przy czym w zakresie opisanych powyżej obowiązków zastępują się w razie nieobecności wzajemnie;

 

Hubert Wontek   –  jako Kierownik Szkolenia:

 • opracowuje projekty programów szkoleń zawodowych prokuratorów i urzędników  oraz  stażystów, jak też nadzoruje ich realizację;
 • opracowuje preliminarze wydatków szkoleniowych;
 • współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a także przygotowuje i sporządza projekty opracowań z zakresu zadań Prokuratora Regionalnego, określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j. Dz. U. 2018 poz. 624 z późn.zm.);
 • wykonuje obowiązki określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury dotyczące odbywania aplikacji prokuratorskiej, współpracując w tym zakresie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Prokuratorami Okręgowymi;
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach indywidualnie przydzielanych przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę,
 • wykonuje inne czynności z zakresu działania Wydziału III zlecone przez Naczelnika Wydziału, a na polecenie Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców także inne czynności z zakresu zadań Prokuratury Regionalnej;

a wykonując ponadto zadania dotychczasowego Kierownika Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz:

 •  bezpośrednio kieruje pracą byłego Działu, w tym przydziela konkretne zadania pracownikom, czuwa nad ich prawidłowym i terminowym wykonywaniem, egzekwuje z uprawnieniami władczymi opisane zadania oraz dokonuje wszelkich  czynności  nie przekazanych  pracownikom;
 • w wypadku nierzetelnego względnie nieterminowego wykonania tych zadań przedkłada Naczelnikowi Wydziału wnioski wynikające z powstałych sytuacji, z prawem do złożenia wniosku o wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego włącznie;
 • rozstrzyga wiążąco wszelkie problemy i wątpliwości wynikające z pracy pracowników byłego Działu, a to: administratorów systemów informatycznych, analityków kryminalnych (w zakresie wykraczającym poza ramy analizy), informatyka (-ów) oraz specjalisty do spraw informatyzacji, a nie dające się rozstrzygnąć zagadnienia przedstawia do decyzji Naczelnika Wydziału, przy sformułowaniu własnego w tym zakresie stanowiska zawierającego także powody dla których owe problemy i wątpliwości nie zostały rozstrzygnięte;
 • koordynuje wprowadzenie do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;
 • koordynuje i nadzoruje realizację w Prokuraturze Regionalnej oraz podległych jej jednostkach  zadań z zakresu informatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz systemu digitalizacji akt „SDA”;
 • opracowuje założenia organizacyjne zapewniające wdrożenie rozwiązań informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych;
 • przygotowuje projekty zarządzeń Prokuratora Regionalnego dotyczących informatyzacji jednostki i ochrony danych osobowych przetwarzanych    w systemach informatycznych;
 • przekazuje do Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej uwagi dotyczące poprawności i efektywności funkcjonowania Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz systemu digitalizacji akt „SDA”;
 • nadzoruje w zakresie organizacyjno – technicznym funkcjonowanie stanowisk dostępowych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, Centralnej Bazy Danych SIP „Libra”, innych zewnętrznych baz danych oraz sieci Internet oraz uzyskiwanie danych z bazy danych Systemu Informacyjnego Schengen i Krajowego Rejestru Karnego i dokonywanie rejestracji w nich danych dla potrzeb postępowań przygotowawczych zarejestrowanych w Prokuraturze Regionalnej;
 • nadzoruje działania zapewniające techniczną obsługę czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych;
 • organizuje, prowadzi lub koordynuje szkolenia pracowników Prokuratury Regionalnej w zakresie praktycznego wykorzystania funkcjonujących systemów i sieci informatycznych, w tym SIP „Libra” i systemu digitalizacji akt „SDA” oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, urządzeń multimedialnych,
 • analizuje potrzeby i planuje zakupy w zakresie wyposażenia jednostki w sprzęt komputerowy i materiały eksploatacyjne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych także w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej do czasu wyodrębnienia struktur informatycznych w tym Wydziale,
 • współdziała z Wydziałem VI Budżetowo-Administracyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej uwzględnieniem opisanego w pkt 12 Wydziału;
 • koordynuje czynności w  zakresie  ewentualnej wymiany lub użyczenia sprzętu  między Prokuraturą Regionalną oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi,
 • uczestniczy w procedurach przetargowych dotyczących realizacji modernizacji infrastruktury technicznej oraz dostaw usług związanych z wdrażaniem i eksploatacją rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem opisanego w pkt 12 Wydziału;
 • nadzoruje logistycznie wykonywanie analizy kryminalnej;
 • nadzoruje prowadzenie strony internetowej i strony intranetowej Prokuratury Regionalnej, zapewniając – w miarę możliwości technicznych – wymianę poczty elektronicznej z podmiotami zewnętrznymi poszczególnym komórkom organizacyjnym oraz możliwość umieszczania przez poszczególnych pracowników komunikatów i informacji w zakresie współpracy z mass-mediami, szkoleń, zamówień publicznych;
 • zarządza i egzekwuje umieszczanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • koordynuje obsługę skrzynki pocztowej o adresie kdi@krakow.pr.gov.pl,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego, bądź jego Zastępców;
 • zastępuje w czasie nieobecności Naczelnika Wydziału w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych i agend z tym związanych,

 

 Kierownik Działu Postępowania Sądowego – Marta Gdańska-Kusior

 • sprawuje nadzór służbowy nad pracą prokuratorów zatrudnionych w Dziale,
 • opracowuje projekt planów pracy w Dziale , harmonogram Działu, ich realizacji oraz projekty podziału czynności pracowników Działu,
 • sprawuje ogólne kierownictwo nad Działem w zakresie postępowania odwoławczego przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie sprawach karnych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także   w zakresie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym   w sprawach sądowo – administracyjnych,
 • wnosi odpowiedzi na kasacje w sprawach karnych rozpoznanych  przez Sąd Apelacyjny, w których udział brał prokurator Działu  Postępowania Sądowego,
 • wnosi odpowiedzi na wnioski  o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań sądowych rozpoznanych przez Sąd Apelacyjny,
 • opracowuje pisma instruktażowe i informacyjne w związku z udziałem  w postępowaniu odwoławczym w oparciu o treść § 328 ust.3 Regulaminu,
 • przydziela sesje i posiedzenia w sprawach karnych, wykonawczych   oraz  o  ułaskawienie  podległym prokuratorom oraz przyjmuje referaty posesyjne,  a także osobiście uczestniczy w sesjach Sądu Apelacyjnego w Krakowie  w sprawach karnych w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu,
 • przydziela sesje oraz dekretuje wpływające pisma w sprawach cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w spawach administracyjnych i sądowo – administracyjnych,
 • w ramach zakresu zadań Działu Postępowania Sądowego udziela instruktażu podległym prokuratorom okręgowym,
 • przedstawia do akceptacji Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego Wydział III wnioski w przedmiocie wywiedzenia kasacji Prokuratora Regionalnego oraz wnioski o kasację nadzwyczajną Prokuratora Generalnego jak również skargi kasacyjne w sprawach cywilnych i administracyjnych,
 • monitoruje sprawy, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowuje analizy w tym zakresie,
 • prowadzi postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców, bierze udział w tych sprawach na etapie postępowania sądowego przed sądem I i II instancji, jak również sporządza
  w tych sprawach pisma procesowe opisane w pkt 4 , 6 i 9 oraz apelacje i zażalenia,
 • dokonuje oceny i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego,
 • akceptuje opracowane w dziale pisma i decyzje zastrzeżone do podpisu Prokuratora Regionalnego i jego Zastępców,
 • przyjmuje strony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Działu Postępowania Sądowego oraz pełni dyżury w prokuratorskie w Prokuraturze Regionalnej,
 • prowadzi kartotekę orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych,
 • wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców lub Naczelnika Wydziału III,

przy czym zastępuje Zbigniewa Gabrysia – Naczelnika Wydziału III podczas jego nieobecności.

 

Kierownik VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych – Małgorzata Ciężkowska – Gabryś.

Kieruje pracą Działu VII, w szczególności poprzez konsultowanie decyzji  oraz kierunków postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów, czuwa nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań, w razie potrzeby poprzez wydawanie poleceń przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, a także wykonuje wszelkie czynności nieprzekazane podległym prokuratorom, w szczególności zaś:

 • opracowuje projekty planów pracy Działu VII i informacje o ich realizacji, przedkładane Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego pracę Działu oraz projekty zmian podziałów czynności pracowników Działu,
 • zajmuje stanowisko i przedkłada wnioski Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Dział VII w przedmiocie przejęcia do dalszego prowadzenia spraw z podległych prokuratur,
 • dokonuje podziału spraw i zadań pomiędzy podległych pracowników, kontrolując ich obciążenie i wydajność, dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej do Działu VII,
 • zapoznaje się z aktami postępowań prowadzonych i nadzorowanych przez podległych prokuratorów i w razie potrzeby wydaje polecenia, co do kierunków postępowania lub co do treści czynności, przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, zapoznaje się z projektami decyzji procesowych, kontroluje przesłanki stosowania środków zapobiegawczych,  udziela w podanych zakresach konsultacji,
 • zatwierdza plany śledztw prowadzonych osobiście przez prokuratorów oraz plany czynności śledczych,
 • wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu w toku postępowania przygotowawczego oraz następnie postępowania sądowego I i II instancji, a także przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne, przedstawiając  następnie  Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Dział VII  własne stanowisko,  co do propozycji wniosków o wymiar kary, oceny zasadności zapadłych orzeczeń  oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżenia,
 • opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych w Dziale VII,
 • akceptuje projekty decyzji i pism zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego nadzorującego  Dział VII,
 • przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującemu Dział VII informacje o istotnych ustaleniach śledczych, kierunkach postępowań karnych oraz planowanych czynnościach w prowadzonych lub nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w tym w sposób zapewniający między innymi terminowe  kierowanie informacji do Prokuratora Generalnego i Prokuratora Regionalnego,
 • kontroluje okresowo sprawy zawieszone pod kątem możliwości ich podjęcia i merytorycznego zakończenia,
 • we współpracy z Rzecznikiem Prasowym inspiruje publikacje prasowe, wywiady i wypowiedzi dotyczące postępowań prowadzonych i nadzorowanych
  w Dziale VII,
 • współdziała z kierownictwem właściwych jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, właściwych organów skarbowych i celnych oraz innych właściwych organów dochodzenia, w związku z prowadzonymi i nadzorowanymi w Wydziale I postępowaniami karnymi,
 • przyjmuje strony w sprawach związanych z funkcjonowaniem Działu VII,
 • nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych, poprzez wyznaczonych wykonawców tych zadań, w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Prokuratury Regionalnej,
 • zapewnia przestrzeganie w bieżącej pracy zasady rozdziału nadzoru służbowego od nadzoru instancyjnego,
 • wykonuje badania problemowe i analizy oraz sporządza stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Regionalnej lub prokuratur okręgowych oraz  informacje zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym,
 • podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Regionalnego nadzorującego Dział VII dokonuje w ramach upoważnienia dekretacji korespondencji dotyczącej zadań wymienionego Działu,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców – z zakresu  zadań Prokuratury Regionalnej,
 • sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców nad postępowaniami prowadzonymi w podległych jednostkach prokuratury,
 • w toku zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególności:
 1. zapoznaje się z materiałami nadzorowanych postępowań,
 2. udziela pisemnych lub bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze, w szczególności co do zakresu i kierunków postępowania oraz efektywnego wykonywania czynności procesowych,
 3. przyjmuje referaty o przebiegu postępowania,
 4. omawia przebieg postępowania,
 5. wydaje polecenia w trybie art. 34 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze i 71 ust. 1 pkt 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • w ramach sprawowanego zwierzchniego nadzoru służbowego dokumentuje wykonane czynności, w tym w szczególności stwierdzone uchybienia  w postępowaniu przygotowawczym, informując o nich przełożonych, jak też kieruje wnioski, zalecenia i pisma instrukcyjne w celu eliminowania nieprawidłowości,
 • udziela bieżącej pomocy instruktażowej oraz konsultacji w indywidualnych sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym, w przypadku zwrócenia się przez prokuratury okręgowe o udzielenie tego rodzaju pomocy,
 • sprawuje nadzór instancyjny w zakresie rozpoznawanych środków odwoławczych,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie wniosków o podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego, a także w przedmiocie wniosków o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowań przeciwko osobie oraz przygotowują projekty wniosków w tym przedmiocie kierowanych do Prokuratora Generalnego oraz sporządza odpowiedzi o których mowa w § 256 2 i 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
 • sporządza stanowiska w przedmiocie sporów kompetencyjnych oraz wniosków o przekazanie sprawy do prowadzenia lub nadzorowania z pominięciem właściwości miejscowej (w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury), a także  w zakresie wniosków o wyłączenie prokuratorów,  przygotowuje w wymienionych zakresach projekty stosownych decyzji, kieruje odpowiedzi w  przypadku odstąpienia od podjęcia decyzji  w trybie § 116 ust. 5 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przygotowuje informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Prokuratury Regionalnej,
 • na polecenie Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy:
 1. dokonuje analizy akt, o której mowa w § 73 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury i przedstawia poczynione ustalenia wraz z opracowaniem pisma informacyjnego do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach,
 2. sporządza projekty wystąpień w trybie § 70 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury,
 • przeprowadza zlecone badania akt jednostek organizacyjnych podległych Prokuraturze Regionalnej w Krakowie, uczestniczy w wyjazdach instruktażowo – kontrolnych, przedstawiając stanowisko w zakresie poziomu, prawidłowości  i sprawności prowadzonych lub nadzorowanych w tych jednostkach postępowań przygotowawczych,
 • rozpoznaje wnioski prokuratorów Prokuratur Okręgowych o przedłużenie okresu śledztwa i sporządza projekt postanowienia o przedłużenie okresu śledztwa na czas oznaczony powyżej roku, a także sporządza pismo do kierownika podległej jednostki organizacyjnej, formułującego zalecenia, uwagi i oceny między innymi dotyczące rytmiki i koncentracji śledztwa, prawidłowości wytyczonych kierunków, poziomu czynności procesowych oraz w razie zaistnienia przesłanek wnioskuje o objęcie sprawy nadzorem służbowym,
 • podpisuje wszystkie pisma, w tym przekazujące korespondencję drogą służbową, także w zakresie stwierdzonej właściwości, żądania udzielenia informacji i dokumentów oraz inne wynikające z bieżącej realizacji zleconych zadań  w ramach przydzielonych spraw, za wyjątkiem zastrzeżeń wynikających  z przepisów szczególnych,
 • realizuje zadania koordynatora, konsultanta w zakresie ścigania określonych rodzajów przestępczości przez podległe jednostki prokuratury,
 • dokonuje w podległych prokuraturach okręgowych kontroli efektywności sprawowania nadzoru służbowego,
 • wykonują czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • prowadzi osobiście lub nadzoruje powierzone do prowadzenia uprawnionym organom postępowania przygotowawcze z zakresu działania Działu VII  oraz zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców,

ponadto w prowadzonych osobiście postępowaniach:

 • kieruje do sądu wnioski o zastosowanie oraz przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 263 § 4 kpk,
 • opracowuje odpowiednio postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa lub wnioski o przedłużenie okresu śledztwa, zgodnie z treścią art. 310 2 kpk,
 • konsultuje z Zastępcą Prokuratora Regionalnego nadzorującym Dział VII,
  w przypadkach tego wymagających, decyzje procesowe podejmowane w toku postępowań przygotowawczych oraz konsultuje wnioski o wymiar kary,
 • przygotowuje informacje kryminalne w zakresie wymaganym ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych i niezwłocznie przekazuje do rejestracji pracownikom posiadającym uprawnienia dostępowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, monitoruje prawidłowość zarejestrowanych danych, inicjuje weryfikację lub usunięcie nieprawdziwych informacji przy użyciu formularzy określonych w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy,
 • przygotowuje dane do rejestracji w Systemie Informacyjnym Schengen w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 roku o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, przy zastosowaniu wzorów kart określonych  w rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy oraz wydaje polecenia usunięcia danych z SIS i niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zbędności wpisu w systemie i bez zbędnej zwłoki przekazuje je w celu realizacji do pracownika posiadającego stosowne uprawienia,
 • wydaje pisemne polecenia dokonania w dostępnych zewnętrznych bazach danych sprawdzeń na potrzeby prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych, określając przedmiot i zakres sprawdzenia i przekazuje je do realizacji pracownikowi posiadającemu stosowne uprawienia,
 • utrzymuje – w razie potrzeby – bieżącą współpracę z Biurem SIRENE dla realizacji ustawowych zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym wymiany informacji uzupełniających,
 • uczestniczy przed sądem w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 • wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
 • składa sprawozdanie z przebiegu oraz wyników rozpraw i posiedzeń sądowych, przedstawiając własne stanowisko w przedmiocie wniesienia środka odwoławczego, bądź środka zaskarżenia,
 • sporządza środki odwoławcze i środki zaskarżenia,
 • w koniecznych przypadkach opracowuje informacje dotyczące prowadzonych lub nadzorowanych postępowań,
 • uczestniczy w procesie digitalizacji akt,

oraz nadto w przypadku nieobecności Naczelnika Wydziału I Pawła Ićka i Naczelnika Wydziału II Małgorzaty Perz wykonuje w ramach upoważnienia ich obowiązki.

 

Dodatkowo jako Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego  dla krakowskiego okręgu regionalnego  powołana w trybie przewidzianym w art. 153 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 poz. 1767 z późn. zm. j.t.) prowadzi postępowania wyjaśniające oraz realizuje inne zadania określone  w przepisach  art. 135 – 171 cyt. ustawy.

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marek Woźniak
Informację udostępnił: Agnieszka Chawińska - specjalista ds informatyzacji
Data wytworzenia informacji: 2017-08-19
Data udostępnienia informacji: 2017-08-19
Liczba odsłon: 9 767