Na podstawie § 65.3  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz.MS.2016.83 z póź. zm. )

W prokuraturach regionalnych prowadzi się urządzenia ewidencyjne:

1. repertoria z działalności:

 1. karnej: „Ds”,
 2. administracyjnej: „Pa”,
 3. cywilnej: „Pc”;

2. rejestry samodzielne z zakresu działalności:

 1. karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Kw”, „Nps”, „Ntk”, „Pp”, „Opk” i „Oz.o”,
 2. administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,
 3. cywilnej: „Ko” i „Pp”,
 4. strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,
 5. kontroli i odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej: „RD” i „Wl”,
 6. „DE”;

3. rejestry uzupełniające do „Ds”:, „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4. wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5. wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w.”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu” i „Wz”.

§ 88.1 Postępowania i czynności wykonywane w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w „Di”, postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych) rejestrowane są w repertorium „Ds”.

2. Poza repertorium „Ds” prowadzi się rejestry oraz wykazy kontrolne.

3. Rejestry i wykazy kontrolne mają charakter samodzielny lub uzupełniający w stosunku do prowadzonego w tej samej jednostce repertorium „Ds”.

§ 89.1 Rejestrami samodzielnymi w zakresie czynności w sprawach karnych są:

 1. „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;
 2. „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;
 3. „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 4. „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych. W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka);
 5. ” Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;
 6. „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;
 7. „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych oraz udziału prokuratora w tych sprawach;
 8. „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;
 9. „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

2. Rejestrami uzupełniającymi w zakresie czynności w sprawach karnych rejestrowanych w repertorium „Ds” tej samej jednostki są rejestry:

 1. „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;
 2. „Drz” – dla dowodów rzeczowych;
 3. „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki (w jednostce nadrzędnej funkcjonuje jako rejestr samodzielnym);
 4. „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;”Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.
 5. „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji;
 6. „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;
 7. „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
 8. „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;
 9. „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;
 10. „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

3. Samodzielnymi wykazami kontrolnymi są:

 1. „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

4. Uzupełniającymi wykazami kontrolnymi do repertorium „Ds” są:

 1. „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;
 2. „ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;
 3. „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;
 4. „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
 5. „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym;
 6. „Wz” – dla spraw, w których postępowanie zawieszono.

 

Sposoby i zasady udostępniania danych zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych i archiwum.

 

Informacje w zakresie danych zarejestrowanych w urządzeniach ewidencyjnych, na wniosek złożony ustnie lub pisemnie, udzielane są ustnie lub na piśmie, a w przypadku ewidencji w formie zapisu elektronicznego – w postaci wydruku, bądź zapisu na powszechnie stosowanym nośniku (dyskietka, płytka CD).

Sekretariat może udzielić informacji wyłącznie stronom procesowym oraz ich obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym w toku postępowania przygotowawczego w zakresie sygnatury akt sprawy, kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem postępowania, zastosowania wobec podejrzanego środka zapobiegawczego, a w przypadku stosowania przez sąd tymczasowego aresztowania – miejsca osadzenia podejrzanego i czasu, na który ten środek zastosowano oraz sposobu załatwienia sprawy.  Informacje takie mogą być udzielane telefonicznie, wyłącznie osobom uprawnionym, co do których tożsamości pracownik sekretariatu nie ma wątpliwości.

Dokumentację archiwalną powstającą w wyniku działalności Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w tym akta spraw, przechowywaną w archiwum zakładowym udostępnia się w pomieszczeniach archiwum (wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest jej wypożyczenie) – za zgodą Prokuratora Regionalnego:

1) dla celów służbowych i naukowo-badawczych,

2) dla innych celów – po upływie 30 lat od ich wytworzenia, lub wcześniej – w przypadkach uzasadnionych potrzebami nauki i kultury

– jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli

3) w każdym przypadku na potrzeby nauki i kultury – materiały archiwalne powstałe do końca 1989 r. w związku z działalnością partii i organizacji politycznych, o ile nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

Osoba ubiegająca się o udostępnienie materiałów archiwalnych Prokuratury Regionalnej w Krakowie składa stosowany wniosek, podając:

1) imię i nazwisko, ze wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej,

2) typ materiału archiwalnego bądź temat, którego on dotyczy,

3) cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego.

Odmowa udostępnienia materiałów wymaga pisemnego uzasadnienia i jest zaskarżalna.

Udostępnienie materiałów archiwalnych odnotowuje się w kartach udostępnienia.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Agnieszka Chawińska
Informację udostępnił: Agnieszka Chawińska
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16
Data udostępnienia informacji: 2016-06-16
Liczba odsłon: 7 312

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj