Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Prowadzone przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury rejestry, ewidencje oraz archiwa określa Zarządzenie Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca  2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Zasady udostępniania informacji w nich zawartych określają przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 556) z późniejszymi zmianami oraz powołanego wyżej zarządzenia Prokuratora Generalnego.

W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

 • Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ns, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Dsa, Nps, Nps-ps, Ap, KW, Zps, A, Oz, Ko, Drz, Drz/p, ENA-P, ENA-UE, IP, IP/O;

W prokuraturach rejonowych prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

 • Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Nps, A, Ko, Ko/kks, Ko/kw, Drz, Drz/p, IP.

Repertoria:

 • Ds – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań;
 • Opz – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • Pn – dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach;
 • Pc – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych dla środków odwoławczych w tych sprawach, a także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego;
 • Pa  – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i w prokuraturach okręgowych, także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego;

Rejestry:

 • Ns – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, odszkodowanie lub zadośćuczynienie;
 • Ds/z/s-pn – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego;
 • Ds/z –  dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez  prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia;
 • Ds/u – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.;
 • Dsn  – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w podległych jednostkach prokuratury;
 • Dsa – dla spraw niepodlegających wpisowi do rejestrów Dsn i Ko, w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału aktowego i zajął w nich pisemne stanowisko;
 • Nps – dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • Nps-ps – dla postępowań sądowych w sprawach skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 • Ap  – dla udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem w sprawach karnych w związku ze skierowaniem apelacji przez prokuratora lub inną stronę postępowania;
 • Zps – dla udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem w sprawach karnych związanych z rozpoznaniem zażalenia wniesionego przez prokuratora lub inną stronę postępowania;
 • KW – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych oraz odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej;
 • Oz – dla wniosków o zagraniczną pomoc prawną oraz korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych;
 • Ko – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, w których prokurator nie podjął czynności, bądź nie zgłosił udziału w postępowaniu toczącym się przed sądem lub innym organami;
 • Ko/kks – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium Ds;
 • Ko/kw – dla spraw o wykroczenia, które nie podlegają rejestracji w repertorium Ds;
 • A – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia;
 • ENA-P – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na podstawie art. 607a k.p.k. o wydanie europejskiego nakazu aresztowania;
 • ENA-UE – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • Drz – dla dowodów rzeczowych;
 • Drz/p – dla elektronicznych nośników danych;
 • IP – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej;
 • IP/O – dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania  informacji publicznej.

Szczegółowy zakres danych podlegających wpisaniu do poszczególnych repertoriów i rejestrów określają przepisy od § 58 do 102 wyżej wymienionego zarządzenia Prokuratora Generalnego.

W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i jednostkach podległych stosuje się system informatyczny służący do prowadzenia urządzeń ewidencyjnych wskazanych w § 181 i 182 wyżej wymienionego zarządzenia Prokuratora Generalnego.


Informacja o archiwum – archiwum prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania  sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Archiwum Prokuratury Okręgowej w Łodzi a także prokuratur rejonowych z terenu Łodzi, mieści się przy ul. Wydawniczej 10. W budynku tym akta są jedynie przechowywane. W razie potrzeby ich wykorzystania są przewożone do siedziby właściwej jednostki  i udostępniane uprawnionym osobom.

Archiwa zakładowe pozostałych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu łódzkiego znajdują się w siedzibach tych jednostek i tam są udostępniane uprawnionym osobom.

Sposób funkcjonowania archiwum – w tym także  z zakresie sposobu archiwizowania spraw i ich udostępniania określają przepisy części IV i V (§ 140 – § 174) wskazanego wyżej zarządzenia Prokuratora Generalnego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jacek Pakuła
Informację udostępnił: Jacek Pakuła
Data wytworzenia informacji: 2014-03-14
Data udostępnienia informacji: 2014-03-14
Liczba odsłon: 4 629