Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz.U. poz. 2004 z póź. zm.) informuje, ż posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.

 1. Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 w/w rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem w formie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  4. uzasadnienie potrzeb,
  5. telefon i adres e-mail do kontaktu.
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w formie sprzedaży poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne oferty zawierające:
  1. dane oferenta w przypadku osób fizycznych ( imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres siedziby,
  2. wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego objętych ofertą ( nazwę i nr inwentarzowy),
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  4. telefon kontaktowy.

  Wniosek o nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników majątku ruchomego wraz z wymaganymi dokumentami składa się do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 16 lipca 2021 roku.

 3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia , zainteresowane nabyciem w formie darowizny rzeczowych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
  2. wskazanie rzeczowego składnika majątku ruchomego ( nazwę i nr inwentarzowy), o który występuje jednostka,
  3. oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że rzeczowy składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  4. zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
  5. wskazanie sposobu wykorzystania rzeczowego składnika majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,
  6. uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,
  7. telefon kontaktowy.

Zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się poprzez:

 1. nieodpłatne przekazanie innym jednostkom sektora finansów publicznych,
 2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1,
 3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wnioski należy składać do dnia 16 lipca 2021 roku do godz. 13.00 na adres:
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3-go Maja 13/15
97-300 Piotrków Trybunalski

a. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
lub
b. Przesłać na adres e-mail dyr.fin@piotrkow-tryb.po.gov.pl

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku można uzyskać pod nr tel. 44/647-67-12 wew. 265 lub 205.

Szczegółowy wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W sytuacji, gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 lub § 39 w/w rozporządzenia będą zainteresowane tym samym przedmiotem, decydować będzie data i kolejność wpływu wniosku do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wersja do druku: pobierz (PDF, 2,41 MB)

Wykaz składników: pobierz (PDF, 95 KB)


Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Poz. 2004) Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będących na stanie w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, a przeznaczonych na sprzedaż.
Wykaz składników majątku ruchomego przeznaczonych na sprzedaż zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Osoby zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego mogą składać podania w formie pisemnej do dnia 23 kwietnia 2021 roku w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb, (decyduje data wpływu i kolejność składania podań).
Zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego, które nie zostaną zbyte w formie sprzedaży zostaną przekazane firmie utylizacyjnej.
Wersja do druku wraz z załącznikiem: TUTAJ (PDF) (95 KB)


Ogłoszenie z dnia 4 marca 2021 r.
dot. zamieszczenia zarządzenia
prokuratora Prokuratury Rejonowej
w Bełchatowie z dnia 15 lutego 2021 r.

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie w związku z wątpliwościami komu należy wydać n/w przedmioty postanowieniem z dnia 19 lutego 2018 złożyła do depozytu sądowego:

– naczepę ciężarową marki BURG o numerze rejestracyjnym BC6576XX VIN129253
– dowód rejestracyjny od naczepy marki BURG nr rej. BC6576XX seria i numer BCC802333

Mając powyższe na uwadze Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie poszukuje osób uprawnionych do odebrania w/w przedmiotów w terminie 6 miesięcy od dnia umieszczenia rzeczonego ogłoszenia. Niepodjęcie depozytu w określonym terminie wiąże się z jego likwidacją.


Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2020 r.
Przekazanie składników majątku

Stosownie do § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2004) Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. dokonała nieodpłatnego przekazania dla Gminy Bełchatów następujących składników majątku (wskazane w załączniku).
Ogłoszenie dotyczące przekazania do pobrania TUTAJ (PDF) (356 KB)


Ogłoszenie z dnia 4 stycznia 2018 r.
Aukcja na sprzedaż składników majątku

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza aukcję na sprzedaż składników majątku. Aukcja dotyczy samochodu osobowego Renault Thalia.
Ogłoszenie dotyczące aukcji do pobrania TUTAJ (PDF) (1,4 MB)


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Prokurator Okręgowy
Informację udostępnił: Piotr Szymański
Data wytworzenia informacji: 2018-01-04
Data udostępnienia informacji: 2016-05-25
Liczba odsłon: 5 288

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj