Prokurator Okręgowy – Magdalena Witko

Sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, reprezentuje prokuraturę na zewnątrz, utrzymuje kontakt z władzami administracji samorządowej i urzędów znajdujących się w obrębie właściwości terytorialnej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania zadań tej jednostki, wyznacza i koordynuje podstawowe kierunki pracy prokuratury, nadzoruje pracę Wydziału II Organizacyjno- Sądowego z wyłączeniem wchodzącego w skład Wydziału Działu Sądowego, Wydziału III Budżetowo – Administracyjnego, Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji, Samodzielnego Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora ds. Obronnych, jak również Audytora Wewnętrznego i Inspektor do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nadto sprawuje nadzór nad ważniejszymi badaniami przeprowadzonymi w Prokuraturze Okręgowej. Nadzoruje działania podejmowane w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz wykonanie zadań w zakresie spraw obronnych. Podejmuje decyzje kadrowe o zastosowaniu procedury z art. 328 par. 1 kpk i w sprawach niejawnych. Rozpatruje skargi na działalność podległych prokuratorów i urzędników. Wydaje postanowienia o przedłużeniu śledztwa w wypadkach przewidzianych w ustawie. Kieruje do sądu stosowne wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Przyjmuje informacje od podległych prokuratorów.


Zastępca Prokuratora Okręgowego – Mirosław Wróbel

Sprawuje nadzór nad pracą Wydziału I Śledczego oraz Działu Sądowego. Nadzoruje pracę Kancelarii Tajnej i jej pracowników. Prowadzi postępowania służbowe i wyjaśniające wobec prokuratorów zajmujących kierownicze stanowiska w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb. Prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym. Kieruje do Prokuratora Generalnego informacje oraz wnioski o pomoc prawną w sprawach z zakresu obrotu prawnego z zagranicą, a także wnioski adresowane bezpośrednio do organów ścigania państw obcych oraz do właściwych sądów wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności.


Naczelnik I Wydziału Śledczego – Anna Mosur

Bezpośrednio organizuje i koordynuje pracę Wydziału I Śledczego w tym Działu ds. Przestępczości Gospodarczej, podejmując niezbędne decyzje i działania zmierzające do: koordynacji działań całego wydziału z uwzględnieniem podziału prokuratorów na prokuratorów zajmujących się przestępstwami kryminalnymi i prokuratorów działu ds. przestępczości gospodarczej, właściwego wykonywania zadań w zakresie nadzoru służbowego oraz nadzorowania bezpośrednio pracą prokuratorów wykonujących zadania w ramach prowadzonych i nadzorowanych przez nich śledztw w celu organizowania i koordynowania w tym zakresie pracy Wydziału, podejmowania takich działań o charakterze analitycznym i koordynacyjnym, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności i sprawności ścigania przestępstw oraz zapobiegną popełnianiu błędów i uchybień w toku postępowań karnych, wskazując w szczególności na ich przyczyny, wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.


Kierownik Działu d.s. Przestępczości Gospodarczej w I Wydziale Śledczym – Piotr Cegiełka

Bezpośrednio organizuje i koordynuje pracę Działu ds. Przestępczości Gospodarczej. Podejmuje, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego, decyzje w przedmiocie przejęcia do prowadzenia w Dziale ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej, postępowań przygotowawczych prowadzonych dotychczas w prokuraturach rejonowych oraz spraw nowo wszczynanych. Dba o terminowość i właściwą jakość podejmowanych przez prokuratorów czynności oraz w razie potrzeby udziela niezbędnych konsultacji zwłaszcza w sprawach o szczególnie skomplikowanym stanie faktycznym bądź prawnym. Opracowuje okresowe analizy i sprawozdania dotyczące prowadzonych śledztw w Dziale ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej dla Naczelnika Wydziału I. Utrzymuje kontakty z organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze w zakresie poprawy poziomu ich pracy i efektywności działaniu. Utrzymuje stałe kontakty z organami kontrolnymi. Przekazuje na bieżąco Naczelnikowi Wydziału I i Rzecznikowi Prokuratury Okręgowej informacje z pracy działu do wykorzystania w komunikatach i serwisie prasowym. Dokonuje następczej oraz okresowej kontroli spraw zawieszonych zarejestrowanych w Dziale ds. Przestępczości Gospodarczej i stanu poszukiwań osób podejrzanych w tych sprawach. Informuje Naczelnika Wydziału I o najpoważniejszych sprawach prowadzonych przez Dział ds. Przestępczości Gospodarczej i innych istotnych zagadnieniach związanych z jego pracą. Zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego oraz Kierownika Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz podczas ich nieobecności, wykonuje inne czynności zlecone przez Naczelnika Wydziału I, Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.


Naczelnik IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego – Witold Błaszczyk

Kieruje pracą wydziału. Organizuje lustracje zlecone przez Prokuratora Regionalnego w Łodzi i Prokuratora Okręgowego. Dokonuje analizy sytuacji kadrowej w prokuraturach rejonowych, w zakresie dotyczącym zarówno prokuratorów, urzędników, jak i innych pracowników prokuratury. Nadzoruje sporządzanie planów urlopowych prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i prokuratorów rejonowych oraz kontroluje ich realizacje. Nadzoruje prawidłowość i terminowość opracowywania sprawozdawczości statystycznej. Czuwa nad przygotowaniem posiedzeń Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i narad w Prokuraturze Okręgowej oraz kontroluje ich dokumentowanie. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej. Przygotowuje oraz udostępnia informacje publiczne, w tym w szczególności opracowuje projekty decyzji w tym przedmiocie oraz dba o terminowość przekazywania Samodzielnemu Działowi do Spraw Informatyzacji i Analiz informacji podlegającej udostępnieniu w BIP. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.


Kierownik Działu Sądowego w IV Wydziale Organizacyjno-Sądowym – Robert Wizner

Kieruje bezpośrednio pracą wydziału, podejmując niezbędne decyzje i działania zmierzające do koordynowania działalności w zakresie udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym. Przyjmuje informacje o poziomie merytorycznym i zasadności środków odwoławczych, wnoszonych w sprawach karnych i konsultuje z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim cofnięcia apelacji. Dokonuje oceny praktyki apelacyjnej prokuratur rejonowych okręgu piotrkowskiego i poziomu sporządzania środków odwoławczych. Utrzymuje bieżące kontakty z Prokuraturami Rejonowymi okręgu piotrkowskiego w zakresie właściwości Działu i udziela im pomocy instruktażowej. Informuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim i Naczelnika Wydziału II o najpoważniejszych sprawach prowadzonych przez Dział oraz o innych istotnych zagadnieniach związanych z jego pracą. Opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania, dotyczące zagadnień wchodzących w zakres zadań Działu i przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego wynikające z bieżącej pracy wnioski w przedmiocie konieczności zainicjowania lustracji, w określanym zakresie tematycznym lub we wskazanych jednostkach prokuratury. Przekazuje na bieżąco Rzecznikowi Prasowemu Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim informacje z pracy Działu, do wykorzystania w komunikatach i serwisie prasowym. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim lub jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału II.


Kierownik IX Samodzielnego Działu d.s. Informatyzacji i Analiz – Marta Olejniczak

Kieruje pracą Samodzielnego Działu d.s. Informatyzacji i Analiz. Czuwa nad prawidłową organizacją funkcjonowania sieci komputerowej i wyodrębnionych stanowisk dostępowych do zewnętrznych baz danych i zapewnia techniczną obsługę czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych. Nadzoruje wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim danymi w systemach informatycznych. Kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych. Koordynuje wprowadzanie do praktyki w Prokuraturze Okręgowej w Prokuraturach Rejonowych ogólnopolskich systemów informatycznych. Nadzoruje prawidłowość wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania należącego do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i prowadzenia ewidencji w tym zakresie. Nadzoruje prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i obsługę Biuletynu Informacji Publicznej. Opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych, uzasadniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynuje także działania w prokuraturach podległych. Współpracuje z Wydziałem III Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dot. zakupu sprzętu lub usług informatycznych. Koordynuje sprawy z zakresu przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze, w tym sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k. oraz bierze udział w postępowaniu sądowym w w/w sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, podlegając przy ich prowadzeniu bezpośrednio nadzorowi służbowemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę lub Naczelnika Wydziału.


Dyrektor Finansowo Administracyjny – Jan Justyna

Kieruje pracą VII Wydziału Budżetowo – Administracyjnego


Kierownik sekretariatu – Zofia Rutkowska

Kieruje pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej


Samodzielne stanowiska pracy tworzą:

Wizytator – Dorota Mrówczyńska

Wykonuje czynności związane z przeprowadzaniem lustracji i wizytacji zleconych przez Prokuratora Regionalnego w Łodzi i Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, w tym wynikające z harmonogramem działań Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Dokonuje okresowych kontroli z zakresu sposobu załatwiania skarg i wniosków w Prokuraturach Rejonowych i na ich podstawie opracowuje zalecenia zmierzające do wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości. Prowadzi postępowania wyjaśniające i służbowe dotyczące prokuratorów okręgu piotrkowskiego, za wyjątkiem prokuratorów pełniących funkcje kierownicze w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Przeprowadza oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratorskie w Prokuraturach Rejonowych okręgu piotrkowskiego. Prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze karno – skarbowe oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także koordynuje postępowania przygotowawcze karno – skarbowe prowadzone w prokuraturach rejonowych okręgu piotrkowskiego. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę lub Naczelnika Wydziału.


Kierownik Szkolenia – Katarzyna Majda

Opracowuje programy szkoleń zawodowych prokuratorów, urzędników i pracowników obsługi oraz zapewnia ich realizację i przygotowuje preliminarz wydatków szkoleniowych, organizuje harmonogram i przebieg stażu urzędników oraz egzaminy końcowe, Kontroluje realizację zasad przebiegu stażu asesorów prokuratorskich. Organizuje i czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyk studenckich w jednostkach rejonowych. Organizuje praktyki dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie biblioteki. Prowadzi postępowania wyjaśniające i służbowe dotyczące pracowników Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych. Przeprowadza badania oraz opracowuje analizy i informacje zlecone przez jednostki nadrzędne. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę lub Naczelnika Wydziału II.


Rzecznik prasowy – Magdalena Czołnowska-Musioł

Organizuje i koordynuje działalność informacyjną Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i jej jednostek organizacyjnych, między innymi: informuje środki społecznego przekazu o pracy prokuratur, sporządza i przekazuje redaktorom naczelnym odpowiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania, organizuje konferencje prasowe, współpracuje na bieżąco z Naczelnikami Wydziałów i Prokuratorami Rejonowymi w sprawach, o których informowane są środki społecznego przekazu, współpracuje z rzecznikiem prasowym Prokuratora Regionalnego w Łodzi i Prokuratora Krajowego, konsultuje sprawy z zakresu prawa prasowego, opracowuje okresowe informacje o sprawach będących w szerokim zainteresowaniu opinii publicznej, przygotowuje oraz udostępnia informacje publiczne.


Audytor – Monika Andersz

Dokonuje oceny funkcjonowania jednostek organizacyjnych prokuratur okręgu piotrkowskiego w zakresie określonym przez przepisy Działu VI ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21 z 2010 r., poz. 108), wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Izabela Urbańska
Informację udostępnił: Piotr Szymański
Data wytworzenia informacji: 2017-10-13
Data udostępnienia informacji: 2016-05-16
Liczba odsłon: 6 589

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj