add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

GODZINY URZĘDOWANIA

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30


INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ

Poniedziałek w godz. 12.00 – 17.00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 10.00 – 14.00

(godziny przyjęć interesantów w podległych prokuraturach rejonowych znajdują się na podstronie „Jednostki podległe”)


DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Skrzynka podawcza na platformie EPUAP: tutaj

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. oraz Prokuratur Rejonowych okręgu piotrkowskiego:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 2. Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30 -15.30) do biura podawczego na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1, 2.0, 3.0
  • płyta CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub podpisane przy użyciu profilu zaufanego w ePUAP.
 2. Nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację.
 3. Dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem.
 4. Doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej.
 5. Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, SVG, PNG
 6. Wielkość dokumentu wraz z załącznikami do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 7. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA! Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).


KONTA BANKOWE

Konto sum depozytowych (np.poręczenia majątkowe,zabezpieczenia majątkowe)

NBP O/O w Łodzi nr 71 1010 1371 0020 5913 9120 0000

Konto dochodów budżetowych (np.opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych
odpisów z akt sprawy)

NBP O/O w Łodzi nr 82 1010 1371 0020 5922 3100 0000


SKARGI I WNIOSKI

Pisma w sprawach należących do własności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i jednostek jej podległych można składać osobiście w sekretariacie jednostki, za potwierdzeniem obioru w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać na adres prokuratury drogą pocztową.

Są one rejestrowane w/g kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych zgodnie z podziałem zadań wynikających z zarządzenia Prokuratora Okręgowego.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Skargi załatwiane są w terminie do jednego miesiąca. W przypadku przekazania skargi innym organom osoba ją wnosząca jest o tym fakcie niezwłocznie informowana.


Z dniem 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, regulująca między innymi , zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Poniżej zamieszczamy odnośnik do treści ustawy.
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Izabela Urbańska
Informację udostępnił: Piotr Szymański
Data wytworzenia informacji: 2017-07-19
Data udostępnienia informacji: 2015-01-20
Liczba odsłon: 6 801

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj