Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – Informacja w związku z zapisami §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 342 – t.j.)

———————————————————————–

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2021

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021

L.p. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5 6
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,6 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2021 (PK I BP 093.1.2020)
Wskaźnik skuteczności ścigania 77,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 25,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca pracowników sekretariatu
3 Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa) Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335 § 1 kpk, wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym – w tym przez organ egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce w przeliczeniu na złote) 5 mln zł Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania związanego z ustaleniem składników majątkowych, w tym zlecanie Policji podejmowania czynności w tym zakresie. Monitorowanie zabezpieczeń majątkowych w toku postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz wykonawczego.
4 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
5 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 150 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową

———————————————————————–

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok – Informacja w związku z zapisami §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 r., poz. 342 – t.j.)

———————————————————————–

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2020

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

L.p. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5 6
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,3 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2020 (PK I BP 093.1.2019)
Wskaźnik skuteczności ścigania 78,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 25,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca pracowników sekretariatu
3 Zagwarantowanie interesów majątkowych pokrzywdzonych (w tym Skarbu Państwa) Wartość faktycznie zabezpieczonego mienia w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335 § 1 kpk, wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym – w tym przez organ egzekucyjny (w złotych, w tym waluty obce w przeliczeniu na złote) 10 mln zł Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem postępowania związanego z ustaleniem składników majątkowych, w tym zlecanie Policji podejmowania czynności w tym zakresie. Monitorowanie zabezpieczeń majątkowych w toku postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego oraz wykonawczego.
4 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
5 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 250 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową

———————————————————————–

Informacja w związku z §34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 r., poz. 1911 z późn. zm)

———————————————————————–

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2018

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (1055 KB): tutaj.

———————————————————————–

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2019

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

L.p. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5 6
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,2 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2019 (PK I BP 093.1.2018)
Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 25,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca pracowników sekretariatu
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 250 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową

Do pobrania w formacie PDF (54 KB): tutaj.


———————————————————————–

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2017

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (172 KB): tutaj.

———————————————————————–

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2017

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (281 KB): tutaj.

———————————————————————–

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2018

Umieszczony na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (486 kb): tutaj.


———————————————————————–

Statystyka – rok 2016

Zestawienie dotyczące niektórych wyników uzyskanych przez prokuratury rejonowe okręgu piotrkowskiego w roku 2016
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw Pozostało spraw Wskaźnik pozostałości do przeciętnego miesięcznego wpływu Ilość skierowanych aktów oskarżenia Ilość osób osądzonych
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2165 2155 147 81,48 639 1144
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1311 1255 115 105,26 463 595
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 3862 3708 376 116,83 1105 1403
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 2653 2634 160 72,37 729 950
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 2360 2281 155 78,81 774 932
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. 211 216 49 278,73 40 139
Łącznie 12.562 12.249 1002 95,71 3750 5163

———————————————————————–

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (1,46 MB): tutaj.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (1,74 MB): tutaj.


———————————————————————–

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2017

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

L.p. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Najważniejsze zadania służące realizacji celu Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym
Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 1,1 Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury na rok 2017 (PK I BP 094.2.2016)

Plan działalności jednostek obszaru Prokuratury Regionalnej w Łodzi na rok 2017 (RP II A 095.5.2016)

Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 25,0 Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,0 Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 150 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową
5 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzania zamówień publicznych Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby prowadzonych postępowań 100,0 Stały monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych

———————————————————————–

Statystyka – rok 2015

Zestawienie dotyczące niektórych wyników uzyskanych przez prokuratury rejonowe okręgu piotrkowskiego w roku 2015
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw Pozostało spraw Wskaźnik pozostałości do przeciętnego miesięcznego wpływu Ilość skierowanych aktów oskarżenia Ilość osób osądzonych
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 1890 1935 137 86,98 539 1039
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1505 1187 59 61,45 347 610
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 3333 3456 222 79,92 1019 1530
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 2395 2416 141 70,64 939 1136
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 1992 2111 76 45,78 534 1034
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. 177 155 54 366,10 24 130
Łącznie 10.939 11.260 689 75,58 3126 5479

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (575 KB): tutaj.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (1,08 MB): tutaj.


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej jednostek organizacyjnych na rok 2016

Umieszczony na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (897 KB): tutaj.


Statystyka – rok 2014

Zestawienie dotyczące niektórych wyników uzyskanych przez prokuratury rejonowe okręgu piotrkowskiego w roku 2014
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw Pozostało spraw Wskaźnik pozostałości do przeciętnego miesięcznego wpływu Ilość skierowanych aktów oskarżenia Ilość osób osądzonych
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2694 2712 182 81,06 997 1325
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1505 1505 94 75,0 536 763
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4152 4160 345 99,7 1283 1550
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3041 3042 162 63,9 1020 1247
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 2757 2741 195 84,9 927 995
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. 65 51 32 590,4 22 64
Łącznie 14.214 14.211 1010 85,3 4785 5944

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2014

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (271 KB): tutaj.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2014

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (530 KB): tutaj.


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. i podległych jej prokuratur rejonowych na rok 2015

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (393 KB): tutaj.


Statystyka – rok 2013

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2890 2879
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1746 1756
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4312 4306
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3334 3333
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 2938 2960
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 69 76
Łącznie 15289 15310

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 5829 spraw, obejmując 6820 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 324, co do 345 osób.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 336 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 307.

W roku 2013 prokuratorzy wydali 1392 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 1.593.501 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1333 sprawy.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2013

Umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim: tutaj.

Do pobrania w formacie PDF (569 KB): tutaj.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2012

Do pobrania w formacie PDF (911 KB): tutaj.


Statystyka – rok 2012

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2863 2866
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1533 1532
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4412 4442
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3539 3501
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3079 3104
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 77 72
Łącznie 15503 15517

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 6193 sprawy, obejmując 7276 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 356.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 313 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 291.

W roku 2012 prokuratorzy wydali 1211 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 3.201.146 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1626 spraw.


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2011

Do pobrania w formacie PDF (177 KB): tutaj.


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2011

Do pobrania w formacie PDF (78 KB): tutaj.


Statystyka – rok 2011

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 3059 3046
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1647 1632
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4708 4641
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3673 3690
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3076 3037
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 97 98
Łącznie l6260 16144

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 6411 spraw, obejmując 7466 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 301.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 434 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 410.

W roku 2011 prokuratorzy wydali 1819 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 3.076.182 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 748 spraw.


Statystyka – rok 2010

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2863 2857
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1584 1613
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4730 4766
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3828 3824
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3317 3322
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 96 99
Łącznie 16418 16481

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 6722 sprawy, obejmując 7955 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 333.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 395 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 352.

W roku 2010 prokuratorzy wydali 2112 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 1.396.638 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 834 sprawy.


Statystyka – rok 2009

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2840 2846
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1807 1805
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 5012 4963
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3812 3791
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3041 3021
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 108 115
Łącznie 16620 16541

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 6683 sprawy, obejmując 7915 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 318.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 536 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 454.

W roku 2009 prokuratorzy wydali 2435 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 1.532.115 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1282 sprawy.


Statystyka – rok 2008

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 2684 2723
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1748 1758
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 4406 4497
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3269 3395
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 2742 2848
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 106 111
Łącznie 14955 15332

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 5954 sprawy, obejmując 7260 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 207.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 427 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 383.

W roku 2008 prokuratorzy wydali 1852 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 3.410.943 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1176 spraw.


Statystyka – rok 2007

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 3070 3091
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 1968 1974
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 5299 5336
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3863 3859
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 3326 3405
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 80 80
Łącznie 17606 17745

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 5264 sprawy, obejmując 6557 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 175.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 580 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 524.

W roku 2007 prokuratorzy wydali 1320 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 2.735.834 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 1112 spraw.


Statystyka – rok 2006

Tabela przedstawiająca ilość spraw podjętych przez poszczególne jednostki prokuratur
Prokuratura Wpływ spraw z rep. „Ds” Załatwiono spraw
Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie 3414 3473
Prokuratura Rejonowa w Opocznie 2254 2267
Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. 5487 5488
Prokuratura Rejonowa w Radomsku 3863 3859
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Maz. 4344 4301
Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. 55 38
Łącznie 19327 19414

Aktami oskarżenia w całym okręgu piotrkowskim załatwiono łącznie – 7104 sprawy, obejmując 8345 osób.

Wniosków o warunkowe umorzenie postępowania skierowano łącznie – 186.

W trakcie prowadzonych postępowań skierowano do sądów 550 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania, z których uwzględniono 526.

W roku 2006 prokuratorzy wydali 1589 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wobec osób oskarżonych, w wyniku czego zabezpieczono mienie podejrzanych o ogólnej wartości – 3.820.102 zł.

W ramach działalności pozakarnej (postępowania cywilne i administracyjne) załatwiono w okręgu piotrkowskim – 895 spraw.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Izabela Ubrańska
Informację udostępnił: Piotr Szymański
Data wytworzenia informacji: 2017-11-30
Data udostępnienia informacji: 2016-05-30
Liczba odsłon: 5 415

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj