1. zgłoszenie na wolne stanowisko prokuratora,
 2. „kwestionariusz osobowy dla kandydata na stanowisko prokuratora”, zawierający dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (z adresami pracodawców), dostępny zakładce „Formularze do pobrania”,
 3. własnoręcznie napisany życiorys,
 4. informacja z KRK,
 5. zaświadczenie stwierdzające, że kandydat jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora (wydane przez lekarza medycyny pracy), wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 619) ze wskazaniem w jego treści właściwej podstawy prawnej i metryki rozporządzenia,
 6. zaświadczenie psychologiczne (wydane przez psychologa uprawnionego do badań osób ubiegających się o posiadanie broni), wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 619) ze wskazaniem w jego treści właściwej podstawy prawnej i metryki rozporządzenia,
 7. wykaz pięćdziesięciu spraw, podpisany przez kandydata,
 8. w przypadku kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku:
  • oświadczenie lustracyjne (osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r.) o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
  • oświadczenie w zakresie wskazanym w art. 75 § 1 pkt 8 ustawy Prawo o prokuraturze: „oświadczam, że nie pełniłem służby zawodowej, nie pracowałem lub nie byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2032 ze zm.), ani też nie byłem sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało potwierdzone prawomocnym orzeczeniem” (dostępne w załączniku do kwestionariusza osobowego),
 9. oświadczenie z art. 75 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze (załącznik do kwestionariusza osobowego),
 10. oświadczenie o zgłoszeniu kandydatury na jedno wolne stanowisko prokuratorskie ogłoszone w tym samym Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”,
 11. oryginał, odpis lub poświadczona notarialnie kopia świadectwa ukończenia studiów prawniczych Polsce i uzyskania tytułu magistra lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 12. oryginał, odpis lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego, adwokackiego lub radcowskiego,
 13. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 75 § 1 pkt 7 ustawy Prawo o prokuraturze bądź dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lub zajmowanie stanowiska, przez co najmniej 3 lata, określonych w art. 75 § 2 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze (w przypadku własnej działalności wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby Radców Prawnych o terminie rozpoczęcia wykonywania zawodu),
 14. dokument potwierdzający zakres obowiązków w przypadku adwokatów, wykonujących czynności na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze lub radców prawnych, wykonujących czynności na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 15. informacja lub kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, osiągnięciach naukowych, pracy dydaktycznej itp.,
 16. kopie świadectw pracy ze wszystkich dotychczasowych okresów zatrudnienia,
 17. oświadczenie o zakończeniu poprzedniego stosunku pracy/zamknięciu działalności gospodarczej przed dniem powołania oraz wystąpieniu do właściwej okręgowej rady adwokackiej wnioskiem o wykreślenie z listy adwokatów lub do właściwej izby radców prawnych z wnioskiem o zawieszenie do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 18. oświadczenia zawierającego informację o ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się kandydata o mianowanie asesorem (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury) lub o powołanie na stanowisko prokuratorskie lub sędziowskie,
 19. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik do kwestionariusza osobowego),
 20. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (załącznik do kwestionariusza osobowego),
 21. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”).
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Błaszczak
Informację udostępnił: Grzegorz Błaszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-30
Data udostępnienia informacji: 2020-01-24
Liczba odsłon: 5 343