Wynik III etapu konkursu.

Ogłoszenie

Prokurator Okręgowy w Płocku informuje, że komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Płońsku, na posiedzeniu w dniu 10 października 2019 roku, po przeprowadzeniu III etapu konkursu, ustaliła, że do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora:

w Prokuraturze Rejonowej w Płońsku (PO IV WOS 1111.7.2019) zakwalifikowano

Pana Dawida Jakubiaka z ogólną sumą punktów – 31

Komisja konkursowa nie wyłoniła rezerwowej listy kandydatów na stanowisko asystenta.

Ogłoszenie

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Płońsku, na posiedzeniu w dniu 2 października 2019 roku podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do III etapu konkursu na asystenta prokuratora:

1. Dawida Jakubiaka

Konkurs (III etap) – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 10 października 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Ogłoszenie

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Płońsku na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 roku, po rozpoznaniu odwołania Pana Dawida Jakubiaka podjęła decyzję o zakwalifikowaniu go do konkursu na asystenta prokuratora. W związku z powyższym do przedmiotowego konkursu zakwalifikowano następujące osoby :

  1. Jakubiak Dawid
  2. Olszewski Mariusz
  3. Tokłowicz Witold
  4. Wardziński Adam
  5. Żelechowski Tomasz

Konkurs (II etap) zostanie przeprowadzony w dniu 2 października 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku (sala konferencyjna).

Płock, dnia 22 lipca 2019 roku

PO IV WOS 1111.7.2019

Prokuratura Okręgowa w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
prokuratora z koniecznością odbycia sześciomiesięcznego stażu asystenckiego:

• w Prokuraturze Rejonowej w Płońsku – 1 etat,

Wymagania:

• obywatelstwo polskie;

• korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także brak prawomocnego
skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

• nieskazitelny charakter;

• ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub
zagranicznych studiów uznanych w Polsce;

• ukończenie 24 lat.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora ze wskazaniem jednostki, o zatrudnienie w której ubiega się kandydat,

• życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,

• oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Polsce,

• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

• oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

• oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku umieszczonego w CV (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),

• aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

• informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku, Plac Obrońców Warszawy 8 lub nadsyłać drogą pocztową w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 roku . W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs (drugi etap) przeprowadzony zostanie 2 października 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Inne informacje:

I. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838).

II. Konkurs składa się z trzech etapów:

1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu
prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

III. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego, sporządza listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. 1. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji. Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

2. Prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i – przed przystąpieniem do rozwiązywania testu – oddaje członkowi komisji. Koperty – do czasu rozkodowania prac – przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac.

3. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9.

V. 1. Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej.

2. Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków
postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

VI. 1. Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc od uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora.

VII. Informacja o wynikach konkursu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Płocku oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

VIII. Kandydatowi na jego wniosek udostępnia się do wglądu, po okazaniu dokumentu tożsamości, protokół przebiegu konkursu w części obejmującej jego wyniki i oceny, w sekretariacie prokuratury.

IX. Dokumentacja złożona przez osoby wybrane do zatrudnienia zostanie dołączona do ich akt osobowych. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione, zostaną im zwrócone, zaś pozostała dokumentacja (nieodebrana przez kandydatów w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji) zniszczona.

Przewodniczący Komisji

Przemysław Tarczyński

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mateusz Magierski
Informację udostępnił: Mateusz Magierski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-29
Data udostępnienia informacji: 2019-10-11
Liczba odsłon: 1 240