Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora z koniecznością odbycia sześciomiesięcznego stażu asystenckiego

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu.

Ogłoszenie o wynikach III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Prokurator Okręgowy w Płocku informuje, że komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Prokuraturze Rejonowej w Mławie oraz Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie, na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku, po przeprowadzeniu III etapu konkursu, ustaliła, że do zatrudnienia na stanowisko asystenta prokuratora:

– w Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie ( PO IV WOS 1111.17.2018 ) zakwalifikowano :

1. Okoń Aleksandra – z ogólną sumą punktów – 42

– w Prokuraturze Rejonowej w Mławie ( PO IV WOS 1111.18.2018 ) zakwalifikowano :

1. Gałązka Dominika – z ogólną sumą punktów – 45

W oparciu o wyniki konkursu, komisja konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów na stanowisko asystenta :

– w Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie ( PO IV WOS 1111.17.2018 )

1. Dutkowska Natalia – z ogólną sumą punktów – 35

– w Prokuraturze Rejonowej w Mławie ( PO IV WOS 1111.18.2018 )

1. Stępień Monika – z ogólną sumą punktów – 34

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Prokuraturze Rejonowej w Mławie oraz Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie, na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 roku podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do III etapu konkursu na asystenta prokuratora następujących osób:

– w Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie ( PO IV WOS 1111.17.2018 )

1. Dutkowska Natalia

2. Okoń Aleksandra

– w Prokuraturze Rejonowej w Mławie ( PO IV WOS 1111.18.2018 )

1. Gałązka Dominika

5. Stępień Monika

– w Prokuraturze Okręgowej w Płocku ( PO IV WOS 1111.16.2018 ) nikt się nie zakwalifikował

Konkurs ( III etap ) – rozmowa kwalifikacyjna – zostanie przeprowadzony w dniu 29 października 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Sprostowanie

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Prokuraturze Rejonowej w Mławie oraz Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie, po zapoznaniu z treścią ogłoszenia z dnia 4 października 2018 roku, jakie ukazało się w BIP, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Płocku oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Płocku, stwierdziła, że wśród osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Płocku ( PO IV WOS 1111.16.2018 ) błędnie podano nazwisko kandydatki „Jabłońska” zamiast prawidłowo „Jasińska”. W związku z powyższym lista osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta prokuratura w Prokuraturze Okręgowej w Płocku ( PO IV WOS 1111.16.2018 ) otrzymuje brzmienie:

1. Jasińska Żaneta

2. Juchnowski Krzysztof

3. Kusy Krzysztof

4. Michalska Marzena

5. Różycka Mirella

6. Smolińska Magdalena

7. Wilkowska Joanna

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu do konkursu na asystenta prokuratora

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Płocku, Prokuraturze Rejonowej w Mławie oraz Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie, na posiedzeniu w dniu 4 października 2018 roku podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do konkursu na asystenta prokuratora następujących osób:

– w Prokuraturze Okręgowej w Płocku ( PO IV WOS 1111.16.2018 )

1. Jabłońska Żaneta

2. Juchnowski Krzysztof

3. Kusy Krzysztof

4. Michalska Marzena

5. Różycka Mirella

6. Smolińska Magdalena

7. Wilkowska Joanna

– w Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie ( PO IV WOS 1111.17.2018 )

1. Dutkowska Natalia

2. Okoń Aleksandra

3. Smolińska Magdalena

4. Wilkowska Joanna

– w Prokuraturze Rejonowej w Mławie ( PO IV WOS 1111.18.2018 )

1. Gałązka Dominika

2. Juchnowski Krzysztof

3. Jurkiewicz Justyna

4. Łukasik Dorota

5. Stępień Monika

6. Wilkowska Joanna

Konkurs (II etap) zostanie przeprowadzony w dniu 18 października 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Prokuratura Okręgowa w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora z koniecznością odbycia sześciomiesięcznego stażu asystenckiego:

 • w Prokuraturze Okręgowej w Płocku – 1 etat (sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.16.2018),
 • w Prokuraturze Rejonowej w Gostyninie – 1 etat (sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.17.2018),
 • w Prokuraturze Rejonowej w Mławie – 1 etat(sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.18.2018).

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nieskazitelny charakter;
 • ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce;
 • ukończenie 24 lat.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora ze wskazaniem jednostki, o zatrudnienie w której ubiega się kandydat,
 • życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Polsce,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku umieszczonego w CV (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku, Plac Obrońców Warszawy 8 lub nadsyłać drogą pocztową w terminie do dnia 25 września 2018 roku. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Konkurs (drugi etap) przeprowadzony zostanie 18 października 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Inne informacje:

I. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838).

II. Konkurs składa się z trzech etapów:

1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

III. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego, sporządza listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. 1. Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności co najmniej dwóch członków komisji. Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

2. Prace konkursowe oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat losuje kopertę z numerem kodu. Numer ten kandydat wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie swojego egzemplarza testu. Z koperty kandydat wyjmuje czystą kartkę, na której zapisuje swoje imię i nazwisko, a następnie kartkę tę umieszcza z powrotem w kopercie, którą zakleja i – przed przystąpieniem do rozwiązywania testu – oddaje członkowi komisji. Koperty – do czasu rozkodowania prac – przechowuje przewodniczący komisji. Prace konkursowe są rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac.

3. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9.

V. 1. Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej cztery punkty z pracy pisemnej.

2. Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań asystenta prokuratora i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność szybkiego podejmowania decyzji dotyczących postępowania w dochodzeniu, poprawność formułowania wniosków w zakresie planowania czynności w dochodzeniu, umiejętność oceny prawidłowości kierunków postępowania w dochodzeniu oraz zakresu przedmiotowego i podmiotowego dochodzenia oraz umiejętność oceny prawidłowości wszczynania dochodzenia.

VI. 1. Po zakończeniu konkursu komisja niezwłocznie oblicza liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał liczbę najwyższą. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc od uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta prokuratora.

VII. Informacja o wynikach konkursu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Płocku oraz publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

VIII. Kandydatowi na jego wniosek udostępnia się do wglądu, po okazaniu dokumentu tożsamości, protokół przebiegu konkursu w części obejmującej jego wyniki i oceny, w sekretariacie prokuratury.

IX. Dokumentacja złożona przez osoby wybrane do zatrudnienia zostanie dołączona do ich akt osobowych. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione, zostaną im zwrócone, zaś pozostała dokumentacja (nieodebrana przez kandydatów w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji) zniszczona.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Błaszczak
Informację udostępnił: Grzegorz Błaszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-29
Data udostępnienia informacji: 2018-10-30
Liczba odsłon: 3 642