Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Ciechanowie (PO IV WOS 1111.1.2020)

Wyniki konkursu

Ogłoszenie

Komisja powołana do przeprowadzenia konkursu do wyboru kandydata na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ciechanowie, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020 roku jednogłośnie podjęła uchwałę o wyborze kandydatury Pani Leny Konwerskiej.

Na liście rezerwowej komisja umieściła następujące osoby:

 1. Nowakowski Kacper
 2. Brudzińska Paulina
 3. Zimak Anna

Ogłoszenie

Komisja powołana do wyboru kandydata na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Ciechanowie jednogłośnie podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu kandydatów:

 1. Brudzińska Paulina
 2. Konwerska Lena
 3. Małecka Magda
 4. Nowakowski Kacper
 5. Tetkowska-Farenga Martyna
 6. Tomkowska Dominika
 7. Zimak Anna

Drugi etap konkursu, polegający na przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności, odbędzie się w Prokuraturze Okręgowej w Płocku w dniu 18 lutego 2020 roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie

Prokuratura Okręgowa w Płocku ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Ciechanowie – 1 etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
 • prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
 • zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera.

Wymagania pożądane

 • samodzielność, komunikatywność, obowiązkowość, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • cv zawierające też informacje o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie o niekaralności oraz że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a nadto oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku umieszczonego w CV (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),

Dokumenty, ze wskazaniem sygnatury konkursu, należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku, Plac Obrońców Warszawy 8 lub nadsyłać drogą pocztową w terminie do dnia 5 lutego 2020 roku. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Do składania dokumentów zachęcamy też osoby niepełnosprawne.

Inne informacje:

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu, sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego, a po przeprowadzeniu etapu drugiego – listę kandydatów do etapu trzeciego konkursu.

Po pierwszym i drugim etapie konkursu na stronie internetowej prokuratury oraz w jej siedzibie zamieszczane jest ogłoszenie zawierające listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz datę, miejsce i czas rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu lista wybranych kandydatów podawana jest do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury i na stronie internetowej prokuratury.

Protokół z przebiegu konkursu udostępnia się – w siedzibie prokuratury – na wniosek kandydata w części dotyczącej jego wyników i oceny.

Dokumentacja złożona przez osobę wybraną do zatrudnienia dołączona zostanie do jej akt osobowych. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione, zostaną im zwrócone, zaś pozostała dokumentacja (nieodebrana przez kandydatów w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji) zniszczona.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (24)2674546.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mateusz Magierski
Informację udostępnił: Mateusz Magierski
Data wytworzenia informacji: 2018-08-29
Data udostępnienia informacji: 2020-02-27
Liczba odsłon: 489