Nabór na wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Płocku (PO IV WOS 1110.16.2019)

Termin składania dokumentów do dnia 29 listopada 2019 roku.

Prokurator Okręgowy w Płocku informuje o wszczęciu procedury naboru na 1 wolne stanowisko asesora w Prokuraturze Rejonowej w Płocku

Osoby zainteresowane, spełniające wymogi do mianowania na stanowisko asesora określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.740) proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • wniosku o mianowanie na stanowisko asesora, adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Płocku,
 • ankiety personalnej, podpisanej przez osobę ubiegającą się o mianowanie (dostępnej na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Płocku www.poplock.pl pod zakładką Formularze do pobrania). W ankiecie personalnej należy wykazać przebieg dotychczasowego zatrudnienia (z adresami pracodawców),
 • własnoręcznie napisanego życiorysu,
 • 1 zdjęcia,
 • oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii świadectwa ukończenia studiów prawniczych Polsce i uzyskania tytułu magistra lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • oryginału, odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,
 • w przypadku złożenia egzaminu radcowskiego lub adwokackiego dokument potwierdzający jego złożenie oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lub zajmowanie stanowiska, przez co najmniej 3 lata, określonych w art. 75 § 1 a, § 2 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze, bądź dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w art. 174 § 1 a ustawy Prawo o prokuraturze,
 • zaświadczenia lekarskiego wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 619), stwierdzającego zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, ze wskazaniem w jego treści podstawy prawnej i metryki rozporządzenia j.w.
 • zaświadczenia psychologicznego, wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 619), stwierdzającego zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, ze wskazaniem w jego treści podstawy prawnej i metryki rozporządzenia j.w.
 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenia kandydata w zakresie art. 75 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także oświadczenia, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • oświadczenia (kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 roku) dot. art. 75 § 1 pkt 8 ustawy Prawo o prokuraturze, iż nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1882), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
 • oświadczenia (kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 roku) dot. art. 77 § 3 ustawy Prawo o prokuraturze, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.
 • oświadczenia zawierającego informację o ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się kandydata o mianowanie asesorem sędziowskim/prokuratorskim (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury lub sądu) lub o urząd sędziego/prokuratora,
 • informacja lub kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, osiągnięciach naukowych, pracy dydaktycznej itp.,
 • kopie świadectw pracy ze wszystkich dotychczasowych okresów zatrudnienia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych(dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku umieszczonego w CV (dostępne na stronie internetowej w zakładce „Formularze do pobrania”),
 • oświadczenia kandydata o rozwiązaniu dotychczasowego stosunku pracy przed dniem mianowania asesorem.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku bądź listownie na adres:

Prokuratura Okręgowa w Płocku
Pl. Obrońców Warszawy 8
09-404 Płock

Termin składania dokumentów do dnia 29 listopada 2019 roku.

Dokumentacja złożona przez osobę mianowaną asesorem zostanie dołączona do jej akt osobowych. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów złożone przez osoby, które nie zostaną zatrudnione, zostaną im zwrócone, zaś pozostała dokumentacja (nieodebrana przez kandydatów w ciągu 7 dni od zakończenia rekrutacji) zniszczona.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Grzegorz Błaszczak
Informację udostępnił: Grzegorz Błaszczak
Data wytworzenia informacji: 2018-08-29
Data udostępnienia informacji: 2019-10-23
Liczba odsłon: 1 097