Osoby pełniące funkcje w Prokuraturze Okręgowej w Płocku:
Pełniona funkcja Osoba nr. telefonu
lub e-mail
Prokurator Okręgowy Przemysław Tarczyński 24-2674560
(sekretariat)
Zastępca Prokuratora Okręgowego Monika Mieczykowska 24-2674560
(sekretariat)
Naczelnik 1 Wydziału Śledczego Anna Ciesielska 24-2674563
Naczelnik 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Robert Wojdkowski 24-2674596
Naczelnik 4 Wydziału Organizacyjno-Sądowego Agnieszka Zdrojkowska 24-2674568
Wizytatorzy Bogumiła Lisowska 24-2674567
Katarzyna Wojdkowska 24-2674574
Rzecznik prasowy Iwona Śmigielska-Kowalska 24-2674567
Kierownik Działu Sądowego Anna Liczkowska 24-2674566
Kierownik Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz Piotr Sokołowski 24-2674564
Dyrektor Finansowo-Administracyjny Paweł Śliwiński 24-2674577
Kierownik Działu finansowo-księgowego/ Główny księgowy Anna Jeżewska 24-2674570
Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego Elżbieta Gabryszewska 24-2674571
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych wakat 24-2674597
Starszy inspektor do spraw obronnych Henryk Słupecki 24-2674554
Audytor wewnętrzny Paweł Jędrzejewski 24-2674588
Kierownik sekretariatu Małgorzata Duch 24-2674560
Inspektor do spraw biurowości Renata Nowak 24-2674550
Inspektor ochrony danych* Grzegorz Błaszczak iod@plock.po.gov.pl

* Wskazany Inspektor ochrony danych pełni swoją funkcję w Prokuraturze Okręgowej w Płocku oraz we wszystkich Prokuraturach Rejonowych okręgu płockiego.

Kompetencje osób sprawujących funkcje w Prokuraturze Okręgowej w Płocku regulują:

 • zarządzenie nr 63/2018 Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 5 września 2018 roku w sprawie podziału czynności prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Płocku,
 • zarządzenie nr 11/19 Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie podziału czynności pracowników sekretariatu,
 • zarządzenie nr 32/19 Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie podziału czynności pracowników VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Zgodnie z tymi uregulowaniami osoby pełniące funkcje posiadają następujące kompetencje:

Prokurator Okręgowy Przemysław Tarczyński:

 1. kieruje pracą prokuratur okręgu płockiego, zapewnia prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych przez podległych prokuratorów i pracowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wytycznych i zarządzeń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego oraz Prokuratora Regionalnego, a także dba o właściwą organizację pracy w podległych jednostkach i komórkach organizacyjnych;
 2. reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze Prokuratury Okręgowej oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach, a także w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
 3. określa podział na komórki organizacyjne w prokuraturze okręgowej wraz ze wskazaniem zadań;
 4. bezzwłocznie informuje Prokuratora Regionalnego o wszczęciu śledztwa oraz istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w sprawach dużej wagi ze względu na jej rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk, a także o sprawach zawiłych, wymagających konsultacji;
 5. w razie konieczności zwraca się do kierowników podległych jednostek o informacje dotyczące postępowania sądowego lub przygotowawczego w każdej sprawie, określając zakres żądanej informacji;
 6. występuje do Prokuratora Regionalnego z wnioskiem o objęcie zwierzchnim nadzorem służbowym postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora podległej prokuratury rejonowej;
 7. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego, VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, nad pracą inspektora do spraw obronnych, audytora wewnętrznego i administratora bezpieczeństwa informacji;
 8. ustala kierunki działania prokuratury okręgowej i podległych jednostek poprzez wydawanie zarządzeń, wytycznych i poleceń;
 9. dba o dobór odpowiednich kadr w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, a w zakresie należącym do kompetencji Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub Prokuratora Regionalnego występuje ze stosownymi wnioskami, wydaje opinie o prokuratorach i pracownikach prokuratury wykonujących czynności w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych;
 10. dokonuje podziału etatów prokuratorskich i asesorów prokuratury, podziału etatów asystenta prokuratora oraz etatów pracowników prokuratury na poszczególne prokuratury rejonowe i komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej, z uwzględnieniem decyzji etatyzacyjnych Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego;
 11. ustala podział czynności prokuratorów i pracowników prokuratury, sporządza plany pracy, a także określa szczegółowy sposób realizacji obowiązku wskazanego w art. 4 ustawy Prawo o prokuraturze;
 12. w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o zwolnieniu podległych prokuratorów z obowiązku wykonywania czynności określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze, o ile prokurator nadrzędny, poinformowany na piśmie o zamiarze jej podjęcia, nie zgłosi sprzeciwu;
 13. niezwłocznie zawiadamia Prokuratora Generalnego o zwolnieniu stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej;
 14. ustala roczny plan urlopów prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej oraz prokuratorów rejonowych;
 15. podejmuje decyzje w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów i pracowników prokuratury;
 16. rozpoznaje skargi i wnioski dotyczące prokuratorów oraz urzędników i innych pracowników;
 17. podpisuje korespondencję kierowaną do jednostek nadrzędnych, naczelnych i centralnych organów państwowych oraz do innych organów państwowych, samorządowych i społecznych, a także korespondencję w sprawach pracowniczych;
 18. ustala godziny urzędowania w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych oraz godziny przyjęć interesantów w Prokuraturze Okręgowej;
 19. zarządza przeprowadzanie w prokuraturach rejonowych wizytacji i lustracji oraz doraźnych kontroli, badań problemowych i analiz;
 20. podejmuje działania dla usprawnienia organizacji i techniki pracy prokuratury okręgowej i podległych jej jednostek;
 21. dba o sprawność postępowania i należytą kulturę pracy w Prokuraturze Okręgowej oraz jednostkach podległych;
 22. sprawuje nadzór nad szkoleniem prokuratorów i pracowników prokuratury;
 23. dysponuje środkami budżetowymi Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych, zarządza majątkiem prokuratury oraz podejmuje działania dla oszczędnego gospodarowania mieniem prokuratury;
 24. czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury;
 25. dba o rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną;
 26. zapewnia ochronę informacji niejawnych;
 27. dba o ochronę danych osobowych przetwarzanych w Prokuraturze Okręgowej;
 28. przyjmuje sprawozdania z wykonania audytu wewnętrznego;
 29. sprawuje nadzór nad publikacjami informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz nadzoruje prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej;
 30. zwołuje narady oraz posiedzenia kolegium Prokuratury Okręgowej;
 31. zapewnia prawidłową współpracę ze środkami masowego przekazu;
 32. dba o zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych okręgu płockiego;
 33. na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
 34. zarządza pełnienie przez prokuratorów dyżurów po godzinach urzędowania lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz pełni takie dyżury;
 35. dekretuje sprawy do prowadzenia i nadzorowania w I Wydziale Śledczym, II Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej, IV Wydziale Organizacyjno-Sądowym i IX Samodzielnym Dziale do Spraw Informatyzacji i Analiz, a nadto przydziela Zastępcy Prokuratora Okręgowego sprawy do prowadzenia i nadzorowania;
 36. podejmuje decyzje dotyczące przejęcia przez Prokuraturę Okręgową do prowadzenia spraw pozostających we właściwości prokuratury rejonowej zgodnie z właściwością rzeczową, a także jeżeli przemawia za tym szczególna waga i zawiłość sprawy;
 37. w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzje o przekazaniu podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania sprawę z wyłączeniem zasad określających właściwość miejscową jednostki;
 38. podejmuje decyzje odnośnie potrzeby powołania zespołu prokuratorów jeżeli przemawia za tym dobro śledztwa i szczególna waga lub zawiłość sprawy;
 39. kieruje wnioski o powołanie wspólnego zespołu śledczego, o którym mowa w art. 589c k.p.k.;
 40. rozpoznaje zażalenia kierowane w trybie art. 302 § 3 k.p.k. w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Płocku oraz przez prokuratorów rejonowych;
 41. przedłuża okres śledztwa na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż rok, w sprawach w prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Płocku oraz przez prokuratorów rejonowych;
 42. przyjmuje referaty o prowadzonych i nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych przez prokuratorów, o których mowa w pkt 35, akceptuje wnioski o wymiar kary przedstawiane przez prokuratorów Wydziału IV, kierownika IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz oraz przez prokuratorów Wydziału I i II, uprzednio uzgodnionych z Naczelnikami Wydziałów I, II, przyjmuje referaty posesyjne i podejmuje decyzje co do środków zaskarżenia;
 43. informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy podając jednocześnie przewidywany termin zakończenia postępowania przygotowawczego;
 44. kieruje do sądu wnioski o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, akty oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego, o umorzenie postępowania przygotowawczego i orzeczenie środka zabezpieczającego, wnioski o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia oraz środki odwoławcze;
 45. sprawuje nadzór nad terminowością oraz prawidłowością przygotowania i przekazywania z prokuratur rejonowych i prokuratury okręgowej informacji kryminalnych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 46. zapewnia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 47. publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej prokuratury okręgowej informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej;
 48. występuje z wnioskiem, o którym mowa w art. 104 § 7 ustawy Prawo o prokuraturze, o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla niego najbliższych;
 49. prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze;
 50. bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 49 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu wykonawczym;
 51. sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w prowadzonych i nadzorowanych sprawach;
 52. sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w prowadzonych i nadzorowanych sprawach;
 53. w prowadzonych i nadzorowanych sprawach sporządza wnioski o wznowienie postępowania, dokonuje oceny i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania;
 54. w prowadzonych i nadzorowanych sprawach podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo zakończonych postępowań;
 55. podejmuje decyzje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań prowadzonych w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego i wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru;
 56. przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Monika Mieczykowska:

 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością I Wydziału Śledczego, II Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej, X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 2. dekretuje korespondencję w sprawach określonych w pkt 1;
 3. dokonuje analizy realizacji zadań ustawowych IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego w zakresie postępowań przygotowawczych prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych oraz Działu Sądowego;
 4. na wniosek prokuratora rejonowego podejmuje decyzje, w których postępowaniach prowadzonych przed sądami w postępowaniu odwoławczym w sprawach należących do właściwości prokuratury rejonowej bierze udział prokurator prokuratury okręgowej;
 5. kieruje do Prokuratora Regionalnego wnioski o wyznaczenie do udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami apelacyjnymi prokuratora Prokuratury Okręgowej, jeśli przemawia za tym ekonomika i dobro postępowania;
 6. kieruje kasacje od prawomocnych orzeczeń sądu okręgowego;
 7. niezwłocznie informuje Prokuratora Okręgowego o istotnych zdarzeniach występujących na obszarze właściwości prokuratur rejonowych okręgu płockiego, w tym o sprawach wskazanych w § 1 pkt 4;
 8. podejmuje decyzje o potrzebie dokonania analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
 9. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu stanowisko w przedmiocie zasadności projektów postanowień o przedłużeniu okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż rok – w sprawach prowadzonych osobiście przez prokuratorów rejonowych oraz w szczególnie uzasadnionych wypadkach na dalszy czas oznaczony powyżej roku – w sprawach nadzorowanych i prowadzonych w prokuraturach rejonowych;
 10. wykonuje zadania koordynatora działań prawno-karnych w sprawach o przestępstwa związane z ochroną zabytków;
 11. zapewnia całodobowy kontakt z Biurem SIRENE poprzez dyżury pełnione przez wyznaczonych prokuratorów Prokuratury Okręgowej;
 12. przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu informacje o przypadkach rażącego naruszenia prawa, wymagających podjęcia decyzji w przedmiocie odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej;
 13. prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Okręgowego i składa mu referaty, a nadto bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach; sporządza środki odwoławcze, wnioski o wznowienie postępowania oraz podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 14. realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej;
 15. pełni dyżury po godzinach urzędowania lub w dni ustawowo wolne od pracy;
 16. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego;
 17. zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności i podejmuje w jego imieniu decyzje w niezbędnym zakresie;
 18. przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków.

Naczelnik 1 Wydziału Śledczego – Anna Ciesielska:

 1. kieruje pracą wydziału oraz bezpośrednio nadzoruje pracę zatrudnionych w nim prokuratorów;
 2. na bieżąco zapoznaje się ze stanem realizacji zadań przez podległych prokuratorów i zapewnia równomierne obciążenie ich obowiązkami służbowymi;
 3. w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym oraz gdy potrzeba taka wynika z toku postępowania, może wyznaczyć współreferenta sprawy, określając zakres postępowania, którym zajmuje się każdy referentów i rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu;
 4. wyznacza prokuratorów do udziału w postępowaniach sądowych w sprawach należących do właściwości Wydziału oraz w ramach pomocy prawnej;
 5. dba o poziom i terminowość prowadzonych śledztw, przyjmuje referaty od prokuratorów Wydziału oraz akceptuje wnioski i projekty postanowień o przedłużeniu okresu śledztwa w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
 6. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego informacje i referaty o prowadzonych i nadzorowanych śledztwach;
 7. zleca i osobiście opracowuje pisemne analizy oraz informacje i sprawozdania o sprawach prowadzonych w Wydziale;
 8. czuwa nad systematycznym przekazywaniem danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 9. prowadzi oraz nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, a także wskazane zarządzeniem Prokuratora Krajowego oraz w sprawach przejętych z prokuratur rejonowych z uwagi na szczególną wagę lub zawiłość;
 10. bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach określonych w pkt 9 oraz w ramach pomocy prawnej, składa referaty Prokuratorowi Okręgowemu lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego, uzgadnia wnioski o wymiar kary oraz przedstawia propozycje co do środków zaskarżenia; sporządza środki odwoławcze, wnioski o wznowienie postępowania oraz podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 11. wykonuje zadania koordynatora postępowań dotyczących handlu ludźmi;
 12. sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
 13. nadzoruje obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;
 14. sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
 15. realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej;
 16. pełni dyżury po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy wyznaczone odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego;
 17. wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych;
 18. przyjmuje interesantów.

Naczelnik 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Robert Wojdkowski:

 1. kieruje pracą wydziału oraz bezpośrednio nadzoruje pracę zatrudnionych w nim prokuratorów;
 2. na bieżąco zapoznaje się ze stanem realizacji zadań przez podległych prokuratorów i zapewnia równomierne obciążenie ich obowiązkami służbowymi;
 3. w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym oraz, gdy potrzeba taka wynika z toku postępowania, może wyznaczyć współreferenta sprawy, określając zakres postępowania, którym zajmuje się każdy referentów i rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu;
 4. wyznacza prokuratorów do udziału w postępowaniach sądowych w sprawach należących do właściwości Wydziału oraz w ramach pomocy prawnej;
 5. dba o poziom i terminowość prowadzonych śledztw, przyjmuje referaty od prokuratorów Wydziału oraz akceptuje wnioski i projekty postanowień o przedłużeniu okresu śledztwa w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale,
 6. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego informacje i referaty o prowadzonych i nadzorowanych śledztwach;
 7. zleca i osobiście opracowuje pisemne analizy oraz informacje i sprawozdania o sprawach prowadzonych w Wydziale;
 8. czuwa nad systematycznym przekazywaniem danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 9. prowadzi oraz nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k., a także wskazane zarządzeniem Prokuratora Krajowego oraz w sprawach przejętych z prokuratur rejonowych z uwagi na szczególną wagę lub zawiłość;
 10. bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach określonych w pkt 9 oraz w ramach pomocy prawnej, składa referaty Prokuratorowi Okręgowemu lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego, uzgadnia wnioski o wymiar kary oraz przedstawia propozycje co do środków zaskarżenia; sporządza środki odwoławcze, wnioski o wznowienie postępowania oraz podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 11. wykonuje zadania koordynatora przestępczości finansowej, określonej w art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, działalności parabankowej związanej m.in. z funkcjonowaniem „piramid finansowych” będących formą popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 k.k. na szkodę wielu osób oraz postępowań których przedmiotem pozostaje, tzw. „odwrócony łańcuch dystrybucji leków”, tj. naruszenie zakazu zbycia produktów leczniczych z apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do hurtowni farmaceutycznej, innej apteki ogólnodostępnej lub innego punktu aptecznego;
 12. sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
 13. nadzoruje obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;
 14. sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
 15. realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej;
 16. pełni dyżury po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy wyznaczone odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego;
 17. wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych;
 18. przyjmuje interesantów.

Naczelnik 4 Wydziału Organizacyjno-Sądowego – Agnieszka Zdrojkowska:

 1. kieruje działalnością wydziału, z wyłączeniem zadań Działu Sądowego, sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów i urzędników w nim zatrudnionych;
 2. wykonuje zadania koordynatora w sprawach prowadzonych przez podległe jednostki dotyczących błędów medycznych, a nadto prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;
 3. koordynuje wykonywanie czynności z udziałem pokrzywdzonych w sprawach, których przedmiotem jest wyłudzenie opłat za wpis do prywatnych rejestrów utworzonych na wzór Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu;
 5. na bieżąco zapoznaje się ze stanem realizacji zadań przez podległych prokuratorów; kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów;
 6. akceptuje projekt zarządzenia kierownika sekretariatu o podziale czynności pracowników sekretariatu i przedstawia go Prokuratorowi Okręgowemu;
 7. przygotowuje projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego, z wyłączeniem problematyki należącej do VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego, IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, spraw obronnych i stanowiska administratora bezpieczeństwa informacji;
 8. przeprowadza postępowania służbowe, opracowuje projekty decyzji w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów i pracowników prokuratury;
 9. koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków;
 10. przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu stosowne wnioski i projekty decyzji w sprawach kadrowych;
 11. sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu staży urzędniczych;
 12. nadzoruje prawidłowość i terminowość sporządzenia sprawozdań i statystyki;
 13. koordynuje organizowanie narad służbowych oraz posiedzeń Kolegium Prokuratury Okręgowej i zebrań pracowników;
 14. podpisuje klauzule o zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii archiwalnej akt z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego;
 15. bierze udział w pracach komisji przetargowej;
 16. nadzoruje organizowanie prac komisji powoływanych dla oceny pracy asesorów;
 17. bierze udział w pracach zespołu do spraw kontroli zarządczej;
 18. opracowuje oraz zleca przeprowadzenie analiz, informacji i sprawozdań;
 19. opracowuje projekty wniosków kadrowych;
 20. organizuje i bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnej powołanej dla wydania opinii w procesie oceniania asystenta, urzędników i innych pracowników prokuratur okręgu płockiego;
 21. dba o poziom i terminowość prowadzonych postępowań, przyjmuje referaty od prokuratorów Wydziału oraz akceptuje wnioski i projekty postanowień o przedłużeniu okresu śledztwa w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
 22. wyznacza prokuratorów do udziału w postępowaniach sądowych w sprawach prowadzonych w Wydziale;
 23. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu informacje i referaty o prowadzonych i nadzorowanych postępowaniach;
 24. czuwa nad systematycznym przekazywaniem danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 25. realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej;
 26. pełni dyżury po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy wyznaczone odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego;
 27. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego bądź Jego Zastępcę;
 28. przyjmuje interesantów.

Wizytatorzy: Bogumiła Lisowska i Katarzyna Wojdkowska:

 1. organizują i przeprowadzają wizytacje prokuratur rejonowych zgodnie z planem wizytacji oraz lustracje, analizy i badania aktowe;
 2. przeprowadzają oceny kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej;
 3. dokonują okresowych ocen kwalifikacyjnych asesorów prokuratur rejonowych;
 4. badają zasadność zarzutów podnoszonych w skargach i przygotowują projekty stanowisk Prokuratora Okręgowego w tych sprawach;
 5. kontrolują prawidłowość rozpoznawania skarg i wniosków w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego i opracowują okresowe analizy;
 6. opracowują projekt planu pracy Prokuratury Okręgowej, czuwają nad jego realizacją i przedstawiają przełożonym informacje z jego wykonania;
 7. pełnią dyżury po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy wyznaczone odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego;
 8. wykonują inne czynności zlecone przez przełożonych.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej – Iwona Śmigielska-Kowalska:

 1. organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność informacyjną jednostek prokuratury okręgu płockiego;
 2. organizuje konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami środków masowego przekazu w sprawach związanych z działalnością prokuratury;
 3. informuje Prokuratora Okręgowego o publikacjach dotyczących działalności prokuratur;
 4. opracowuje i przekazuje Prokuraturze Regionalnej informacje o działalności informacyjnej w prokuraturach okręgu płockiego;
 5. załatwia sprawy z zakresu udostępnienia informacji publicznej,
 6. udziela prokuratorom rejonowym konsultacji z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 7. przygotowuje i publikuje na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej informacje o prowadzonych w prokuraturach okręgu płockiego postępowaniach o dużym oddźwięku społecznym,
 8. przygotowuje i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej dane dotyczące działalności prokuratury;
 9. organizuje prace komisji powoływanych dla oceny pracy asesorów i bierze w nich udział,
 10. planuje i organizuje szkolenia zawodowe prokuratorów i urzędników;
 11. organizuje w prokuraturze praktyki studenckie oraz praktyki aplikantów;
 12. realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej;
 13. pełni dyżury po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy wyznaczone odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego;
 14. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych.

Kierownik Działu Sądowego – Anna Liczkowska:

 1. kieruje pracą Działu Sądowego i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów w nim zatrudnionych;
 2. na bieżąco zapoznaje się ze stanem realizacji zadań przez podległych prokuratorów i zapewnia równomierne obciążenie obowiązkami służbowymi podległych prokuratorów;
 3. wyznacza prokuratorów do udziału w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, przekazanych przez prokuratorów rejonowych na podstawie § 328 ust. 3 regulaminu oraz do udziału w postępowaniu wykonawczym, o ułaskawienie oraz w ramach pomocy prawnej;
 4. wyznacza prokuratorów przed sądem okręgowym pierwszej instancji w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz o orzeczenia odszkodowawcze za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, a nadto w sprawach dotyczących wyroków łącznych;
 5. nadzoruje kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania karnego, spraw cywilnych, administracyjnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 6. dokonuje analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez prokuratury rejonowe;
 7. kieruje wnioski o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, w którym mowa w art. 523 k.p.k. – w sprawach prokuratur rejonowych przekazanych w oparciu o § 328 ust. 3 regulaminu;
 8. sporządza kasacje od orzeczeń sądu okręgowego oraz projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądu okręgowego i sądów rejonowych – w sprawach prokuratur rejonowych;
 9. sporządza odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego – w sprawach prokuratur rejonowych;
 10. przyjmuje referaty z rozpraw i posiedzeń, akceptuje stanowiska prokuratorów o cofnięciu środków odwoławczych;
 11. opracowuje, zleca i nadzoruje badania problemowe dotyczące zagadnień należących do kompetencji Wydziału;
 12. bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych;
 13. cyklicznie analizuje informacje prokuratur rejonowych w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem I instancji;
 14. pełni dyżury po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy wyznaczone odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego;
 15. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych;
 16. przyjmuje interesantów.

Kierownik IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Piotr Sokołowski:

 1. kieruje pracą działu i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą pracowników w nim zatrudnionych;
 2. podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturach okręgu płockiego, w tym opracowuje projekty zarządzeń i instrukcji dotyczących organizacji pracy, uprawnień, zasad dostępu;
 3. podejmuje działania dla zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej;
 4. opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynuje takie działania w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego;
 5. nadzoruje prowadzenie stanowisk dostępowych do Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury (CBD-SIP) oraz za jej pośrednictwem do zewnętrznych baz danych;
 6. odpowiada za prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Płocku, prowadzi obsługę Biuletynu Informacji Publicznej oraz administruje elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
 7. dba o zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;
 8. nadzoruje obsługę wideokonferencji;
 9. nadzoruje prawidłowość prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 10. nadzoruje wykonywanie analiz kryminalnych;
 11. organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie informatyzacji;
 12. w uzgodnieniu z VII Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym opracowuje projekt budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 13. współpracuje z VII Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 14. bierze udział w pracach zespołu do spraw kontroli zarządczej;
 15. realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej;
 16. sprawuje nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z digitalizacją akt;
 17. wykonuje inne zadania związane z informatyzacją prokuratury;
 18. prowadzi i nadzoruje sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.;
 19. prowadzi lub nadzoruje inne postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;
 20. bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 17-18, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu wykonawczym;
 21. sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 17-18;
 22. sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 17-18;
 23. sporządza wnioski o wznowienie postępowania, dokonuje oceny i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 17-18;
 24. podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań o których mowa w pkt 17-18;
 25. koordynuje postępowania w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych prowadzone w prokuraturach rejonowych;
 26. pełni dyżury po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy wyznaczone odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego;
 27. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych.

Kierownik sekretariatu – Małgorzata Duch:

 1. Kieruje całokształtem działalności sekretariatu i jest odpowiedzialna za sprawną organizację pracy podległych jej pracowników.
 2. Wykonuje i nadzoruje prawidłowość czynności realizowanych przez uprawnionych pracowników sekretariatu w Systemie Informatycznym Prokuratury „Libra 2,5″ oraz czuwa nad prawidłowym obiegiem korespondencji w sprawach podlegających rejestracji w formie zapisu elektronicznego. Szczegółowy zakres zadań związanych z pracą w SIP „Libra 2,5″ regulują odrębne zarządzenia Prokuratora Okręgowego.
 3. Sprawdza prawidłowość przygotowanej do ekspedycji korespondencji prokuratury okręgowej oraz doręcza przełożonym korespondencję wpływającą do prokuratury.
 4. Informuje strony i pełnomocników o biegu spraw zawisłych w prokuraturze okręgowej w zakresie wskazanym przez prokuratorów.
 5. Prowadzi dokumentację z zakresu:
  • interpretacji i opinii z zakresu biurowości,
  • wdrażania przepisów kancelaryjnych, archiwalnych i urządzeń ewidencyjnych,
  • przekazywania i przejmowanie dokumentacji związanych ze zmianami organizacyjnymi i kompetencyjnymi,
  • wytycznych i poleceń jednostki własnej,
  • zbioru aktów normatywnych własnej jednostki i władz nadrzędnych,
  • koordynacji postępowań przygotowawczych,
  • kontroli obciążenia wydajności i poziomu pracy,
  • badania praktyki prokuratorskiej w sprawach karnych,
  • wyjaśniania interpretacji i opinii dot. pracy jednostek podległych,
  • czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez podległe organy.
 6. Prowadzi rejestr spraw dotyczący rzeczowego wykazu akt.
 7. Obsługuje system zewnętrzny baz danych: KRS, REGON, CEPIK, NKW, PESEL i NeoNET.
 8. Prowadzi dokumentację dotyczącą spraw Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz.
 9. Prowadzi teczkę dotyczącą strony internetowej Prokuratury Okręgowej Płocku.
 10. Prowadzi rejestr samodzielny „Cor” oraz skorowidz w tym zakresie.
 11. Prowadzi rejestr samodzielny „Ntk” oraz skorowidz w tym zakresie.
 12. Przyjmuje półroczne i roczne sprawozdania statystyczne.
 13. Sprawuje nadzór nad właściwym używaniem i przechowywaniem pieczęci urzędowej 1.
 14. Obsługuje Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Służby Więziennej (ESP SW).
 15. Obsługuje Elektroniczną Pocztę Prokuratury Generalnej.
 16. Obsługuje Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prokuratury Okręgowej w Płocku na platformie e PUAP.
 17. Pisma nadesłane w formie e-maila i faxu wpisuje do wykazu kontrolnego „D”.
 18. Obsługuje elektroniczną pocztę wewnętrzną i zewnętrzną w domenie Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 19. Wykonuje nadawanie zapytań” Deklaracje” za pośrednictwem systemu zewnętrznego baz danych – CBD SIP.
 20. Realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 21. Obsługuje stanowisko dostępowe Krajowego Rejestru Karnego w przypadku nieobecności referenta Mileny Kłosińskiej i referendarza Moniki Majchrzak.
 22. Przedstawia propozycje szczegółowego podziału czynności pracowników sekretariatu, dokonuje okresowego obciążenia pracą urzędników i innych pracowników i w razie potrzeby przedkłada Naczelnikowi IV Wydziału Organizacyjno-Sądowego propozycje zmian.
 23. Prowadzi dziennik interesantów przyjmowanych w prokuraturze okręgowej.
 24. Bierze udział w komisjach konkursowych w zakresie przyjęcia do pracy urzędników.
 25. Podpisuje wychodzącą z prokuratury korespondencję związaną z wykonywanymi obowiązkami.
 26. Przygotowuje do ekspedycji korespondencję związaną z wykonywanymi obowiązkami.
 27. Wykonuje czynności związane z przygotowaniem do archiwizacji prowadzonych teczek.
 28. Pełni stały dyżur zgodnie z instrukcją stałego dyżuru Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 29. Wykonuje inne czynności zlecone przez kierownictwo prokuratury okręgowej.
 30. Zastępuje starszego inspektora do spraw biurowości Renatę Nowak w czasie jej nieobecności.

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Paweł Śliwiński:

 1. Kieruje pracą VII Wydziału Budżetowo-Administracyjnego i odpowiada za sprawne jego działanie, z zastrzeżeniem kompetencji Głównego Księgowego.
 2. Sprawuje nadzór nad Działem Administracyjno-Gospodarczym i Działem Finansowo-Księgowym.
 3. Zapewnia właściwe współdziałanie VII Wydziału z innymi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej i Prokuraturami Rejonowymi.
 4. Organizuje nadzór i kontrolę funkcjonalną nad pracą VII Wydziału, a w tym:
  • sporządza plany czynności VII Wydziału – roczne i okresowe;
  • rozdziela zadania pomiędzy pracowników wydziału i koordynuje ich wykonanie;
  • dba o sprawną i prawidłową realizację zleconych zadań;
  • zapewnia właściwy obieg dokumentów w ramach VII Wydziału, ich przechowywanie i archiwizację;
  • przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji pracy i podziału czynności w VII Wydziale Budżetowo-Administracyjnym oraz w innych sprawach należących do kompetencji VII Wydziału.
 5. Sprawuje nadzór nad całością spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 6. Podejmuje i koordynuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej i podległych jej Prokuratur Rejonowych.
 7. Sprawuje nadzór nad działalnością inwestycyjną i remontową Prokuratury Okręgowej.
 8. Wstępnie weryfikuje umowy zawierane przez Prokuraturę Okręgową.
 9. Nadzoruje opracowanie Planu Finansowego dla Prokuratury Okręgowej.
 10. Przygotowuje w porozumieniu z Głównym Księgowym analizy i plany dotyczące gospodarowania majątkiem.
 11. Sprawuje nadzór nad terminowością i rzetelnością przygotowywania sprawozdań finansowych.
 12. Przedstawia wnioski kadrowe dotyczące pracowników VII Wydziału w zakresie nagród, awansów, postępowań służbowych.
 13. Dba o przestrzeganie przez pracowników VII Wydziału tajemnicy prawem chronionej.
 14. Przyjmuje interesantów w sprawach z zakresu działania VII Wydziału.
 15. Sprawuje nadzór nad całością rejestracji korespondencji w VII Wydziale, nad prawidłowym prowadzeniem akt z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego w sprawach środków rzeczowych, ekonomiki, socjalno-bytowych i ubezpieczeń zbiorowych.
 16. Dokonuje w ramach kontroli wewnętrznej:
  • kontroli funkcjonalnej w ramach powierzonych obowiązków;
  • kontroli poprawności i legalności dokumentów;
  • kontroli zasadności i jakości wykonywanych zadań.
 17. Wykonuje inne obowiązki zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Płocku.
 18. Kontroluje pod względem merytorycznym wystawione rachunki w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej.
 19. Podpisuje pisma w sprawach jednostkowych wychodzących w zakres jego obowiązków, a niezastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Okręgowego.
 20. Pełni funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w VII Wydziale Budżetowo-Administracyjnym odpowiadając za bezpieczeństwo przetwarzania danych stosownie do odrębnych przepisów.
 21. Realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej w Płocku
 22. Prowadzi akta zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w sprawach przez siebie prowadzonych.
 23. Zastępuje Głównego Księgowego, Kierownika Działu Finansowo-Księgowego oraz Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.
 24. Jest odpowiedzialny za planowanie , wdrażanie, zarządzenie i eksploatację obronnych systemów łączności.

Główny Księgowy – Kierownik Działu Finansowo-Księgowego – Anna Jeżewska:

 1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad zespołem pracowników wykonujących obowiązki w Dziale Finansowo-Księgowym.
 2. Prowadzi rachunkowość Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 3. Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi.
 4. Dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 5. Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych.
 6. Podpisuje dokumenty do zapłaty, dotyczące poszczególnych operacji finansowych.
 7. Sprawuje nadzór w zakresie oceny prawidłowości merytorycznej, kompletności, rzetelności formalno-rachunkowej, legalności i prawidłowości dokumentów dotyczących operacji finansowo-gospodarczych.
 8. Sprawuje ogólny nadzór i kontrolę nad systemem finansowo-księgowym.
 9. Administruje bankowością elektroniczną Narodowego Banku Polskiego.
 10. Zapewnia, aby zobowiązania mieściły się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiadała środki finansowe na ich pokrycie.
 11. Sporządza bilans Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 12. Kontroluje i podpisuje sprawozdania finansowe Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 13. Wnioskuje do Prokuratora Okręgowego o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne Prokuratury prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
 14. Dokonuje bieżącego przydziału pracy pracownikom księgowości.
 15. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 16. Prowadzi akta zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w sprawach przez siebie prowadzonych i archiwizuje je.
 17. Przekazuje do archiwum zakładowego dokumentację zgromadzoną w teczkach aktowych i dokumentacji finansowo-księgowej.
 18. Podpisuje pisma w sprawach jednostkowych wchodzących w zakres jej obowiązków, a niezastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Okręgowego.
 19. Realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej w Płocku
 20. Odpowiada za ochronę danych osobowych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – Elżbieta Gabryszewska:

 1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad zespołem pracowników wykonujących obowiązki w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.
 2. Sprawuje nadzór nad ewidencją ilościową i ilościowo-wartościową prokuratur okręgu płockiego.
 3. Materialnie odpowiada za figurujące na stanie Prokuratury Okręgowej środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne.
 4. Koordynuje pracę stanowisk prowadzących elektroniczną ewidencję majątku w systemie EM OrCom+.
 5. Ustala potrzeby prokuratur okręgu płockiego w zakresie remontów bieżących i kapitalnych.
 6. Ustala zapotrzebowania prokuratur okręgu płockiego na wyposażenie w środki trwałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania prokuratur okręgu płockiego.
 7. Dba o sprawne działanie łączności telefonicznej oraz innych urządzeń technicznych będących na wyposażeniu prokuratur.
 8. Sprawuje nadzór nad czynnościami wyznaczonego pracownika do zabezpieczenia przeciwpożarowego.
 9. Sprawuje nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych dla potrzeb prokuratur okręgu płockiego, w uzgodnieniu z kierownictwem jednostki.
 10. Zabezpiecza transport gotówki oraz innych cennych walorów (depozytów).
 11. Kontroluje pod względem merytorycznym wystawione rachunki w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej.
 12. Przygotowuje dane do przeprowadzenia wspólnych zamówień na środki transportu i ubezpieczeń majątkowych.
 13. Prowadzi dokumentację dotyczącą ubezpieczeń majątku prokuratur okręgu płockiego.
 14. Składa wnioski o przeprowadzenie procedury na remonty bieżące obiektów budowlanych Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 15. Składa wnioski o przeprowadzenie przeglądów obiektów budowlanych Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 16. Prowadzi dokumentację dotyczącą konserwacji i remontów w budynkach Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 17. Składa sprawozdania kwartalne i roczne z wykonania budżetu Prokuratury Okręgowej w Płocku na zadaniach inwestycyjnych i zadaniach remontowych oraz zakupach inwestycyjnych.
 18. Składa sprawozdania roczne z bazy lokalowej prokuratur okręgu płockiego.
 19. Sporządza plan zadań inwestycyjnych i Rz-2 zapotrzebowanie na środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji.
 20. Składa deklaracje na podatek od nieruchomości dla budynków będących w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Płockiego.
 21. Składa wnioski o zapłatę należności za budynki będące w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 22. Prowadzi akta zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w sprawach przez siebie prowadzonych i nadzorowanych.
 23. Przekazuje do archiwum zakładowego dokumentację zgromadzoną w teczkach aktowych, dotyczącą nadzorowanej przez siebie działalności działu.
 24. Prowadzi akta podręczne i rejestr w zastępstwach prawnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
 25. Prowadzi wykaz teczek rzeczowego wykazu akt dla VII Wydziału.
 26. Realizuje zadania obronne ujęte w kartach realizacji zadań operacyjnych Prokuratury Okręgowej w Płocku.
 27. Zastępuje Dyrektora Finansowo-Administracyjnego i głównego specjalistę do spraw zamówień publicznych Marcina Strzałkowskiego.
 28. Jest upoważniona do podpisywania pism w sprawach jednostkowych wychodzących w zakres jej obowiązków, a niezastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Okręgowego oraz do przetwarzania danych osobowych z dostępnych sobie zbiorów danych.

Jednostki podległe

1.1.1. Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie

Prokurator Rejonowy Przemysław Bońkowski

– bieżąco kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie,

– kieruje I Działem Dochodzeniowo-Śledczym,

– reprezentuje Prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

– utrzymuje bieżące kontakty z sądem i Policją,

– utrzymuje kontakty z przedstawicielami mediów,

– sprawuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Piotr Tyszka

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Ciechanowie w czasie jego nieobecności,

– kieruje II Działem Dochodzeniowo-Śledczym,

– utrzymuje bieżące kontakty z pozapolicyjnymi organami ścigania,

– nadzoruje pracę sekretariatu,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz sprawy przydzielone imiennie przez Prokuratora Rejonowego rejestrowane w rejestrach Ko, Ko/kks, Ko/kw.

1.1.2. Prokuratura Rejonowa w Gostyninie

Prokurator Rejonowy – Paweł Siemion

– kieruje całokształtem pracy Prokuratury Rejonowej w Gostyninie,

– utrzymuje kontakty i współpracuje z władzami miasta i gmin w obrębie właściwości Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, Komendantem Powiatowym Policji w Gostyninie i Komendantem Miejskim Policji w Płocku oraz środkami masowego przekazu,

– przyjmuje i rozpatruje skargi na czynności lub zachowania pracowników Prokuratury Rejonowej w Gostyninie ,

– nadzoruje i prowadzi postępowania przygotowawcze.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Damian Zimniak

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Gostyninie w czasie jego nieobecności,

– przyjmuje strony postępowań i interesantów,

– nadzoruje pracę sekretariatu,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze.

1.1.3. Prokuratura Rejonowa w Mławie

Prokurator Rejonowy – Marcin Bagiński

– bieżąco kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej w Mławie,

– reprezentuje Prokuraturę Rejonową oraz współpracuje z organami państwowymi i samorządowymi oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

– utrzymuje bieżące kontakty z sądem i Policją,

– prowadzi i nadzoruje postępowania karne,

– udziela informacji przedstawicielom mediów,

– przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Kamil Rytelewski

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Mławie w czasie jego nieobecności,

– sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu,

– przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz prowadzi postępowania skargowe,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze.

1.1.4. Prokuratura Rejonowa w Płocku

Prokurator Rejonowy – Małgorzata Orkwiszewska

– reprezentuje Prokuraturę na zewnątrz, współpracuje i utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu,

– sprawuje nadzór nad pracą prokuratorów i pracowników sekretariatu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą prokuratorów Działu Śledczego oraz samodzielnym stanowiskiem do spraw Pc i Pa,

– pełni rolę administratora danych osobowych.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Marcin Policiewicz, Grażyna Sadowska

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Płocku w czasie jego nieobecności,

– sprawuje nadzór nad dyscypliną pracą prokuratorów i pracowników sekretariatu,

– wyjaśnia wpływające skargi,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze zlecone imiennie przez Prokuratora Rejonowego.

1.1.5. Prokuratura Rejonowa w Płońsku

Prokurator Rejonowy – Ewa Ambroziak

– kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej,

– reprezentuje Prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Płońsku oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

– współdziała z Sądem Rejonowym w Płońsku i Komendą Powiatową Policji w Płońsku,

– utrzymuje kontakty z przedstawicielami mediów,

– nadzoruje i prowadzi postępowania przygotowawcze,

– sprawuje funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Magdalena Sawicka

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Płońsku w czasie jego nieobecności,

– utrzymuje bieżące kontakty z pozapolicyjnymi organami ścigania,

– nadzoruje pracę sekretariatu,

– prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze.

1.1.6. Prokuratura Rejonowa w Sierpcu

Prokurator Rejonowy Arkadiusz Mielnikiewicz

– kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej,

– utrzymuje kontakty i współpracuje z władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi,

– współdziała z Sądem Rejonowym w Sierpcu i Komendą Powiatową Policji w Sierpcu i kierownictwem Posterunków Policji,

– utrzymuje kontakty z prasą,

– sprawuje nadzór nad postępowaniami karnymi i prowadzi śledztwa.

1.1.7. Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie

Prokurator Rejonowy – Małgorzata Borek

– kieruje całokształtem pracy Prokuratury Rejonowej,

– reprezentuje Prokuraturę wobec organów samorządowych działających na terenie właściwości Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,

– realizuje zadania związane z udzielaniem informacji środkom masowego przekazu.

Zastępca Prokuratora Rejonowego Agnieszka Kołodziejska-Soja

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Sochaczewie w czasie jego nieobecności,

– nadzoruje pracę sekretariatu,

– prowadzi i nadzoruje postępowania o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

1.1.8. Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie

Prokurator Rejonowy – Joanna Jackowska

– sprawuje kierownictwo i nadzór nad pracą pracowników Prokuratury Rejonowej,

– reprezentuje Prokuraturę na zewnątrz, współpracuje i utrzymuje kontakty z organami państwowymi i samorządowymi oraz ze środkami masowego przekazu.

Zastępca Prokuratora Rejonowego– Marek Litkowski

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Żyrardowie w czasie jego nieobecności,

– nadzoruje pracę sekretariatu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Bogumiła Lisowska
Informację udostępnił: Tomasz Krasuski
Data wytworzenia informacji: 2016-07-29
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30
Liczba odsłon: 15 082

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj