URZĄDZENIA EWIDENCYJNE

Stosownie do treści § 58Zarządzenia Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia31 marca 2010 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury dla rejestracji określonych kategorii spraw prowadzi się następujące repertoria i rejestry, wykazy kontrolne i kontrolki według ustalonych wzorów:

Repertoria;

 • Ds” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań;
 • Pc” dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, oraz innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego;
 • „Pa” – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego.
 • Opz” – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach;

Rejestry

 • „Ds/z/s-pn” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego;
 • „Ds/z” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór na postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia;
 • „Ds/u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 kpk:
 • „Dsn” – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych
 • „Ap” – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych;
 • „K „– dla kasacji oraz odpowiedzi na kasacje innej strony;
 • „Oz” – dla korespondencji z zakresu prawnego z zagranicą;
 • „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych;
 • „Ko/kks” – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium ‘′Ds.′′;
 • „Ko/kw” – dla spraw o wykroczenia, nie podlegają rejestracji w repertorium ‘′Ds.′′;
 • „A” – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia;
 • „ENA-P” – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na podstawie art. 607a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania;
 • „ENA-UE” – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • „Drz” – dla dowodów rzeczowych i przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy;
 • Drz/p” – dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy;
 • „IP” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej;
 • „Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń;
 • „Dsa” dla spraw niepodlegających wpisowi do rejestrów „Dsn” i „Ko” w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału dowodowego i zajął w nich pisemne stanowisko;
 • „Nps” – dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez uzasadnionej zwłoki ;
 • „Nps-ps” dla postępowań sądowych w sprawach skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez uzasadnionej zwłoki
 • „IP/O” dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej.

Wykazy kontrolne

 • „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
 • „WZ” – dla spraw, w których postępowanie zawieszono;
 • „Dor” – dla wpływających do prokuratury akt głównych i podręcznych postępowania przygotowawczego, akt sądowych i akt administracyjnych;
 • „E” – dla ekspedycji akt, pism i przesyłek:
 • „Ww” – dla wykazywania opłat i innych wydatków ponoszonych w postępowaniu przygotowawczym,

Kontrolki

 • kontrolkę formularzy związanych z obsługą Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • wykaz kart rejestracyjnych i zapytań do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • kontrolkę wniosków o zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania;
 • kontrolkę zabezpieczeń majątkowych;
 • kontrolkę dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • kontrolkę wniosków kierowanych do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym;
 • kontrolkę wniosków o zajęcie przez prokuratora stanowiska co do zamiaru pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok osób, których zgon mógł być następstwem czynu zabronionego,
 • wykaz biegłych, tłumaczy i specjalistów,
 • kontrolkę wydanych poleceń wyjazdu służbowego,
 • kontrolkę wystawionych legitymacji służbowych i legitymacji ubezpieczeniowych.

Niezależnie od wykazów i kontrolek wskazanych wyżej, w prokuraturach mogą być prowadzone kontrolki aresztów ekstradycyjnych i wniosków o wydanie europejskich nakazów aresztowania.

Kierownicy jednostek mogą zarządzić stałe lub okresowe prowadzenie innych wykazów i kontrolek niż wymienione jeżeli przyczyni się to do usprawnienia kierowania jednostką.

Dla ułatwienia opracowania sprawozdań statystycznych sekretariaty prowadzą pomocnicze wykazy statystyczne.

Sprawy z zakresu administracji prokuratora okręgowego i poszczególnych prokuratorów rejonowych rejestrowane są według zasad obowiązujących w systemie bezdziennikowym opartym na jednolitym rzeczowym wykazie akt, ustalonym w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Płocku, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity z 2011r. Nr 123 poz. 698 z późn. zmianami) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego ministra sprawującego nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym.

Biblioteka

Biblioteka prowadzona jest w prokuraturze okręgowej, a prokuratury rejonowe prowadzą biblioteki podręczne.

Przy prowadzeniu bibliotek mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad i ewidencji materiałów bibliotecznych.

Księgozbiory składają się przede wszystkim z książek z dziedziny prawa i dziedzin pokrewnych, z roczników Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz dzienników urzędowych organów administracji.

Książki i czasopisma wypożycza się wyłącznie na podstawie rewersu.

ARCHIWA

Archiwa zakładowe działają w prokuraturze okręgowej i wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu płockiego.

Dokumentację powstającą w wyniku działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwach zakładowych, do których mają zastosowanie następujące przepisy :

1)Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 673 ze zmianami),

2)Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowaniaz dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375),

3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych wykonujących zadaniaw zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 181),

4)Zarządzenie Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Do zakresu działania archiwum zakładowego należy w szczególności:

 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratury (jednostki organizacyjnej),
 • przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii „A” do właściwego archiwum państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria B), udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przechowywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z właściwymi archiwami państwowymi.

– Udostępnianie dokumentacji archiwalnej

Zgodnie z przepisami Zarządzenia Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • dokumentacja dla celów służbowych i naukowo – badawczych może być udostępniana w zasadzie w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a poza archiwum może być wypożyczona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe i naukowo – badawcze udostępnia się po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

Warunki wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (przed upływem 30 lat od ich wytworzenia) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie określenia szczególnych wypadkach i trybu wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 970).

Zgodnie z tymi przepisami:

 • osoby ubiegające się o udostępnienie materiałów archiwalnych winny złożyć we właściwej jednostce prokuratury wniosek z podaniem swego imienia i nazwiska oraz wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, a także typu materiału archiwalnego bądź tematu, którego on dotyczy oraz celu i przewidywanego sposobu wykorzystania tego materiału,
 • zarządzenie w przedmiocie udostępnienia materiałów wydaje kierownik jednostki, w której przechowywane są wymienione materiały,
 • zarządzenie o odmowie udostępnienia materiałów archiwalnych wymaga uzasadnienia i pouczenia osoby wskazanej we wniosku o możliwości, trybie i terminie jego zaskarżenia. Środki zaskarżenia na odmowę udostępnienia materiałów archiwalnych wnosi się na zasadach ogólnych, a w wypadku odmowy wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych – w trybie wskazanym w § 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymienionego wyżej.

We wszystkich Prokuraturach Rejonowych okręgu płockiego oraz w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Płocku wdrożony jest System Informatyczny Prokuratury „Libra 2”.

Wdrożenie obejmuje prowadzenie w formie zapisu elektronicznego repertoriów i rejestrów oraz wykazów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego nr 25/10 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie trybu i zasad wdrażania Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz zarządzeniem Prokuratora Generalnego nr 36/10, z dnia 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Iwona Śmigielska -Kowalska
Informację udostępnił: Tomasz Krasuski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30
Liczba odsłon: 2 927