add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

Prokuratura Okręgowa w Płocku urzęduje:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Pisma adresowane do Prokuratury Okręgowej w Płocku można składać:

  • osobiście w biurze podawczym w siedzibie jednostki, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania;
  • przesyłając pocztą na adres Prokuratury Okręgowej w Płocku lub  faxem na numer (24)2674580,
  • przesyłając za pośrednictwem poczty e-mail prokuratura@plock.po.gov.pl
  • przesyłając za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie  ePuap.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Prokuratura Okręgowa oraz podległe jej jednostki terenowe działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 740) stosując przy załatwianiu spraw przepisy kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu postępowania wykonawczego i inne.

Sprawy karne (śledztwa lub dochodzenia) prowadzą z urzędu lub na wniosek podmiotów uprawnionych – osobiście prokuratorzy, ewentualnie zlecają ich prowadzenie Policji, jednocześnie nadzorując te postępowania.

Zawiadomienie o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurach podawczych prokuratur w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać za pośrednictwem poczty. Pisma są rejestrowane według kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań. Pisma w sprawach zarejestrowanych przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub pracownikom.

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów, zgodnie z zakresem ich działań, od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

W poniedziałki interesanci przyjmowani są od godziny 11:00 do 17:00 , przy czym po godzinach urzędowania – przez prokuratorów w ramach dyżurów.

Prokurator Okręgowy lub jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od godziny 10:00 do 16:00, zaś w innych dniach, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w:

  • art. 221 – 256 kodeksu postępowania administracyjnego,
  • § 380 – 387 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1206 ze zm.),
  • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

Szczegółowe informacje na temat przyjmowania interesantów w prokuraturach rejonowych okręgu, znajdują się w zakładce „Jednostki podległe„.

Sposób załatwiania spraw zgłaszanych przez osoby posiadające trudności w komunikowaniu z powodu dysfunkcji narządu słuchu, mowy i wzroku jest realizowany stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243).

Szczegółowe zasady przyjmowania skarg i wniosków oraz rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznej składanych przez wymienione wyżej osoby uprawnione, znajdują się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Płocku, spełniającej standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. „Sposób przyjmowania osób z dysfunkcją komunikowania się

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Iwona Śmigielska-Kowalska
Informację udostępnił: Tomasz Krasuski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-20
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30
Liczba odsłon: 4 783

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj