Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Płocku i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2019.

Treść dokumentu

______________________________________________________________________

Informacje dotyczące Kontroli zarządczej i sprawozdania z wykonania planów działalności Prokuratury Okręgowej w Płocku

Sprawozdania i oświadczenia

______________________________________________________________________

Informacja na temat podstawowych wyników statystycznych jednostek okręgu

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku do ośmiu prokuratur rejonowych okręgu płockiego oraz Prokuratury Okręgowej w Płocku wpłynęło łącznie 16 244 spraw, z czego załatwiono 15 938.

Dane w rozbiciu na poszczególne jednostki:

  1. Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie

wpływ spraw – 1949

załatwiono – 1933

pozostało – 157

 

  1. Prokuratura Rejonowa w Gostyninie

wpływ spraw – 1090

załatwiono – 1057

pozostało – 107

 

  1. Prokuratura Rejonowa w Mławie

wpływ spraw – 1670

załatwiono – 1640

pozostało – 227

  1. Prokuratura Rejonowa w Płocku

wpływ spraw – 4163

załatwiono – 4045

pozostało – 505

  1. Prokuratura Rejonowa w Płońsku

wpływ spraw – 1884

załatwiono – 1885

pozostało – 172

  1. Prokuratura Rejonowa w Sierpcu

wpływ spraw – 1174

załatwiono – 1171

pozostało – 91

  1. Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie

wpływ spraw – 1742

załatwiono – 1723

pozostało – 163

  1. Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie

wpływ spraw – 2355

załatwiono – 2280

pozostało – 293

Łącznie prokuratury rejonowe

wpływ spraw – 16027

załatwiono – 15734

pozostało – 1715

  1. Prokuratura Okręgowa Płocku

wpływ spraw – 217

załatwiono – 204

pozostało – 91

Sporządziła: Renata Nowak

starszy inspektor

ds. biurowości

Przeprowadzone kontrole i ich efekty, stanowiska, wnioski w I półroczu 2013 roku

W Prokuraturze Okręgowej w Płocku w I półroczu 2013 roku przeprowadzono 1 wizytację, 4 lustracje oraz 2 analizy z badania spraw określonej kategorii.

W I półroczu 2013 roku, na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Płocku Nr 1/13 z dnia 2 stycznia 2013 roku, w okresie od 21 stycznia do 1 lutego 2013 roku przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie. Kontrolą została objęta działalność prokuratury od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz bieżąca realizacja zadań przez tę jednostkę.

Pod względem liczby zarejestrowanych spraw Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie należy do średnich jednostek okręgu płockiego. W badanym okresie zarejestrowano w niej 1290 spraw, co daje średni miesięczny wpływ na poziomie 204,19 spraw. W porównaniu w analogicznym okresie średni miesięczny wpływ w Prokuraturze Rejonowej w Płocku (największa jednostka prokuratury okręgu płockiego) wynosił 456 spraw, zaś w Prokuraturze Rejonowej w Sierpcu (najmniejsza jednostka prokuratury okręgu płockiego) 142,66 sprawy.

Kontrolowana jednostka terytorialnym zakresem swego działania obejmuje gminę miejską Sochaczew oraz obszar gmin wiejskich: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin.

W okresie objętym wizytacją w Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie w repertorium „Ds zarejestrowano 1290 spraw, a załatwiono 1324. Aktami oskarżenia zakończono 424 postępowania wobec 519 osób, z czego 12 osób zostało uniewinnionych. Wobec 21 osób wniesiono apelacje od orzeczeń sądowych. W okresie objętym wizytacją nastąpił 1 zwrot przez sąd sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w trybie art. 345 k.p.k. Nie odnotowano natomiast postępowań zwróconych w trybie art. 397 k.p.k. Nie było także spraw, w których sąd umorzył postępowanie wobec osoby tymczasowo aresztowanej lub ją uniewinnił.

W toku wizytacji zbadano 148 spraw z zakresu postępowania przygotowawczego, 62 sprawy z zakresu postępowania sądowego oraz 30 spraw obejmujących problematykę administracyjno-cywilną.

W oparciu o poczynione w trakcie wizytacji ustalenia, wykonywanie ustawowych zadań przez kontrolowaną jednostkę oceniono na poziomie dobrym.

W toku wizytacji nie stwierdzono oczywiście rażących uchybień w pracy prokuratorów, w tym wskazanych w § 98 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49 poz. 296 ze zm.).

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono 4 lustracje.

1) Stosownie do zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Płocku z dnia 10 stycznia 2013 roku Nr 5/13 w okresie od 15 do 21 stycznia 2013 roku w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego przeprowadzona została lustracja spraw, w których postanowienie o umorzeniu lub zawieszeniu postępowania przygotowawczego wydano przed uzyskaniem opinii biegłego powołanego w tej sprawie. W prokuraturach rejonowych okręgu płockiego w 2012 roku łącznie w 83 sprawach umorzono postępowanie przygotowawcze zanim uzyskano opinię biegłego. W tym okresie w 115 sprawach podjęto postępowanie przygotowawcze na podstawie art. 327 § 1 k.p.k., przy czym w 5 przypadkach w toku postępowania wydano postanowienie o powołaniu biegłego. W 52 sprawach podjęto postępowanie zawieszone z powodu oczekiwania na opinię biegłego, a które pozostawały w zawieszeniu krócej niż 3 miesiące. W 45 z nich podjęto postępowanie z powodu wykonania opinii przez biegłego. W toku lustracji zbadano łącznie 34 sprawy. Ustalono, iż w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego wskaźnik procentowy spraw podjętych na podstawie art. 327 § 1 k.p.k. wobec uzyskania opinii biegłego do liczby wszystkich spraw podjętych z umorzenia był niski i kształtował się na poziomie 4,35%. Nie odnotowano żadnej sprawy, w której wznowiono na podstawie art. 327 § 2 k.p.k. umorzone postępowanie przygotowawcze. Natomiast jako wysoki oceniono wskaźnik procentowy określający liczbę spraw podjętych z powodu uzyskania opinii biegłego do ogólnej liczby spraw podjętych z zawieszenia, którego okres nie był dłuższy niż 3 miesiące. Wynosił on 86,5%. W celu wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości polecono między innymi przeprowadzanie analizy zebranego materiału dowodowego pod kątem zasadności dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, powoływanie biegłych niezwłocznie po ustaleniu przesłanek uzasadniających potrzebę zasięgnięcia opinii, zwracanie większej uwagi na kompletność gromadzonego materiału dowodowego, wyeliminowanie przypadków zawieszania postępowania przygotowawczego w sytuacji wyznaczenia przez biegłych dwu lub trzymiesięcznego okresu oczekiwania na opinię, podejmowanie niezwłocznie postępowań zawieszonych po ustaniu przeszkody uniemożliwiającej jego prowadzenie, niezwłocznie podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo umorzonych postępowań w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek.

2) W okresie od 2 do 12 kwietnia 2013 roku w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego przeprowadzono lustrację postępowań przygotowawczych, które dotyczyły przestępstw o charakterze gospodarczym skierowanych przeciwko interesom konsumentów, wierzycieli przedsiębiorstw, instytucji i rynków finansowych, emitentów papierów wartościowych oraz Skarbu Państwa, obejmujących okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Lustrację przeprowadzono stosownie do zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Płocku Nr 23/13 z dnia 7 marca 2013 roku. Z danych statystycznych wynika, iż w tym okresie przeprowadzono łącznie 499 postępowań przygotowawczych, które dotyczyły przestępstw o charakterze gospodarczym. Badaniem objęto 124 sprawy, w tym 55 zakończonych aktem oskarżenia, 8 zakończonych skierowaniem wniosku o warunkowe umorzenie postępowania oraz 61 zakończonych postanowieniem o umorzeniu postępowania. W wyniku kontroli oceniono, iż w sprawach, w których umorzono postępowanie 4 decyzje były przedwczesne, zaś 2 – niezasadne. Nie zakwestionowano skierowanych do sądu aktów oskarżenia oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania. Stwierdzone w trakcie badań lustracyjnych nieprawidłowości pozwoliły na sformułowanie zaleceń. Wskazano w nich między innymi na konieczność poprawy poziomu prowadzonych postępowań i decyzji kończących postępowanie oraz zwiększenie nadzoru nad pracą Policji,

3) Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Płocku Nr 40/13 z dnia 23 kwietnia 2013 roku, w okresie od 7 do 13 maja 2013 roku, przeprowadzono lustrację postępowań przygotowawczych zakończonych w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego w II półroczu 2012 roku prawomocnymi postanowieniami o umorzeniu postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 1-3 k.p.k., w których odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia. Kontroli poddano 58 postępowań przygotowawczych. Przeprowadzone badanie doprowadziło do wniosku, iż uproszczenia proceduralne wynikające z art. 325e § 1 k.p.k. prokuratorzy winni wykorzystywać wyjątkowo. Regulacja to przyczynia się do przyspieszenia postępowania, jednakże utrudnia zorientowanie się o przyczynach decyzji oraz utrudnia kontrolę instancyjną. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż decyzje o umorzeniu postępowania są zaskarżalne. Dlatego też postulować należy, by w sprawach, w których podstawę prawna rozstrzygnięcia stanowi art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. (brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu), czy art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. (brak znamion czynu zabronionego) sporządzano uzasadnienie postanowienia o umorzeniu. Zalecono, by z większą ostrożnością stosować art. 325e § 1 k.p.k. w sytuacji, gdy postępowanie umarzane jest przeciwko osobie. Analiza akt postępowań doprowadziła do wniosku, iż poprawy wymaga jakość sporządzanych decyzji merytorycznych. Postanowienia o umorzeniu postępowania powinny być sporządzane z większą starannością, aby uniknąć formalno–prawnych uchybień.

Lustracja wykazała, iż prokuratorzy winni dokonywać bardziej wnikliwej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, a wszelkie decyzje podejmować w oparciu o kompleksowo zebrane dowody. Polecono wyeliminowanie przypadków umarzania postępowania bez wyczerpania inicjatywy dowodowej, a przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów wnikliwie analizowanie materiału dowodowego w celu uniknięcia decyzji przedwczesnych w tym zakresie.

4) Stosownie do zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Płocku Nr 43/13 z dnia 15 maja 2013 roku przeprowadzono lustrację spraw zakończonych postanowieniem o umorzeniu i odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w Prokuraturze Rejonowej w Sierpcu oraz postanowieniami o umorzeniu postępowania w Prokuraturze Rejonowej w Żyrardowie, które zostały uchylone przez sąd w 2012 roku. Z danych statystycznych wynika, iż w 2012 roku w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego odsetek uchylonych przez sąd postanowień o odmowie wszczęcia postępowania wynosił 16,74%, natomiast uchylonych postanowień o umorzeniu – 30,24%. Największy odsetek spraw, w których sąd po rozpoznaniu zażalenia uchylił postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia wystąpił w Prokuraturze Rejonowej w Sierpcu – 75,7%. Stosunkowo wysoki odsetek tych spraw odnotowano także w Prokuraturze Rejonowej w Żyrardowie – 42,2%. Nadto w Prokuraturze Rejonowej w Sierpcu wystąpił również wysoki odsetek uchylonych postanowień o odmowie wszczęcia postępowania. Wyniósł on bowiem 52,4%. Badaniu poddano 74 sprawy spełniające założenia przyjęte do lustracji. W większości zbadanych spraw umorzono lub odmówiono wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego – 40 spraw (54,05%). Drugą najczęściej występująca przesłanką wydanych decyzji było stwierdzenie braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa – 22 sprawy (29,72%). Ustalono, iż w kontrolowanych sprawach praktyka prokuratorska w zakresie zasadności i procesowej poprawności decyzji o umorzeniu i odmowie wszczęcia postępowania jest nieprawidłowa i wynika głównie z braków w gromadzonym materiale dowodowym. Lustracja wykazała, iż prokuratorzy podejmują decyzje o umorzeniu postępowania nie wyczerpując inicjatywy dowodowej. Poprawy wymaga także poziom sporządzonych decyzji merytorycznych. W oparciu o ustalenia lustracji polecono między innymi wzmożenie nadzoru służbowego nad czynnościami procesowymi podejmowanymi przez Policję. Wskazano, by decyzje procesowe były wydawane w oparciu o kompletny materiał dowodowy, po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności faktycznych czynu i mających znaczenie dla jego prawno-karnej oceny.

W toku lustracji nie stwierdzono oczywiście rażących uchybień w pracy prokuratorów skutkujących wdrożenie postępowań służbowych czy dyscyplinarnych.

W Prokuraturze Okręgowej w Płocku w I półroczu 2013 roku przeprowadzono 2 analizy aktowe:

1) W styczniu 2013 roku analizę spraw o przestępstwa przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej prowadzonych i zakończonych w prokuraturach rejonowych okręgu płockiego w II półroczu 2012 roku.

Badaniu poddano 8 spraw zakończonych prawomocną decyzją o umorzeniu postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k., 4 sprawy zakończone skierowanym do sądu wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz 1 sprawę, w której zapadł prawomocny wyrok uniewinniający.

Z wniosków końcowych zawartych w sprawozdaniu wynika, iż zwiększenia wymaga nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez inne niż Policja organy w celu zapewnienia prawidłowości podejmowanych czynności procesowych. Zwrócono uwagę, iż prokuratorzy zbyt małą uwagę przywiązują do uzyskiwania zgodnych z procedurą karną wniosków o ściganie, jak również pozyskiwania pełnomocnictw oraz dokumentów pozwalających ocenić prawidłowość ich udzielenia. Przypomniano o konieczności niezwłocznego rozstrzygania o dowodach rzeczowych po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego oraz analizowania czy w realiach danej sprawy występują przesłanki do orzeczenia przepadku zabezpieczonych rzeczy.

2) W marcu 2013 roku przeprowadzono analizę postępowań przygotowawczych w prowadzonych prokuraturach rejonowych okręgu płockiego, które na dzień 31 grudnia 2012 roku pozostawały w toku, a czas ich trwania wynosił od 6 do 12 miesięcy. Z danych statystycznych wynikało, iż założenia kontroli spełniało 36 postępowań.

Z wniosków zawartych w sprawozdaniu z analizy wynika, iż sprawność i poziom prowadzenia postępowań był zróżnicowany w poszczególnych jednostkach prokuratury. Również przyczyny długotrwałości były zróżnicowane. W większości na wydłużenie czasu trwania postępowania wpływ miały okoliczności o charakterze obiektywnym. Należały do nich: oczekiwanie na realizację czynności wykonywanych w ramach pomocy prawnej, oczekiwanie na opinię biegłych różnych specjalności, konieczność przeprowadzenia wielu czynności procesowych połączonych z analizą dokumentacji księgowej czy potrzebą powołania biegłych. Przedmiotowa analiza dowiodła, iż w 14 przypadkach, co stanowiło 40% badanych postępowań, istniała możliwość zakończenia postępowania do dnia 31 grudnia 2012 roku. Ustalenia dokonane w wyniku analizy pozwoliły na sformułowanie zaleceń dla wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz dla kształtowania prawidłowej praktyki. Wskazano między innymi na konieczność właściwego ukierunkowania postępowań we wczesnej ich fazie, prawidłowego planowania czynności procesowych i przestrzegania zakreślonych terminów ich realizacji, wyeliminowania opóźnień w powoływaniu biegłych, podejmowania decyzji o zawieszeniu postępowania tylko w uzasadnionych wypadkach oraz wykonywania w szerszym zakresie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej przez jednostki prokuratury a nie tylko Policji, co zwiększa możliwość terminowej ich realizacji.

W trakcie badań aktowych nie ujawniono oczywiście rażących uchybień w pracy prokuratorów.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Bogumiła Lisowska
Informację udostępnił: Tomasz Krasuski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05
Data udostępnienia informacji: 2013-10-30
Liczba odsłon: 3 344