Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Sieradzu została określona  Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Sieradzu nr 8/2016 z dnia 10.05.2016.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej stanowi:


1.   Prokurator Okręgowy – Marzenna Monwid-Olechnowicz

2.   Zastępca Prokuratora Okręgowego – Jolanta Szkilnik


Strukturę organizacyjną w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu tworzy:

1. Wydział I Śledczy, do zadań którego należy:

 • prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym i gospodarczym,
 • udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

2. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, do którego podstawowych zadań należą sprawy:

 • organizacyjne i kadrowe,
 • szkolenia prokuratorów i urzędników,
 • przeprowadzanie, w uzgodnieniu z jednostką nadrzędną, wizytacji, lustracji i analiz w sferze postępowania karnego i działalności pozakarnej prokuratur rejonowych
 • skarg i wniosków
 • sprawozdawczości i statystyki,
 • kontaktów z prasą,
 • udostępnienia informacji publicznej
 • nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu
 • sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,
 • sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych.
 • udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia,
 • nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem,
 • udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
 • udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie
 • wykonywanie przez wyznaczonego prokuratora czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą.

3. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, do zadań którego należą sprawy związane z wykonywaniem budżetu prokuratury okręgowej i podległych jej jednostek, w tym:

 • finansowo-księgowe
 • zamówień publicznych,
 • administracyjno-gospodarcze,
 • socjalno-bytowe.

4. Dział ds. Informatyzacji i Analiz, do którego zadań należy:

 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 • koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,
 • prowadzenie stanowiska dostępowego do krajowego centrum informacji kryminalnych oraz punktu informacyjnego krajowego rejestru karnego,
 • zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych,
 • kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych.
 • wykonywanie analizy kryminalnej,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji,
 • prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej
 • obsługa biuletynu informacji publicznej
 • wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur.

5. Samodzielny Dział Ochrony Informacji Niejawnych, w skład którego wchodzi kancelaria tajna. Zadania:

 • ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie w podległych prokuraturach rejonowych,
 • opracowywanie planów ochrony wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulą poufne lub stanowiące tajemnicę państwową.

6. Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych.
Starszy inspektor ds. Obronnych wykonuje zadania związane z:

 • obronnością,
 • obroną cywilną.

7. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego obejmujące swoim działaniem zagadnienia związane z oceną funkcjonowania jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu sieradzkiego w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarczości, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, a w szczególności:

 • badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
 • oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
 • oceny efektywności i gospodarczości zarządzania finansowego.

8. Sekretariat Prokuratury Okręgowej, do którego zadań należy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach załatwionych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji,
 • wykonywanie zleconych przez prokuratora czynności formalno-prawnych, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłączenie prokurator.

W skład Sekretariatu wchodzą organy administracyjne:

 • biuro podawcze,
 • hala maszyn,
 • składnica dowodów rzeczowych,
 • statystyka i informatyka,
 • archiwum zakładowe,
 • biblioteka.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Olejniczak
Informację udostępnił: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 2016-06-15
Data udostępnienia informacji: 2012-10-01
Liczba odsłon: 5 127

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj