KIEROWNICTWO PROKURATURY OKRĘGOWEJ W SIERADZU


Prokurator Okręgowy

Marzenna Monwid Olechnowicz – tel.: 043 826 64 50

 • Sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą wszystkich komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, reprezentuje prokuraturę na zewnątrz, utrzymuje kontakty z władzami i urzędami województwa łódzkiego, w tym z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji i Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi w zakresie ścigania przestępstw.
 • Wytycza i koordynuje podstawowe kierunki pracy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych prokuratur rejonowych.
 • Nadzoruje pracę:
  • Wydziału II Organizacyjno Sądowego,
  • Wydziału III Budżetowo – Administracyjnego
  • Sekretariatu
  • Działu ds. Informatyzacji i Analiz
  • Samodzielnego Działu ds. ochrony Informacji Niejawnych
  • Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych
 • Sprawuje nadzór nad badaniami prowadzonymi w prokuraturze okręgowej na zlecenie jednostek nadrzędnych.
 • Podejmuje decyzje:
  • w sprawach kadrowych,
  • w przedmiocie kasacji,
  • zastosowaniu trybu przewidzianego w art. 328 § 1 kpk.,
  • w sprawach niejawnych,
  • w przedmiocie wniosków składanych przez uprawnione organy w trybie Art. 19 – 19 b ustawy o policji.
 • Występuje do Sądu Apelacyjnego w Łodzi z wnioskiem o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.
 • Sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów, w tym jako prokurator bezpośrednio przełożony, rozpoznaje wnioski prokuratorów prokuratury okręgowej o przedłużenie czasu trwania śledztwa a także rozpoznaje określone w ustawie środki odwoławcze od czynności i decyzji prokuratorów prokuratury okręgowej.
 • Podejmuje decyzje w przedmiocie objęcia spraw zwierzchnim nadzorem służbowym.
 • Rozpatruje skargi na działalność podległych pracowników.
 • Sprawuje nadzór nad terminowością i prawidłowością przygotowania i przekazania informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej opracowanych w Wydziale Śledczym i podległych prokuraturach rejonowych.
 • Nadzoruje działania podejmowane w celu zapewnienia przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Jolanta Szkilnik – tel.: 043 826 64 50.

 • Zastępuje prokuratora okręgowego w czasie nieobecności.
 • Sprawuje nadzór nad:
  • Wydziałem I Śledczym
 • Rozpoznaje i załatwia wnioski oraz podania w sprawach indywidualnych dotyczących udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym, rodzinnym, opiekuńczym, administracyjnym, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, w sprawach gospodarczych i o wykroczenia oraz przygotowuje i wnosi stosowne środki prawne w wymienionym zakresie.
 • Uczestniczy w postępowaniach sądowych we wskazanych sprawach.
 • Podejmuje czynności zmierzające do realizacji roszczeń Skarbu Państwa powstałych na gruncie art. 412 kc wykorzystując ustalenia postępowań karnych prokuratur rejonowych i Wydziału Śledczego.
 • Sprawuje nadzór nad działalnością pozakarną podległych prokuratur rejonowych, a w ramach tego konsultuje sprawy i nadzoruje poprawność wykazywania danych statystycznych.

 


WYDZIAŁ I ŚLEDCZY


Naczelnik Wydziału I Śledczego

Marcin Dymski – tel.: 043 826 64 75

 • Kieruje wydziałem i nadzoruje pracę podległych prokuratorów.
 • Prowadzi i nadzoruje śledztwa własne oraz powierzone innym organom.
 • Wyznacza prokuratorów i bierze udział w postępowaniu sądowym w powyższych sprawach.

WYDZIAŁ IV ORGANIZACYJNO – SĄDOWY


Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego

Piotr Matusiak – tel.: 043 826 64 84

 • Kieruje pracą wydziału i sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych prokuratorów.
 • Bierze udział i wyznacza prokuratorów do udziału w sesjach i posiedzeniach przed Sądem Okręgowym w Sieradzu.
 • Uzgadnia z zastępcą Prokuratora Okręgowego cofnięcie środków odwoławczych.
 • Koordynuje działalność prokuratur rejonowych i Wydziału Śledczego w zakresie postępowania karnego w stosunkach międzynarodowych oraz wykonuje czynności związane z wnioskami o udzielenie pomocy prawnej.
 • Kieruje pracą wydziału i nadzoruje pracę podległych prokuratorów oraz urzędników.
 • Organizuje wizytacje i lustracje wynikające z harmonogramu działań Prokuratury Okręgowej oraz inne  zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jednostki nadrzędne.
 • Opracowuje projekty rozwiązań organizacyjnych dotyczących struktury i funkcjonowania Prokuratury Okręgowej.
 • Analizuje stan etatowy i sytuację kadrową w prokuraturach rejonowych oraz opracowuje w tym zakresie stosowne wnioski
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Sekretariatu
 • Sprawuje zwierzchni nadzór służbowy w wybranych sprawach oraz podejmuje niezbędne decyzje i działania zmierzające do właściwego wykonywania przez podległych prokuratorów zadań w zakresie sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami prowadzonymi  w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego.

Kierownik szkolenia

Krzysztof Szczepek – tel.: 043 826 64 78


Wizytator

Włodzimierz Klimaszewski – tel.: 043 826 64 59

 • Przeprowadza wizytacje i lustracje wynikające z harmonogramu działań Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.
 • Przeprowadza kontrole problemowe i analizy.
 • Opracowuje oceny pracy asesorów po dokonaniu badań aktowych.
 • Hospituje wystąpienia asesorów przed sądem.
 • Opracowuje projekty harmonogramu działań Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz ocenia harmonogramy działań podległych prokuratur rejonowych.
 • Prowadzi postępowania skargowe oraz opracowuje okresowe analizy i sprawozdania w tym zakresie.

Rzecznik Prasowy

Jolanta Szkilnik- tel.: 043 826 64 80

 • Organizuje, koordynuje i nadzoruje działalność informacyjną Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych Prokuratury.
 • Organizuje konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami środków masowego przekazu.
 • Przekazuje mediom komunikaty prasowe, sporządza odpowiedzi na krytykę prasową, sprostowania, podejmuje działania w celu wykorzystania publikacji prasowych w postępowaniu karnym.

 WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY


Dyrektor Finansowo Administracyjny

Dagmara Grzelczak – tel.: 043 826 64 52

 • Organizuje i kieruje pracę Wydziału Budżetowo Administracyjnego w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych i socjalno – bytowych oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą zatrudnionych w wydziale pracowników.

Główny Księgowy

Iwona Kurowska – tel.: 043 826 64 71

 • Prowadzi i odpowiada za księgowość Prokuratury Okręgowej w Sieradzu

SEKRETARIAT


 

Kierownik Sekretariatu

Ewa Orzoł – tel.: 043 826 64 62 

 • Kieruje pracą sekretariatu do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach załatwianych przez prokuratorów oraz inne czynności niezastrzeżone do kompetencji prokuratora.
 • Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą podległych pracowników.
 • Prowadzi biurowość w sprawach kadrowych, akta osobowe, bibliotekę.

Inspektor ds. biurowości
Elżbieta Żołądkowska – tel.: 043 826 64 56

 • Sporządza okresowe sprawozdania statystyczne,
 • sprawuje nadzór nad sprawozdawczością statystyczną prokuratur rejonowych,
 • przeprowadza kontrole pracy sekretariatu w zakresie biurowości w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu i prokuraturach rejonowych.

 

DZIAŁ DS. INFORMATYZACJI I ANALIZ


Kierownik  Działu ds. Informatyzacji i Analiz

Iwona Cypryńska – Stępień- tel.: 043 826 64 91

 • Organizuje i kieruje pracą działu oraz nadzoruje pracę podległych pracowników.
 • Koordynuje wprowadzane do praktyki w prokuraturach rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych.
 • Nadzoruje i prowadzi szkolenia z zakresu informatyzacji.
 • Nadzoruje prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej oraz obsługuje Biuletyn Informacji Publicznej.
 • Przygotowuje zasady i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych.
 • Wykonuje obowiązki konsultanta w zakresie spraw dot. naruszenia przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych.

STANOWISKA SAMODZIELNE


Inspektor Ochrony Danych

Maciej Boczkowski – tel.: 043 826 64 60

e-mail: iod@sieradz.po.gov.pl

 • Wypełnia obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu oraz jednostkach podległych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Starszy Inspektor ds. Obronnych

Antoni Głowacki – tel.: 043 826 65 01

 • Załatwia sprawy z zakresu obronności i obrony cywilnej zgodnie z przepisami ustawy z 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Audytor wewnętrzny

Iwona Piekarczyk – tel.: 043 826 65 05

 • Wykonuje zadania wynikające z rozdziału 5 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych.

Samodzielny Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Stanisław Gardzielik – tel.: 043 826 65 01

 • Zakresem działania obejmuje ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Józef Mizerski
Informację udostępnił: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 2017-06-13
Data udostępnienia informacji: 2012-10-01
Liczba odsłon: 8 930

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj