Przedmiot działania powszechnych jednostek prokuratury oraz ich kompetencje regulują przepisy art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (tekst jednolity – Dz. U. z roku 2008, Nr 7, poz. 39).

Zgodnie z tymi przepisami zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadania te prokuratorzy wykonują przez:

1.Prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami.

2.Wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli.

3.Podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach.

4.Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności.

5.Prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania.

6. Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenie lub innych postępowaniach, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom innego państwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską; administratorem w ogólnokrajowych systemach informatycznych prokuratury jest Prokurator Krajowy.

7.Zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji.

8.Koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,

9.Współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa.

10. Współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

11. Współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

12. Współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

13. Opiniowanie projektów aktów normatywnych.

14. Podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

Prokuratorzy przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach są niezależni.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Olejniczak
Informację udostępnił: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05
Data udostępnienia informacji: 2008-06-06
Liczba odsłon: 3 840

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj