add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Rejestry, ewidencje i archiwa – Prokuratura Krajowa

WWydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Sieradzuoraz w podległych prokuraturach rejonowych rejestracja postępowań karnych prowadzona jest w sposób elektroniczny zgodnie z zasadami funkcjonowania Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra”.

W Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu prowadzi się następujące repertoria i rejestry według ustalonych wzorów zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2005r.w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. Ms z dnia 25 listopada 2005 r.) oraz w zarządzeniu nr 91/06 Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2006r. zmieniającego powyższe zarządzenie:

1) repertoria:

 • Pn – dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach,

 • Pc – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,
 • Pa – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i naczelny sąd administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

2) rejestry:

 • Dsn – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,

 • Ap – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,
 • K– dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,
 • Oz – dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
 • Ko – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,
 • ENA-P – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na postawie art. 607a k.p.k. o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
 • ENA-UE – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do polski właściwe organy innych państw członkowskich unii europejskiej,
 • IP– dla wniosków o udostępnienie informacji publicznej. –
 • DS/z – dla środków odwoławczych.

W odpowiednich komórkach organizacyjnych prokuratury prowadzi się wykazy kontrolne:

 • Wz – dla spraw, w których postępowanie zawieszono,
 • Dor – dla wpływających do prokuratury akt głównych i podręcznych postępowania przygotowawczego, akt sądowych i akt administracyjnych,
 • E– dla ekspedycji pism i przesyłek,

Archiwa zakładowe mieszczą się w siedzibach zajmowanych przez poszczególne jednostki prokuratur w odpowiednich pomieszczeniach. Sprawy archiwizowane są zgodnie z przepisami zawartymi w części IV iV zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2005r.w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. Urz. MS. 05.6.25 ze zmianami ).

Akta udostępniane są stronom postępowań zgodnie z regułami określonymi w kodeksie postępowania karnego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Olejniczak
Informację udostępnił: Krzysztof Świątek
Data wytworzenia informacji: 2008-06-03
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05
Liczba odsłon: 4 009

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj