add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO – Prokuratura Krajowa
czwartek, 14 maja 2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Łódź, dnia 13 maja 2015 r.   Ap III G 240 / 26 / 15   OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010, nr 114, poz. 761) Prokuratura Apelacyjna w Łodzi ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1,8 Turbo, nr rej. EL 1220S.

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Prokuratura Apelacyjna w Łodzi,

ul. Piotrkowska 151

95-950 Łódź

2. Przedmiot sprzedaży:

Rodzaj samochód osobowy

Marka, typ, wersja Skoda Octavia 1,8 Tour +

Rok produkcji 2005

Nr identyfikacyjny VIN TMBDL21U968848944

Pojemność silnika 1781 cm3

Moc 110 kW (150 KM)

Rodzaj paliwa benzyna

Typ nadwozia liftback 5-drzwiowy

Liczba miejsc 5

Kolor czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Przebieg 340489 km

Klimatyzacja tak, manualna

Samochód sprawny technicznie.

3. Cena wywoławcza:

8.900,00 zł brutto

4. Miejsce oględzin:

Pojazd można oglądać na dziedzińcu Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi,
ul. Piotrkowska 151, w dniach od 13 maja 2015 r. do 26 maja 2015 r., w godz.
9.00 – 14.00.

5. Składanie ofert:

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Skoda Octavia” w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej
w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, w sekretariacie (I piętro, pok. 1) lub przez operatora pocztowego do dnia 27 maja 2015 r. do godz. 12.00.

Oferta (załącznik nr 1) powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

  • PESEL / NIP a w przypadku firmy REGON,

  • dowód wpłaty wadium,

  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub że ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

  • nr rachunku bankowego oferenta,

  • kontaktowy nr telefoniczny.

6. Wadium:

Biorący udział w przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 623,00 zł brutto w kasie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi (I piętro, pok. 7) lub na rachunek bankowy Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi nr: 85 1010 1371 0004 8813 9120 0000 do dnia 27 maja 2015 r. do godz. 11.30 i doręczyć dowód wpłaty do sekretariatu Prokuratury Apelacyjnej w Lodzi w terminie o którym mowa w pkt 7.

7. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 12.00
w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, (I piętro, pok. 4). Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą ceną.

8. Dodatkowe informacje:

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o tej samej, najwyższej cenie, sprzedający zarządzi ustną licytację z udziałem tych oferentów.

O terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta który nie wniósł wadium, bądź nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt 5 lub są one niekompletne, nieczytelne albo budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Oferent, którego oferta została odrzucona zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można osobiście w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, (pok. 34) lub telefonicznie pod nr 42 66 49 242, w godz. 9.00 – 15.00.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbiór samochodu:

Kupujący, którego oferta zostanie przyjęta przez Sprzedającego zostanie poinformowany o wyborze oraz terminie podpisania umowy. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia zaoferowanej ceny zakupu pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w kasie Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi lub na rachunek bankowy jak w pkt 6.

Odbioru samochodu kupujący może dokonać w terminie 3 dni od dnia zapłaty ceny.

Prokurator Apelacyjny

w Łodzi

Jerzy Ojrzyński

Załączniki:

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-05-14
Data udostępnienia informacji: 2015-05-14
Liczba odsłon: 4 412

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj