Kompetencje osób sprawujących funkcje w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi określają:

– zarządzenie Nr 71/17 Prokuratora Regionalnego w Łodzi z dnia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie podziału czynności prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, zmienione zarządzeniem Nr 59 /18 z dnia 9 lipca 2018 r. i zarządzeniem nr 66/19 z dnia 25 lipca 2019 r.,
– zarządzenie Nr 68/19 Prokuratora Regionalnego w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału czynności urzędników i innych pracowników sekretariatu Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zmienione zarządzeniem Nr
– zarządzenie Nr 69/19 Prokuratora Regionalnego w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału czynności urzędników i innych pracowników Wydziału Budżetowo – Administracyjnego Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Zgodnie z tymi uregulowaniami osoby pełniące funkcje posiadają następujące kompetencje:

Prokurator Regionalny – Jarosław Szubert:
1. sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej;
2. ustala kierunki działalności tej jednostki, planuje i organizuje jej prace, w tym określa strukturę organizacyjną jednostki oraz zakres zadań prokuratorów, wydaje zarządzenia, polecenia i wytyczne;
3. reprezentuje Prokuraturę Regionalną na zewnątrz w ten sposób, że:
1) utrzymuje bezpośrednie kontakty z kierownictwem jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych, Sądu Apelacyjnego w Łodzi i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a także wobec innych organów państwowych i samorządowych w zakresie niezbędnym dla właściwego wypełniania zadań przez prokuraturę oraz współdziałania z tymi organami w formie przewidzianej w ustawach,
2) udziela Prokuratorowi Krajowemu, pozostałym Zastępcom Prokuratora Generalnego, dyrektorom Departamentów i Biur Prokuratury Krajowej, na ich żądanie, informacji dotyczących postępowań przygotowawczych i sądowych prowadzonych w podległych jednostkach;
4. sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez swojego Zastępcę;
5. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału III Organizacyjno – Sądowego z wyłączeniem zadań powierzonych Zastępcy Prokuratora Regionalnego, kontrolując obciążenie i wydajność pracy prokuratorów;
6. bezpośrednio nadzoruje pracę Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, w szczególności podejmując decyzje w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej i porządkowej prokuratorów;
7. bezpośrednio nadzoruje pracę Rzecznika Prasowego Prokuratury Regionalnej;
8. bezpośrednio nadzoruje pracę Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i kierowanego przez niego Samodzielnego Działu oraz wykonuje szczegółowe zadania, nałożone na kierownika jednostki organizacyjnej ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych;
9. sprawuje bezpośredni nadzór nad działaniami w zakresie obronności państwa, określonymi w odrębnych przepisach, wykonywanymi przez Starszego Inspektora do Spraw Obronnych oraz przez podległych pracowników w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej, a także organizuje, nadzoruje i koordynuje wykonywanie zadań obronnych przez prokuratorów okręgowych;
10. bezpośrednio nadzoruje realizację zadań przez Audytora Wewnętrznego;
11. bezpośrednio nadzoruje pracę Inspektora Ochrony Danych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji i za pośrednictwem wyznaczonych pracowników, administruje danymi w systemach informatycznych Prokuratury Regionalnej;
12. ustala regulamin pracy Prokuratury Regionalnej określający wewnętrzny porządek, organizację pracy, prawa i obowiązki pracowników oraz godziny urzędowania jednostki;
13. określa zasady pełnienia przez prokuratorów wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej dyżurów po godzinach urzędowania i w dni ustawowo wolne od pracy oraz godziny przyjęć interesantów;
14. ustala szczegółowe zasady uczestniczenia prokuratorów Prokuratury Regionalnej i prokuratorów delegowanych w czynnościach procesowych na miejscu zdarzenia, którego skutkiem jest śmierć człowieka, na zasadach określonych w § 52 regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
15. wydaje zarządzenia w sprawie podziału etatów prokuratorskich, etatów asystentów prokuratora oraz pracowników Prokuratury Regionalnej, a także podejmuje i inicjuje inne decyzje kadrowe;
16. ustala roczny plan urlopów wypoczynkowych prokuratorów, pozostałych pracowników jednostki i podległych prokuratorów okręgowych, a także podejmuje decyzje o udzieleniu urlopu i odwołaniu z urlopu wypoczynkowego;
17. udziela urlopów wychowawczych oraz urlopów bezpłatnych prokuratorom wykonującym czynności w Prokuraturze Regionalnej oraz urzędnikom i innym pracownikom tej jednostki, a także podległym prokuratorom okręgowym;
18. wyraża zgodę na zamieszkanie poza siedzibą jednostki prokuratora wykonującego czynności w Prokuraturze Regionalnej;
19. sprawuje nadzór nad szkoleniem prokuratorów i innych pracowników prokuratury;
20. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału VI Budżetowo – Administracyjnego, w tym Głównego Księgowego, kierując jednocześnie wykonaniem budżetu i planu finansowego jednostki, stosownie do § 102 i nast. regulaminu oraz innych przepisów;
21. podejmuje z urzędu lub na wniosek swojego Zastępcy decyzje o prowadzeniu w Prokuraturze Regionalnej postępowań przygotowawczych;
22. określa sposób realizacji obowiązku wskazanego w art. 4 ustawy Prawo o prokuraturze oraz podejmuje decyzje o zwolnieniu prokuratora wykonującego czynności w Prokuraturze Regionalnej z obowiązku wykonywania czynności określonych w art. 3 § 1 pkt 1 tejże ustawy;
23. wykonuje czynności bezpośrednio związane z realizacją obowiązków ustawowych prokuratury, w tym obowiązków wskazanych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy;
24. przyjmuje informacje o ważniejszych czynnościach i decyzjach podejmowanych w postępowaniach przygotowawczych nadzorowanych lub prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej i w jednostkach podległych;
25. powołuje zespoły prokuratorów do prowadzenia lub nadzorowania wybranych postępowań przygotowawczych według zasad określonych w § 126 regulaminu;
26. opiniuje wnioski podległych prokuratorów do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego i przekazuje je, wraz z aktami sprawy, Dyrektorowi Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej lub Dyrektorowi Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej;
27. kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski o wyznaczenie innej prokuratury do prowadzenia sprawy z pominięciem właściwości miejscowej w trybie określonym w § 116 ust. 5 regulaminu;
28. informuje Prokuratora Krajowego o każdym przypadku uchylenia lub zmiany decyzji prokuratora podległego w trybie art. 8 § 1 ustawy;
29. rozpoznaje wnioski organu państwa obcego o dopuszczenie do udziału w czynnościach jego przedstawiciela w sytuacjach, gdy czynności w ramach wykonania wniosków tych organów o pomoc prawną realizowane są w Prokuraturze Regionalnej;
30. organizuje, z udziałem Naczelnika Wydziału I, system dyżurów pełnionych przez prokuratorów wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej w celu zapewnienia całodobowego kontaktu z Biurem SIRENE;
31. przyjmuje informacje o wynikach postępowań sądowych dotyczących rozpoznania skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki wniesionych w postępowaniach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej oraz jednostkach podległych;
32. zapoznaje się z wynikami ważniejszych prac analityczno-badawczych przygotowanymi w Prokuraturze Regionalnej i jednostkach poległych;
33. zarządza wizytacje i lustracje w podległych jednostkach, zatwierdza zaproponowaną przez zespół wizytacyjny ocenę pracy wizytowanej jednostki oraz podpisuje zalecenia powizytacyjne i polustracyjne;
34. podejmuje decyzje w sprawie wniesienia kasacji i wystąpienia z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k., a także w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania sądowego oraz kieruje do Prokuratury Krajowej projekt skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego albo stanowisko w przedmiocie braku podstaw do jej wniesienia;
35. konsultuje z Naczelnikiem Wydziału III bądź Kierownikiem Działu Postępowania Sądowego cofnięcie apelacji;
36. wnosi do Sądu Najwyższego skargi kasacyjne i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi na wyrok sądu odwoławczego oraz wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;
37. przyjmuje od swojego Zastępcy, Naczelników Wydziałów i Kierownika Działu Postępowania Sądowego sprawozdania z przebiegu rozpraw i posiedzeń, w których brali udział;
38. rozpatruje skargi i wnioski dotyczące pracy prokuratorów, asystentów prokuratora i pozostałych pracowników wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Regionalnej, a także skargi dotyczące prokuratorów okręgowych oraz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz podpisuje odpowiedzi na skargi przygotowane przez wyznaczonych prokuratorów;
39. kontroluje oświadczenia majątkowe prokuratorów wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej i podejmuje decyzje o ich udostępnieniu;
40. odpowiada, stosownie do odrębnych przepisów, za bezpieczeństwo przetwarzania danych w SIP „Libra” i innych systemach informatycznych oraz za przetwarzanie danych osobowych w Prokuraturze Regionalnej, a także kontroluje i nadzoruje realizację zadań ciążących na prokuratorach i pracownikach jednostki w zakresie ochrony danych osobowych, a nadto udziela informacji publicznej oraz, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału III, nadzoruje prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;
41. przejmuje obowiązki Zastępcy w czasie jej nieobecności.

Zastępca Prokuratora Regionalnego – Bogumiła Tarkowska:
1. kieruje bezpośrednio pracą Prokuratury Regionalnej w zakresie zapewnienia należytego i sprawnego przebiegu postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w tej jednostce i w jednostkach podległych w drodze sprawowania nadzoru służbowego w formach dla niego przewidzianych;
2. wykonuje czynności bezpośrednio związane z realizacją obowiązków ustawowych prokuratury, w tym obowiązków wskazanych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy;
3. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kontrolując obciążenie i wydajność pracy prokuratorów;
4. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału III Organizacyjno-Sądowego w zakresie zadań związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych, ze sprawowaniem zwierzchniego nadzoru służbowego oraz wizytacji i lustracji, kontrolując obciążenie i wydajność pracy prokuratorów;
5. przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski w przedmiocie przejęcia do dalszego prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej postępowań przygotowawczych prowadzonych dotychczas w podległych prokuraturach okręgowych bądź rejonowych;
6. informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych czynnościach i decyzjach podejmowanych w postępowaniach przygotowawczych nadzorowanych lub prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej i w jednostkach podległych;
7. utrzymuje bezpośrednie kontakty z kierownictwem jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych w zakresie spraw prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej;
8. przesyła do sądu akty oskarżenia sporządzone w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej wskazując jednocześnie referenta sądowego sprawy;
9. w szczególnie uzasadnionych wypadkach przedstawia Prokuratorowi Krajowemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej na okres przekraczający rok;
10. inicjuje działania zmierzające do powołania przez Prokuratora Regionalnego zespołów prokuratorów do prowadzenia lub nadzorowania wybranych postępowań przygotowawczych według zasad określonych w § 126 regulaminu;
11. zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku w postępowaniach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej i jednostkach podległych;
12. skreślony;
13. przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu własną opinię w przedmiocie wniosków podległych prokuratorów o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego;
14. inicjuje wystąpienie przez Prokuratora Regionalnego z wnioskiem do Prokuratora Krajowego o wyznaczenie innej prokuratury do dalszego prowadzenia sprawy z pominięciem właściwości miejscowej w trybie określonym w § 116 ust. 5 regulaminu;
15. rozpoznaje środki odwoławcze w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej, w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania karnego, a także rozstrzyga w przedmiocie wniosków o wyłączenie prokuratora od dalszego prowadzenia lub nadzorowania przez niego postępowania przygotowawczego lub od udziału w postępowaniu sądowym;
16. przedstawia sądowi akta postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego w Prokuraturze Regionalnej w związku ze skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki złożoną w tym postępowaniu wraz ze stanowiskiem co do zasadności skargi i przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu – do wiadomości – kopię stanowiska skierowanego do Prokuratora Krajowego;
17. przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty kasacji, wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz informacje o potrzebie wniesienia kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. lub skargi na wyrok sądu odwoławczego w sprawach należących do właściwości Prokuratury Regionalnej;
18. kieruje wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej;
19. utrzymuje bezpośrednie kontakty z urzędami konsularnymi państw obcych mającymi siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej i z instytucjami Unii Europejskiej w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;
20. kieruje, europejskie nakazy dochodzeniowe, wnioski o zagraniczną pomoc prawną, wnioski o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mające na celu zabezpieczenie mienia, postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego albo europejskiego nakazu ochrony oraz wnioski do właściwego polskiego urzędu konsularnego w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej, a także wyraża w tych sprawach zgodę na udział prokuratora w czynnościach za granicą;
21. kieruje do Prokuratury Krajowej wnioski do państw obcych o wydanie osoby ściganej opracowane w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej;
22. zawiadamia właściwe podmioty o zastosowaniu i uchyleniu przez sąd tymczasowego aresztowania wobec obywatela państwa obcego oraz o prowadzeniu postępowania karnego dotyczącego osoby korzystającej z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej;
23. podejmuje decyzje o zarejestrowaniu sprawy w repertoriach: „Ds“, w rejestrach „Dsn“ oraz – w zakresie dotyczącym monitorowania spraw – w rejestrach „Ko“ odpowiednio Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału III Organizacyjno – Sądowego;
24. kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski w trybie art. 328 k.p.k.;
25. w imieniu kierownika jednostki rozstrzyga spory o właściwość miejscową oraz wyznacza jednostkę właściwą do prowadzenia lub nadzorowania postępowania przygotowawczego na zasadach określonych w § 116 ust. 5 regulaminu, a także podejmuje decyzje w przedmiocie objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań prowadzonych w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych;
26. udziela odpowiedzi na pisma zawierające żądanie wszczęcia lub podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego w sprawach, w których uprawomocniło się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia w przypadku braku podstaw do wszczęcia lub podjęcia na nowo umorzonego postępowania;
27. podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia czasu trwania śledztw prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej na okres do jednego roku i w szczególnie uzasadnionych wypadkach – postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach okręgowych na okres przekraczający rok;
28. kontroluje sposób sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego przez prokuratorów Prokuratury Regionalnej w poszczególnych sprawach oraz uczestniczy w wybranych konsultacjach;
29. analizuje wyniki pracy podległych prokuratur pod kątem planowanych wizytacji, lustracji i badań analitycznych;
30. sprawuje nadzór nad ważniejszymi pracami analitycznymi i opracowaniami z zakresu działalności Prokuratury Regionalnej i prokuratur jej podległych oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wyniki ważniejszych badań i analiz;
31. przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu propozycje składu zespołów wizytacyjnych i lustracyjnych;
32. udziela odpowiedzi na skargi przekazane przez Prokuratora Regionalnego oraz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków;
33. w zakresie realizacji zadań obronnych uaktualnia, koordynuje i nadzoruje realizację zadań operacyjnych określonych w Tablicy Realizacji Zadań Operacyjnych (TRZO);
34. wykonuje zadania zlecone przez Prokuratora Regionalnego w zakresie kontroli zarządczej;
35. w przypadku udziału w postępowaniu sądowym w wybranych sprawach, o ich wyniku informuje Prokuratora Regionalnego;
36. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego;
37. zastępuje Prokuratora Regionalnego w czasie jego nieobecności we wszystkich sprawach.

Naczelnik Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Krzysztof Bukowiecki:
1. bezpośrednio organizuje i koordynuje pracę Wydziału I;
2. utrzymuje bezpośrednie kontakty z organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze, w tym zwłaszcza z kierownictwem jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału I, w celu koordynacji działania tych organów z pracą podległych prokuratorów oraz zwiększenia efektywności ich pracy;
3. dekretuje korespondencję wpływającą do Wydziału I, przydzielając ją do załatwienia właściwemu prokuratorowi lub innemu pracownikowi;
4. przydziela poszczególnym prokuratorom sprawy do prowadzenia bądź do innego załatwienia, z zachowaniem reguły rozdzielenia nadzoru służbowego od rozstrzygnięć instancyjnych, uwzględniając bieżące obciążenie pracą;
5. podejmuje decyzje o wpisaniu sprawy do rejestru „RP I Ko“ z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
6. podpisuje pisma do Prokuratorów Okręgowych w sprawach związanych z realizacją zadań Wydziału I, z zastrzeżeniem § 3a ust. 3;
7. sprawuje, z zastrzeżeniem § 3a ust. 2, wewnętrzny nadzór służbowy nad postępowaniami prowadzonymi w Wydziale I, dba o terminowość i jakość podejmowanych przez prokuratorów czynności, a także – w razie potrzeby – udziela prokuratorom niezbędnych konsultacji;
8. organizuje pracę asystentów prokuratora przydzielając ich do wykonywania czynności w wyznaczonych postępowaniach;
9. przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego propozycje w przedmiocie przejęcia do prowadzenia spraw z podległych jednostek oraz opiniuje wnioski tych jednostek o przejęcie spraw do dalszego prowadzenia w Wydziale I;
10. wyznacza podległych prokuratorów do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach sądowych w sprawach prowadzonych w Wydziale I oraz przyjmuje od nich referaty posesyjne;
11. składa Zastępcy Prokuratora Regionalnego referaty po rozprawach i posiedzeniach, w których uczestniczył;
12. zapoznaje się propozycjami wniosków co do kary i wniosków w trybie art. 335 k.p.k.;
13. omawia z Prokuratorem Regionalnym projekty kasacji i wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k.;
14. informuje Zastępcę Prokuratora Regionalnego o wynikach czynności związanych ze sprawowaniem wewnętrznego nadzoru służbowego w prowadzonych w Wydziale I sprawach, a także o ważniejszych czynnościach w nich przeprowadzonych i zaplanowanych;
15. opracowuje wnioski i uwagi, zwłaszcza o charakterze uogólniającym, zmierzające do podnoszenia jakości i efektywności ścigania karnego przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych, w oparciu o uwagi i spostrzeżenia czynione w toku pracy;
16. przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztw prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej na czas do jednego roku oraz wnioski do Prokuratora Krajowego o przedłużenie czasu trwania śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej na czas powyżej roku;
17. wykonuje czynności bezpośrednio związane z realizacją obowiązków ustawowych prokuratury, w tym obowiązków wskazanych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy;
18. skreślony;
19. podpisuje dokumenty związane z wykonywaniem postanowień o uchyleniu tymczasowego aresztowania w sprawach prowadzonych w Wydziale I;
20. dokonuje okresowej kontroli spraw zawieszonych w Wydziale I;
21. podejmuje decyzje w przedmiocie digitalizacji akt postępowań przygotowawczych zarejestrowanych w Wydziale I;
22. przedstawia Naczelnikowi Wydziału III wnioski prokuratorów Wydziału I o wykonanie analizy kryminalnej w sprawach przez nich prowadzonych;
23. sprawuje osobiście zwierzchni nadzór służbowy nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi lub nadzorowanymi w podległych jednostkach;
24. przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty postanowień o przedłużeniu terminu trwania śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach okręgowych, na dalszy czas oznaczony przekraczający jeden rok, a także projekty pism i innych rozstrzygnięć z zakresu nadzoru służbowego i instancyjnego oraz monitoringu i koordynacji ścigania przestępczości gospodarczej oraz skarbowej;
25. opracowuje i koordynuje opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań dotyczących zagadnień wchodzących w zakres zadań Wydziału I;
26. monitoruje i koordynuje postępowania przygotowawcze prowadzone lub nadzorowane w Prokuraturze Regionalnej i jednostkach podległych dotyczące określonej kategorii przestępstw, według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu;
27. przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków;
28. wykonuje zadania zlecone przez Prokuratora Regionalnego w zakresie kontroli zarządczej;
29. potwierdza pod względem merytorycznym zasadność czynności finansowych wykonywanych przez pracowników Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego w zakresie właściwości Wydziału I;
30. skreślony;
31. odpowiednio realizuje obowiązki prokuratorów Wydziału I określone w § 4;
32. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę,
a nadto: pełniąc funkcję Rzecznika Prasowego:
a) śledzi i dokumentuje doniesienia środków masowej informacji związane z działalnością Prokuratury Regionalnej i jednostek podległych, dotyczące zdarzeń wymagających podjęcia działania przez prokuraturę,
b) podejmuje osobiście bądź inicjuje działania zmierzające do prawidłowego reagowania na ewentualną krytykę w środkach masowej informacji, w zakresie form reakcji przewidzianych przepisami Prawa prasowego, w tym kieruje odpowiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania publikowanych wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych,
c) współpracuje z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Krajowej, prokuratorami okręgowymi i ich rzecznikami prasowymi oraz służbami prasowymi jednostek wymiaru sprawiedliwości, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych organów współpracujących z prokuraturą w prowadzeniu postępowań karnych,
d) udziela środkom masowej informacji wypowiedzi związanych z istotnymi zagadnieniami pojawiającymi się w działalności Prokuratury Regionalnej,
e) udostępnia, w formie komunikatów, informacje z zakresu działania Prokuratury Regionalnej na jej stronie internetowej – zgodnie z odrębnymi zarządzeniami i we współdziałaniu z prokuratorem Jarosławem Wiedeńskim,
f) okresowo i w miarę potrzeby organizuje konferencje prasowe Prokuratora Regionalnego i pozostałych prokuratorów wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej,
g) w wykonywaniu tej funkcji podlega bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej – Magdalena Guga:
1. koordynuje pracę Działu;
2. sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad postępowaniami pozostającymi we właściwości Działu, dba o terminowość i jakość podejmowanych decyzji, a w razie potrzeby – udziela prokuratorom niezbędnych konsultacji;
3. podpisuje pisma do Prokuratorów Okręgowych w sprawach związanych z realizacją zadań Działu;
4. składa Naczelnikowi Wydziału referaty po rozprawach i posiedzeniach, w których uczestniczyła;
5. opracowuje wnioski i uwagi, zwłaszcza o charakterze uogólniającym, zmierzające do podnoszenia jakości i efektywności ścigania karnego przestępstw o charakterze finansowo – skarbowym, w oparciu o uwagi i spostrzeżenia czynione w toku pracy;
6. przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego – za pośrednictwem Naczelnika Wydziału – wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztw pozostających we właściwości Działu;
7. wykonuje czynności bezpośrednio związane z realizacja obowiązków ustawowych prokuratury, w tym obowiązków wskazanych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy, w szczególności:
a) osobiście prowadzi śledztwa własne oraz nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach:
– o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości,
– o najpoważniejsze przestępstwa finansowo – skarbowe względem mienia wielkiej wartości,
– o najpoważniejsze przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii, jeśli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 k.k.,
– inne postępowania wskazane przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę,
b) występuje przed sądami I i II instancji oraz w ramach czynności sądowych w postepowaniach przygotowawczych, składając następnie referaty posesyjne Naczelnikowi Wydziału I,
c) informuje Naczelnika Wydziału I o decyzjach związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych w prowadzonych sprawach oraz o propozycjach wniosków co do kary i wniosków składanych w trybie art. 335 k.p.k.;
8. sprawuje osobiście zwierzchni nadzór służbowy nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi lub nadzorowanymi w podległych jednostkach;
9. koordynuje wykonywanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad prowadzonymi bądź nadzorowanymi w jednostkach podległych postępowaniami z zakresu przestępczości finansowo – skarbowej;
10. monitoruje i koordynuje postępowania przygotowawcze prowadzone lub nadzorowane w Prokuraturze Regionalnej i jednostkach podległych dotyczące określonej kategorii przestępstw, według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu;
11. przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków;
12. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego, Zastępcę Prokuratora Regionalnego lub Naczelnika Wydziału;
13) Zastępuje Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności

Naczelnik Wydziału III Organizacyjno – Sądowego – Marek Kujawski:
1. dekretuje korespondencję wpływającą do Wydziału III, przydzielając ją do załatwienia Działowi Postępowania Sądowego, właściwemu prokuratorowi lub innemu pracownikowi, przydziela poszczególnym prokuratorom sprawy do prowadzenia bądź do innego załatwienia, z zachowaniem reguły rozdzielenia nadzoru służbowego od rozstrzygnięć instancyjnych, uwzględniając bieżące obciążenie pracą;
2. podejmuje decyzje o wpisaniu spraw do rejestrów, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
3. koordynuje działania związane z planowaniem i organizacją pracy Prokuratury Regionalnej, koordynuje przygotowanie projektów zarządzeń, wytycznych i poleceń, a także kontroluje stan ich realizacji przez jej komórki organizacyjne i przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski w tym zakresie;
4. dokonuje bieżącej analizy sytuacji kadrowej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach oraz przedstawia stosowne wnioski i projekty decyzji w tym zakresie Prokuratorowi Regionalnemu;
5. sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów o dyscyplinie pracy;
6. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu Prokuratury Regionalnej, Starszego Inspektora do Spraw Biurowości oraz pracownika komórki kadrowej;
7. przygotowuje narady służbowe, dokumentuje ich przebieg i czuwa nad realizacją podjętych decyzji;
8. nadzoruje prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań statystycznych;
9. nadzoruje sporządzanie projektów planów urlopów wypoczynkowych prokuratorów i pracowników jednostki oraz czuwa nad ich realizacją;
10. nadzoruje realizację zadań szkoleniowych;
11. nadzoruje pracę Kierownika Szkolenia w zakresie organizacji i koordynacji szkoleń;
12. nadzoruje i koordynuje pracę prokuratora Jarosława Wiedeńskiego, Jacka Zielińskiego i Wojciecha Zimonia przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej;
13. koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków w Prokuraturze Regionalnej oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu lub jego Zastępcy projekty odpowiedzi w tych sprawach;
14. nadzoruje rozpoznawanie wybranych skarg w podległych prokuraturach okręgowych;
15. współdziała z Dyrektorem Finansowo-Administracyjnym w zakresie zabezpieczenia finansowania decyzji organizacyjnych, kadrowych, szkoleniowych i innych, związanych z realizacją zadań Prokuratury Regionalnej;
16. potwierdza pod względem merytorycznym zasadność czynności finansowych wykonywanych przez pracowników Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego w zakresie właściwości Wydziału III;
17. zapewnia obsługę organizacyjną i sekretarską dla działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Krajowego, Rzecznika Prasowego, Kierownika Szkolenia, Audytora Wewnętrznego i Inspektora Ochrony Danych;
18. wykonuje osobiście wybrane czynności związane z realizacją zadań organizacyjnych i kadrowych;
19. koordynuje obsługę administracyjno – finansową Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi;
20. utrzymuje bezpośrednie kontakty z organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze, w tym zwłaszcza z kierownictwem jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału III, w celu koordynacji działania tych organów z pracą podległych prokuratorów oraz zapewnienia efektywności ich pracy;
21. sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi lub nadzorowanymi w Wydziale III, z wyłączeniem postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez prokuratorów Działu Postępowania Sądowego, sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi lub nadzorowanymi przez Kierownika Działu Postępowania Sądowego, a także sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z wykonywaniem zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w jednostkach podległych, dba o terminowość i jakość podejmowanych przez prokuratorów czynności oraz udziela prokuratorom niezbędnych konsultacji;
22. organizuje pracę asystentów prokuratora przydzielając im do wykonywania czynności w wyznaczonych postępowaniach;
23. przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego propozycje w przedmiocie przejęcia do prowadzenia spraw podległych jednostek oraz opiniuje wnioski tych jednostek o przejęcie śledztw do dalszego prowadzenia w Wydziale III;
24. zapoznaje się z propozycjami wniosków co do kary i wniosków w trybie art 335 k.p.k.;
25. opracowuje wnioski i uwagi, zwłaszcza o charakterze uogólniającym, zmierzające do podnoszenia jakości i efektywności ścigania przestępstw;
26. przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztw prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej na czas do jednego roku oraz wnioski do Prokuratora Krajowego o przedłużenie czasu trwania śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej na czas powyżej roku;
27. wykonuje czynności bezpośrednio związane z realizacją obowiązków ustawowych prokuratury, w tym obowiązków wskazanych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy;
28. skreślony;
29. podpisuje dokumenty związane z wykonywaniem postanowień o uchyleniu tymczasowego aresztowania w sprawach prowadzonych w Wydziale III;
30. dokonuje okresowej kontroli spraw zawieszonych w Wydziale III;
31. podejmuje decyzje w przedmiocie digitalizacji akt postępowań przygotowawczych zarejestrowanych w Wydziale III;
32. skreślony;
33. wyznacza prokuratorów Wydziału III, z wyłączeniem prokuratorów Działu Postępowania Sądowego, do udziału w postępowaniach sądowych prowadzonych w I instancji oraz przyjmuje od nich sprawozdania z rozpraw i posiedzeń;
34. składa Zastępcy Prokuratora Regionalnego referaty po rozprawach i posiedzeniach, w których uczestniczył;
35. przyjmuje od podległych prokuratorów referaty posesyjne z zastrzeżeniem kompetencji Kierownika Działu Postępowania Sądowego;
36. przedstawia stanowisko oraz konsultuje z Zastępcą Prokuratora Regionalnego potrzebę wdrożenia zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach prowadzonych w podległych jednostkach okręgowych i rejonowych;
37. sprawuje kontrolę i koordynuje prawidłowość sprawowania nadzoru służbowego przez podległe prokuratury okręgowe;
38. przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty postanowień o przedłużeniu terminu trwania śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach okręgowych, na dalszy czas oznaczony przekraczający jeden rok, a także projekty pism i innych rozstrzygnięć z zakresu nadzoru służbowego i instancyjnego oraz monitoringu i koordynacji ścigania przestępczości;
39. informuje Zastępcę Prokuratora Regionalnego o wynikach czynności związanych ze sprawowaniem wewnętrznego nadzoru służbowego w sprawach prowadzonych w Wydziale III, a także o ważniejszych czynnościach w nich przeprowadzonych i zaplanowanych;
40. monitoruje i koordynuje postępowania przygotowawcze prowadzone lub nadzorowane w Prokuraturze Regionalnej i jednostkach podległych dotyczące określonej kategorii przestępstw, według zasad określonych w odrębnym zarządzeniu;
41. planuje wizytacje i lustracje prokuratur okręgowych i rejonowych oraz koordynuje działania podległych prokuratur okręgowych w tym zakresie, w tym przydziela podległym prokuratorom szczegółowe zadania wizytacyjno – lustracyjne i badawcze, opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania, dotyczące zagadnień wchodzących w zakres działania Wydziału III;
42. koordynuje prace analityczne prokuratorów Wydziału III w ramach badań własnych oraz zleconych przez przełożonych, a także planuje i koordynuje prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;
43. wykonuje zadania z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej;
44. sprawuje nadzór nad zadaniami realizowanymi przez prokuratora Jarosława Wiedeńskiego, w tym konsultuje zakres i kolejność realizacji analiz kryminalnych dla potrzeb śledztw prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej oraz rozpatruje wnioski Naczelnika Wydziału I i podległych prokuratorów okręgowych o wykonanie analiz kryminalnych przez analityków kryminalnych Prokuratury Regionalnej;
45. wykonuje zadania zlecone przez Prokuratora Regionalnego w zakresie kontroli zarządczej oraz w ramach Zespołu do spraw kontroli zarządczej opracowuje projekty planu działalności jednostki w sferze kontroli zarządczej, sprawozdania z jego wykonania oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz koordynuje zadania jednostek podległych w tym zakresie;
46. skreślony;
47. przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków;
48. skreślony;
49. odpowiednio realizuje obowiązki prokuratorów Wydziału III określone w § 7;
50. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę.

Kierownik Działu Postępowania Sądowego – Sławomir Posmyk:
1. kieruje pracą prokuratorów podległego Działu;
2. wyznacza prokuratorów Działu do uczestnictwa w postępowaniach przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, gospodarczych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, w sprawach o unieważnienie orzeczeń na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydawanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie lub ukaranie, prowadzonych na podstawie przepisów rozdziałów 58 Kodeksu postępowania karnego lub 20 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydawanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w sprawach, w których została wniesiona skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – przed sądem apelacyjnym lub okręgowym, w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, wykonawczych, o ułaskawienie oraz w postępowaniach sądowych prowadzonych w I i II instancji w sprawach karnych;
3. przyjmuje od podległych prokuratorów sprawozdania z przebiegu i wyników rozpraw i posiedzeń;
4. bada i omawia z podległymi prokuratorami poziom merytoryczny i zasadność wniesionych środków odwoławczych; w razie potrzeby ich cofnięcia konsultuje tę decyzję z Prokuratorem Regionalnym;
5. podejmuje decyzje o kierowaniu pism instrukcyjnych do prokuratorów w razie stwierdzenia błędów lub uchybień w ich pracy bądź w związku z potrzebą kształtowania praktyki w zakresie postępowania sądowego;
6. uczestniczy w posiedzeniach i rozprawach przed sądami powszechnymi w wybranych sprawach należących do właściwości Działu oraz składa Prokuratorowi Regionalnemu sprawozdania z przebiegu i wyników rozpraw i posiedzeń;
7. utrzymuje bieżące kontakty z podległymi prokuratorami okręgowymi w zakresie właściwości Działu i udziela im pomocy instruktażowej;
8. udziela konsultacji i bezpośredniej pomocy prokuratorom podległych jednostek w sprawach związanych z realizacją zadań Działu;
9. dokonuje bieżącej analizy orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Łodzi i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi;
10. przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego, wynikające z bieżącej pracy, wnioski w przedmiocie konieczności zainicjowania lustracji, obejmującej wybrane zagadnienia z działalności wskazanej jednostki prokuratury;
11. skreślony;
12. sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuratorów Działu;
13. informuje Prokuratora Regionalnego o potrzebie wdrożenia zwierzchniego nadzoru służbowego w podległych jednostkach;
14. przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu stanowisko co do udziału prokuratorów Działu w postępowaniach odwoławczych w sytuacjach o jakich mowa w § 328 ust. 3 regulaminu;
15. omawia z Prokuratorem Regionalnym projekty kasacji i wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k., projekty skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego albo stanowisk w przedmiocie braku podstaw do ich wniesienia, projekty skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach, w których decyzję ostateczną wydał minister, skarg na wyrok sądu odwoławczego, wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach karnych, skarg o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawach cywilnych oraz skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania – informując Naczelnika Wydziału o poczynionych ustaleniach;
16. konsultuje z Naczelnikiem Wydziału zasadność wniesienia środków odwoławczych w sprawach należących do właściwości Działu oraz potrzebę zgłoszenia udziału w postępowaniu cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, administracyjnym, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach gospodarczych;
17. informuje Naczelnika Wydziału o najpoważniejszych sprawach zarejestrowanych w Dziale i innych istotnych zagadnieniach związanych z jego pracą;
18. wykonuje zadania zlecone przez Prokuratora Regionalnego w zakresie kontroli zarządczej;
19. zastępuje Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności.

Krzysztof Karsznicki i Hubert Skwarczyński pełniąc funkcję wizytatorów:
1) opracowują plany i założenia wizytacji i lustracji prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej oraz prokuraturach okręgowych i rejonowych;
2) kierują bezpośrednio pracą powołanych zespołów wizytacyjnych i lustracyjnych;
3) organizują i uczestniczą w przeprowadzanych wizytacjach i lustracjach oraz czuwają nad realizacją zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych;
4) opracowują informacje i analizy związane z realizacją planów wizytacyjno -lustracyjnych oraz dokonują oceny nadesłanych sprawozdań z przeprowadzanych przez podległe jednostki wizytacji i lustracji, przedstawiając je, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału, Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
5) opracowują projekty zarządzeń i pism związanych z działalnością lustracyjno – wizytacyjną, a także, za pośrednictwem Naczelnika Wydziału, przedstawiają Prokuratorowi Regionalnemu, do akceptacji, zalecenia powizytacyjne i polustracyjne oraz monitorują ich wykonanie, informując o ustaleniach w tym zakresie Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę;
6) przeprowadzają inne czynności kontrolne i analityczne, na podstawie badania akt oraz innych ustaleń, dotyczące postępowań karnych i czynności pozakarnych prowadzonych na obszarze działania Prokuratury Regionalnej.

Robert Gąsiorowski pełniąc funkcję Kierownika Szkolenia:
1) sprawuje nadzór nad pracą Kierowników Szkolenia podległych prokuratur okręgowych;
2) opracowuje harmonogramy i plany szkoleń oraz koordynuje działalność szkoleniową podejmowaną w Prokuraturze Regionalnej i jednostkach podległych;
3) organizuje i prowadzi szkolenia prokuratorów, asystentów prokuratorów i pracowników administracyjnych;
4) współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie działalności szkoleniowej, w tym organizacji i naboru uczestników szkoleń centralnych;
5) ocenia celowość skierowania prokuratorów, bądź innych pracowników jednostki, na szkolenia organizowane przez instytucje spoza resortu sprawiedliwości;
6) opracowuje preliminarz wydatków szkoleniowych;
7) w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału III oraz Dyrektorem Finansowo-Administracyjnym, zleca lub dokonuje zakupu czasopism i książek oraz prenumeraty orzecznictwa sądowego, a także nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki w Prokuraturze Regionalnej;
8) opracowuje projekty zarządzeń oraz pism w sprawach z zakresu szkoleń;
9) wykonuje inne czynności wynikające z przepisów o działalności szkoleniowej w prokuraturze,
a nadto:
10) przygotowuje wskazane przez Naczelnika Wydziału sprawy osobowe prokuratorów, pracowników administracyjnych i obsługi, w tym:
– bada akta osobowe pracowników,
– opracowuje projekty decyzji, wniosków lub innych pism w tych sprawach i przedstawia je Naczelnikowi Wydziału;
11) w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału przygotowuje posiedzenia Zgromadzenia Prokuratorów oraz Kolegium Prokuratury Regionalnej, dokumentując ich przebieg;
12) w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Regionalnego w zakresie struktury organizacyjnej oraz innych zagadnień związanych z organizacją pracy jednostki;
13) opiniuje zarządzenia określające struktury organizacyjne podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;
14) przygotowuje wybrane narady służbowe, dokumentuje ich przebieg i czuwa nad realizacją podjętych decyzji;
15) konsultuje opinie prawne w sprawach organizacyjno-kadrowych oraz związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Regionalnej jako pracodawcy i informuje Naczelnika Wydziału o wynikach konsultacji;
16) w ramach Zespołu do spraw kontroli zarządczej opracowuje projekty planu działalności jednostki w sferze kontroli zarządczej, sprawozdania z jego wykonania oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz koordynuje zadania jednostek podległych w tym zakresie.

Rafał Sławnikowski pełniąc funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego:
wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach, podlegając w tym zakresie bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu i Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Prokuratora Generalnego

Dyrektor Finansowo-Administracyjny Halina Kaczmarek – Haratym:
1. kieruje Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym Prokuratury Regionalnej, w skład którego wchodzi Dział Finansowo-Księgowy,
2. sprawuje nadzór nad przygotowywaniem projektu planu finansowego i planu finansowego Prokuratury Regionalnej oraz projektu planu finansowego i planu finansowego jednostek organizacyjnych obszaru Prokuratury Regionalnej przy współpracy z podległymi dysponentami trzeciego stopnia i przedstawia go dysponentowi głównemu, a także nadzoruje wykonanie planu finansowego jednostek obszaru regionu łódzkiego,
3. nadzoruje przygotowanie projektu budżetu i budżetu w układzie zadaniowym Prokuratury Regionalnej oraz jednostek podległych, przy współpracy z dysponentami trzeciego stopnia, a następnie wykonywanie wydatków W układzie zadaniowym na obszarze działania Prokuratury Regionalnej,
4. nadzoruje opracowywanie harmonogramu realizacji planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych obszaru regionu łódzkiego,
5. w uzgodnieniu z Prokuratorem Regionalnym dysponuje rachunkami bieżącymi Prokuratury Regionalnej, z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków,
6. sprawuje nadzór i kontrolę nad przebiegiem wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych dysponentów oraz przestrzegania przez nich zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
7. uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym obszaru działania Prokuratury Regionalnej,
8. podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych na obszarze działania Prokuratury Regionalnej,
9. organizuje na obszarze działania Prokuratury Regionalnej właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji zadań oraz dochodów i wydatków, w tym programów wieloletnich, przez podległe jednostki, nadzoruje dokonywanie ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentowi głównemu,
10. sprawuje nadzór w zakresie planowania i finansowania inwestycji Prokuratury Regionalnej oraz jednostek organizacyjnych na obszarze jej działania,
11. w imieniu Prokuratora Regionalnego, w zakresie udzielonego odrębnie upoważnienia, podejmuje decyzje o zaciąganiu zobowiązań finansowych lub ich realizacji, a także zatwierdza wydatki i koszty Prokuratury Regionalnej,
12. nadzoruje wykorzystanie transportu samochodowego, środków trwałych i materiałów biurowych w Prokuraturze Regionalnej,
13. nadzoruje wykonywanie zadań związanych ochroną przeciwpożarową oraz z bezpieczeństwem i higieną pracy w Prokuraturze Regionalnej,
14. wykonuje inne polecenia Prokuratora Regionalnego i jego Zastępcy.

Kierownik Sekretariatu – Katarzyna Grzegorz:
1. Kieruje pracą sekretariatu jednostki i w związku z tym:
1) odpowiada za sprawną jego organizację,
2) sprawuje nadzór nad prawidłowością i terminowością realizacji czynności kancelaryjno-biurowych wprowadzonych urządzeniach ewidencyjnych,
3) sporządza projekty zakresów czynności urzędników i innych pracowników sekretariatu,
4) sporządza plan urlopów podległych pracowników,
5) sporządza projekty harmonogramów dyżurów prokuratorów i urzędników w ramach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,
6) bierze udział w opiniowaniu podległych pracowników przy awansach i przyznawaniu nagród uznaniowych,
7) bezpośrednio nadzoruje pracę sekretariatu Wydziału III,
8) prowadzi i przechowuje zbiór i ewidencję obowiązujących zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń Prokuratora Generalnego oraz obowiązujących zarządzeń, instrukcji i poleceń kierownika jednostki,
9) prowadzi kontrolkę delegacji służbowych oraz delegacji zagranicznych oraz wypełnia formularze polecenia wyjazdu służbowego,
10) sprawuje nadzór nad pieczęcią urzędową okrągłą do tuszu i do laku Prokuratury Regionalnej z oznaczeniem nr 2 i odpowiada za prawidłowe posługiwanie się oraz ich właściwe przechowywanie,
11) sporządza sprawozdania statystyczne z zakresu działalności jednostki ujęte w programie badań statystycznych,
13) przygotowuje i przedstawia do dekretacji wpływającą korespondencję Prokuratorowi Regionalnemu i Zastępcy Prokuratora Regionalnego,
2. Udziela interesantom informacji o sposobie załatwiania spraw a stronom o biegu i stanie spraw oraz innych informacji, zgodnie z odrębnym zarządzeniem prokuratora.
3. Podpisuje korespondencję wychodzącą z prokuratury (zawiadomienia i pisma informacyjne kierowane do stron procesowych oraz innych podmiotów o nadaniu biegu, wydaniu postanowienia lub załatwieniu sprawy, pisma o nadesłanie akt lub informacji, o zwrocie akt po wykorzystaniu, wezwania) – zgodnie z uregulowaniami zawartymi w zarządzeniu.
4. Wykonuje obsługę sekretarską Prokuratora Regionalnego oraz jego Zastępcy.
5. Prowadzi teczki aktowe dla spraw rejestrowanych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt o wskazanych w zarządzeniu symbolach klasyfikacyjnych i wykonuje czynności kancelaryjno-biurowe w tych sprawach.
6. Prowadzi wskazane w zarządzeniu rejestry, wykonując czynności kancelaryjno-biurowe w tych sprawach.
7. Dokonuje kontroli zapoznania się przez prokuratorów, urzędników i innych, pracowników z dokumentami wprowadzonymi do ESUDO, przedstawiając uwagi Naczelnikowi Wydziału III.
8. Przygotowuje i przedstawia korespondencję wpływającą do dekretacji naczelnikowi Wydziału III,
10. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego, jego Zastępcę i Naczelnika Wydziału III.
11. Zastępuje st. inspektora ds. biurowości podczas jego nieobecności.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16
Data udostępnienia informacji: 2019-10-28
Liczba odsłon: 21 130

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj