Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi kształtują się następująco:

1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej wykonuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych:

a) w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk,

b) w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk,

c) w innych sprawach gospodarczych oraz w sprawach innych przestępstw finansowo-skarbowych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę,

d) w sprawach wieloosobowych o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 kk;

2) udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

3) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje, sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego, dokonywania oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego oraz wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania;

4) obrotu prawnego z zagranicą;

5) koordynowania ścigania określonych kategorii przestępstw poprzez przeprowadzanie badań aktowych i analiz otrzymanych informacji, sporządzanie raportów i sprawozdań o stanie przestępczości oraz opracowywanie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych;

6) koordynowania określonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki;

7) sprawowania, na polecenie Zastępcy Prokuratora Regionalnego, zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych prowadzonymi w podległych jednostkach oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

8) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych i rejonowych w określonych sprawach;

9) udziału w zespołach wizytacyjnych i lustracyjnych.

2. Wydział III Organizacyjno-Sądowy wykonuje zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury;

2) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych jednostkach oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

3) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych i rejonowych w określonych sprawach;

4) rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

5) przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

6) spraw kadrowych, organizacji szkolenia oraz prowadzenia sprawozdawczości i statystyki;

7) rozpatrywania skarg i wniosków;

8) obsługi działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego i rzecznika prasowego oraz udostępniania informacji publicznej;

9) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej;

10) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

11) prowadzenia wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;

12) opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuratora Krajowego;

13) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

14) opracowywania, w uzgodnieniu z Wydziałem III Budżetowo-Administracyjnym, projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych oraz współpracy w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

15) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;

16) wykonywania czynności związanych z administrowaniem i obsługą systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej;

17) wykonywania analizy kryminalnej;

18) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

19) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej oraz elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP;

20) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;

21) obsługi wideokonferencji;

22) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W skład Wydziału wchodzi Dział Postępowania Sądowego wykonujący zadania w zakresie:

1) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunków pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

2) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

3) udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

4) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym w sytuacjach, o których mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

5) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na przewlekłość postępowania przygotowawczego prowadzonego lub nadzorowanego przez prokuratora, w tym przygotowywanie analiz, a także udział prokuratorów w postępowaniu sądowym pierwszej i drugiej instancji w tego rodzaju sprawach;

6) kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

7) analizy orzecznictwa sądu apelacyjnego i sądów administracyjnych oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki.

3. Ponadto prokuratorzy Wydziału III realizują zadania w zakresie:

1) wynikającym z art. 3 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze poprzez:

a) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego, w tym w sprawach dotyczących błędów medycznych skutkujących śmiercią człowieka;

b) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

c) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje, sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego, dokonywanie oceny i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego oraz wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania;

d) dokonywanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą;

2) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, wskazanej przez Prokuratora Regionalnego poprzez przeprowadzanie badań aktowych i analiz otrzymanych informacji, sporządzanie raportów i sprawozdań o stanie przestępczości oraz opracowywanie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych;

3) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w określonych sprawach czynów dotyczących błędów medycznych;

4) udziału w zespołach wizytacyjnych i lustracyjnych;

5) przeprowadzania analiz i badań oraz opracowywania sprawozdań, a także prowadzenia innych działań analitycznych w sprawach zleconych przez Prokuratora Regionalnego;

6) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

3. Wydział VI Budżetowo – Administracyjny wykonuje zadania w zakresie:

1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;

2) prowadzenia rachunkowości;

3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4) obsługi administracyjno-gospodarczej;

5) prowadzenia biblioteki zakładowej;

6) prowadzenia inwestycji i remontów;

7) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;

8) prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

9) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) prowadzenia archiwum zakładowego.

W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy.

4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony”, wykonuje zadania w zakresie:

1) ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2) ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3) kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) przeprowadzania postępowań sprawdzających,

6) zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.

W ramach Działu funkcjonuje:

1) Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,

2) Oddział Kancelarii Tajnej obsługujący Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, kierowany przez Kierownika Oddziału Kancelarii Tajnej.

W Prokuraturze Regionalnej działa Sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych i biuro podawcze – wykonujący prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconych przez prokuratora czynności formalno-prawnych przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi utworzono samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także do wykonywania zadań, o których mowa w art. 40 § 3 „ustawy”;

2) Audytora wewnętrznego – do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

3) Administratora bezpieczeństwa informacji – do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Halina Tokarska
Informację udostępnił: Jarosław Wiedeński
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16
Data udostępnienia informacji: 2011-07-05
Liczba odsłon: 2 838