add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Przedmiot działalności i kompetencje – Prokuratura Krajowa

Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych Prokuratury Regionalnej w Łodzi kształtują się następująco:

1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, w tym Dział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, wykonuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych:
a) w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk,
b) w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk,
c) w innych sprawach gospodarczych oraz w sprawach innych przestępstw finansowo-skarbowych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę,
d) w sprawach wieloosobowych o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 kk;
2) udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
3) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje, sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego, dokonywania oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego oraz wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania;
4) obrotu prawnego z zagranicą;
5) koordynowania ścigania określonych kategorii przestępstw poprzez przeprowadzanie badań aktowych i analiz otrzymanych informacji, sporządzanie raportów i sprawozdań o stanie przestępczości oraz opracowywanie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych;
6) koordynowania określonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki;
7) sprawowania, na polecenie Zastępcy Prokuratora Regionalnego, zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych prowadzonymi w podległych jednostkach oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
8) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych i rejonowych w określonych sprawach;
9) udziału w zespołach wizytacyjnych i lustracyjnych.

2. Wydział III Organizacyjno-Sądowy wykonuje zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury;
2) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych jednostkach oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
3) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych i rejonowych w określonych sprawach;
4) rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
5) przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
6) spraw kadrowych, organizacji szkolenia oraz prowadzenia sprawozdawczości i statystyki;
7) rozpatrywania skarg i wniosków;
8) obsługi działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego i rzecznika prasowego oraz udostępniania informacji publicznej;
9) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu oraz dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej;
10) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
11) prowadzenia wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;
12) opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuratora Krajowego;
13) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
14) opracowywania, w uzgodnieniu z Wydziałem III Budżetowo-Administracyjnym, projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych oraz współpracy w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
15) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;
16) wykonywania czynności związanych z administrowaniem i obsługą systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej;
17) wykonywania analizy kryminalnej;
18) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
19) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej oraz elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP;
20) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;
21) obsługi wideokonferencji;
22) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W skład Wydziału wchodzi Dział Postępowania Sądowego wykonujący zadania w zakresie:

1) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunków pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
2) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
3) udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
4) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym w sytuacjach, o których mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
5) kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
6) analizy orzecznictwa sądu apelacyjnego i sądów administracyjnych oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki.

3. Ponadto prokuratorzy Wydziału III realizują zadania w zakresie:

1) wynikającym z art. 3 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze poprzez:
a) prowadzenie i nadzorowanie prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego, w tym w sprawach dotyczących błędów medycznych skutkujących śmiercią człowieka;
b) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
c) sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje, sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego, dokonywanie oceny i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego oraz wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania;
d) dokonywanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą;
2) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, wskazanej przez Prokuratora Regionalnego poprzez przeprowadzanie badań aktowych i analiz otrzymanych informacji, sporządzanie raportów i sprawozdań o stanie przestępczości oraz opracowywanie metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych;
3) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w określonych sprawach czynów dotyczących błędów medycznych;
4) udziału w zespołach wizytacyjnych i lustracyjnych;
5) przeprowadzania analiz i badań oraz opracowywania sprawozdań, a także prowadzenia innych działań analitycznych w sprawach zleconych przez Prokuratora Regionalnego;
6) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

3. Wydział VI Budżetowo – Administracyjny wykonuje zadania w zakresie:

1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;
2) prowadzenia rachunkowości;
3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
4) obsługi administracyjno-gospodarczej;
5) prowadzenia biblioteki zakładowej;
6) prowadzenia inwestycji i remontów;
7) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;
8) prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;
9) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) prowadzenia archiwum zakładowego.

W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy.

4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony”, wykonuje zadania w zakresie:

1) ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
2) ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) przeprowadzania postępowań sprawdzających,
6) zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.

W ramach Działu funkcjonuje:
1) Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,
2) Oddział Kancelarii Tajnej obsługujący Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, kierowany przez Kierownika Oddziału Kancelarii Tajnej.

W Prokuraturze Regionalnej działa Sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych i biuro podawcze – wykonujący prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconych przez prokuratora czynności formalno-prawnych przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi utworzono samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także do wykonywania zadań, o których mowa w art. 40 § 3 ustawy;

2) Audytora wewnętrznego – do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

3) Inspektora Ochrony Danych – do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych przepisach;

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Halina Tokarska
Informację udostępnił: Jarosław Wiedeński
Data wytworzenia informacji: 2017-03-16
Data udostępnienia informacji: 2011-07-05
Liczba odsłon: 6 005

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj