Prokuraturze Regionalnej w Łodzi prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

1. Repertoria z działalności:
– karnej: „Ds.” – dla spraw karnych, karnych skarbowych i w spraw o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,
– administracyjnej: „Pa” – dla postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki.
– cywilnej: „Pc” – dla postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podległe jednostki.

2. Rejestry samodzielne z zakresu działalności:
a) karnej:
– „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych,
– „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy,
– „Dsn”- dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
– „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych,
– „Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach,
– „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa,
– „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw karnych (k),
– „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego,
– „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych,
b) administracyjnej:
– „Ip” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi,
– „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych,
– „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a),
c) cywilnej:
– „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach cywilnych (c), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych,
– „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw cywilnych (c),
d) strzeżenia praworządności:
– „Cor” – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynnosci operacyjno – rozpoznawczych;
– „Zt” – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osob podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds”,
e) kontroli i odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej:
– „RD” – dla czynności dyscyplinarnych, postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego,
– „Wl” – dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez podległe jednostki,
f) „DE” – Akta spraw zarejestrowanych w repertorium „Ds”, „Pc” i „Pa” i rejestrach samodzielnych, akta sądowe, akta administracyjne oraz inną korespondencję wpływającą do jednostki
3) rejestry uzupełniające do „Ds”:
– „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce,
– „Drz” – dla dowodów rzeczowych,
– „Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 kpk,
– „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,
– „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
– „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji,
– „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego,
– „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych,
– „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje prokuratora w postępowaniu przygotowawczym,
– „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych
– „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa;
4) wykaz kontrolny samodzielny: „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem;
5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”:
– „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych,
– „ENO.P.w.” – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych,
– „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,
– „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych,
– „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym.

Zagadnienie prowadzenia archiwów regulują przepisy Działu II, Rozdział 3 Oddział 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz.Urz. MS z 2017 r. poz. 174).
Dokumentację powstającą w wyniku działalności Prokuratury Regionalnej w Łodzi przechowuje się po jej zarchiwizowaniu w archiwach zakładowych.
Archiwum zakładowe gromadzi i przechowuje materiały archiwalne (akta kategorii „A) oraz dokumentację niearchiwalną (akta kategorii „B) ze wszystkich komórek organizacyjnych jednostki.

Udostępnianie dokumentacji archiwalnej.
Dokumentacja dla celów służbowych i naukowo-badawczych może być udostępniana w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a poza archiwum może być wypożyczana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe i naukowo-badawcze udostępnia się – zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz.553) – po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
Warunki wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (przed upływem 30 lat od ich wytworzenia) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 970) w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.
Osoby ubiegające się o udostępnienie materiałów archiwalnych, winny złożyć we właściwej jednostce prokuratury wniosek, z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, a także typu materiału archiwalnego bądź tematu, którego on dotyczy oraz celu i przewidywanego sposobu wykorzystania tego materiału.
Zarządzenie w przedmiocie udostępnienia materiałów archiwalnych wydaje kierownik jednostki, w której przechowywane są wymienione materiały.
Zgodnie z § 7 wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. – odmowa udostępnienia materiałów archiwalnych wymaga uzasadnienia. Środki zaskarżenia na odmowę udostępnienia materiałów archiwalnych, wnosi się na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, a przypadku odmowy wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych – w trybie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r.

Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej
Kwestię przeglądania akt prokuratorskich i sporządzania z nich odpisów reguluje art. 156 § 5 k.p.k.,”

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-03-01
Data udostępnienia informacji: 2019-11-20
Liczba odsłon: 5 081

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj