Prokuratura Regionalna w Łodzi urzęduje w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00.

Interesanci przyjmowani są we wtorki w godzinach 12:00 – 17:00 i w pozostałe robocze dni tygodnia w godzinach od 9:00 -15:00.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują ustawy i akty prawne niższego rzędu w postaci ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 740), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1206 ze zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tekst jednolity Dz.Urz. MS z 2017 r. poz. 174 ze zm).

Stosownie do wyrażonej w art. 10 § 1 k.p.k. – zasady legalizmu – obowiązującej w polskiej procedurze karnej, organ powołany do ścigana przestępstw, jakim jest prokuratura, obowiązany jest do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu – niezależnie od woli pokrzywdzonego.

Przedmiotowa zasada doznaje ograniczeń w odniesieniu do pewnej kategorii przestępstw, których ściganie następuje na wniosek osoby uprawnionej. Oznacza to, że postępowanie w sprawach o przestępstwa wnioskowe rozpoczyna się tylko i wyłącznie w razie złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Postępowanie przygotowawcze jest wszczynane jeśli zachodzi uzasadnione podejrzanie popełnienia przestępstwa. Informacje o popełnionych przestępstwach czerpane są zarówno ze źródeł własnych (wewnętrznych), jak również ze źródeł zewnętrznych.

Na każdej osobie ciąży tzw. społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie wynikający z art. 304 § 1 k.p.k. W praktyce oznacza to, iż każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję.

Zawiadomienie o przestępstwie, jak również wniosek o ściganie przestępstwa wnioskowego, można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu.

Sprawy wpływające do Prokuratury Regionalnej w Łodzi rejestrowane są według kolejności wpływu, a po zadekretowaniu niezwłocznie przekazywane są do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym.

Czynności sekretariatu określają przepisy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Zasady sprawowania nadzoru służbowego określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury, zaś nadzoru instancyjnego – przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Zgodnie z ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne [Dz.U.2017 poz. 570 j.t] Prokuratura Regionalna w Łodzi udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

W celu złożenia wniosku do Prokuratury Regionalnej w Łodzi konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Konto takie można załozyć tutaj. Poniżej podano link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „pisma ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika na stronie ePUAP.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: prokuratura@lodz.pr.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 8.00- 16.00 do biura podawczego Prokuratury Regionalnej w Łodzi mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 151 w Łodzi na następujących nośnikach danych:

Pamięć masowa USB
Płyta CD

Dostarczany informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.

Dokument w postaci papierowej potwierdzający doręczenie będzie zawierać:

datę doręczenia,
informację o oznakowaniu nośnika,
sumę kontrolną dokumentu elektronicznego zapisanego na załączonym nośniku,
informację o zastosowanym algorytmie do obliczenia sumy kontrolnej,
imię, nazwisko i adres wnoszącego,
nazwę i adres adresata,
podpis osoby reprezentującej adresata.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, DOCX, RTF, ODT,TXT, PDF, XML
GIF, TIF, JPG, PNG
XLS, XLSX, ODS
ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Osoby które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie, z Prokuraturą Regionalną w Łodzi mogą kontaktować się w sposób określony Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 tekst jednolity

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-03-01
Data udostępnienia informacji: 2019-11-20
Liczba odsłon: 15 178

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj