Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Prokurator Okręgowy – Magdalena Kanadys – Marko:
1) kieruje pracą Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zwanej dalej „Prokuraturą Okręgową”, zapewniając prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy, a także sprawuje ogólne kierownictwo nad podległymi prokuraturami rejonowymi;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę:
a) Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, z wyłączeniem spraw pozostających w zakresie kompetencji Działu Sądowego, w tym sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów,
b) Wydziału V Budżetowo – Administracyjnego,
c) Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
d) Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
e) Administratora Bezpieczeństwa Informacji (zwanego dalej ABI),
f) Audytora Wewnętrznego,
g) Rzecznika Prasowego,
h) Samodzielnego Stanowiska do Spraw BHP;
3) koordynuje działalność w zakresie ścigania przestępstw i przestępstw skarbowych podejmowaną przez inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
4) reprezentuje Prokuraturę Okręgową wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach;
5) podpisuje pisma kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego, kierownictw sądów okręgowych, kierownictw komend wojewódzkich policji i państwowych organów kontroli;
6) określa podział czynności podległych prokuratorów i pracowników prokuratury określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań oraz zasady organizacji pracy i zastępowania prokuratorów i pracowników przy wykonywaniu czynności;
7) ustala godziny urzędowania w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych;
8) dba o odpowiedni dobór kadr, podejmując decyzje w sprawach kadrowych oraz podpisuje wnioski w tych sprawach;
9) podejmuje decyzje mające na celu usprawnienie organizacji i techniki pracy Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;
10) ustala podstawowe kierunki, formy i metody pracy podległych jednostek organizacyjnych;
11) dba o sprawność postępowania i należytą kulturę pracy w podległej jednostce;
12) w celu realizacji zadań służbowych wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe, z zastrzeżeniem art. 7 § 3 ustawy, w tym zarządzenie o strukturze organizacyjnej jednostki, a w razie potrzeby zwołuje narady i konferencje;
13) kontroluje sposób i prawidłowość realizacji wytycznych i poleceń przełożonych przez podległe jednostki organizacyjne;
14) zarządza przeprowadzenie wizytacji podległych jednostek rejonowych oraz uczestniczy w omówieniu jej wyników;
15) dokonuje dekretacji i przydziału korespondencji;
16) wyznacza wizytatorów do dokonywania ocen kwalifikacyjnych kandydatów zgłoszonych w konkursach na wolne stanowiska prokuratorskie, a następnie podejmuje odpowiednie wnioski i decyzje;
17) zarządza przeprowadzenie lustracji podległych jednostek rejonowych;
18) zarządza i koordynuje przeprowadzanie konkursów i dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników podległych jednostek, a następnie podejmuje odpowiednie wnioski i decyzje;
19) przyjmuje oraz ustala godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,
a także rozpatruje skargi na czynności lub zachowanie podległych prokuratorów – jako bezpośredni przełożony – oraz pracowników prokuratury – jako przełożony, a ponadto podejmuje decyzje wynikające z przeprowadzonych postępowań służbowych;
20) czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury stosownie do przepisów regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
w podległych jednostkach organizacyjnych;
21) zapewnia ochronę informacji niejawnych;
22) zapewnia ochronę danych osobowych;
23) kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych oraz odpowiada za ich przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
24) wykonuje zarząd majątkiem i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury;
25) kieruje wykonaniem – odpowiednio do kompetencji – budżetu w części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze okręgowej lub planu finansowego;
26) podejmuje decyzje w sprawach socjalnych i finansowych;
27) sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych;
28) podpisuje wnioski o wznowienie postępowania;
29) przekazuje Prokuratorowi Krajowemu za pośrednictwem Prokuratora Regionalnego w Lublinie, zwanego dalej „Prokuratorem Regionalnym”, pisma o wydanie przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego w art. 328 k.p.k. wraz ze stosownym wnioskiem w tym przedmiocie;
30) bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
31) niezwłocznie informuje Prokuratora Regionalnego w Lublinie o realizacji zadań prokuratury na terenie swojej właściwości, a także o sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzonych w toku postępowania czynności;
32) wnosi kasacje, skargi na wyrok sądu odwoławczego oraz składa wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k., a także zawiadamia prezesa sądu odwoławczego o niesporządzeniu przez tenże sąd uzasadnienia orzeczenia w czasie powodującym zagrożenie upływu terminu wskazanego w art. 524 § 3 k.p.k.;
33) wnosi sprzeciwy oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
34) sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów;
35) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
36) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
37) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, z wyłączeniem spraw prokuratorów Działu Sądowego;
38) kieruje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach powadzonych w Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym, z wyłączeniem spraw prokuratorów Działu Sądowego;
39) sprawuje nadzór nad szkoleniami prokuratorów i innych pracowników prokuratury;
40) odbiera i analizuje oświadczenia o stanie majątkowym podległych prokuratorów;
41) zarządza pełnienie przez prokuratorów dyżurów po godzinach urzędowania;
42) podpisuje wnioski o pomoc prawną z zakresu obrotu prawnego z zagranicą oraz wnioski
o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania;
43) ustala roczny plan urlopów;
44) składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów
i mianowanych pracowników administracyjnych oraz aplikantów;
45) za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi wymierza podległym prokuratorom karę porządkową upomnienia, a w razie stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy odpowiednio zwraca prokuratorowi uwagę na piśmie i żąda usunięcia skutków tego uchybienia albo wytyka prokuratorowi to uchybienie;
46) w razie stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie kierowania prokuraturą albo sprawowania nadzoru zwraca podległemu prokuratorowi rejonowemu uwagę na piśmie;
47) ustala dni wokandowe bezpośrednio podległych prokuratorów;
48) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym;
49) wykonuje inne czynności zastrzeżone dla prokuratora okręgowego z mocy ustawy, regulaminu oraz innych aktów prawnych.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Tadeusz Kubalski:
1) zastępuje Prokuratora Okręgowego w Lublinie, zwanego dalej „Prokuratorem Okręgowym”, w czasie jego nieobecności;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału I Śledczego i Działu Sądowego w sprawach należących do kompetencji tych komórek organizacyjnych, w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie oraz bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
c) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
d) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy,
e) dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej do Wydziału lub Działu;
3) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;
4) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne;
5) informuje Prokuratora Regionalnego o sprawach prowadzonych w Wydziale I oraz Dziale Sądowym o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzonych w toku postępowania czynności;
6) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów podległych komórek organizacyjnych;
7) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach związanych z kontrolą instancyjną i służbową w sprawach Wydziału I Śledczego i Działu Sądowego;
8) podejmuje decyzje o wdrożeniu nadzoru służbowego w sprawach z zakresu działalności pozakarnej prokuratury, prowadzonych w bezpośrednio podległych jednostkach rejonowych,
i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;
9) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 8 pkt 14 i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;
10) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową między równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostką inicjującą spór jest prokuratura wymieniona w § 8 pkt 14 oraz przekazuje podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;
11) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
12) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
13) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I i Działu Sądowego, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej jednostce rejonowej wyszczególnionej w § 8 pkt 14;
14) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach powadzonych w Wydziale I Śledczym i Dziale Sądowym;
15) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 8 pkt 14 oraz informuje kierownika podległej jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;
16) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Policji oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), zaś w zastępstwie Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej z siedzibą w Chełmie sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej i podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1402, z późn. zm.);
17) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) przewodniczy pracom Zespołu Kierowania Prokuratora Okręgowego, w przypadku jego powołania w celu realizacji zadań obronnych,
b) nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych,
c) nadzoruje działanie stałego dyżuru, systemu powiadamiania i powszechnego ostrzegania;
18) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Dariusz Lenard:
1) zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności i jednoczesnej nieobecności Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Lublinie – Tadeusza Kubalskiego;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziałów II i III do spraw Przestępczości Gospodarczej, w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie oraz bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
c) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
d) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy,
e) dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej do Wydziałów;
3) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;
4) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne;
5) informuje Prokuratora Regionalnego o sprawach prowadzonych w Wydziale II i III
o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzonych w toku postępowania czynności;
6) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów podległych wydziałów;
7) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach związanych z kontrolą instancyjną i służbową w sprawach Wydziału II i III;
8) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 13 pkt 14 oraz § 18 pkt 14 – w tym w sprawach o przestępstwa popełnione na tle dyskryminacji rasowej – i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;
9) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową między równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostką inicjującą spór jest prokuratura wymieniona w § 13 pkt 14 oraz § 18 pkt 14 oraz przekazuje podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;
10) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
11) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
12) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału II i III, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej jednostce rejonowej wyszczególnionej w § 13 pkt 14 oraz § 18 pkt 14;
13) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach powadzonych w Wydziale II i III;
14) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 13 pkt 14 oraz § 18 pkt 14 oraz informuje kierownika podległej jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;
15) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno–rozpoznawczych przez organy Policji oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687, z późn. zm.), zaś w zastępstwie Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej z siedzibą w Chełmie sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej i podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1402, z późn. zm.);
16) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Okręgowego wskazanego w § 2 przewodniczy pracom Zespołu Kierowania Prokuratora Okręgowego w przypadku jego powołania,
b) koordynuje działania na szczeblu okręgu w czasie zewnętrznego zagrożenia i wojny,
c) aktualizuje informacje o stopniu zagrożenia województwa lubelskiego i dokonuje niezbędnych kalkulacji czasowych do realizacji zadań operacyjnych;
17) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Ośrodkach Zamiejscowych

p.o. zastępcy Prokuratora Okręgowego – Mariusz Koszuk:
1) pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie
z siedzibą w Chełmie, zwanego dalej „Ośrodkiem”, i kieruje jego pracą;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę Ośrodka, w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie, w sprawach należących do kompetencji Ośrodka oraz bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b) przydziela wskazanym imiennie prokuratorom sprawy do referatów,
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
e) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
3) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowaną komórkę organizacyjną;
4) rozpatruje, dekretuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Ośrodka;
5) podejmuje decyzje odnośnie rejestracji spraw w repertoriach oraz rejestrach;
6) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;
7) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Ośrodka, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej na podstawie odrębnych przepisów jednostce rejonowej;
8) w zastępstwie Prokuratora Okręgowego podpisuje informacje w postępowaniach
z udziałem cudzoziemców oraz bezpośrednio kieruje korespondencję w sprawach z zakresu obrotu zagranicznego;
9) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Ośrodku lub podległych jednostkach rejonowych sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzonych w toku postępowania czynności;
10) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
11) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
12) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy w sprawach prowadzonych w Ośrodku i podległych jednostkach rejonowych;
13) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach związanych
z kontrolą instancyjną i służbową;
14) zbiera materiały i opracowuje do jednostek nadrzędnych sprawozdawczość, informacje okresowe i specjalne;
15) podpisuje pisma i informacje adresowane do kierownictw sądów okręgowych
i rejonowych, kierownictw komend policji i państwowych organów kontroli oraz kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego
w sprawach prowadzonych w Ośrodku, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu Prokuratora Okręgowego;
16) zawiadamia przełożonego dyscyplinarnego prokuratora o przypadkach oczywistej
i rażącej obrazy przepisów prawa stwierdzonych w toku nadzoru;
17) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w bezpośrednio podległych Ośrodkowi prokuraturach rejonowych i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;
18) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych oraz informuje kierownika jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza
o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko
w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;
19) podpisuje adresowane do prokuratorów rejonowych pisma instruktażowe;
20) podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary oraz oceny zapadłych orzeczeń;
21) nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych przez prokuratorów i innych pracowników Ośrodka, a także czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów zajmowanych przez Ośrodek;
22) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
23) udziela urlopów wypoczynkowych prokuratorom i innym pracownikom;
24) w zakresie przekazanym przez Prokuratora Okręgowego utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Ośrodku;
25) nadzoruje pracę sekretariatu i asystenta prokuratora;
26) wyznacza zastępstwo na czas swojej nieobecności;
27) sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1402, z późn. zm.);
28) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) nadzoruje uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru oraz uruchamia i nadzoruje system powszechnego powiadamiania i powszechnego ostrzegania,
b) organizuje i nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych,
c) organizuje miejsca ukrycia dla pracowników, stosownie do charakteru zagrożeń oraz nadzoruje ewentualną ewakuację osób i mienia;
29) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową pomiędzy równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;
30)  poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w  toku czynności w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu podległych prokuratorów;
31) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

p.o. zastępcy Prokuratora Okręgowego – Jacek Drabarek:
1) pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie
z siedzibą w Białej Podlaskiej, zwanego dalej „Ośrodkiem”, i kieruje jego pracą;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę Ośrodka, w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie, w sprawach należących do kompetencji Ośrodka oraz bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b) przydziela wskazanym imiennie prokuratorom sprawy do referatów,
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
e) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
3) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowaną komórkę organizacyjną;
4) rozpatruje, dekretuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Ośrodka;
5) podejmuje decyzje odnośnie rejestracji spraw w repertoriach oraz rejestrach;
6) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;
7) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Ośrodka, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej na podstawie odrębnych przepisów jednostce rejonowej;
8) w zastępstwie Prokuratora Okręgowego podpisuje informacje w postępowaniach
z udziałem cudzoziemców oraz bezpośrednio kieruje korespondencję w sprawach z zakresu obrotu zagranicznego;
9) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Ośrodku i podległych jednostkach rejonowych sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzonych w toku postępowania czynności;
10) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
11) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
12) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy w sprawach prowadzonych
w Ośrodku i podległych jednostkach rejonowych;
13) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach związanych
z kontrolą instancyjną i służbową;
14) zbiera materiały i opracowuje do jednostek nadrzędnych sprawozdawczość, informacje okresowe i specjalne;
15) podpisuje pisma i informacje adresowane do kierownictw sądów okręgowych
i rejonowych, kierownictw komend policji i państwowych organów kontroli oraz kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego
w sprawach prowadzonych w Ośrodku, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu Prokuratora Okręgowego;
16) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w bezpośrednio podległych Ośrodkowi prokuraturach rejonowych i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;
17) zawiadamia przełożonego dyscyplinarnego prokuratora o przypadkach oczywistej
i rażącej obrazy przepisów prawa stwierdzonych w toku nadzoru;
18) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych oraz informuje kierownika jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza
o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko
w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;
19) podpisuje adresowane do prokuratorów rejonowych pisma instruktażowe;
20) podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary oraz oceny zapadłych orzeczeń;
21) nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych przez prokuratorów i innych pracowników Ośrodka, a także czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów zajmowanych przez Ośrodek;
22) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
23) udziela urlopów wypoczynkowych prokuratorom i innym pracownikom;
24) w zakresie przekazanym przez Prokuratora Okręgowego utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Ośrodku;
25) nadzoruje pracę sekretariatu i asystenta prokuratora;
26) wyznacza zastępstwo na czas swojej nieobecności;
27) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) nadzoruje uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru oraz uruchamia i nadzoruje system powszechnego powiadamiania i powszechnego ostrzegania,
b) organizuje i nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych,
c) organizuje miejsca ukrycia dla pracowników, stosownie do charakteru zagrożeń oraz nadzoruje ewentualną ewakuację osób i mienia;
28) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową pomiędzy równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;
29) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w  toku czynności w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu podległych prokuratorów;
30) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Agnieszka Korczewska:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań
z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) realizuje czynności w ramach spraw wpisanych w rejestrze „I Ko”, wykazu rzeczowego „A 410” oraz innych przypisanych do Wydziału;
4) przydziela sprawy prokuratorom dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami
i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;
5) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;
6) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale I, udziela konsultacji i
pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
7) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności
w prowadzonych sprawach;
8) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
9) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;
10) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej
o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
11) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
12) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
13) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;
14) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
15) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
16) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty pism zawiadamiających Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych
w jednostkach rejonowych wymienionych w § 8 pkt 14;
18) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w jednostkach rejonowych wymienionych w § 8 pkt 14;
19) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Wydział;
20) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
21) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy
w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz będzie intensyfikowała działania Prokuratury Okręgowej dotyczące zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;
23) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień
w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
24) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w  toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu podległych prokuratorów;
25) realizuje zadania wynikające z wykazu rzeczowego „A 410”, dotyczące:
a) handlu ludźmi i nielegalnej adopcji,
b) przestępstw korupcyjnych,
c) poważnych przestępstw narkotykowych,
d) spraw o czyn z art. 252 k.k.,
e) spraw o przestępstwa z ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami technologicznymi i usługami o znaczeniu strategicznym,
f) przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej,
g) postępowań w sprawach o pozbawienie życia oraz nieludzkie bądź poniżające traktowanie, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni;
26) realizuje zadania związane ze zwierzchnim nadzorem służbowym oraz nadzorem instancyjnym nad śledztwami i dochodzeniami w sprawach zarejestrowanych w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 8 pkt 14;
27) realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania określone w § 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i 3 oraz § 8 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi (Dz. U. Nr 121 z 2011 r., poz. 692);
28) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym;

Naczelnik Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej – Arkadiusz Stańczyk:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań
z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) realizuje czynności w ramach spraw wpisanych w rejestrze „II Ko”, wykazu rzeczowego „A 410” oraz innych przypisanych do Wydziału;
4) przydziela sprawy prokuratorom dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami
i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;
5) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;
6) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale II, udziela konsultacji i
pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
7) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności
w prowadzonych sprawach;
8) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
9) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;
10) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej
o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
11) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
12) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
13) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
14) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
15) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
16) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty pism zawiadamiających Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych
w jednostkach rejonowych wymienionych w § 13 pkt 14;
18) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty kierowanych do Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w jednostkach rejonowych wymienionych w § 13 pkt 14;
19) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Wydział;
20) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
21) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy
w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz będzie intensyfikował działania Prokuratury Okręgowej dotyczące zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;
23) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień
w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
24) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w  toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu podległych prokuratorów Wydziału II;
25) realizuje zadania wynikające z wykazu rzeczowego „A 410”, dotyczące:
a) przestępstw „prania brudnych pieniędzy” i finansowania terroryzmu,
b) przestępczości tzw. papierosowej;
26) realizuje zadania związane ze zwierzchnim nadzorem służbowym oraz nadzorem instancyjnym nad śledztwami i dochodzeniami w sprawach zarejestrowanych w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 13 pkt 14;
27) realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania określone w § 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i 3 oraz § 8 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi (Dz. U. Nr 121 z 2011 r., poz. 692);
28) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Naczelnik Wydziału III ds. Przestępczości Gospodarczej – Monika Łukanowska:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań
z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) realizuje czynności w ramach spraw wpisanych w rejestrze „III Ko”, wykazu rzeczowego „A 410” oraz innych przypisanych do Wydziału;
4) przydziela sprawy prokuratorom dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami
i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;
5) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;
6) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale III, udziela konsultacji i
pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
7) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności
w prowadzonych sprawach;
8) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
9) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;
10) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej
o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
11) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
12) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
13) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
14) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
15) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
16) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty pism zawiadamiających Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych
w jednostkach rejonowych wymienionych w § 18 pkt 14;
18) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty kierowanych do Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w jednostkach rejonowych wymienionych w § 18 pkt 14;
19) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Wydział;
20) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
21) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy
w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz będzie intensyfikowała działania Prokuratury Okręgowej dotyczące zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;
23) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień
w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
24) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w  toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu podległych prokuratorów wydziału III;
25) realizuje zadania wynikające z wykazu rzeczowego „A 410”, dotyczące:
a) przestępstw z zakresu prawa bankowego,
b) liczby osób, wobec których skierowano wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej,
c) postępowań zainicjowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli,
d) spraw w zakresie oszukańczych zabiegów związanych z wyłudzeniami podatku VAT;
26) realizuje zadania związane ze zwierzchnim nadzorem służbowym oraz nadzorem instancyjnym nad śledztwami i dochodzeniami w sprawach zarejestrowanych w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 18 pkt 14;
27) realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania określone w § 3 ust. 2, § 4 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 i 3 oraz § 8 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji kompetencji prokuratora w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi (Dz. U. Nr 121 z 2011 r., poz. 692);
28) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego – Ewa Bondaruk:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału IV, z wyłączeniem spraw pozostających w zakresie kompetencji Działu Sądowego i Działu ds. Informatyzacji i Analiz, w tym w szczególności:
a) organizuje i nadzoruje pracę prokuratorów Wydziału,
b) przydziela sprawy bezpośrednio podległym prokuratorom,
c) nadzoruje biurowość i pracę sekretariatu;
2) dokonuje dekretacji i przydziału korespondencji w sprawach kadrowo–organizacyjnych
i innych przypisanych do Wydziału, z wyłączeniem spraw leżących w zakresie kompetencji Kierowników Działu Sądowego i Działu ds. Informatyzacji i Analiz;
3) podpisuje pisma wychodzące z Wydziału, z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Okręgowego lub pozostających w zakresie kompetencji Kierowników Działów wskazanych w pkt 2;
4) realizuje czynności w ramach spraw wpisanych w rejestrze „IV Ko”, wykazu rzeczowego „A 410” i innych przypisanych do Wydziału;
5) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski w zakresie zarządzeń określających strukturę organizacyjną podległych jednostek oraz podziału czynności prokuratorów
i innych pracowników;
6) prowadzi analizę sytuacji kadrowej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
i opracowuje rozwiązania organizacyjne zmierzające do optymalnego rozmieszczenia kadry prokuratorskiej, administracyjnej i obsługi;
7) czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą w Wydziale;
8) nadzoruje prowadzenie spraw kadrowych dotyczących prokuratorów i innych pracowników i przygotowuje w tych sprawach projekty wniosków i decyzji;
9) nadzoruje postępowania w sprawach skarg i wniosków oraz czynności wykonywane
w toku postępowań służbowych;
10) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
11) dba o sprawność realizowanych czynności i należytą kulturę pracy;
12) przygotowuje projekty rozwiązań organizacyjnych i opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych Prokuratora Okręgowego związanych ze strukturą organizacyjną Prokuratury Okręgowej i jej funkcjonowaniem;
13) nadzoruje prowadzenie ewidencji zarządzeń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Prokuratora Regionalnego i Okręgowego;
14) organizuje narady tematyczne z udziałem kierownictwa Prokuratury Okręgowej
i dokonuje systematycznej oceny realizacji decyzji podjętych w ich toku;
15) przygotowuje organizacyjnie konkursy na asystentów prokuratorów i inne stanowiska urzędnicze wymagające takiej formy nawiązania stosunku pracy;
16) czuwa nad prawidłowością i terminowością sprawozdań statystycznych i innych informacji;
17) nadzoruje zadania związane z udostępnianiem informacji publicznej, a także przekazuje Kierownikowi Działu ds. Informatyzacji i Analiz informacje niezbędne do aktualizacji danych w BIP;
18) koordynuje wykonywanie zadań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badania akt, w tym wizytacji i lustracji;
19) koordynuje dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników;
20) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w przygotowaniu podziału zadań obronnych wykonywanych
w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności,
b) realizuje przedsięwzięcia związane z przejściem Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych na etap czasu wojny oraz wprowadza w życie regulamin organizacyjny i inne dokumenty normatywne obowiązujące w tym czasie;
21) koordynuje realizację zadań HNS;
22) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;
23) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej
o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
24) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale IV, udziela konsultacji i
pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
25) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
26) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
27) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
28) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
29) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
30) przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Wydziału
i prowadzonych przez tę komórkę organizacyjną;
31) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
32) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień
w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
33) wykonuje inne zadania i czynności określone w trybie służbowym.

Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz – Mirosław Molin:
1) kieruje pracą Działu, przydziela zadania podległym pracownikom i nadzoruje ich realizację;
2) dokonuje dekretacji i przydziela korespondencję należącą do właściwości Działu oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Działu, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) koordynuje pracę analityków kryminalnych oraz nadzoruje wykonanie przez nich analiz kryminalnych;
4) wykonuje zadania związane z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemie informatycznym;
5) koordynuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz podległych jednostkach rejonowych;
6) realizuje zadania koordynatora do spraw dotyczących cyberprzestępczości prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową i podległe jednostki rejonowe;
7) nadzoruje działalność Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacji Schengen, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
8) koordynuje techniczną obsługę czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, w tym – wideokonferencji;
9) kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym
w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
10) opracowuje projekty zarządzeń związanych z zakresem zadań Działu;
11) koordynuje i organizuje szkolenia z zakresu informatyzacji;
12) uczestniczy w prowadzeniu strony internetowej Prokuratury Okręgowej;
13) bierze udział w obsłudze Biuletynu Informacji Publicznej (nadzór techniczny);
14) administruje elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jednostek rejonowych na platformie ePUAP;
15) nadzoruje prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego w systemie EMID;
16) nadzoruje opracowanie specyfikacji do zakupu sprzętu informatycznego w trybie przetargowym;
17) przedstawia stanowisko w sprawie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – według procedur kontroli finansowej zawartych w odrębnym zarządzeniu;
18) przydziela sprzęt komputerowy poszczególnym jednostkom;
19) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
20) realizuje zadnia obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) zabezpiecza dostęp do informacji publicznej oraz wdraża programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
c) zabezpiecza posiadane środki łączności i urządzenia teleinformatyczne przed możliwością ich wykorzystania do celów zagrażających interesom państwa;
21) czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą w Dziale;
22) dba o sprawność realizowanych czynności i należytą kulturę pracy;
23) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Działe, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;
24) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Działu, wnioski do Prokuratury Regionalnej
o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
25) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Dziale, udziela konsultacji i
pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
26) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
27) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
28) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
29) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
30) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Dziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
31) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Dział;
32) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
33) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w  toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu prokuratorów Wydziału I–III;
34) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień
w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
35) bierze udział w wizytacjach;
36) wykonuje inne zadania i czynności określone w trybie służbowym.

Kierownik Działu Sądowego – Justyna Rutkowska–Skowronek:
1) bezpośrednio kieruje pracą Działu i odpowiada za właściwą realizację zadań
z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Dziale;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Działu oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Działu, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;
3) realizuje czynności w ramach spraw zarejestrowanych w rejestrze „IV Ko” w zakresie kompetencji Działu oraz wykazu rzeczowego „IV A 412” i „IV A 42”;
4) przydziela sprawy do prowadzenia przez poszczególnych prokuratorów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i cywilnym;
5) czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą w Dziale;
6) dba o sprawność realizowanych czynności i należytą kulturę pracy;
7) przydziela prokuratorom sesje i posiedzenia;
8) przyjmuje referaty przed – i posesyjne;
9) podejmuje decyzje w kwestii cofnięcia środków odwoławczych;
10) uczestniczy w posiedzeniach Sądu Okręgowego V i XI Wydział Karny Odwoławczy oraz w IV Wydziale Sądu Okręgowego w postępowaniu wykonawczym;
11) prowadzi prace analityczne i przygotowuje opracowania problemowe z zakresu udziału prokuratora w postępowaniu sądowym;
12) dokonuje analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz bada zasadność i poziom środków zaskarżenia wnoszonych przez jednostki rejonowe;
13) dokonuje analizy wyników pracy jednostek rejonowych na odcinku sądowym;
14) koordynuje czynności instruktażowe poprzez konsultowanie spraw, udzielanie wskazówek i uwag metodycznych, jak też kieruje pisma instruktażowe do podległych jednostek na tle stwierdzonych uchybień w postępowaniu sądowym;
15) przygotowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych Prokuratora Okręgowego w sprawach będących w zakresie kompetencji Działu Sądowego;
16) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Dziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;
17) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Działu, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
18) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Dziale, udziela konsultacji i
pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
19) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
20) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
21) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
22) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
23) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Dziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
24) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
25) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
26) monitoruje sprawy, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłok i przygotowuje analizy w tym zakresie i stanowisko Prokuratora Okręgowego w tych sprawach;
27) uczestniczy w postępowaniu inicjowanym skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez zbędnej zwłoki;
28) nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Działu;
29) przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Działu i prowadzonych przez tę komórkę organizacyjną;
30) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w czasie zewnętrznego zagrożenia i wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz
i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej;
31) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w  toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu prokuratorów Wydziałów I – III;
32) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień
w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
33) wykonuje inne zadania i czynności określone w trybie służbowym.

Rzecznik prasowy – Agnieszka Kępka (w zakresie sprawowania tej funkcji podlega Prokuratorowi Okręgowemu):
1) utrzymuje bieżące kontakty ze środkami masowego przekazu;
2) dokonuje analizy informacji prasowych i publikacji zamieszczanych w mediach dotyczących pracy prokuratury okręgowej oraz podległych jednostek rejonowych;
3) udziela odpowiedzi na krytykę prasową oraz sporządza sprostowania i odpowiedzi
w związku z publikacjami w środkach masowego przekazu;
4) organizuje konferencje prasowe Prokuratora Okręgowego i przygotowuje na nie materiały;
5) bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych w związku z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi na terenie okręgu lubelskiego oraz w związku z innymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem prokuratury;
6) współpracuje z rzecznikami prasowymi innych jednostek prokuratury oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
7) udziela prokuratorom okręgu lubelskiego konsultacji w zakresie prawa prasowego
i współpracy ze środkami masowego przekazu;
8) przygotowuje i uaktualnia informacje do Biuletynu Informacji Publicznej;
9) wykonuje inne czynności i zadania określone w trybie służbowym.

 


OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W CHEŁMIE – PROKURATURY OKRĘGOWEJ W LUBLINIE
Zastępca Prokuratora Okręgowego – p.o. Mariusz Koszuk

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ – PROKURATURY OKRĘGOWEJ W LUBLINIE
Zastępca Prokuratora Okręgowego – p.o. Jacek Drabarek

PROKURATURA REJONOWA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
p.o. Prokurator Rejonowy
Edyta Winiarek

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mariola Sidorowska

PROKURATURA REJONOWA W CHEŁMIE
Prokurator Rejonowy
Lech Wieczerza
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mariola Puławska

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Magdalena Samodulska

PROKURATURA REJONOWA W KRAŚNIKU

p.o. Prokuratora Rejonowego
Małgorzata Dziedzic

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mirosław Węcławski

PROKURATURA REJONOWA W LUBARTOWIE
p.o. Prokurator Rejonowy
Zbigniew Rafałko
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Ewa Drożdżak

PROKURATURA REJONOWA W LUBLINIE
p.o. Prokurator Rejonowy
Paweł Majka
Z-ca Prokuratora Rejonowego
płk Robert Dąbek
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Marcin Kostrzewski


PROKURATURA REJONOWA LUBLIN PÓŁNOC W LUBLINIE
p.o. Prokurator Rejonowy
Jarosław Warszawski

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Grzegorz Trusiewicz
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Małgorzata Naczas

PROKURATURA REJONOWA LUBLIN POŁUDNIE W LUBLINIE
p.o. Prokurator Rejonowy
Bartosz Frąk

Z-ca Prokuratora Rejonowego
p.o. Jerzy Gałka
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Anna Siwiec

PROKURATURA REJONOWA W ŁUKOWIE
p.o. Prokurator Rejonowy
Jolanta Niewęgłowska
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Adam Makosz

PROKURATURA REJONOWA W OPOLU LUBELSKIM
p.o. Prokurator Rejonowy
Marcin Pytka
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Urszula Majchrzak

PROKURATURA REJONOWA W PARCZEWIE
p.o. Prokurator Rejonowy
Urszula Szymańska
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Adam Hunek

PROKURATURA REJONOWA W PUŁAWACH
p.o. Prokurator Rejonowy
Grzegorz Kwit
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Katarzyna Abramowicz-Piłat

PROKURATURA REJONOWA W RADZYNIU PODLASKIM
p.o. Prokurator Rejonowy
Janusz Syczyński
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Marzena Wojtuń

PROKURATURA REJONOWA W RYKACH
p.o. Prokurator Rejonowy
Aneta Orzepowska
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Paweł Jarzyna

PROKURATURA REJONOWA W ŚWIDNIKU
p.o. Prokurator Rejonowy
Marcin Nosowski

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Magdalena Samodulska

PROKURATURA REJONOWA WE WŁODAWIE
p.o. Prokurator Rejonowy
Jolanta Sołoducha

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Sławomir Szymański

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Karwacki
Informację udostępnił: Marcin Karwacki
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27
Data udostępnienia informacji: 2013-10-10
Liczba odsłon: 18 812