Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Prokurator Okręgowy – Magdalena Kanadys – Marko:

1) kieruje pracą Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zwanej dalej „Prokuraturą Okręgową”, zapewniając prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy, a także sprawuje ogólne kierownictwo nad podległymi prokuraturami rejonowymi;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę:
a) Wydziału V Organizacyjnego, w tym sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów oraz Działu do Spraw Kadrowych,
b) Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego,
c) Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,
d) Samodzielnego XI Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
e) Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
f) Inspektora Ochrony Danych,
g) Audytora Wewnętrznego,
h) Rzecznika Prasowego,
i) Stanowiska do Spraw BHP;
3) reprezentuje Prokuraturę Okręgową wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach;
4) podpisuje pisma kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego, kierownictw sądów okręgowych, kierownictw komend wojewódzkich policji i państwowych organów kontroli;
5) koordynuje działalność w zakresie ścigania przestępstw i przestępstw skarbowych podejmowaną przez inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
6) określa szczegółowy podział na komórki organizacyjne w Prokuraturze Okręgowej wraz ze wskazaniem zadań, o ile Prokurator Krajowy zawiadomiony o projekcie podziału nie zgłosi sprzeciwu;
7) dokonuje podziału czynności podległych prokuratorów, urzędników i innych pracowników prokuratury, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań oraz zasady organizacji pracy i zastępowania prokuratorów i pracowników prokuratury przy wykonywaniu czynności;
8) ustala godziny urzędowania w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych;
9) dba o dobór odpowiednich kadr;
10) występuje ze stosownymi wnioskami kadrowymi oraz podejmuje decyzje kadrowe w zakresie pozostawionym do jego kompetencji na podstawie przepisów szczególnych;
11) podejmuje decyzje mające na celu usprawnienie organizacji i techniki pracy Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;
12) ustala podstawowe kierunki, formy i metody pracy podległych jednostek organizacyjnych;
13) w celu realizacji zadań służbowych wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe, z zastrzeżeniem art. 7 § 3 ustawy, a w razie potrzeby zwołuje odprawy, narady i konferencje;
14) kontroluje sposób i prawidłowość realizacji wytycznych i poleceń przełożonych przez podległe jednostki organizacyjne;
15) sprawuje nadzór nad szkoleniem prokuratorów i innych pracowników prokuratury;
16) zarządza przeprowadzenie wizytacji i lustracji podległych jednostek rejonowych, a także uczestniczy w omówieniu wyników wizytacji;
17) wyznacza wizytatorów do dokonywania ocen kwalifikacyjnych kandydatów zgłoszonych w konkursach na wolne stanowiska prokuratorskie, a następnie podejmuje odpowiednie wnioski i decyzje;
18) zarządza i koordynuje przeprowadzanie konkursów i dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników podległych jednostek, a następnie podejmuje odpowiednie wnioski i decyzje;
19) podejmuje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów oraz mianowanych pracowników administracyjnych i aplikantów;
20) za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi wymierza podległym prokuratorom karę porządkową upomnienia, a w razie stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy odpowiednio zwraca prokuratorowi uwagę na piśmie i żąda usunięcia skutków tego uchybienia albo wytyka prokuratorowi to uchybienie;
21) w razie stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie kierowania prokuraturą albo sprawowania nadzoru zwraca podległemu prokuratorowi rejonowemu uwagę na piśmie;
22) przyjmuje oraz ustala godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, a także rozpoznaje skargi na czynności lub zachowanie podległych prokuratorów – jako bezpośredni przełożony oraz pracowników prokuratury – jako przełożony;
23) dba o rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną;
24) zapewnia ochronę informacji niejawnych;
25) dba o ochronę danych osobowych;
26) sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych;
27) podejmuje decyzje w sprawach socjalnych i finansowych;
28) kieruje wykonaniem odpowiednio do kompetencji budżetu w części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze okręgowej lub planu finansowego;
29) wykonuje zarząd i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury;
30) kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych oraz odpowiada za ich przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
31) czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury stosownie do przepisów regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległych jednostkach organizacyjnych;
32) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy w podległej jednostce;
33) na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
34) dokonuje przydziału korespondencji do podległych komórek organizacyjnych;
35) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
36) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;
37) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych oraz informuje kierownika podległej jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby
38) niezwłocznie informuje Prokuratora Regionalnego w Lublinie, zwanego dalej „Prokuratorem Regionalnym”, o realizacji zadań prokuratury na terenie swojej właściwości, a także o sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzone w toku postępowania czynności;
39) podpisuje wnioski o wznowienie postępowania;
40) przekazuje Prokuratorowi Regionalnemu pisma o wydanie przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego w art. 328 k.p.k. wraz ze stosownym wnioskiem w tym przedmiocie;
41) wnosi kasacje oraz składa wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k., a także zawiadamia prezesa sądu odwoławczego o niesporządzeniu przez ten sąd uzasadnienia orzeczenia w czasie powodującym zagrożenie upływu terminu wskazanego w art. 524 § 3 k.p.k.;
42) wnosi sprzeciwy oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
43) sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów;
44) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
45) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
46) przydziela sprawy do Wydziału V Organizacyjnego, z wyjątkiem Działu ds. Błędów Medycznych, oraz do Samodzielnego IX Działu ds. Informatyzacji i Analiz;
47) w zakresie kompetencji czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań powadzonych w wymienionej wyżej komórce organizacyjnej, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w przypadkach tego wymagających osobiście zapoznaje się z ich materiałami;
48) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału V Organizacyjnego oraz Samodzielnego IX Działu ds. Informatyzacji i Analiz;
49) kieruje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach powadzonych we wskazanej wyżej komórce organizacyjnej;
50) podpisuje wnioski o pomoc prawną z zakresu obrotu prawnego z zagranicą oraz wnioski o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania;
51) zarządza pełnienie przez prokuratorów dyżurów po godzinach urzędowania;
52) ustala dni wokandowe bezpośrednio podległych prokuratorów;
53) ustala roczny plan urlopów;
54) odbiera i analizuje oświadczenia o stanie majątkowym podległych prokuratorów;
55) koordynuje realizację zadań HNS;
56) wykonuje inne czynności zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego wynikające z ustawy, regulaminu oraz innych aktów prawnych;
57) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Tadeusz Kubalski:
1) zastępuje Prokuratora Okręgowego w Lublinie, zwanego dalej „Prokuratorem Okręgowym”, w czasie jego nieobecności;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału I Śledczego, Wydziału VI Sądowego oraz Działu ds. Błędów Medycznych w sprawach należących do kompetencji tych komórek organizacyjnych, w tym:
a) dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej do wskazanych komórek organizacyjnych, a także przydziela sprawy do Wydziału I Śledczego, Wydziału VI Sądowego oraz Działu ds. Błędów Medycznych;
b) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie oraz na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw;
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych;
e) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
3) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;
4) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne;
5) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Wydziale I Śledczym , Wydziale VI Sądowym, Dziale ds. Błędów Medycznych oraz prokuraturach rejonowych, wyszczególnionych w § 30 pkt 17, sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzone w toku postępowania czynności;
6) w zakresie kompetencji czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań prowadzonych w Wydziale I Śledczym, Wydziale VI Sądowym i Dziale ds. Błędów Medycznych w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w przypadkach tego wymagających osobiście zapoznaje się z ich materiałami;
7) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
8) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
9) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego, Wydziału VI Sądowego i Działu ds. Błędów Medycznych, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej jednostce rejonowej wyszczególnionej w § 30 pkt 17;
10) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy w sprawach powadzonych w Wydziale I Śledczym, Wydziale VI Sądowym, Dziale ds. Błędów Medycznych oraz w jednostkach rejonowych wskazanych w § 30 pkt 17;
11) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów podległych komórek organizacyjnych i jednostek rejonowych wyszczególnionych w § 30 pkt 17 (art. 7 § 7 i 8 ustawy);
12) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz związanych z kontrolą instancyjną i służbową w sprawach Wydziału I Śledczego, Wydziału VI Sądowego i Działu ds. Błędów Medycznych;
13) podejmuje decyzje o wdrożeniu nadzoru służbowego w sprawach z zakresu działalności pozakarnej prokuratury, prowadzonych w jednostkach rejonowych i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;
14) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych, wymienionych w § 30 pkt 17;
15) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową między równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostką inicjującą spór jest prokuratura wymieniona w § 30 pkt 17, oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;
16) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 30 pkt 17 oraz informuje kierownika podległej jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;
17) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Policji oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2017 r., nr 2067), zaś w zastępstwie Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej z siedzibą w Chełmie sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno -rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej i podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2365);
18) w zakresie powierzonych mu obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
19) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) przewodniczy pracom Zespołu Kierowania Prokuratora Okręgowego, w przypadku jego powołania w celu realizacji zadań obronnych;
b) nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych;
c) nadzoruje działanie stałego dyżuru, systemu powiadamiania i powszechnego ostrzegania;
d) nadzoruje sposób realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych cyberprzestrzeni (CRP);
20) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami, przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I – III;
21) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Dariusz Lenard:
1) zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności i jednoczesnej nieobecności Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Lublinie – Tadeusza Kubalskiego;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziałów II i III ds. Przestępczości Gospodarczej, w tym:
a) dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej do Wydziałów II i III ds. Przestępczości Gospodarczej, a także przydziela sprawy do tych komórek organizacyjnych;
b) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie oraz na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
e) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy,
3) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;
4) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne;
5) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Wydziale II i III sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzone w toku postępowania czynności;
6) w zakresie kompetencji czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań prowadzonych w Wydziale II i III ds. Przestępczości Gospodarczej, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w przypadkach tego wymagających osobiście zapoznaje się z ich materiałami;
7) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
8) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
9) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału II i III ds. Przestępczości Gospodarczej,
10) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach powadzonych w Wydziale II i III ds. Przestępczości Gospodarczej;
11) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów podległych wydziałów i (art. 7 § 7 i 8 ustawy);
12) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz związanych z kontrolą instancyjną i służbową w sprawach Wydziału II i III ds. Przestępczości Gospodarczej;
13) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Policji oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2067), zaś w zastępstwie Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej z siedzibą w Chełmie sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej i podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2365);
14) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
15) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Okręgowego wskazanego w § 2 przewodniczy pracom Zespołu Kierowania Prokuratora Okręgowego w przypadku jego powołania,
b) koordynuje działania na szczeblu okręgu w czasie zewnętrznego zagrożenia i wojny,
c) aktualizuje informacje o stopniu zagrożenia województwa lubelskiego i dokonuje niezbędnych kalkulacji czasowych do realizacji zadań operacyjnych;
16) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I – III;
17) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Ośrodkach Zamiejscowych

p.o. zastępcy Prokuratora Okręgowego – Mariusz Koszuk:
1) pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Chełmie, zwanego dalej „Ośrodkiem”, i kieruje jego pracą;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę Ośrodka, w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawach należących do kompetencji Ośrodka oraz na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b) przydziela wskazanym imiennie prokuratorom sprawy do referatów,
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
e) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
3) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowaną komórkę organizacyjną;
4) rozpatruje, dekretuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Ośrodka;
5) podejmuje decyzje w zakresie rejestracji spraw w repertoriach oraz rejestrach;
6) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;
7) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Ośrodku lub podległych jednostkach rejonowych sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzone w toku postępowania czynności, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;
8) w razie potrzeby zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Ośrodku, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
9) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w sprawach prowadzonych w Ośrodku;
10) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Ośrodka, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej na podstawie odrębnych przepisów jednostce rejonowej;
11) w zastępstwie Prokuratora Okręgowego podpisuje informacje w postępowaniach z udziałem cudzoziemców oraz bezpośrednio kieruje korespondencję w sprawach z zakresu obrotu zagranicznego;
12) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
13) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
14) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Ośrodku i podległych jednostkach rejonowych;
15) podpisuje pisma i informacje adresowane do kierownictw sądów okręgowych i rejonowych, kierownictw komend policji i państwowych organów kontroli oraz kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego w sprawach prowadzonych w Ośrodku, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu Prokuratora Okręgowego;
16) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych w Ośrodku;
17) wyznacza prokuratorów Ośrodka do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;
18) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Ośrodku;
19) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w bezpośrednio podległych Ośrodkowi prokuraturach rejonowych i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;
20) zawiadamia przełożonego dyscyplinarnego prokuratora o przypadkach oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa stwierdzonych w toku zwierzchniego nadzoru służbowego;
21) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych oraz informuje kierownika jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;
22) podpisuje adresowane do prokuratorów rejonowych pisma instruktażowe;
23) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową pomiędzy równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostką inicjującą spór jest podległa prokuratura rejonowa, oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;
24) nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych przez prokuratorów i innych pracowników Ośrodka, a także czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów zajmowanych przez Ośrodek;
25) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Ośrodka i podległych jednostek rejonowych (art. 7 § 7 i 8 ustawy);
26) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz związanych z kontrolą instancyjną i służbową;
27) w zakresie przekazanym przez Prokuratora Okręgowego utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Ośrodku;
28) zbiera materiały i opracowuje do jednostek nadrzędnych sprawozdawczość, informacje okresowe i specjalne;
29) nadzoruje pracę sekretariatu i asystenta prokuratora;
30) udziela urlopów wypoczynkowych prokuratorom i innym pracownikom;
31) wyznacza zastępstwo na czas swojej nieobecności;
32) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2365,);
33) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) nadzoruje uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru oraz uruchamia i nadzoruje system powszechnego powiadamiania i powszechnego ostrzegania,
b) organizuje i nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych,
c) organizuje miejsca ukrycia dla pracowników, stosownie do charakteru zagrożeń, oraz nadzoruje ewentualną ewakuację osób i mienia;
34) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/3 referatu podległych prokuratorów;
35) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

p.o. zastępcy Prokuratora Okręgowego – Jacek Drabarek:
1) pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, zwanego dalej „Ośrodkiem”, i kieruje jego pracą;
2) bezpośrednio nadzoruje pracę Ośrodka, w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawach należących do kompetencji Ośrodka oraz bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b) przydziela wskazanym imiennie prokuratorom sprawy do referatów,
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
e) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
3) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowaną komórkę organizacyjną;
4) rozpatruje, dekretuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Ośrodka;
5) podejmuje decyzje dotyczące rejestracji spraw w repertoriach oraz rejestrach;
6) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;
7) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Ośrodku i podległych jednostkach rejonowych sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzone w toku postępowania czynności, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;
8) w razie potrzeby zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Ośrodku, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
9) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w sprawach prowadzonych w Ośrodku;
10) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Ośrodka, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej na podstawie odrębnych przepisów jednostce rejonowej;
11) w zastępstwie Prokuratora Okręgowego podpisuje informacje w postępowaniach z udziałem cudzoziemców oraz bezpośrednio kieruje korespondencję w sprawach z zakresu obrotu zagranicznego;
12) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;
13) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;
14) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Ośrodku i podległych jednostkach rejonowych;
15) podpisuje pisma i informacje adresowane do kierownictw sądów okręgowych i rejonowych, kierownictw komend policji i państwowych organów kontroli oraz kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego w sprawach prowadzonych w Ośrodku, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu Prokuratora Okręgowego;
16) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych w Ośrodku;
17) wyznacza prokuratorów Ośrodka do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;
18) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Ośrodku;
19) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w bezpośrednio podległych Ośrodkowi prokuraturach rejonowych i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;
20) zawiadamia przełożonego dyscyplinarnego prokuratora o przypadkach oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa stwierdzonych w toku zwierzchniego nadzoru służbowego;
21) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych oraz informuje kierownika jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;
22) podpisuje adresowane do prokuratorów rejonowych pisma instruktażowe;
23) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową pomiędzy równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostką inicjującą spór jest podległa prokuratura rejonowa, oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;
24) nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych przez prokuratorów i innych pracowników Ośrodka, a także czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów zajmowanych przez Ośrodek;
25) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Ośrodka i podległych jednostek rejonowych (art. 7 § 7 i 8 ustawy);
26) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz związanych z kontrolą instancyjną i służbową;
27) w zakresie przekazanym przez Prokuratora Okręgowego utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Ośrodku;
28) zbiera materiały i opracowuje do jednostek nadrzędnych sprawozdawczość, informacje okresowe i specjalne;
29) nadzoruje pracę sekretariatu i asystenta prokuratora;
30) udziela urlopów wypoczynkowych prokuratorom i innym pracownikom;
31) wyznacza zastępstwo na czas swojej nieobecności;
32) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) nadzoruje uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru oraz uruchamia i nadzoruje system powszechnego powiadamiania i powszechnego ostrzegania,
b) organizuje i nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych,
c) organizuje miejsca ukrycia dla pracowników, stosownie do charakteru zagrożeń, oraz nadzoruje ewentualną ewakuację osób i mienia;
33) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/3 referatu podległych prokuratorów;
34) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Agnieszka Korczewska:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w tej komórce organizacyjnej;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
4) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
5) przydziela sprawy prokuratorom do referatu, dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;
6) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;
7) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;
8) w razie potrzeby osobiście zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
9) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w prowadzonych sprawach;
10) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
11) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
12) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
13) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
14) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;
15) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowiska w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach prowadzonych w Wydziale;
16) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. w sprawach prowadzonych w Wydziale;
17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy wskazanemu w § 2 projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;
18) przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Wydziału;
19) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę wymienionego w § 2 o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Wydziału;
20) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
21) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego;
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz intensyfikuje działania Prokuratury Okręgowej dotyczące zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;
23) informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
24) w stosownym zakresie realizuje czynności w sprawach wpisanych w rejestrze „I Ko”;
25) wykonuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt, miedzy innymi w zakresie:
a) cyklicznego przekazywania informacji o planowanych „realizacjach” w postępowaniach przygotowawczych nadzorowanych w wydziałach I-III,V,VI i Samodzielnym IX Dziale ds. Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Lublinie, a także w podległych jednostkach rejonowych w zakresie określonym w piśmie Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej z dnia 23 października 2017 r., nr PK II P 421.13.2017;
b) poważnych przestępstw narkotykowych;
c) przestępstw dot. „dopalaczy;”
d) liczby osób, wobec których skierowano wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej,
26) realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 626);
27) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I – III;
28) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Naczelnik Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej – Arkadiusz Stańczyk:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w tej komórce organizacyjnej;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
4) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
5) przydziela sprawy prokuratorom do referatu, dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;
6) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;
7) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;
8) w razie potrzeby osobiście zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
9) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w prowadzonych sprawach;
10) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
11) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
12) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
13) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
14) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
15) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach prowadzonych w Wydziale;
16) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale;
17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy wskazanemu w § 3 projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;
18) przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Wydziału ;
19) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę wymienionego w § 3 o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Wydziału ;
20) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
21) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz intensyfikuje działania Prokuratury Okręgowej dotyczące zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;
23) informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
24) w stosownym zakresie realizuje czynności w ramach spraw wpisanych w rejestrze „II Ko”;
25) wykonuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt w zakresie należącym do kompetencji Wydziału;
26) realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 626).
27) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I – III;
28) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Naczelnik Wydziału III ds. Przestępczości Gospodarczej – Monika Łukanowska:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w tej komórce organizacyjnej;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
4) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
5) przydziela sprawy prokuratorom do referatu, dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;
6) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;
7) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji, a nadto w przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;
8) w razie potrzeby osobiście zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
9) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w prowadzonych sprawach;
10) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
11) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
12) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
13) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
14) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
15) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k. w sprawach prowadzonych w Wydziale,
16) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale;
17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy wskazanemu w § 3 projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;
18) przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Wydziału;
19) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę wymienionego w § 3 o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Wydziału ,
20) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
21) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz intensyfikuje działania Prokuratury Okręgowej dotyczące zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;
23) informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
24) w stosownym zakresie realizuje czynności w ramach spraw wpisanych w rejestrze „III Ko”;
25) wykonuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt w zakresie należącym do kompetencji Wydziału, w tym dotyczące spraw w zakresie oszukańczych zabiegów związanych z wyłudzeniami podatku VAT;
26) realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 626);
27) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I – III;
28) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego – Ewa Bondaruk:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału, z wyłączeniem Działu ds. Błędów Medycznych, a w szczególności:
a) planuje, organizuje i nadzoruje pracę prokuratorów i urzędników Wydziału;
b) przydziela sprawy prokuratorom do referatu;
c) czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą;
d) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
e) nadzoruje biurowość i pracę sekretariatu;
2) dokonuje dekretacji i przydziału korespondencji w sprawach kadrowo – organizacyjnych i innych przypisanych do Wydziału;
3) podpisuje pisma wychodzące z Wydziału, z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
4) w stosownym zakresie realizuje czynności w ramach spraw wpisanych w rejestrze „V Ko” oraz wykonuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt w zakresie należącym do kompetencji Wydziału;
5) przygotowuje projekty koncepcji i rozwiązań organizacyjnych oraz opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych Prokuratora Okręgowego związanych ze strukturą organizacyjną Prokuratury Okręgowej i jej funkcjonowaniem, a także zleca przygotowanie takich projektów podległym prokuratorom;
6) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski w zakresie zarządzeń określających strukturę organizacyjną podległych jednostek oraz podziału czynności prokuratorów i innych pracowników;
7) nadzoruje prowadzenie ewidencji zarządzeń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Prokuratora Regionalnego i Okręgowego;
8) przygotowuje narady służbowe z udziałem kierownictwa Prokuratury Okręgowej i dokonuje systematycznej oceny realizacji decyzji podjętych w ich toku;
9) przygotowuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej;
10) czuwa nad terminową realizacją obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek rejonowych;
11) prowadzi analizę sytuacji kadrowej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i opracowuje rozwiązania organizacyjne zmierzające do optymalnego rozmieszczenia kadry prokuratorskiej, administracyjnej i obsługi;
12) nadzoruje prowadzenie spraw kadrowych dotyczących prokuratorów i innych pracowników oraz przygotowuje w tych sprawach projekty pism, wniosków i decyzji, a także zleca przygotowanie takich projektów podległym prokuratorom lub innym pracownikom;
13) przygotowuje organizacyjnie konkursy na asystentów prokuratorów i inne stanowiska wymagające takiej formy naboru kandydatów;
14) koordynuje dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników;
15) czuwa nad terminowością i rzetelnością sporządzanych sprawozdań statystycznych i informacji statystycznych;
16) nadzoruje zadania związane z udostępnianiem informacji publicznej, a także przekazuje Kierownikowi Samodzielnego IX Działu Informatyzacji i Analiz informacje niezbędne do aktualizacji danych w BIP;
17) nadzoruje postępowania w sprawach skarg i wniosków oraz czynności wykonywane w toku postępowań służbowych;
18) koordynuje wykonywanie zadań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badania akt, w tym wizytacji i lustracji;
19) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
20) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
21) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji prowadzonych w Wydziale, a nadto w przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej,
22) w razie potrzeby osobiście zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale , udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
23) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w prowadzonych sprawach w Wydziale;
24) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
25) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
26) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
27) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
28) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
29) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
30) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych;
31) przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Wydziału;
32) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Wydziału V (art. 7 § 7 i 8 ustawy);
33) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
34) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w przygotowaniu podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności,
b) realizuje przedsięwzięcia związane z przejściem Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych na etap czasu wojny oraz wprowadza w życie regulamin organizacyjny i inne dokumenty normatywne obowiązujące w tym czasie;
35) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
36) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I – III;
37) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

 

Kierownik Działu ds. Błędów Medycznych – p.o. Dorota Kawa:
1) bezpośrednio kieruje pracą Działu i odpowiada za właściwą realizację zadań, w tym z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w tej komórce organizacyjnej;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Działu oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Działu, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Działu;
4) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Dziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
5) przydziela sprawy prokuratorom do referatu, dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;
6) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Działu;
7) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Dziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;
8) w razie potrzeby osobiście zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Dziale, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
9) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w prowadzonych sprawach;
10) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Działu, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Dziale,
11) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
12) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
13) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
14) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
15) przygotowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych Prokuratora Okręgowego w sprawach będących w zakresie kompetencji Działu;
16) wykonuje zadania związane ze zwierzchnim nadzorem służbowym oraz nadzorem instancyjnym nad śledztwami i dochodzeniami w sprawach zarejestrowanych w prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w§ 30 pkt 17;
17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k w sprawach prowadzonych w Dziale i w jednostkach rejonowych wymienionych w § 30 pkt 17;
18) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Dziale i w jednostkach rejonowych wymienionych w § 30 pkt 17;
19) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy wskazanemu w § 2 projekty pism zawiadamiających Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w jednostkach rejonowych wymienionych w § 30 pkt 17;
20) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy wskazanemu w § 2 projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych Dziale i w jednostkach rejonowych wyszczególnionych w § 30 pkt 17;
21) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę wymienionego w § 2 o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Działu i jednostek rejonowych wskazanych w § 30 pkt 17 (art. 7 § 7 i 8 ustawy);
22) zawiadamia przełożonego dyscyplinarnego prokuratora o przypadkach oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa stwierdzonych w toku zwierzchniego nadzoru służbowego;
23) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy wskazanemu w § 2 projekty rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych oraz decyzji o przekazaniu spraw do prowadzenia poza właściwością miejscową;
24) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
25) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w czasie zewnętrznego zagrożenia i wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej;
26) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
27) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 referatu prokuratorów podległego Działu;
28) w stosownym zakresie realizuje czynności w ramach spraw zarejestrowanych w rejestrze „V Ko”;
29) wykonuje także zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt, między innymi w zakresie:
a) spraw o błędy medyczne, których skutkiem jest narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, oraz których skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężkie uszkodzenie ciała,
b) przestępstw z użyciem przemocy wobec członka rodziny,
c) realizacji funkcjonujących programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie i udziału prokuratorów w ich realizacji,
d) spraw o przestępstwa z art. 203 kk, art. 204 § 3 kk, art. 200 a § 2 kk i art. 191a § 1 kk.
28) przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Działu;
30) dba o sprawność realizowanych czynności i należytą kulturę pracy;
31) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Naczelnik Wydziału VI Sądowego – Justyna Rutkowska – Skowronek:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań, w tym z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w tej komórce organizacyjnej;
2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Wydziału, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) w stosownym zakresie realizuje czynności w ramach spraw zarejestrowanych w rejestrze „VI Ko” oraz wykonuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt w zakresie należącym do kompetencji Wydziału;
4) nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;
5) czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą w Wydziale;
6) dba o sprawność realizowanych czynności i należytą kulturę pracy;
7) przydziela sprawy do prowadzenia przez poszczególnych prokuratorów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i cywilnym;
8) przydziela prokuratorom sesje i posiedzenia;
9) przyjmuje referaty przed – i posesyjne;
10) podejmuje decyzje w kwestii cofnięcia środków odwoławczych;
11) uczestniczy w posiedzeniach Sądu Okręgowego w Lublinie V i XI Wydział Karny Odwoławczy oraz w IV Wydziale Sądu Okręgowego w Lublinie w postępowaniu wykonawczym;
12) prowadzi prace analityczne i przygotowuje opracowania problemowe z zakresu udziału prokuratora w postępowaniu sądowym;
13) dokonuje analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz bada zasadność i poziom środków zaskarżenia wnoszonych przez jednostki rejonowe;
14) dokonuje analizy wyników pracy jednostek rejonowych na odcinku sądowym;
15) koordynuje czynności instruktażowe poprzez konsultowanie spraw, udzielanie wskazówek i uwag metodycznych, jak też kieruje pisma instruktażowe do podległych jednostek na tle stwierdzonych uchybień w postępowaniu sądowym;
16) przygotowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych Prokuratora Okręgowego w sprawach będących w zakresie kompetencji Wydziału;
17) monitoruje sprawy, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przygotowuje analizy w tym zakresie i stanowisko Prokuratora Okręgowego w tych sprawach;
18) uczestniczy w postępowaniu sądowym inicjowanym skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
19) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
20) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
21) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;
22) w razie potrzeby osobiście zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
23) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w prowadzonych sprawach;
24) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
25) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
26) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
27) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
28) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
29) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
30) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych;
31) przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Wydziału i prowadzonych przez tę komórkę organizacyjną;
32) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę wymienionego w § 2 o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Wydziału (art. 7 § 7 i 8 ustawy);
33) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
34) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w czasie zewnętrznego zagrożenia i wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej;
35) informuje ABI i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
36) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I – III;
37) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Kierownik Samodzielnego IX Działu ds. Informatyzacji i Analiz – Mirosław Molin:
1) bezpośrednio kieruje pracą Działu, przydziela zadania podległemu prokuratorowi i pracownikom oraz nadzoruje ich realizację;
2) dokonuje dekretacji i przydziela korespondencję należącą do właściwości Działu oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Działu, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą w Dziale;
4) dba o sprawność realizowanych czynności i należytą kulturę pracy;
5) nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Działu;
6) koordynuje pracę analityków kryminalnych oraz nadzoruje wykonanie przez nich analiz kryminalnych;
7) wykonuje zadania związane z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemie informatycznym;
8) koordynuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej oraz podległych jednostkach rejonowych;
9) nadzoruje działalność Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacji Schengen, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
10) koordynuje techniczną obsługę czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, w tym wideokonferencji;
11) kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
12) opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych związanych z zakresem zadań Działu;
13) koordynuje i organizuje szkolenia z zakresu informatyzacji;
14) uczestniczy w prowadzeniu strony internetowej Prokuratury Okręgowej;
15) bierze udział w obsłudze Biuletynu Informacji Publicznej (nadzór techniczny);
16) administruje elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek rejonowych na platformie ePUAP;
17) nadzoruje prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego w systemie EMID;
18) nadzoruje opracowanie specyfikacji do zakupu sprzętu informatycznego w trybie przetargowym;
19) przedstawia stanowisko w sprawie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – według procedur kontroli finansowej zawartych w odrębnym zarządzeniu;
20) przydziela sprzęt komputerowy poszczególnym jednostkom;
21) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Działu;
22) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Dziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
23) przydziela sprawy prokuratorowi do referatu;
24) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Dziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;
25) w razie potrzeby osobiście zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Dziale, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;
26) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w prowadzonych sprawach;
27) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Działu, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
28) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;
29) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
30) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
31) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
32) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;
33) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;
34) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych;
35) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Dział;
36) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Działu (art. 7 § 7 i 8 ustawy);
37) w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;
38) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) zabezpiecza dostęp do informacji publicznej oraz wdraża programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
c) zabezpiecza posiadane środki łączności i urządzenia teleinformatyczne przed możliwością ich wykorzystania do celów zagrażających interesom państwa;
39) informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;
40) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I – III;
41) realizuje zadania koordynatora do spraw dotyczących cyberprzestępczości prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową i podległe jednostki rejonowe;
42) bierze udział w wizytacjach;
43) wykonuje inne zadania zlecone w trybie służbowym.

 

Rzecznik prasowy – Agnieszka Kępka (w zakresie sprawowania tej funkcji podlega Prokuratorowi Okręgowemu):
1) utrzymuje bieżące kontakty ze środkami masowego przekazu;
2) dokonuje analizy informacji prasowych i publikacji zamieszczanych w mediach dotyczących pracy Prokuratury Okręgowej oraz podległych jednostek rejonowych;
3) udziela odpowiedzi na krytykę prasową oraz sporządza sprostowania i odpowiedzi w związku z publikacjami w środkach masowego przekazu;
4) organizuje konferencje prasowe Prokuratora Okręgowego i przygotowuje na nie materiały;
5) bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych w związku z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi na terenie okręgu lubelskiego oraz w związku z innymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem prokuratury;
6) współpracuje z rzecznikami prasowymi innych jednostek prokuratury oraz podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
7) udziela prokuratorom okręgu lubelskiego konsultacji w zakresie prawa prasowego i współpracy ze środkami masowego przekazu;
8) przygotowuje i uaktualnia informacje do Biuletynu Informacji Publicznej.

 


OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W CHEŁMIE – PROKURATURY OKRĘGOWEJ W LUBLINIE
Zastępca Prokuratora Okręgowego – p.o. Mariusz Koszuk

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ – PROKURATURY OKRĘGOWEJ W LUBLINIE
Zastępca Prokuratora Okręgowego – p.o. Jacek Drabarek

PROKURATURA REJONOWA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
p.o. Prokurator Rejonowy
Edyta Winiarek

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mariola Sidorowska

PROKURATURA REJONOWA W CHEŁMIE
Prokurator Rejonowy
Lech Wieczerza
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mariola Puławska

Z-ca Prokuratora Rejonowego
Dorota Tabaka

PROKURATURA REJONOWA W KRAŚNIKU

p.f. Prokuratora Rejonowego
Małgorzata Dziedzic

p.f. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Mirosław Węcławski

PROKURATURA REJONOWA W LUBARTOWIE
p.o. Prokurator Rejonowy
Zbigniew Rafałko
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Ewa Drożdżak

PROKURATURA REJONOWA W LUBLINIE
Prokurator Rejonowy
Paweł Majka
p.f. Z-ca Prokuratora Rejonowego
płk Robert Dąbek
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Marcin Kostrzewski


PROKURATURA REJONOWA LUBLIN PÓŁNOC W LUBLINIE
Prokurator Rejonowy
Jarosław Warszawski

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Piotr Bron
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Małgorzata Naczas

PROKURATURA REJONOWA LUBLIN POŁUDNIE W LUBLINIE
Prokurator Rejonowy
Bartosz Frąk

Z-ca Prokuratora Rejonowego
p.f. Jerzy Gałka
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Anna Siwiec

PROKURATURA REJONOWA W ŁUKOWIE
p.f. Prokurator Rejonowy
Jolanta Niewęgłowska
p.f. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Adam Makosz

PROKURATURA REJONOWA W OPOLU LUBELSKIM
p.o. Prokurator Rejonowy
Marcin Pytka
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Urszula Majchrzak

PROKURATURA REJONOWA W PARCZEWIE
p.f. Prokurator Rejonowy
Urszula Szymańska
p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego
Adam Hunek

PROKURATURA REJONOWA W PUŁAWACH
Prokurator Rejonowy
Grzegorz Kwit
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Katarzyna Abramowicz-Piłat

PROKURATURA REJONOWA W RADZYNIU PODLASKIM
Prokurator Rejonowy
Janusz Syczyński
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Marzena Wojtuń

PROKURATURA REJONOWA W RYKACH
Prokurator Rejonowy
Aneta Orzepowska
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Paweł Jarzyna

PROKURATURA REJONOWA W ŚWIDNIKU
p.f. Prokurator Rejonowy
Marcin Nosowski

Z-ca Prokuratora Rejonowego
Magdalena Samodulska

PROKURATURA REJONOWA WE WŁODAWIE
p.f. Prokurator Rejonowy
Jolanta Sołoducha

Z-ca Prokuratora Rejonowego
Sławomir Szymański

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Karwacki
Informację udostępnił: Marcin Karwacki
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27
Data udostępnienia informacji: 2013-10-10
Liczba odsłon: 22 056