Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Lublinie
p.o. Prokuratora Okręgowego – Robert Malicki:
1) kieruje pracą Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zwanej dalej „Prokuraturą Okręgową” zapewniając prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy, a także sprawuje ogólne kierownictwo nad podległymi prokuraturami rejonowymi;

2) bezpośrednio nadzoruje pracę:
a) Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej, w tym sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów,
b) Wydziału Budżetowo-Administracyjnego,
c) Działu do Spraw Kadrowych wyodrębnionego z Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego,
d) Samodzielnego IX Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,
e) Samodzielnego XI Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
f) Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
g) Inspektora Ochrony Danych,
h) Audytora Wewnętrznego,
i) Stanowiska do Spraw BHP,
j) Rzecznika Prasowego;

3) reprezentuje Prokuraturę Okręgową wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach;

4) podpisuje pisma kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego, kierownictw sądów okręgowych, kierownictw komend wojewódzkich policji i państwowych organów kontroli;

5) koordynuje działalność w zakresie ścigania przestępstw i przestępstw skarbowych podejmowaną przez inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

6) określa szczegółowy podział na komórki organizacyjne w Prokuraturze Okręgowej wraz ze wskazaniem zadań, o ile Prokurator Krajowy zawiadomiony o projekcie podziału nie zgłosi sprzeciwu;

7) dokonuje podziału czynności podległych prokuratorów, urzędników i innych pracowników prokuratury, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań oraz zasady organizacji pracy i zastępowania prokuratorów i pracowników prokuratury przy wykonywaniu czynności;

8) ustala godziny urzędowania w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych;

9) dba o odpowiedni dobór kadr;

10) występuje ze stosownymi wnioskami kadrowymi oraz podejmuje decyzje kadrowe
w zakresie pozostawionym jego kompetencji na podstawie przepisów szczególnych;

11) podejmuje decyzje mające na celu usprawnienie organizacji i techniki pracy Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;

12) ustala podstawowe kierunki, formy i metody pracy podległych jednostek organizacyjnych ;

13) w celu realizacji zadań służbowych wydaje zarządzenia, wytyczne, i polecenia służbowe, z zastrzeżeniem art. 7 § 3 ustawy, a w razie potrzeby zwołuje odprawy, narady i konferencje;

14) kontroluje sposób i prawidłowość realizacji wytycznych i poleceń przełożonych przez podległe jednostki organizacyjne;

15) sprawuje nadzór nad szkoleniem prokuratorów i innych pracowników prokuratury;

16) zarządza przeprowadzenie wizytacji i lustracji podległych jednostek rejonowych, a także uczestniczy w omówieniu wyników wizytacji;

17) wyznacza wizytatorów do dokonywania ocen kwalifikacyjnych kandydatów zgłoszonych w konkursach na wolne stanowiska prokuratorskie, a następnie podejmuje odpowiednie wnioski i decyzje;

18) zarządza i koordynuje przeprowadzanie konkursów i dokonywanie ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników podległych jednostek, a następnie podejmuje odpowiednie wnioski i decyzje;

19) podejmuje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów oraz mianowanych pracowników administracyjnych i aplikantów;

20) za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi wymierza podległym prokuratorom karę porządkową upomnienia, a w razie stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy odpowiednio zwraca prokuratorowi uwagę na piśmie i żąda usunięcia skutków tego uchybienia albo wytyka prokuratorowi uchybienie;

21) w razie stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie kierowania prokuraturą albo sprawowania nadzoru zwraca podległemu prokuratorowi rejonowemu uwagę na piśmie;

22) przyjmuje oraz ustala godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, a także rozpoznaje skargi na czynności lub zachowanie podległych prokuratorów – jako bezpośredni przełożony oraz pracowników prokuratury – jako przełożony;

23) dba o rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną;

24) zapewnia ochronę informacji niejawnych;

25) dba o ochronę danych osobowych;

26) sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych;

27) podejmuje decyzje w sprawach socjalnych i finansowych;

28) kieruje wykonaniem odpowiednio do kompetencji budżetu w części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze okręgowej lub planu finansowego;

29) wykonuje zarząd i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury;

30) kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych oraz odpowiada za ich przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

31) czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury stosownie do przepisów regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległych jednostkach organizacyjnych;

32) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy w podległej jednostce;

33) na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

34) dokonuje przydziału korespondencji do podległych komórek organizacyjnych;

35) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzeniu lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;

36) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;

37) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych oraz informuje kierownika podległej jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;

38) niezwłocznie informuje Prokuratora Regionalnego w Lublinie, zwanego dalej „Prokuratorem Regionalnym”, o realizacji zadań prokuratury na terenie swojej właściwości, a także o sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzone w toku postępowania czynności;

39) podpisuje wnioski o wznowienie postępowania;

40) przekazuje Prokuratorowi Regionalnemu pisma o wydanie przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego w art. 328 k.p.k. wraz ze stosownym wnioskiem w tym przedmiocie;

41) wnosi kasacje oraz składa wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k., a także zawiadamia prezesa sądu odwoławczego o niesporządzeniu przez ten sąd uzasadnienia orzeczenia w czasie powodującym zagrożenie upływu terminu wskazanego w art. 524 § 3 k.p.k.;

42) wnosi sprzeciwy oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego;
43) sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów;

44) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;

45) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;

46) przydziela sprawy do Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz do Samodzielnego IX Działu ds. Informatyzacji i Analiz, a także w ramach sprawowanego nadzoru w sprawach z właściwości wskazanych komórek organizacyjnych:
a) dokonuje dekretacji korespondencji,
b) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie oraz na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych;

47) w zakresie kompetencji czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań prowadzonych w wyżej wymienionych komórkach organizacyjnych, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w przypadkach tego wymagających osobiście zapoznaje się z ich materiałami;

48) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Samodzielnego IX Działu ds. Informatyzacji i Analiz, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku prowadzonego lub nadzorowanego w podległych jednostkach rejonowych wskazanych w § 22 pkt 14;
49) kieruje, a także podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego okres trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Okręgowej, a także informuje o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego okres trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach rejonowych;

50) podpisuje wnioski o pomoc prawną z zakresu obrotu prawnego z zagranicą oraz wnioski o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania;

51) zarządza pełnienie przez prokuratorów dyżurów po godzinach urzędowania;

52) ustala dni wokandowe bezpośrednio podległych prokuratorów;

53) ustala roczny plan urlopów;

54) odbiera i analizuje oświadczenia o stanie majątkowym podległych prokuratorów;

55) koordynuje realizację zadań HNS;

56) wykonuje inne czynności zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego wynikające z ustawy, regulaminu oraz innych aktów prawnych;

57) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji , a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I-III;

58) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Tadeusz Kubalski:
1) zastępuje Prokuratora Okręgowego w Lublinie, zwanego dalej „Prokuratorem Okręgowym” w czasie jego nieobecności;

2) bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału I Śledczego w sprawach należących do kompetencji Wydziału oraz sprawuje nadzór służbowy w sprawach dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć człowieka – prowadzonych lub nadzorowanych na szczeblu Prokuratury Okręgowej, w tym:
a) dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej do Wydziału I Śledczego oraz w sprawach dot. błędów medycznych, a także przydziela sprawy do Wydziału I Śledczego oraz przydziela sprawy dot. błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenia ciała człowieka, a także śmierć człowieka, o ile sprawy te nie podlegają prowadzeniu na szczeblu Prokuratury Regionalnej lub nie zostały przydzielone do Działu Błędów Medycznych funkcjonującemu w ramach I Wydziału Śledczego,
b) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie oraz na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
e) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;

3) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;

4) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowaną jednostkę organizacyjną;

5) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Wydziale I Śledczym, a także prowadzonych na szczeblu Prokuratury Okręgowej lub prokuraturach rejonowych postępowaniach dot. błędów medycznych – sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzone w toku postępowania czynności;

6) w zakresie kompetencji czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań prowadzonych w Wydziale I Śledczym oraz prowadzonymi na szczeblu Prokuratury Okręgowej postępowaniami przygotowawczymi dot. błędów medycznych, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w przypadkach tego wymagających osobiście zapoznaje się z ich materiałami;

7) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;

8) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;

9) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego, prowadzonych na szczeblu Prokuratury Okręgowej postępowaniach przygotowawczych dot. błędów medycznych, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku prowadzonego lub nadzorowanego w podległych jednostkach rejonowych wskazanych w § 8 pkt 14;

10) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego okres trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym, prowadzonych na szczeblu Prokuratury Okręgowej postępowaniach przygotowawczych dot. błędów medycznych oraz jednostkach rejonowych wskazanych w § 8 pkt 14;

11) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Wydziału I Śledczego lub prokuratorów prowadzących na szczeblu Prokuratury Okręgowej postępowania przygotowawcze dot. błędów medycznych oraz w jednostkach rejonowych wskazanych w § 8 pkt 14 (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

12) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz związanych z kontrolą instancyjną i służbową w sprawach Wydziału I Śledczego lub prowadzonych na szczeblu Prokuratury Okręgowej postępowaniach przygotowawczych dot. błędów medycznych;

13) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w jednostkach rejonowych wskazanych w § 8 pkt 14;

14) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową między równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostką inicjującą spór jest prokuratura wymieniona w § 8 pkt 14, § 15 pkt 14 i § 22 pkt 14 oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;

15) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych wskazanych w § 8 pkt 14 oraz informuje kierownika podległej jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;

16) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy Policji oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (dz. U. z 2017 r., nr 2067 ze zm.), zaś w zastępstwie Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej z siedzibą w Chełmie sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej i podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.);

17) w zakresie powierzonych mu obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;

18) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) przewodniczy pracom Zespołu Kierowania Prokuratora Okręgowego, w przypadku jego powołania w celu realizacji zadań obronnych,
b) nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych,
c) nadzoruje działanie stałego dyżuru, systemu powiadamiania i powszechnego ostrzegania,
d) nadzoruje sposób realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych cyberprzestrzeni (CRP);

19) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co najmniej 1/3 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I-III;

20) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

p.o. Zastępcy Prokuratora Okręgowego – Monika Łukanowska:
1) zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności i jednoczesnej
nieobecności Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Lublinie – Tadeusza Kubalskiego;

2) bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziałów II i Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego z wyłączeniem Działu do Spraw Kadrowych , w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie oraz na bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
c) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
d) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy,
e) dokonuje dekretacji korespondencji wpływającej do Wydziałów;

3) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;

4) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne;

5) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Wydziałach II i IV sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzone w toku postępowania czynności;

6) w zakresie kompetencji czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań prowadzonych w Wydziałach II i IV, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w przypadkach tego wymagających osobiście zapoznaje się z ich materiałami;

7) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;

8) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;

9) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału II I IV, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku prowadzonego lub nadzorowanego w podległych jednostkach rejonowych wskazanych w § 15 pkt 14;

10) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego okres trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Wydziałach II I IV, oraz jednostkach rejonowych wskazanych w § 15 pkt 14;

11) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Wydziału II i IV oraz w jednostkach rejonowych – wskazanych w § 15 pkt 14 (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

12) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz związanych z kontrolą instancyjną i służbową w sprawach Wydziału II i IV;

13) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w jednostkach rejonowych wskazanych w § 15 pkt 14;

14) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową między równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, gdy jednostką inicjującą spór jest prokuratura wymieniona w § 8 pkt 14, § 15 pkt 14 i § 22 pkt 14, oraz przekazania podległej jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad właściwości miejscowej;

15) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w prokuraturach rejonowych wskazanych w § 15 pkt 14 oraz informuje kierownika podległej jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;

16) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy Policji oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (dz. U. z 2017 r., nr 2067 ze zm.), zaś w zastępstwie Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej z siedzibą w Chełmie sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej i podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.);

17) w zakresie powierzonych jej obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;

18) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) podczas nieobecności Zastępcy Prokuratora Okręgowego wskazanego w § 2 przewodniczy pracom Zespołu Kierowania Prokuratora Okręgowego, w przypadku jego powołania w celu realizacji zadań obronnych,
b) koordynuje działania na szczeblu okręgu w czasie zewnętrznego zagrożenia i wojny,
c) aktualizuje informacje o stopniu zagrożenia województwa lubelskiego i dokonuje niezbędnych kalkulacji czasowych o realizacji zadań operacyjnych;

19) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją, prowadzi lub nadzoruje
postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w
sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji , a także w toku
czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej co
najmniej 1/3 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w
Wydziałach I-III;

20)wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

 

Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Ośrodkach Zamiejscowych
p.o. zastępcy Prokuratora Okręgowego – Mariusz Koszuk:
1) pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w
Lublinie z siedzibą w Chełmie, zwanego dalej „Ośrodkiem” i kieruje jego pracą;

2) bezpośrednio nadzoruje pracę Ośrodka, w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie, w sprawach należących do kompetencji Ośrodka oraz bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b)przydziela wskazanym imiennie prokuratorom sprawy do referatów,
c)utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
e) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;

3) informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowaną komórkę
organizacyjną;

4) rozpatruje, dekretuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Ośrodka;

5) podejmuje decyzje odnośnie rejestracji spraw w repertoriach oraz rejestrach;

6) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;

7) w razie potrzeby zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Ośrodku, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;

8) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w sprawach prowadzonych w Ośrodku;

9) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Ośrodka, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej na podstawie odrębnych przepisów jednostce rejonowej;

10) w zastępstwie Prokuratora Okręgowego podpisuje informacje w postępowaniach z udziałem cudzoziemców oraz bezpośrednio kieruje korespondencję w sprawach z zakresu obrotu zagranicznego;

11) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Ośrodku lub podległych jednostkach rejonowych sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzonych w toku postępowania czynności, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;

12) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;

13) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;

14) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy w sprawach prowadzonych w Ośrodku i podległych jednostkach rejonowych;

15) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych w Ośrodku;

16) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach związanych z kontrolą instancyjną i służbową;

17) zbiera materiały i opracowuje do jednostek nadrzędnych sprawozdawczość, informacje okresowe specjalne;

18) podpisuje pisma i informacje adresowane do kierownictw sądów okręgowych i rejonowych, kierownictw komend policji i państwowych organów kontroli oraz kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego w sprawach prowadzonych w Ośrodku, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu Prokuratora Okręgowego;

19) zawiadamia przełożonego dyscyplinarnego prokuratora o przypadkach oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa stwierdzonych w toku nadzoru;

20) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w bezpośrednio podległych Ośrodkowi prokuraturach rejonowych i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;

21) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych oraz informuje kierownika jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;

22) podpisuje adresowane do prokuratorów rejonowych pisma instruktażowe;

23) wyznacza prokuratorów Ośrodka do pełnienia funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, dokonuje oceny zapadłych orzeczeń a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;

24) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Ośrodku;

25) nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych przez prokuratorów i innych pracowników Ośrodka, a także czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów zajmowanych przez Ośrodek;

26) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Ośrodka i podległych jednostek rejonowych (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

27) udziela urlopów wypoczynkowych prokuratorom i innym pracownikom;

28) w zakresie przekazanym przez Prokuratora Okręgowego utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Ośrodku;

29) nadzoruje pracę sekretariatu i asystenta prokuratora;

30) wyznacza zastępstwo na czas swojej nieobecności;

31) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1402, z późno zm.);

32) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) nadzoruje uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru oraz uruchamia i nadzoruje system powszechnego powiadamiania i powszechnego ostrzegania,
b) organizuje i nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych,
c) organizuje miejsca ukrycia dla pracowników, stosownie do charakteru zagrożeń oraz nadzoruje ewentualną ewakuację osób i mienia;

33) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową
pomiędzy równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, oraz przekazania podległej
jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad
właściwości miejscowej;

34) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje
postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w
sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku
czynności w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu
podległych prokuratorów;

35) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

p.o. zastępcy Prokuratora Okręgowego – Jacek Drabarek:
1) pełni funkcję Kierownika Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, zwanego dalej „Ośrodkiem” i kieruje jego pracą;

2) bezpośrednio nadzoruje pracę Ośrodka, w tym:
a) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Lublinie, w sprawach należących do kompetencji Ośrodka oraz bieżąco współpracuje z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych,
b) przydziela wskazanym imiennie prokuratorom sprawy do referatów,
c) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem organów kontroli w zakresie ścigania przestępstw,
d) kieruje pracami analitycznymi i nadzoruje sporządzanie opracowań problemowych,
e)dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;

3)informuje Prokuratora Okręgowego o realizacji zadań przez nadzorowaną komórkę
organizacyjną;

4) rozpatruje, dekretuje i rozdziela korespondencję wpływającą do Ośrodka;

5) podejmuje decyzje odnośnie rejestracji spraw w repertoriach oraz rejestrach;

6) sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;

7) w razie potrzeby zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Ośrodku, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;

8) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w sprawach prowadzonych w Ośrodku;

9) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie czasu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Ośrodka, a także wydaje decyzje o przedłużeniu śledztwa na czas powyżej roku, prowadzonego lub nadzorowanego w podległej na podstawie odrębnych przepisów jednostce rejonowej;

10) w zastępstwie Prokuratora Okręgowego podpisuje informacje w postępowaniach z udziałem cudzoziemców oraz bezpośrednio kieruje korespondencję w sprawach z zakresu obrotu zagranicznego;

11) informuje Prokuratora Regionalnego o prowadzonych w Ośrodku lub podległych jednostkach rejonowych sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, wskazujących na potrzebę przejęcia postępowania przez jednostkę wyższego stopnia lub objęcia prowadzonego postępowania zwierzchnim nadzorem służbowym, a także ze względu na możliwy społeczny oddźwięk sprawy lub przeprowadzonych w toku postępowania czynności, a nadto przekazuje te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii publicznej;

12) sprawuje nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych;

13) podpisuje nakazy zwolnienia z aresztów śledczych;

14) podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania tymczasowego aresztowania na czas powyżej roku oraz informuje Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy w sprawach prowadzonych w Ośrodku i podległych jednostkach rejonowych;

15) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych w Ośrodku;

16) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w sprawach związanych z kontrolą instancyjną i służbową;

17) zbiera materiały i opracowuje do jednostek nadrzędnych sprawozdawczość, informacje okresowe specjalne;

18) podpisuje pisma i informacje adresowane do kierownictw sądów okręgowych i rejonowych, kierownictw komend policji i państwowych organów kontroli oraz kierowane do organów administracji samorządowej i państwowej szczebla wojewódzkiego w sprawach prowadzonych w Ośrodku, z wyjątkiem pism zastrzeżonych do podpisu Prokuratora Okręgowego;

19) zawiadamia przełożonego dyscyplinarnego prokuratora o przypadkach oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa stwierdzonych w toku nadzoru;

20) podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego oraz nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w bezpośrednio podległych Ośrodkowi prokuraturach rejonowych i wyznacza prokuratora do sprawowania nadzoru;

21) podejmuje decyzje o przeprowadzeniu analizy akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych oraz informuje kierownika jednostki o poczynionych w toku analizy ustaleniach, w tym zwłaszcza o stwierdzonych uchybieniach, a nadto w razie potrzeby zajmuje pisemne stanowisko w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;

22) podpisuje adresowane do prokuratorów rejonowych pisma instruktażowe;

23) wyznacza prokuratorów Ośrodka do pełnienia funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, dokonuje oceny zapadłych orzeczeń a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;

24) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Ośrodku;

25) nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych przez prokuratorów i innych pracowników Ośrodka, a także czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów zajmowanych przez Ośrodek;

26) sygnalizuje na bieżąco Prokuratorowi Okręgowemu przypadki istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Ośrodka i podległych jednostek rejonowych (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

27) udziela urlopów wypoczynkowych prokuratorom i innym pracownikom;

28) w zakresie przekazanym przez Prokuratora Okręgowego utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Ośrodku;

29) nadzoruje pracę sekretariatu i asystenta prokuratora;

30) wyznacza zastępstwo na czas swojej nieobecności;

31) z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy Straży Granicznej oraz podejmuje czynności w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1402, z późno zm.);

32) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) nadzoruje uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru oraz uruchamia i nadzoruje system powszechnego powiadamiania i powszechnego ostrzegania,
b) organizuje i nadzoruje wykonywanie zadań operacyjnych w poszczególnych sytuacjach planistycznych,
c) organizuje miejsca ukrycia dla pracowników, stosownie do charakteru zagrożeń oraz nadzoruje ewentualną ewakuację osób i mienia;

32) podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygnięcia sporów o właściwość miejscową
pomiędzy równorzędnymi jednostkami organizacyjnymi, oraz przekazania podległej
jednostce organizacyjnej sprawy do prowadzenia lub nadzoru z pominięciem zasad
właściwości miejscowej;

33)poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje
postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w
sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku
czynności w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 referatu
podległych prokuratorów;

34)wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

 

Komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Magdalena Sochoń:
1)bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań z
zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;

2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje
korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;

3) przydziela sprawy prokuratorom dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami
i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie) innych działań organizacyjnych;

4) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz
nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;

5) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale I, udziela konsultacji i pomocy
w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;

6) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności
w prowadzonych sprawach;

7) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i podmiotów uprawnionych do
prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w
sprawach dotyczących Wydziału;
8) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;
9) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego
aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;
10) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
11) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
12) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;
13) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;
14) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
15) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej wart. 328 k.p.k.;
16) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale;
17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty pism zawiadamiających Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Wydziale i jednostkach rejonowych wymienionych w § 8 pkt 14;
18) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w jednostkach rejonowych wymienionych w § 8 pkt 14;
19) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Wydział;
20) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
21) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;
22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz intensyfikuje działania Prokuratury Okręgowej dotyczące zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;

23) informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w
zakresie dostępu do systemów informatycznych;

24))poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje
postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I-III;

25) realizuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt, dotyczące:
a) cyklicznego przekazywania informacji o planowanych realizacjach w postępowaniach przygotowawczych nadzorowanych w Wydziałach I-IV i Samodzielnym IX Dziale ds. Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Lublinie, a także w podległych jednostkach rejonowych, w zakresie określonym w piśmie Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej z dnia 23 października 2017 r., nr PK II P 421.13.2017,
b) poważnych przestępstw narkotykowych,
c) przestępstw dot. „dopalaczy”,
d) liczby osób, wobec których skierowano wnioski o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej,
e) postępowań o przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej;

26) realizuje zadania związane ze zwierzchnim nadzorem służbowym oraz nadzorem
instancyjnym nad śledztwami i dochodzeniami w sprawach zarejestrowanych w
prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 8 pkt 14;

27) realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania
określone rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie
sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami
operacyjno-rozpoznawczymi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 626);

28) w stosownym zakresie realizuje czynności w sprawach wpisanych w rejestrze „I Ko”;

29) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Naczelnik Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej – Arkadiusz Stańczyk:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań z
zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;

2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje
korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;

3) przydziela sprawy prokuratorom dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;

4) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;

5) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale II, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;

6) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności
w prowadzonych sprawach;

7) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w
sprawach dotyczących Wydziału;
.
8) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla
przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;

9) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa
prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego
aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków
zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania
tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;

10) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich
ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

11) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia
postępowań przygotowawczych;

12) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach
sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;

13) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;

14) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

15) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej wart. 328 k.p.k.;

16) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale;

17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty pism zawiadamiających Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Wydziale i jednostkach rejonowych wymienionych w § 15 pkt 14;

18) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w jednostkach rejonowych wymienionych w § 15 pkt 14;

19) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Wydział;

20) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;

21) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;

22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz intensyfikuje działania Prokuratury Okręgowej dotyczące zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;

23) informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w
zakresie dostępu do systemów informatycznych;

24)poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje
postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I-III;

25) realizuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt, dotyczące:
a) cyklicznego przekazywania informacji o planowanych realizacjach w postępowaniach o przestępstwa gospodarcze nadzorowanych w Wydziałach I-IV i Samodzielnym IX Dziale ds. Informatyzacji i Analiz Prokuratury okręgowej w Lublinie, a także w podległych jednostkach rejonowych w zakresie określonym w piśmie Prokuratury Krajowej PK VII PG 021.8.2016, PO II WPG 037.1.2018,
b) wykorzystania przez prokuratorów instytucji prawnych, zmierzających do skutecznego pozbawienia sprawców przestępstw osiągniętych przez nich korzyści majątkowych (dot. zabezpieczeń majątkowych);

26) realizuje zadania związane ze zwierzchnim nadzorem służbowym oraz nadzorem
instancyjnym nad śledztwami i dochodzeniami w sprawach zarejestrowanych w
prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 15 pkt 14 ;

27) realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania
określone rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie
sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami
operacyjno-rozpoznawczymi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 626);

28)w stosownym zakresie realizuje czynności w sprawach wpisanych w rejestrze „II
Ko”;

29)wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

p.o. Naczelnika Wydziału III ds. Przestępczości Gospodarczej – Andrzej Lebiedowicz:
1) bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale;

2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału oraz podpisuje korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;

3) przydziela sprawy prokuratorom dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;

4) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;

5) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale III, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;

6) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności
w prowadzonych sprawach;

7) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;
.
8) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;

9) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego
aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;

10) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

11) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

12) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;

13) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;

14) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

15) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej wart. 328 k.p.k.;

16) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale;

17) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty pism zawiadamiających Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, w sprawach prowadzonych w Wydziale i jednostkach rejonowych wymienionych w § 22 pkt 14;

18) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcom projekty kierowanych do Prokuratury Krajowej lub Prokuratury Regionalnej informacji dot. postępowań przygotowawczych prowadzonych w jednostkach rejonowych wymienionych w § 22 pkt 14;

19) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Wydział;

20)na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach
rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;

21)dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;

22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej oraz intensyfikuje działania Prokuratury Okręgowej dotyczące
zwalczania przestępczości godzącej w obronność i bezpieczeństwo państwa;

23)informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w
zakresie dostępu do systemów informatycznych;

24)poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje
postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/3 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I-III;

25) realizuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt, dotyczące
oszukańczych zabiegów związanych w wyłudzeniami podatku VAT,

26)realizuje zadania związane ze zwierzchnim nadzorem służbowym oraz nadzorem
instancyjnym nad śledztwami i dochodzeniami w sprawach zarejestrowanych w
prokuraturach rejonowych wyszczególnionych w § 22 pkt 14 ;

27)realizuje zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zadania
określone rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie
sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami
operacyjno-rozpoznawczymi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 626);

28) w stosownym zakresie realizuje czynności w sprawach wpisanych w rejestrze „III
Ko”;

29)wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

p.o. Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego – Magdalena Naczas:
1)bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za właściwą realizację zadań, w tym z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w tej komórce organizacyjnej;

2)dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Wydziału z wyłączeniem spraw pozostających w zakresie Kierownika Działu Organizacyjnego, oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Wydziału za wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu Prokuratora Okręgowego lub pozostającej w kompetencji Kierownika Działu Organizacyjnego;

1) nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Wydziału;

4)czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą w Wydziale;

5)dba o sprawność realizowanych czynności i należytą kulturę pracy;

6)przydziela sprawy do prowadzenia przez poszczególnych prokuratorów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i cywilnym;

7)przydziela prokuratorom sesje i posiedzenia;

8)podejmuje decyzje w kwestii cofnięcia środków odwoławczych;;

9)uczestniczy w posiedzeniach Sądu Okręgowego w Lublinie V i XI Wydział Karny Odwoławczy oraz w IV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Lublinie w postępowaniu wykonawczym;

10)prowadzi prace analityczne i przygotowuje opracowania problemowe z zakresu udziału prokuratora w postępowaniu sądowym;

11)dokonuje analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz bada zasadność i poziom środków zaskarżenia wnoszonych przez jednostki rejonowe;

12)dokonuje analizy wyników pracy jednostek rejonowych na odcinku sądowym;

13)koordynuje czynności instruktażowe poprzez konsultowanie spraw, udzielanie wskazówek i uwag metodycznych, jak tez kieruje pisma instruktażowe do podległych jednostek na tle stwierdzonych uchybień w postępowaniu sądowym;

14)przygotowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych Prokuratora Okręgowego w sprawach będących w zakresie kompetencji Wydziału;

15)monitoruje sprawy w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przygotowuje analizy w tym zakresie i stanowisko Prokuratora Okręgowego w tych sprawach ;

16)uczestniczy w postępowaniu sądowym zainicjowanym skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;

17)utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i kierownictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w sprawach dotyczących Wydziału;

18)utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Wydziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

19)informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla
przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze
względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w
Wydziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji, a nadto przekazuje
te informacje Rzecznikowi Prasowemu w zakresie podlegającym udostępnieniu opinii
publicznej;

20)zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Wydziale IV, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;

21)co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności w prowadzonych sprawach;

22) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Wydziału, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego
aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;

23)podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

24)nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postepowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

25)kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;

26)wyznacza prokuratorów do pełnienia funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;

27) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej wart. 328 k.p.k.;

28)przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych;

29)przyjmuje interesantów w sprawach należących do właściwości Wydziału i prowadzonych przez tę komórkę organizacyjną;

30) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę wymienionego w § 2 o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Wydziału (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

31)w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;

32) realizuje zadania obronne a w szczególności :
a)uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b)w czasie zewnętrznego zagrożenia i wojny uczestniczy w opracowaniu ekspertyz i prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej;

33) informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszenia lub odebrania uprawnień w
zakresie dostępu do systemów informatycznych;

34) realizuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt w zakresie należącym do kompetencji Wydziału w tym:
a)postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
b)działań prokuratorów wynikających z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o
Krajowym Rejestrze Sądowym,
c)naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki,
d)postępowania wykonawczego,
e)przyczyn uniewinnień oskarżonych tymczasowo aresztowanych
(harmonogram pracy);

35)w stosownym zakresie realizuje czynności w ramach spraw zarejestrowanych w rejestrze „IV Ko”;

36) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I-III;

37)wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

p.f. Kierownik Działu ds. Organizacyjnych – Katarzyna Matusiak:
1) bezpośrednio kieruje pracą Działu i odpowiada za właściwą realizację zadań z zakresu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Dziale;

2) dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Działu oraz podpisuje korespondencję wychodzącą, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;

3) przydziela sprawy prokuratorom dbając o ich równomierne obciążenie obowiązkami i uwzględniając potrzebę sprawnego przebiegu postępowań, a w razie potrzeby przedstawia przełożonym wnioski o powołanie zespołu prokuratorów lub podjęcie innych działań organizacyjnych;

4) na bieżąco nadzoruje pracę podległych prokuratorów i asystentów prokuratorów oraz nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Działu;

5) zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Dziale, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;

6) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności
w prowadzonych sprawach;

7) dba o sprawność postępowań i należytą kulturę pracy;

8)utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w
sprawach dotyczących Działu; .

9) informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Dziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;

10) przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Działu, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego
aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;

11) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

12) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

13) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;

14)kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;

15) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Dziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

16) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej wart. 328 k.p.k.;

17) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Dział;

18) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Działu (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

19) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub jego Zastępcy wskazanemu w § 2 projekty rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych oraz decyzji o przekazaniu spraw do prowadzenia poza właściwością miejscową,

20) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.p. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych;

21)w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;

22) realizuje zadania obronne, a w szczególności:
a)uczestniczy w przygotowaniu podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności,
b)realizuje przedsięwzięcia związane z przejściem Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych na etap czasu wojny oraz wprowadza w życie regulamin organizacyjny i inne dokumenty normatywne obowiązujące w tym czasie;

23)informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;

24)przygotowuje projekty koncepcji i rozwiązań organizacyjnych oraz opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych Prokuratora Okręgowego związanych ze strukturą organizacyjną Prokuratury Okręgowej i jej funkcjonowaniem, a także zleca przygotowanie takich projektów podległym prokuratorom;

25)przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski w zakresie zarządzeń określających strukturę organizacyjną podległych jednostek oraz podziału czynności prokuratorów i innych pracowników;

26)nadzoruje prowadzenie ewidencji zarządzeń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, Prokuratora Regionalnego i Okręgowego;

27)przygotowuje narady służbowe z udziałem kierownictwa Prokuratury Okręgowej i dokonuje systematycznej oceny realizacji decyzji podjętych w ich toku;

28)przygotowuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej;

29)czuwa nad terminową realizacją obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek rejonowych;

30) prowadzi analizę sytuacji kadrowej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i opracowuje rozwiązania organizacyjne zmierzające do optymalnego rozmieszczenia kadry prokuratorskiej, administracyjnej i obsługi;

31)nadzoruje prowadzenie spraw kadrowych dotyczących prokuratorów i innych pracowników oraz przygotowuje w tych sprawach projekty pism, wniosków i decyzji, a także zleca przygotowanie takich projektów podległym prokuratorom lub innym pracownikom;

32)przygotowuje organizacyjnie konkursy na asystentów prokuratorów i inne stanowiska wymagające takiej formy naboru kandydatów;

33)koordynuje dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników;

34)czuwa nad terminowością i rzetelnością sporządzanych sprawozdań statystycznych i informacji statystycznych;

35)nadzoruje zadania związane z udostępnianiem informacji publicznej, a także przekazuje Kierownikowi Samodzielnego IX Działu Informatyzacji i Analiz informacje niezbędne do aktualizacji danych BIP;

36) nadzoruje postępowania w sprawach skarg i wniosków oraz czynności wykonywane wtoku postępowań służbowych;

37) koordynuje wykonywanie zadań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badania akt, w tym wizytacji i lustracji;

38)utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w
sprawach dotyczących Działu;

39) realizuje zadania wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt w zakresie należącym do kompetencji Działu w tym:
a)realizacji obowiązku sprawozdawczości w ramach statystyki,
b) wykonania obowiązku informacyjnego dla Biura Kadr Prokuratury Krajowej,
c)danych dotyczących śledztw i dochodzeń własnych,
d)umieszczania na banerach zdjęć szczątków płodów ludzkich po przeprowadzonym zabiegu aborcji;

40) realizuje czynności w ramach spraw zarejestrowanych w rejestrze „IV Ko”;

41) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/5 średniego obciążenia sprawami przypadającymi na prokuratora w Wydziałach I-III;

42) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

Kierownik Samodzielnego IX Działu ds. Informatyzacji i Analiz – Mirosław Molin:
l) bezpośrednio kieruje pracą Działu, przydziela zadania podległym pracownikom i nadzoruje ich realizację;
2) dokonuje dekretacji i przydziela korespondencję należącą do właściwości Działu oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Działu, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Okręgowego;
3) czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą w Dziale;

4) dba o sprawność realizowanych czynności i należytą kulturę pracy;

5) nadzoruje prace sekretariatu w zakresie obsługi Działu;

6) koordynuje pracę analityków kryminalnych oraz nadzoruje wykonanie przez nich analiz kryminalnych;

7) wykonuje zadania związane z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemie informatycznym;

8) koordynuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów
informatycznych w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz podległych jednostkach
rejonowych;

9) realizuje zadania koordynatora do spraw dotyczących cyberprzestępczości prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową i podległe jednostki rejonowe;

10) nadzoruje działalność Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacji Schengen, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

11) koordynuje techniczną obsługę czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, w tym – wideo konferencji;

12) kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;

13)opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń związanych z zakresem zadań Działu;

14)koordynuje i organizuje szkolenia z zakresu informatyzacji;

15)uczestniczy w prowadzeniu strony internetowej Prokuratury Okręgowej;

16)bierze udział w obsłudze Biuletynu Informacji Publicznej (nadzór techniczny);

17) administruje elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Lublinie podległych jednostek rejonowych na platformie ePUAP;

18) nadzoruje prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego w systemie EMID;

19) nadzoruje opracowanie specyfikacji do zakupu sprzętu informatycznego w trybie
przetargowym;

20) przedstawia stanowisko w sprawie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – według procedur kontroli finansowej zawartych w odrębnym zarządzeniu;

21) przydziela sprzęt komputerowy poszczególnym jednostkom;

22) na bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o przypadkach istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy przez prokuratorów Działu (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

23)zapoznaje się ze sprawami prowadzonymi w Dziale, udziela konsultacji i pomocy w załatwieniu szczególnie trudnych spraw, czuwając nad przebiegiem postępowań, w tym istotnymi czynnościami zwłaszcza planowanym przestawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych;

24) co najmniej raz na kwartał kontroluje terminowość i efektywność czynności
w prowadzonych sprawach;

25) utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów i podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz państwowych organów kontroli w
sprawach dotyczących Działu;

26)informuje bezpośredniego przełożonego o realizacji zadań, a także o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w toku spraw dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk prowadzonych w Dziale, a także o sprawach zawiłych i wymagających konsultacji;

27)przedkłada bezpośredniemu przełożonemu wnioski o przedłużenie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Działu, wnioski do Prokuratury Regionalnej o przedłużenie śledztwa na czas powyżej roku, wnioski o przedłużenie tymczasowego
aresztowania, nakazy zwolnienia z aresztu śledczego, propozycje stosowania środków zapobiegawczych oraz projekt informacji o każdym przypadku stosowania tymczasowego aresztowania na czas powyżej 9 miesięcy;

28) nadzoruje decyzje merytoryczne kończące postępowanie przygotowawcze i ich ocenę przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;
29) podpisuje pisma instruktażowe do organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

30) wyznacza prokuratorów do funkcji oskarżycielskiej oraz udziału w posiedzeniach sądowych, podejmuje decyzje w zakresie wniosków o wymiar kary, przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń, a także podejmuje decyzje w przedmiocie zaskarżenia zapadłych orzeczeń;

31) kontroluje sposób realizacji czynności w zakresie spraw zawieszonych;

32)utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek rejonowych w zakresie przyjęcia spraw do prowadzenia w Dziale i wnioski z tego wynikające przedstawia bezpośredniemu przełożonemu;

33) przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków lub stanowisk w zakresie potrzeby zastosowania lub odmowy zastosowania przez Prokuratora Generalnego instytucji przewidzianej w art. 328 k.p.k.;

34) przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych;

35)w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych;

36) przyjmuje interesantów w sprawach prowadzonych przez Dział;

37) realizuje zadnia obronne, a w szczególności:
a) uczestniczy w procesie planowania operacyjnego,
b) zabezpiecza dostęp do informacji publicznej oraz wdraża programy informatyczne niezbędne do funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
c) zabezpiecza posiadane środki łączności i urządzenia teleinformatyczne przed możliwością ich wykorzystania do celów zagrażających interesom państwa;

38) poza realizacją zadań związanych z pełnioną funkcją: prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze oraz bierze udział w postępowaniach sądowych w sprawach rozstrzyganych przed sądami pierwszej i drugiej instancji, a także w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w ilości odpowiadającej 1/5 referatu prokuratorów Wydziału I-III;

39) informuje IOD i ASI o potrzebie nadania, zawieszeniu lub odebraniu uprawnień w zakresie dostępu do systemów informatycznych;

40)bierze udział w wizytacjach;

41)wykonuje inne zadania i czynności określone w trybie służbowym.

Rzecznik prasowy – Agnieszka Kępka (w zakresie sprawowania tej funkcji podlega Prokuratorowi Okręgowemu):
l) utrzymuje bieżące kontakty ze środkami masowego przekazu;
2) dokonuje analizy informacji prasowych i publikacji zamieszczanych w mediach dotyczących pracy prokuratury okręgowej oraz podległych jednostek rejonowych;
3) udziela odpowiedzi na krytykę prasową oraz sporządza sprostowania i odpowiedzi w związku z publikacjami w środkach masowego przekazu;
4) organizuje konferencje prasowe Prokuratora Okręgowego i przygotowuje na nie materiały;
5) bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych w związku z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi na terenie okręgu lubelskiego oraz w związku z innymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem prokuratury;
6) współpracuje z rzecznikami prasowymi innych jednostek prokuratury oraz podmiotów
uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
7) udziela prokuratorom okręgu lubelskiego konsultacji w zakresie prawa prasowego i
współpracy ze środkami masowego przekazu;
8) przygotowuje i uaktualnia informacje do Biuletynu Informacji Publicznej;
9) wykonuje inne czynności i zadania określone w trybie służbowym.

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W CHEŁMIE – PROKURATURY OKRĘGOWEJ W LUBLINIE
p.o. Zastępcy Prokuratora Okręgowego – Mariusz Koszuk

OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ – PROKURATURY OKRĘGOWEJ W LUBLINIE
p.o. Zastępcy Prokuratora Okręgowego – Jacek Drabarek

PROKURATURA REJONOWA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
p.o. Prokurator Rejonowy
Edyta Winiarek
p.o. Z-cy Prokuratora Rejonowego
Mariola Sidorowska

PROKURATURA REJONOWA W CHEŁMIE
Prokurator Rejonowy
Lech Wieczerza
p.o. Z-cy Prokuratora Rejonowego
Mariola Puławska
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Dorota Tabaka

PROKURATURA REJONOWA W KRAŚNIKU
p.f. Prokuratora Rejonowego
Małgorzata Dziedzic
p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego
Mirosław Węcławski

PROKURATURA REJONOWA W LUBARTOWIE
p.o. Prokuratora Rejonowego
Krzysztof Maryńczak
p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego
Krzysztof Sokół

PROKURATURA REJONOWA W LUBLINIE
Prokurator Rejonowy
Paweł Majka
p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego
płk Robert Dąbek
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Marcin Kostrzewski

PROKURATURA REJONOWA LUBLIN PÓŁNOC W LUBLINIE
Prokurator Rejonowy
Jarosław Warszawski
p.o. Z-cy Prokuratora Rejonowego
Piotr Bron
Z-ca Prokuratora Rejonowego

PROKURATURA REJONOWA LUBLIN POŁUDNIE W LUBLINIE
Prokurator Rejonowy
Bartosz Frąk
p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego
Jerzy Gałka
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Magdalena Samodulska

PROKURATURA REJONOWA W ŁUKOWIE
p.f. Prokuratora Rejonowego
Jolanta Niewęgłowska
p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego
Adam Makosz

PROKURATURA REJONOWA W OPOLU LUBELSKIM
p.o. Prokuratora Rejonowego
Marcin Pytka
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Urszula Majchrzak

PROKURATURA REJONOWA W PARCZEWIE
p.f. Prokuratora Rejonowego
Adam Hunek
p.o. Z-cy Prokuratora Rejonowego
Joanna Łobacz

PROKURATURA REJONOWA W PUŁAWACH
Prokurator Rejonowy
Grzegorz Kwit
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Katarzyna Abramowicz-Piłat

PROKURATURA REJONOWA W RADZYNIU PODLASKIM
Prokurator Rejonowy
Janusz Syczyński
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Marzena Wojtuń

PROKURATURA REJONOWA W RYKACH
Prokurator Rejonowy
Aneta Orzepowska
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Paweł Jarzyna

PROKURATURA REJONOWA W ŚWIDNIKU
p.f. Prokuratora Rejonowego
Marcin Nosowski
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Marcin Stelmach

PROKURATURA REJONOWA WE WŁODAWIE
p.f. Prokuratora Rejonowego
Jolanta Sołoducha
Z-ca Prokuratora Rejonowego
Sławomir Szymański

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Karwacki
Informację udostępnił: Marcin Karwacki
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27
Data udostępnienia informacji: 2013-10-10
Liczba odsłon: 34 788