W Prokuraturze Okręgowej w Radomiu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 

WYDZIAŁ I ŚLEDCZY

Naczelnik – Anna Majchrzak-Szczepanowska

sekretariat – (48) 36-80-732

fax: (48) 36-80-788

Do zadań wydziału należy:

prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym;

udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

 

WYDZIAŁ II D/S PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

Naczelnik – Tomasz Radecki

sekretariat – (48) 36-80-712

fax: (48) 36-80-713

Do zadań wydziału należy:

prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa o charakterze gospodarczym;

udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.


WYDZIAŁ IV ORGANIZACYJNO – SĄDOWY

Naczelnik – Kamil Tarka

sekretariat – tel.:  (48) 36-80-729

fax: (48) 36-80-725

Do podstawowych zadań wydziału należą sprawy:

organizacyjne i kadrowe

szkoleń prokuratorów i urzędników

wizytacji, lustracji i analiz w sferze postępowania karnego i działalności pozakarnej prokuratur rejonowych w okręgu prokuratury okręgowej

skarg i wniosków

sprawozdawczości i statystyki

kontaktów z prasą

nadzoru nad biurowością sekretariatu

ocen pracy prokuratorów i i nnych pracowników prokuratur rejonowych

 

DZIAŁ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Kierownik – Piotr Sitkowski

sekretariat – (48) 36-80-784

fax: (48) 36-80-725

Do kompetencji wydziału należy:

udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia

nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem

udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach

udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie

 

DZIAŁ D/S INFORMATYZACJI I ANALIZ

Kierownik – Robert Bińczak

tel.: (48) 36-80-715

Informatycy:

tel.: (48) 36-80-716, (48) 36-80-717

Do zadań wydziału należy:

wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych;

koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;

prowadzenie stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, PESEL i REGON;

zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych;

kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i w prokuraturach rejonowych;

wykonywanie analizy kryminalnej;

prowadzenie szkoleń w zakresie informatyzacji;

prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej;

obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;

wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur.

 

WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Andrzej Batory

tel.: (48) 36-80-750

fax: (48) 36-80-752

Główna księgowa – Ewa Skórkiewicz

tel.: (48) 36-80-751

fax: (48) 36-80-752

Do zadań wydziału należą sprawy związane z wykonywaniem budżetu prokuratury okręgowej i podległych jej jednostek, a w tym:

finansowo-księgowe;

zamówień publicznych;

administracyjno-gospodarcze;

socjalno-bytowe.


SAMODZIELNY DZIAŁ D/S OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Kierownik – Zenon Krzyczkowski

tel.: (48) 36-80-760

obejmuje swoim zakresem działania ochronę wytwarzanych, przetwarzanych przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH

Starszy inspektor d/s obronnych – Ryszard Boguszewski

tel.: (48) 36-80-742

sprawuje nadzór nad realizacją zadań obronnych przez poszczególne komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej w Radomiu i podległe jej jednostki organizacyjne.


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 

Audytor wewnętrzny – Rafał Strzałkowski

audytor wewnętrzny w sposób niezależny i obiektywny, poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej, w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności tej kontroli oraz przeprowadzając czynności doradcze, wspiera kierownika jednostki w realizacji celów i zadań prokuratury.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-06-20
Data udostępnienia informacji: 2011-02-09
Liczba odsłon: 6 456

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj