Prokurator Okręgowy – p.o. Tomasz Radecki

 

Sprawuje ogólne kierownictwo nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej oraz nadzoruje działalność rzecznika prasowego.

 1. Bezpośrednio nadzoruje pracę:
  • Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego
  • Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego i Głównego Księgowego  i w zakresie merytorycznym kieruje wykonaniem budżetu
  • pełnomocnika d/s informacji niejawnych
  • starszego inspektora d/s obronnych
  • audytora
 1. Utrzymuje kontakty i współpracuje z władzami samorządowymi i administracyjnymi,     kierownictwem Sądu Okręgowego, kierownictwem Komendy Mazowieckiej Policji z siedzibą w Radomiu i Delegatury ABW, kierownictwami organów posiadających uprawnienia oskarżycielskie oraz organami kontroli.
 2. Ustala kierunki działalności, planuje i organizuje pracę Prokuratury Okręgowej.
 3. W celu realizacji zadań służbowych wydaje stosowne zarządzenia, pisma okólne, wytyczne i polecenia służbowe.
 4. Kontroluje wykonanie zadań oraz realizację poleceń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i Prokuratora Apelacyjnego przez podległe mu jednostki organizacyjne okręgu radomskiego.
 5. Informuje przełożonych o wypełnianiu zadań prokuratury na obszarze swojej właściwości, a nadto o wydarzeniach bulwersujących ze względu na ich rodzaj, charakter i skutki albo rozgłos w środkach masowego przekazu lub też z innych przyczyn.
 6. Podpisuje pisma kierowane do prokuratorów rejonowych w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości lub naruszeń prawa w podległych jednostkach ( art. 8 ust. 7 ustawy o prokuraturze).
 7. Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i dyscyplinarnych oraz podpisuje pisma w tych sprawach.
 8. Rozpoznaje skargi na prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej i Prokuratorów Rejonowych.
 9. Podejmuje decyzje w sprawach socjalnych i finansowych oraz podpisuje pisma w tych sprawach.
 10. Podejmuje decyzje w sprawach z zakresu szkolenia.
 11. Podejmuje decyzje w przedmiocie wniosków, materiałów lub informacji w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami
 12. operacyjno – rozpoznawczymi.
 13. Przedłuża czas trwania śledztw na podstawie art. 310 § 2 kpk prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej na dalszy czas oznaczony nie dłuższy jednak niż rok, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na dalszy czas oznaczony.
 14. Kieruje do Sądu Apelacyjnego wnioski o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na czas oznaczony na podstawie art. 263 § 4 kpk w sprawach prowadzonych i nadzorowanych przez
 15. Wydział I Śledczy i Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
 16. Podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Apelacyjnego, jego Zastępcy, Naczelników Wydziałów Prokuratury Apelacyjnej oraz Dyrektora Biura Prokuratury Krajowej i Dyrektora Departamentu (gabinetu, biura) Ministerstwa Sprawiedliwości na ich żądanie.
 17. Podpisuje wnioski kierowane do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego      postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego w trybie art. 328 kpk.
 18. Kieruje drogą służbową do Prokuratora Generalnego wnioski o powołanie zespołu polskiego, o którym mowa w art. 689c kpk.
 19. Kieruje do sądów akty oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, umorzenie postępowania na podstawie art. 324 kpk w sprawach prowadzonych i nadzorowanych przez Wydział I Śledczy i Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
 20. Wnosi kasacje do Sądu Najwyższego.
 21. Kieruje drogą służbową wnioski i sprzeciwy, gdy zachodzą potrzeby wymienione w § 287 ust. 1 i 2 regulaminu prokuratorskiego.
 22. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.
 23. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury stosownie do ramowego wewnętrznego regulaminu w sprawie zapewnienia            bezpieczeństwa i porządku w jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 24. Organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań obronnych w podległych mu jednostkach organizacyjnych.
 25. Kontroluje sporządzanie rzetelnej i terminowej sprawozdawczości statystycznej.
 26. Czuwa nad przestrzeganiem w jednostce tajemnicy państwowej i służbowej.
 27. Reprezentuje Prokuraturę Okręgową i podległe jej jednostki na zewnątrz.

           Zastępca Prokuratora Okręgowego  –    Robert Barszczyński

 1. Zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności.
 2. Nadzoruje działalność Wydziału I Śledczego, Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz.
 3. Kieruje do Sądu Okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.
 4. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski do sądu apelacyjnego o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na czas oznaczony na podstawie art. 263 § 4 kpk w sprawach prowadzonych i nadzorowanych przez Wydziały I Śledczy i II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
 5. Rozpoznaje zażalenia na zarządzenia odmawiające udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym wydane przez prokuratorów Wydziału I Śledczego, Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz przez Prokuratorów Rejonowych i Kierownika Ośrodka Zamiejscowego w sprawach osobiście przez nich prowadzonych i nadzorowanych.
 6. Rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia oraz inne czynności prokuratorów Wydziału I Śledczego, Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz przez Prokuratorów Rejonowych i Kierownika Ośrodka Zamiejscowego w sprawach osobiście przez nich prowadzonych i nadzorowanych, o których mowa w art. 302 § 1 i 2 kpk.
 7. Podpisuje nakazy zwolnienia osób tymczasowo aresztowanych w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziałach I Śledczym i II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
 8. Informuje Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez siebie odcinków pracy.
 9. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków z zakresu swojej właściwości.
 10. Konsultuje z Naczelnikami Wydziałów I Śledczego i II do Spraw Przestępczości Gospodarczej zasadność wnoszenia apelacji od wyroków sądów zapadłych w sprawach, w których postępowania przygotowawcze były prowadzone lub nadzorowane w tych Wydziałach.
 11. Czuwa, w zakresie powierzonych mu obowiązków, nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.
 12. Wykonuje zadania związane z usprawnieniem organizacji i techniki pracy prokuratury, a zwłaszcza z działaniem systemu informatycznego.
 13. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

 Naczelnik Wydziału I Śledczego  Anna Majchrzak-Szepanowska :

– osobiście kieruje pracą Wydziału oraz podejmuje z urzędu lub w uwzględnieniu wniosków Prokuratorów Rejonowych decyzje w przedmiocie przejęcia spraw doprowadzenia w Wydziale;

– udziela prokuratorom Wydziału konsultacji w zakresie:

– decyzji dotyczących stosowania środków zapobiegawczych ,

– decyzji dotyczących   merytorycznego   zakończenia   postępowań przygotowawczych,

– proponowanych wniosków o wymiar kary,

– przygotowywanych wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych;

– udziela konsultacji w przedmiocie odstąpienia od oskarżenia lub jego istotnej zmiany prokuratorom występującym przed sądem w toku rozpoznawania spraw prowadzonych w Wydziale I;

– przyjmuje od prokuratorów Wydziału I referaty posesyjne;

– akceptuje i przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego, jako prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu, wnioski o przedłużenie okresów śledztw;

– akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty kierowanych z Wydziału I wniosków lub stanowisk co do wydania postanowienia na podstawie art. 328 kpk oraz informacji z zakresu postępowań przygotowawczych;

– utrzymuje robocze kontakty z kierownictwem komórek dochodzeniowo – śledczych Policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

– prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom;

– bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w I instancji;

– sporządza środki odwoławcze w tych sprawach;

– sporządza osobiście lub nadzoruje zleconą innym prokuratorom informatykę i sprawozdawczość w zakresie właściwości Wydziału I;

– przyjmuje interesantów w zakresie swej właściwości;

– informuje przełożonych o rodzących się w toku pracy istotnych problemach prawnych i faktycznych związanych z kierowanym odcinkiem pracy;

– nadzoruje SIP ′Libra” w kierowanym Wydziale;

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Tomasz Radecki :

– osobiście kieruje pracą Wydziału;

– podejmuje z urzędu lub w uwzględnieniu wniosków Prokuratorów Rejonowych decyzje w przedmiocie przejęcia spraw do prowadzenia w Wydziale;

– udziela prokuratorom Wydziału konsultacji w zakresie: decyzji dotyczących stosowania środków zapobiegawczych, decyzji dotyczących merytorycznego zakończenia postępowań przygotowawczych, proponowanych wniosków o wymiar kary, przygotowywanych wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych;

– udziela konsultacji w przedmiocie odstąpienia od oskarżenia lub jego istotnej zmiany prokuratorom występującym przed sądem w  toku rozpoznawania spraw prowadzonych w Wydziale II;

– przyjmuje od prokuratorów Wydziału II referaty posesyjne;

– akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty kierowanych z Wydziału II wniosków lub stanowisk co do wydania postanowienia na podstawie art. 328 kpk oraz informacji z zakresu postępowań przygotowawczych;

– utrzymuje robocze kontakty z kierownictwem komórek dochodzeniowo -śledczych Policji i innych organcute;w uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

– prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom;

– bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w I instancji;

– sporządza środki odwoławcze w tych sprawach;

– koordynuje postępowania przygotowawcze dotyczące przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy Policji i pracowników Policji;

– sporządza osobiście lub nadzoruje zleconą innym prokuratorom informatykę i sprawozdawczość w zakresie właściwości Wydziału II;

– przyjmuje interesantów w zakresie swojej właściwości;

– informuje przełożonych o rodzących się w toku pracy istotnych problemach prawnych i faktycznych związanych z kierowanym odcinkiem pracy;

– nadzoruje SIP ′Libra” w kierowanym Wydziale;

 Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego – Kamil Tarka

– bezpośrednio kieruje pracą Wydziału;

– planuje i organizuje pracę prokuratorów i urzędników Wydziału;

– podejmuje decyzje w przedmiocie objęcia spraw zwierzchnim nadzorem służbowym, koordynuje w Wydziale czynności instruktażowe poprzez konsultowanie spraw, udzielanie wskazówek i uwag merytorycznych, jak też kieruje pisma instruktażowe do podległych jednostek na tle stwierdzonych uchybień w postępowaniu przygotowawczym w sprawach własnych oraz w sprawach nadzorowanych przez innych prokuratorów;

– sygnalizuje kierownictwu Prokuratury Okręgowej przypadki ujawnienia w nadzorowanych sprawach rażących nieprawidłowości i naruszeń prawa;

– planuje i koordynuje wykonywanie w zakresie swojej właściwości zadań przewidzianych do realizacji w harmonogramie pracy. Prokuratury Okręgowej

– podejmuje czynności koordynujące działalność organów powołanych do ścigania przestępstw i posiadających uprawnienia oskarżycieli publicznych;

– informuje kierownictwo Prokuratury Okręgowej o sprawach i wydarzeniach, które w jej ocenie mają charakter dużej wagi ze względu na rodzaj, charakter lub skutki i w związku z tym wymagają podjęcia z ich strony właściwych działań służbowych;

– sporządza osobiście lub nadzoruje zleconą innym prokuratorom sprawozdawczość;

– koordynuje badania aktowe spraw załatwionych przez asesorów w związku z upływem asesury lub wotum;

– przygotowuje projekty zarządzeń, które przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu;

– nadzoruje strukturę organizacyjną i podziały czynności w prokuraturach rejonowych

– nadzoruje pracę sekretariatu

Kierownik Działu Sądowego –  Piotr Sitkowski :

 – kieruje pracą Działu Sądowego, a w tym:

– wyznacza prokuratorów Wydziału do uczestnictwa w rozprawach

i posiedzeniach Sądu Okręgowego II instancji, jak również osobiście w nich uczestniczy.

– udziela konsultacji z zakresu postępowania sądowego, w tym apelacji i zażaleń

kierowanych przez Prokuratorów Rejonowych i Kierownika Ośrodka Zamiejscowego do Sądu Apelacyjnego.

–  podejmuje decyzje o cofnięciu środków odwoławczych przed Sądem Okręgowym.

– analizuje orzecznictwo sądowe i praktykę apelacyjną prokuratur rejonowych  oraz  ocenia poziom środków odwoławczych.

– dokonuje okresowych analiz i badań problemowych orzecznictwa sądowego

w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa, jak również prawidłowość  zaskarżania wyroków sądowych o te przestępstwa.

– kieruje do sądu odwoławczego wnioski o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem oraz nadzoruje opracowywanie kasacji.

– akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu korespondencję adresowaną bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratora Apelacyjnego i Naczelników Wydziałów Prokuratury Apelacyjnej.

– wykonuje inne zadania i czynności zlecone przez przełożonych służbowych.

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz  – Robert Bińczak:

– bezpośrednio kieruje pracą Działu;

– planuje i organizuje pracę podległych pracowników Działu;

– sprawuje nadzór nad wdrożeniem Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu.

– monitoruje przebieg pilotażu oraz wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w Prokuraturach Rejonowych okręgu radomskiego objętych pilotażem i wdrożeniem, a w tym:

– przygotowuje rozwiązania organizacyjno – kadrowe,

– zapewnia należyte przeszkolenie obsługi systemu,

– przygotowuje sprawozdania o gotowości wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w tych jednostkach,

– przygotowuje projekty okresowych informacji i sprawozdań z przebiegu pilotażu i wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury” Libra” w podległych Prokuraturach Rejonowych,

–  wykonuje inne obowiązki wynikające z odpowiednich zarządzeń Prokuratora Krajowego;

– organizuje szkolenia wszystkich pracowników prokuratorskich i administracyjnych w zakresie korzystania z sieci i systemów informatycznych;

– nadzoruje obsługę strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Radomiu;

–  zajmuje się obsługą Biuletynu Informacji Publicznej w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu; sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem stanowisk dostępowych do poczty resortowej oraz do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, Krajowego Rejestru Karnego, PESEL i REGON, systemu Schengen oraz innych zewnętrznych baz danych;

– analizuje potrzeby w zakresie informatyzacji i inicjuje nowe rozwiązania techniczno — organizacyjne z tym związane;

– nadzoruje wykonanie analiz kryminalnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych;

– zapewnia informatyczną obsługę w zakresie realizowanego przez IV Wydział Organizacyjno -Sądowy obowiązku udzielania informacji publicznej;

– zapewnia informatyczną obsługę czynności procesowych realizowanych przez Wydziały I i II;

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny  –  Dyrektor – Andrzej Batory :

–  kieruje pracą Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, który swoim zakresem obejmuje sprawy  finansowo–księgowe, administracyjno–gospodarcze i socjalno–bytowe.

Rzecznik prasowy Beata Galas:

– utrzymuje bieżące kontakty ze środkami masowego przekazu,

– dokonuje analizy informacji prasowych publikacji zamieszczonych w mediach, dotyczących pracy podległych jednostek prokuratury oraz informuje o nich Prokuratora Okręgowego i prowadzi zbiór takich publikacji,

– udziela odpowiedzi na krytykę prasową oraz sporządza sprostowania i odpowiedzi w związku z publikacjami w środkach masowego przekazu,

– informuje środki masowego przekazu o pracy prokuratur,

– przygotowuje materiały i organizuje konferencje prasowe,

– udziela prokuratorom rejonowym konsultacji z zakresu prawa prasowego i współpracy ze środkami masowego przekazu;

Wizytatorzy Jarosław Zajkowski i Justyna Donagała Szlaga :

– opracowują projekty harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej;

– przeprowadzają badania i analizy problematyki przestępczości, wynikające z harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej oraz doraźnie zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę lub Naczelnika Wydziału I;

– czuwają nad realizacją harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej i sporządza sprawozdawczość z jego wykonania;

– opracowują plany oraz założenia do wizytacji i lustracji;

– uczestniczyą w wizytacjach i lustracjach;

– opracowują projekty zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych oraz kontroluje ich realizację;

– informują Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z powierzonym odcinkiem pracy;

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych  – Zenon Krzyczkowski

– kieruje pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych obejmującego zakresem działania ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i otrzymywanych informacji niejawnych oraz Kancelarię Tajną.

 

Kierownik Sekretariatu – Marzena Kiełbania :

 

– organizuje i planuje pracę sekretariatu, który zakresem swojego działania obejmuje całokształt zadań dot. biurowości i administracji ogólnej, w tym prawidłowego funkcjonowania biura podawczego, składnicy dowodów rzeczowych, biblioteki i archiwum zakładowego.

  

Audytor wewnętrzny – Rafał Strzałkowski

 

– wykonuje obowiązki związane m.in. z badaniem dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych, ocenia system gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi, ocenia efektywność i gospodarność zarządzania finansowego.

  

Starszy Inspektor do spraw obronnych –  Ryszard Boguszewski

 

– wykonuje obowiązki związane m.in. z planowaniem i realizacją zamierzeń obronnych oraz zagadnieniami ochrony.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Robert Bińczak
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-07
Data udostępnienia informacji: 2021-07-22
Liczba odsłon: 7 959

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj