Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Siedlcach stanowią:

1)  Prokurator Okręgowy w Siedlcach;

2)  Zastępca Prokuratora Okręgowego w Siedlcach.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1)    Wydział  I Śledczy;

2)    Wydział  IV Organizacyjno – Sądowy, w tym wchodzący w jego skład Dział do spraw Informatyzacji i Analiz;

3)    Wydział  VII Budżetowo – Administracyjny;

4)    Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

5)    Stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych;

6)    Stanowisko audytora wewnętrznego;

7)    Stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji;

8)    Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wydział I Śledczy, realizuje następujące zadania:

1)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

2)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 regulaminu;

3)    prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

4)    prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;

5)    udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 – 4, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

6)    obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 1 – 4 prowadzonych w jednostce;

7)    sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w zakresie spraw wymienionych w pkt 1 – 4;

8)    koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym;

9)    sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, realizuje następujące zadania:

1)    prowadzenie i nadzorowanie postepowań przygotowawczych w sprawach karnych;

2)    udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

3)    udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie w sprawach wymienionych w pkt 1 oraz w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

4)    obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 1 oraz  w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

5)   sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

6)    prowadzenie innych czynności zwierzchniego nadzoru służbowego, w tym dokonywanie analizy akt toczącego się lub zakończonego w podległych jednostkach postępowania przygotowawczego oraz podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo i wznowienia prawomocnie umorzonego postępowania;

7)   rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz przygotowywanie decyzji w przedmiocie przekazania sprawy do prowadzenia lub nadzoru innej jednostce niż miejscowo właściwa;

8)   rozpoznawanie wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku kierowanych do prokuratora nadrzędnego;

9)   prowadzenie działań o charakterze analitycznym i kontrolnym na podstawie badań aktowych;

10) przeprowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

11) załatwianie spraw organizacyjnych i kadrowych prokuratury okręgowej  i podległych jednostek prokuratury;

12) szkolenie prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgu siedleckiego;

13) sprawozdawczość i statystyka;

14) dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

15) rozpoznawanie skarg i wniosków;

16) współpraca ze środkami masowego przekazu ( działalność rzecznika prasowego );

17) udostępnianie informacji publicznej;

18)  nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;

19) dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej;

20) dokonywanie badań aktowych spraw prowadzonych przez asesorów i wydawanie opinii o asesorach przed podjęciem decyzji o wystąpieniu do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o przedłużenie pełnienia czynności prokuratorskich;

21) udział w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach, w których wniesiono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;

22)  koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych okręgu;

23) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych, na wniosek o którym mowa w § 328 ust. 3 regulaminu;

24) przedstawianie Prokuratorowi Generalnemu za pośrednictwem Prokuratora Krajowego wniosku o wniesienie kasacji nadzwyczajnej;

25) wytaczanie powództw, składanie wniosków i udział prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;

26) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach.

Dział do spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy:

1) Prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę o której mowa w art, 115 § 5 kk;

2) Koordynowanie spraw o których mowa w pkt.  1  oraz spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;

3) wykonywanie czynności  związanych  z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych;

4) koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;

5) zapewnienie obsługi Informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej:

6) prowadzenie stanowiska  dostępowego do Krajowego Centrum  Informacji Kryminalnych,  Systemu  Informacyjnego Schengen, Centralnej bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i Innych zewnętrznych baz danych oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;

7) zapewnienie technicznej obsługi  czynności  dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;

8) dokonywanie analizy kryminalnej;

9) administrowanie stroną internatową  i  Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

10) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury  Okręgowej  na platformie ePUAP;

11) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

12) współpraca z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

13)opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach rejonowych.

Wydziału VII Budżetowo – Administracyjny, do którego zadań należy:

1)  zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia:

2)  prowadzenie rachunkowości;

3)  zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4)  obsługa administracyjno – gospodarcza;

5)  prowadzenie inwestycji i remontów;

6)  prowadzenie spraw socjalno – bytowych.

Samodzielny dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” obejmuje zakresem swego działania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których wytwarzane, przetwarzane i przechowywane są informacje niejawne;

3) kontrole przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających i prowadzenie wykazu osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa;

6) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1976 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. 2015.827 ze zm. ) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także zadań przewidzianych w art. 40 § 3 ustawy Prawo o prokuraturze;

2) Audytora wewnętrznego – do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2013.855 ze zm. );

3) Administratora bezpieczeństwa informacji – do wykonywania zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2014.1182 );

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sławomir Hryciuk
Informację udostępnił: Andrzej Urbanek
Data wytworzenia informacji: 2017-08-31
Data udostępnienia informacji: 2017-08-31
Liczba odsłon: 6 834

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj