Prokurator Okręgowy – Radosław Romaniuk:

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 • ustala i koordynuje działania podległych jednostek prokuratury w zakresie zwalczania przestępczości na terenie okręgu siedleckiego,
 • reprezentuje Prokuraturę Okręgową na zewnątrz,
 • kształtuje politykę kadrową,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • zarządza wizytacje i lustracje w podległych jednostkach.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Małgorzata Podniesińska:

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I Śledczego.

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Tomasz Giza:

 • bezpośrednio kieruje pracą Wydziału I Śledczego oraz osobiście prowadzi lub nadzoruje przydzielone śledztwa,
 • organizuje pracę prokuratorów Wydziału I oraz przydziela sprawy,
 • przydziela prokuratorom wokandy w sprawach rozpoznawanych przez sądy w I instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
 • przyjmuje referaty przed- i posesyjne,
 • uczestniczy w rozprawach i posiedzeniach sądowych,
 • przyjmuje interesantów w sprawach pozostających w zainteresowaniu Wydziału I Śledczego.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Śądowego – Jarosław Wardak:

 • bezpośrednio kieruje pracą Wydziału IV,
 • opracowuje projekty rozwiązań organizacyjnych oraz zarządzeń i pism okólnych,
 • koordynuje pracę prokuratorów sprawujących zwierzchni nadzór służbowy oraz nadzór instancyjny;
 • nadzoruje pracę wizytatora i rzecznika prasowego,
 • nadzoruje sprawy kadrowe i osobowe;
 • nadzoruje pracę sekretariatu prokuratury okręgowej,
 • organizuje i prowadzi szkolenia dla prokuratorów, asesorów i urzędników,
 • bierze udział w wizytacjach i lustracjach.

Wizytator – Leszek Skorupski:

 • opracowuje plany wizytacji, lustracji i przewodniczy zespołom wizytacyjnym,
 • opracowuje sprawozdania z wizytacji i lustracji,
 • kontroluje realizację zaleceń wydanych w następstwie wizytacji i lustracji,
 • prowadzi postępowania skargowe,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach przewinień służbowych prokuratorów i innych pracowników,
 • uczestniczy w rozprawach i posiedzeniach Sądu Okręgowego.

Rzecznik prasowy – Krystyna Gołąbek:

 • utrzymuje bieżące kontakty ze środkami masowego przekazu,
 • przygotowuje okresowe konferencje prasowe,
 • przygotowuje polemiki z artykułami prasowymi,
 • redaguje informacje zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • przygotowuje Biuletyn rzecznika umieszczony na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej,
 • wykonuje zadania związane z całokształtem obrotu prawnego z zagranicą, w tym sporządza wnioski do sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,
 • uczestniczy w rozprawach i posiedzeniach przed sądem.

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – Sławomir Hryciuk:

 • sprawuje nadzór organizacyjny nad przebiegiem wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury w prokuraturach okręgu siedleckiego,
 • pełni obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • nadzoruje pracę administratorów systemów informatycznych,
 • sprawuje nadzór nad działalnością Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego oraz stanowiska dostępowego Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturach okręgu siedleckiego,
 • organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie informatyzacji,
 • nadzoruje prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej.

Dyrektor Finansowo – Administracyjny – Joanna Pawlusiewicz

 • kieruje pracą Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego realizującego zadania finansowo-księgowe, zamówień publicznych, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe.

Kierownik Sekretariatu – Bernarda Głuszczak:

 • organizuje i planuje pracę Sekretariatu Prokuratury Okręgowej realizując zadania dotyczące biurowości i administracji ogólnej, w tym prawidłowego funkcjonowania biura podawczego, składnicy dowodów rzeczowych, archiwum zakładowego oraz biblioteki.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sławomir Hryciuk
Informację udostępnił: Andrzej Urbanek
Data wytworzenia informacji: 2017-08-31
Data udostępnienia informacji: 2017-08-31
Liczba odsłon: 7 843

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj