ORGANIZACJA JEDNOSTKI

 

W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 

Wydział I Śledczy, w ramach którego funkcjonuje:

 – Dział do Spraw Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz

Wydział II Organizacyjno-Sądowy

Wydział III Budżetowo-Administracyjny

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Sekretariat Prokuratury Okręgowej

Stanowisko Inspektora d.s. obronnych

Stanowisko Audytora wewnętrznego

Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Wydział I Śledczy

 – realizuje zadania w zakresie:

 1)     prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających w wyłącznej właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego; 

2)     prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

3)     prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe względem mienia o którym mowa w art. 115 § 5 kk ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553 z późn. zm.) zwanej dalej „kk” oraz w sprawach finansowo – skarbowych o skomplikowanym stanie prawnym lub faktycznym;

4)     prowadzenia i nadzorowania, przez wskazanych dwóch prokuratorów, spraw dotyczących błędów w sztuce medycznej, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

5)     koordynowania przez wskazanego prokuratora prowadzonych przez podległe jednostki postępowań dotyczących błędów w sztuce medycznej, których skutkiem były uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia inne niż wskazane w pkt 4);

6)     udziału w postępowaniach przed Sądem I i II instancji w sprawach określonych w pkt 1) – 4);

7)     sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach o których mowa w pkt 1) – 4);

8)     sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521-523 § 1a  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postepowania karnego (Dz. U. poz. 555 z późn. zm.) zwanej dalej „kpk” od orzeczeń sądów II instancji w sprawach określonych w pkt 1) – 4);

9)     wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków Sądu II instancji uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach o których mowa w pkt 1) – 4);

10) obrotu prawnego z zagranicą w sprawach określonych w pkt 1) – 4);

11) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach określonych w pkt 1) – 4);

12) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1) – 4);

13) podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań w pkt 1) – 4);

14) nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjnych przez policję oraz inne organy określone w innych ustawach;

15) sprawowania zleconego przez Prokuratora Okręgowego w Zamościu zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi przez podległe jednostki oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego i  innych form nadzoru procesowego;

16) rozpoznawania wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku kierowanych do Prokuratora Okręgowego w Zamościu przez podległe prokuratury rejonowe;

17) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach o przestępstwa o charakterze kryminalnym, gospodarczym  i finansowo – skarbowym;

18) dokonywania analizy akt toczących się i zakończonych postępowań w prokuraturach rejonowych;

19) koordynowania sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez prokuratury rejonowe;

20) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

21) podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;

22) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie, do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postepowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii spraw;

23) działalności rzecznika prasowego;

W ramach Wydziału funkcjonuje Dział do Spraw Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz, obejmujący w swym zakresie zadania w postaci:

1) prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu, zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub w których wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę wskazana w art. 115 § 5 kk;

2) prowadzenia i nadzorowania spraw gospodarczych i finansowo – skarbowych  o przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu, zaawansowanych technologii i systemów informatycznych inne niż wymienione w § 28 pkt 3 regulaminu;

3) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad prowadzonymi przez prokuratorów w prokuraturach rejonowych postępowaniami  dotyczącymi przestępstw popełnionych z wykorzystaniem Internetu, zaawansowanych technologii i systemów informatycznych innych niż wskazane w pkt 1) – 2);

4) udziału w postępowaniach przed Sądem I i II instancji w sprawach określonych w pkt 1) – 2);

5) obrotu prawnego z zagranicą w sprawach określonych w pkt 1) – 2);

6) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstwa o charakterze finansowo – skarbowym i gospodarczym popełnionych z wykorzystaniem Internetu, zaawansowanych technologii i systemów informatycznych;

7) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

8) zapewnienia obsługi informatycznej, zarządzania i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej;

9) opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

10) współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

11) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających  rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacji takich działań w prokuraturach podległych;

12) wykonywania analiz kryminalnych;

13) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

14) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Zamościu i podległych jednostek rejonowych na platformie ePUAP;

15) zapewnienia obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postepowaniu karnym;

16) zapewnienia obsługi wideokonferencji;

17) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

18) sprawowania nadzoru  nad funkcjonowaniem stanowisk dostępowych do poczty resortowej oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, Krajowego Rejestru Karnego, PESEL, systemu Schengen oraz innych zewnętrznych baz danych;

19) wykonywania innych zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;

20) inicjowania i wdrażania nowych rozwiązań informatycznych;

21) szkolenia prokuratorów i pracowników w zakresie informatyzacji śledczej, posługiwania się technologiami i systemami informatycznymi;

22) zarządzania i administrowania systemem digitalizacji akt, koordynacji digitalizacji, implementacji i udostępniania akt w formie elektronicznej;

a) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa o charakterze gospodarczym

b) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

Wydział II Organizacyjno – Sądowy

–  realizuje zadania w zakresie:

– postępowania przygotowawczego:

1)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach zleconych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę;

2)     prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających w wyłącznej właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego;

3)     udział w postępowaniach przed Sądem I i II instancji w sprawach określonych w pkt 1) – 2);

4)     obrót prawny z zagranicą w sprawach określonych w pkt 1) – 2);

5)     prowadzenie działań analitycznych i kontrolnych na podstawie badań akt;

6)     rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

7)     obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych oraz wynikającego z wniosków innych państw;

8)     sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach określonych w pkt 1) – 2);

9)     podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań w pkt 1) – 2);

10)  sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego i  innych form nadzoru procesowego;

11)  dokonywanie analizy akt toczących się i zakończonych postępowań w prokuraturach rejonowych;

 – organizacji pracy i wizytacji:

1)     organizacja pracy Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek prokuratury;

2)     szkolenia i kadry;

3)     sprawozdawczość i statystyka;

4)     skargi i wnioski;

5)     udostępnianie informacji publicznej;

6)     nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;

7) prowadzenie wizytacji i lustracji w prokuraturach rejonowych;

8) dokonywanie ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;

9)  wykonywanie czynności wskazanych w art. 81-90 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze;

10) dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej w Zamościu i podległych prokuratur rejonowych;

11) koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

12) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę  na naruszenie  prawa strony do rozpoznania sprawy  w postępowaniu przygotowawczym  prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;

13) udział prokuratorów w postępowaniu inicjowanym skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy  w postępowaniu przygotowawczym  prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;

– postępowania sądowego:

1)     udział w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Okręgowym w Zamościu w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;

2)     udział w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Okręgowym w Zamościu w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnego, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

3)     udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Zamościu o ułaskawienie;

4)     udział prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz organami administracyjnymi;

5)     udział w postępowaniu przed Sądem I instancji w sprawach o odszkodowania za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz unieważnienie i odszkodowanie w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.;

6)     udział w postępowaniach przed Sądem I instancji  w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich,  ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz innych przewidzianych przez ustawy;

7)     sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach z zakresu działalności pozakarnej prokuratur rejonowych;

8)     analiza sporządzonych przez prokuratorów prokuratur podległych  kasacji i odpowiedzi na kasacje stron oraz wniosków o kasacje złożonych w trybie art. 521 k.p.k.;

9)     nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postepowaniu przed Sądami i innymi organami;

10)  kształtowanie praktyki zawodowej w zakresie postępowania sądowego;

11)  analiza orzecznictwa  sadów okręgowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego;

12)  badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

13)  ocena wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniach przed Sądem w tego rodzaju sprawach;

14)  podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;

    

   Wydział III Budżetowo-Administracyjny

    – zakresem swojego działania obejmuje sprawy:

    a)  zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

   b)  prowadzenia rachunkowości;

   c)  zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych;

   d)  obsługi administracyjno-gospodarczej;

   e)  prowadzenia inwestycji i remontów;

   f)  prowadzenia spraw socjalno-bytowych;

     Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

    – realizuje zadania w zakresie:

    1)     ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

    2)     ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

    3)     kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

    4)     szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

    5)     przeprowadzania postępowań sprawdzających;

    6)     zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.

    Sekretariat Prokuratury Okręgowej

     – wykonuje prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez Prokuratora Okręgowego i prokuratorów w poszczególnych wydziałach i samodzielnych działach w ramach ich ustawowych i regulaminowych kompetencji. 

    Inspektor do spraw Obronnych – swoim zakresem działania obejmuje prawidłową realizację zadań w zakresie obronności Państwa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

     

    Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego swoim zakresem działania obejmuje wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

     

    Administrator bezpieczeństwa informacji – wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182);

    Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

     

    Pokaż rejestr zmian
    Autor informacji: Andrzej Duda
    Informację udostępnił: Andrzej Duda
    Data wytworzenia informacji: 2016-12-27
    Data udostępnienia informacji: 2011-02-04
    Liczba odsłon: 4 798