ORGANIZACJA JEDNOSTKI

W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Wydział I Śledczy, w ramach którego funkcjonuje:

– Dział do Spraw Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Sekretariat Prokuratury Okręgowej

Stanowisko Inspektora d.s. obronnych

Stanowisko Audytora wewnętrznego

Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydział I Śledczy

– realizuje zadania w zakresie:

Wydział I Śledczy realizuje działania w zakresie:

 1. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających w wyłącznej właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego;
 2. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 3. prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe względem mienia o którym mowa w art. 115 § 5 kk ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 poz. 1600 t.j.) zwanej dalej „M” oraz w sprawach finansowo – skarbowych o skomplikowanym stanie prawnym lub faktycznym;
 4. prowadzenia i nadzorowania, przez wskazanych dwóch prokuratorów, spraw dotyczących błędów w sztuce medycznej, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
 5. koordynowania przez wskazanego prokuratora prowadzonych przez podległe jednostki postępowań dotyczących błędów w sztuce medycznej, których skutkiem były uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia inne niż wskazane w pkt 4);
 6. udziału w postępowaniach przed Sądem I i II instancji w sprawach określonych w pkt 1) – 4);
 7. sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach o których mowa w pkt 1) – 4);
 8. sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521-523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 poz. 1904 t.j. z późn. zm.) zwanej dalej „kpk orzeczeń sądów II instancji w sprawach określonych w pkt 1) – 4);
 9. wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków Sądu II instancji uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach o których mowa w pkt 1) – 4);
 10. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach określonych w pkt 1) – 4);
 11. sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach określonych w pkt 1) – 4);
 12. oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1) – 4);
 13. podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań w pkt 1) – 4);
 14. nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjnych przez policję oraz inne organy określone w innych ustawach;
 15. sprawowania zleconego przez Prokuratora Okręgowego w Zamościu zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi przez podległe jednostki oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego i innych form nadzoru procesowego;
 16. rozpoznawania wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku kierowanych do Prokuratora Okręgowego w Zamościu przez podległe prokuratury rejonowe;
 17. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach o przestępstwa o charakterze kryminalnym, gospodarczym i finansowo – skarbowym;
 18. dokonywania analizy akt toczących się i zakończonych postępowań w prokuraturach rejonowych;
 19. koordynowania sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez prokuratury rejonowe;
 20. podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
 21. podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;
 22. koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie, do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii spraw;
 23. działalności rzecznika prasowego;

 

W ramach Wydziału funkcjonuje Dział do Spraw Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz, obejmujący w swym zakresie zadania w postaci:

 1. prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem w Internetu, zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub w których wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę określoną w art. 115 § 5 k.k.;
 2. prowadzenia i nadzorowania spraw o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe względem mienia o wartości określonej w art. 115 § 5 k.k. lub w których wartość narażonych na uszczuplenie należności publiczno-prawnych lub wartość będącego przedmiotem przestępstwa mienia jest określona w art. 53 § 15 k.k.s.;
 3. sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad prowadzonymi przez prokuratorów w prokuraturach rejonowych postępowaniami dotyczącymi przestępstw popełnionych z wykorzystaniem Internetu, zaawansowanych technologii i systemów informatycznych innych niż wskazane w pkt 1) – 2);
 4. udziału w postępowaniach przed Sądem I i II instancji w sprawach określonych w pkt 1) — 2);
 5. obrotu prawnego z zagranicą w sprawach określonych w pkt 1) – 2);
 6. koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstwa o charakterze finansowo – skarbowym i
 7. gospodarczym popełnionych z wykorzystaniem Internetu, zaawansowanych technologii i systemów informatycznych;
 8. koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 9. zapewnienia obsługi informatycznej, zarządzania i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej;
 10. opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 11. współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 12. opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacji takich działań w prokuraturach podległych;
 13. wykonywania analiz kryminalnych;
 14. administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
 15. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Zamościu i podległych jednostek rejonowych na platformie ePUAP;
 16. zapewnienia obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 17. zapewnienia obsługi wideokonferencji;
 18. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 19. sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem stanowisk dostępowych do poczty resortowej oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, Krajowego Rejestru Karnego, PESEL, systemu Schengen oraz innych zewnętrznych baz danych;
 20. wykonywania innych zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;
 21. inicjowania i wdrażania nowych rozwiązań informatycznych;
 22. szkolenia prokuratorów i pracowników w zakresie informatyzacji śledczej,
 23. posługiwania się technologiami i systemami informatycznymi;
 24. zarządzania i administrowania Systemem Digitalizacji Akt, koordynacji digitalizacji, implementacji i udostępniania akt w formie elektronicznej;

 

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy

–  realizuje zadania w zakresie:

 • postępowania przygotowawczego:
 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach zleconych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę;
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających w wyłącznej właściwości rzeczowej prokuratur okręgowych na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego;
 3. udział w postępowaniach przed Sądem I i II instancji w sprawach określonych w pkt 1) — 2);
 4. obrót prawny z zagranicą w sprawach określonych w pkt 1) – 2);
 5. prowadzenie działań analitycznych i kontrolnych na podstawie badań akt;
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 7. obrót prawny z zagranicą w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych oraz wynikającego z wniosków innych państw;
 8. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach określonych w pkt 1) – 2);
 9. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań w pkt 1) – 2);
 10. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego i innych form nadzoru procesowego;
 11. dokonywanie analizy akt toczących się i zakończonych postępowań w prokuraturach rejonowych;
 12. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;

 

 • organizacji pracy i wizytacji:
 1. organizacja pracy Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 2. sprawozdawczość i statystyka;
 3. skargi i wnioski;
 4. udostępnianie informacji publicznej;
 5. nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 6. prowadzenie wizytacji i lustracji w prokuraturach rejonowych;
 7. dokonywanie ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
 8. wykonywanie czynności wskazanych w art. 81-90 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze;
 9. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej w Zamościu i podległych prokuratur rejonowych;
 10. koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 11. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;
 12. udział prokuratorów w postępowaniu inicjowanym skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;

 

 • postępowania sądowego:
 1. udział w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Okręgowym w Zamościu w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;
 2. udział w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Okręgowym w Zamościu w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnego, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 3. udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Zamościu o ułaskawienie;
 4. udział prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz organami administracyjnymi;
 5. udział w postępowaniu przed Sądem I instancji w sprawach o odszkodowania za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz unieważnienie i odszkodowanie w trybie ustawy z dnia 23 lutego 199 lr.;
 6. udział w postępowaniach przed Sądem I instancji w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz innych przewidzianych przez ustawy;
 7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach z zakresu działalności pozakamej prokuratur rejonowych;
 8. analiza sporządzonych przez prokuratorów prokuratur podległych kasacji i odpowiedzi na kasacje stron oraz wniosków o kasacje złożonych w trybie art. 521 k.p.k.; .
 9. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed Sądami i innymi organami;
 10. kształtowanie praktyki zawodowej w zakresie postępowania sądowego;
 11. analiza orzecznictwa sadów okręgowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego;
 12. badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
 13. ocena wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniach przed Sądem w tego rodzaju sprawach;
 14. podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny

– zakresem swojego działania obejmuje sprawy:

 1. zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
 2. prowadzenia spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i uposażeń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury;
 3. prowadzenia rachunkowości;
 4. zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 5. obsługi administracyjno – gospodarczej;
 6. prowadzenia spraw socjalno – bytowych;
 7. prowadzenia inwestycji i remontów;
 8. szkolenia i kadry;

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego, poza uprawnieniami przekazanymi Prokuratorowi Okręgowemu przepisami szczególnymi;

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

– realizuje zadania w zakresie:

1)     ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2)     ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)     kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)     szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)     przeprowadzania postępowań sprawdzających;

6)     zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.

Sekretariat Prokuratury Okręgowej

– wykonuje prace kancelaryjno-biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez Prokuratora Okręgowego i prokuratorów w poszczególnych wydziałach i samodzielnych działach w ramach ich ustawowych i regulaminowych kompetencji.

Inspektor do spraw Obronnych – swoim zakresem działania obejmuje prawidłową realizację zadań w zakresie obronności Państwa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego swoim zakresem działania obejmuje wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Administrator bezpieczeństwa informacji – wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182);

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Duda
Informację udostępnił: Andrzej Duda
Data wytworzenia informacji: 2016-12-27
Data udostępnienia informacji: 2011-02-04
Liczba odsłon: 6 919

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj