Prokurator Okręgowy w Zamościu

Mariusz Rymarz – prokurator Prokuratury Okręgowej w Zamościu

 1. sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Zamościu oraz bezpośrednio nadzoruje pracę: Wydziału I Śledczego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, samodzielnego stanowiska do spraw obronnych, samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego, administratora bezpieczeństwa informacji i stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie określonym przepisami szczególnymi Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego, a nadto ustala podstawowe kierunki działalności oraz planuje i organizuje pracę Prokuratury Okręgowej;
 2. w celu realizacji zadań służbowych wydaje stosowne zarządzenia i polecenia służbowe;
 3. dekretuje wpływającą do Prokuratury korespondencję;
 4. wyznacza prokuratorów Wydziału I Śledczego do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach sądowych, przydzielając im wokandy;
 5. podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu trwania śledztwa w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale I Śledczym i Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym;
 6. podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych w okręgu;
 7. uzgadnia bezpośrednio z podległymi prokuratorami  lub za pośrednictwem Naczelnika Wydziału I Śledczego kwestie stosowania środków zapobiegawczych  w prowadzonych i nadzorowanych przez w/w prokuratorów sprawach,
 8. podpisuje pisma kierujące akty oskarżenia i wnioski do sądu oraz pisma kierujące wnioski o przedłużenie okresu śledztwa do Prokuratora Regionalnego w Lublinie;
 9. poleca wykonanie czynności i podpisuje pisma w przypadkach stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratorów w okręgu (art. 139 ustawy) oraz w przypadku oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu spraw przez prokuratorów w okręgu (art. 140 ustawy);
 10. wykonuje czynności zastrzeżone dla przełożonego dyscyplinarnego w stosunku do prokuratorów w okręgu;
 11. 11) kontroluje wykonanie zadań oraz realizację poleceń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i ich zastępców oraz Prokuratora Regionalnego w Lublinie             przez podległe jednostki organizacyjne okręgu zamojskiego oraz dba o sprawność postępowania;
 12. informuje Prokuratora Regionalnego w Lublinie o realizacji zadań prokuratury na terenie swojej właściwości, a także o poważniejszych naruszeniach porządku prawnego, sprawach dużej wagi i ważniejszych wydarzeniach poruszających opinię społeczną;
 13. reprezentuje Prokuraturę Okręgową na zewnątrz oraz utrzymuje kontakty i współdziała z Prezesem Sądu Okręgowego w Zamościu i Prezesami Sądów Rejonowych w okręgu zamojskim, a także na terenie obszaru okręgu z Wojewodą Lubelskim, Marszałkiem Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Lublinie, Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, Naczelnikiem Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Lublinie, Dyrektorem Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, Dyrektorem Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie, Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Komendantem Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, kierownictwem organów kontroli państwowej i innymi organami państwowymi i samorządowymi oraz środkami masowego przekazu;
 14. podpisuje pisma i informacje kierowane do przełożonych, a także do Wojewody Lubelskiego i Marszałka Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego, do kierownictw: sądów, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, państwowych organów kontroli, a nadto pisma procesowe kierowane do wojewódzkich organów państwowych i samorządowych oraz do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, jak też pisma kierowane w ramach międzynarodowej pomocy prawnej;
 15. decyduje – z urzędu lub na wniosek Zastępcy Prokuratora Okręgowego, Naczelnika I Wydziału Śledczego, Naczelnika IV Wydziału Organizacyjno – Sądowego albo Prokuratora Rejonowego w okręgu – o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego w postępowaniach prowadzonych i nadzorowanych przez prokuratury rejonowe w okręgu;
 16. zarządza wizytacje i lustracje;
 17. przekazuje bieżące informacje w ramach zwalczania najpoważniejszych przestępstw w ramach współpracy z „Eurojust”;
 18. przekazuje Prokuratorowi Regionalnemu w Lublinie bieżące informacje dotyczące naruszenia przez prokuratorów przepisów regulujących zakres tajemnicy obrończej i adwokackiej; instytucji świadka koronnego, udziału sędziów lub prokuratorów w ramach zorganizowanych grup przestępczych, uprowadzenia dla okupu, postępowań karnych prowadzonych przeciwko adwokatom i radcom prawnym oraz postępowań dotyczących przestępstw związanych z wyłudzeniami podatku VAT;
 19. przekazuje bieżące informacje dotyczące prowadzenia postępowań w sprawach o zaginięcie akt;
 20. podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, zapewniając dobór odpowiednich kadr, a także podpisuje pisma w tych sprawach – zastrzeżone do kompetencji kierownika jednostki z mocy ustawy, regulaminu i innych przepisów;
 21. czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury, stosownie do przepisów aktualnego ramowego wewnętrznego regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległych jednostkach;
 22. zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych;
 23. dokonuje analizy materiałów i informacji będących wynikiem czynności operacyjno- rozpoznawczych, realizowanych przez uprawnione organy, przekazanych do Prokuratury Okręgowej w Zamościu;
 24. kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych w okręgu, szczegółowo określonych w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony zmienionego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Zamościu Nr 11/21 z dnia 21 stycznia 2021r.;
 25. podpisuje zarządzenia i wykazy prokuratorów, o jakich mowa w § 52 ust. 6 i § 51 ust. 1 regulaminu;
 26. prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom oraz wykonuje czynności procesowe w tych sprawach;
 27. uczestniczy w rozprawach przed sądem I i II instancji w sprawach pozostających w swoim referacie;
 28. osobiście wykonuje czynności koordynatora postępowań dotyczących prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych w ramach działań zorganizowanych grup przestępczych albo związków mających na celu popełnianie przestępstw lub przestępstw skarbowych (art.258 kk); a także  spraw prowadzonych o przestępstwa gospodarczo-skarbowe i związane z wyłudzaniem podatku VAT;
 29. przyjmuje interesantów w prowadzonych przez siebie sprawach, jak też w sprawach skarg i wniosków;
 30. kieruje wykonaniem budżetu, zarządza majątkiem i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury;
 31. podejmuje decyzje w sprawach socjalnych i finansowych, a także podpisuje pisma w tych sprawach;
 32. czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury stosownie do przepisów aktualnego ramowego wewnętrznego regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległych jednostkach;
 33. zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej;
 34. zastępuje prokuratora Artura Kubika – Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Zamościu podczas jego nieobecności;

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Zamościu

Artur Kubik – prokurator Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie delegowany do Prokuratury Okręgowej w Zamościu

 1. nadzoruje pracę Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego,
 2. wyznacza prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach sądowych, przydzielając im wokandy;
 3. współdziała z kierownictwami sądu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i państwowymi organami kontroli w zakresie spraw pozostających w jego kompetencji;
 4. informuje Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez siebie odcinków pracy;
 5. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu albo podpisuje w jego zastępstwie pisma kierowane w przypadku ujawnienia w nadzorowanych przez siebie odcinkach pracy istotnych uchybień i oczywistej obrazy przepisów prawa;
 6. w czasie nieobecności Prokuratora Okręgowego rozpatruje wnioski o przedłużenie okresu śledztwa ponad rok w sprawach prowadzonych w jednostkach rejonowych w okręgu oraz w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale I Śledczym i Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym, a także kwestie stosowania przez prokuratorów środków zapobiegawczych, a w szczególności tymczasowego aresztowania;
 7. prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom, wykonując czynności procesowe w tych sprawach, przy czym uzgadnia z Prokuratorem Okręgowym:
  1. decyzje w zakresie stosowania środków zapobiegawczych,
  2. decyzje w przedmiocie merytorycznego zakończenia postępowań przygotowawczych;
 8. uczestniczy w rozprawach przed sądem 1 i II instancji w sprawach pozostających w swoim referacie, przy czym:
  1. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków o wymiar kary,
  2. składa Prokuratorowi Okręgowemu referaty posesyjne;
 9. przyjmuje interesantów w prowadzonych przez siebie sprawach oraz w zakresie właściwości Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, jak też w sprawach skarg oraz wniosków;
 10. sprawuje zwierzchni nadzór służbowy i wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych w okręgu z zakresu przestępczości korupcyjnej i z zawiadomienia NIK w sprawach finansowania inwestycji  i remontów realizowanych ze środków publicznych w ramach Programu „Praca dla Więźniów;
 11. w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych;
 12. odpowiada za wykonywanie zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych i przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, szczegółowo określonych w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zmienionego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Zamościu Nr 11/21  z dnia 21 stycznia 2021r.;
 13. w czasie nieobecności Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, w zakresie niezastrzeżonym przepisami szczególnymi dla Prokuratora Okręgowego, osobiście kieruje pracą Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego;
 14. podejmuje decyzje w sprawach z zakresu szkolenia prokuratorów i pracowników prokuratury;
 15. zapewnia przekazywanie rzetelnej i terminowej sprawozdawczości statystycznej przez podległe jednostki;
 16. prowadzi postępowania skargowe oraz czuwa nad zgodnym z przepisami załatwianiem skarg przez Prokuratorów Rejonowych w okręgu;
 17. koordynuje ocenę pracy asesorów w związku w upływem okresu powierzenia czynności i uczestniczy w badaniach aktowych spraw ocenianych asesorów;
 18. prowadzi postępowania służbowe dotyczące pracowników prokuratorskich;
 19. planuje i organizuje przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w okręgu;
 20. zastępuje prokuratora Mariusza Rymarza – Prokuratora Okręgowego w Zamościu podczas
 21. jego nieobecności;
 22. w czasie nieobecności Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego osobiście kieruje pracą tego Wydziału.

Naczelnik I Wydziału Śledczego, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu

Artur Szykuła – prokurator Prokuratury Okręgowej w Zamościu

 1. osobiście kieruje pracą Wydziału I Śledczego;
 2. organizuje i nadzoruje pracę prokuratorów oraz urzędników Wydziału I Śledczego, a także w zakresie prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego spraw karnych, a nadto nadzoruje pracę Działu ds. Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz funkcjonującego w ramach Wydziału;
 3. w wykonaniu poleceń Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy przydziela sprawy poszczególnym prokuratorom, w tym postępowania rejestrowane w repertorium „Ds.” oraz w rejestrach i wykazach uzupełniających do „Ds.”, a także w rejestrach „Dsn”, „Di”, „Ak”, „Ko”, „Pp”, „Zt”, „Cor” oraz w systemie bezdziennikowym i w zakresie tym realizuje obowiązki zwierzchnika służbowego  a także przydziela prokuratorom z IV Wydziału Organizacyjno- Sądowego postępowania rejestrowane w repertorium „Ds.”;
 4. planuje i koordynuje wyjazdy kontrolne do nadzorowanych, podległych jednostek oraz uczestniczy w takich wyjazdach, w sprawach bezpośrednio nadzorowanych;
 5. wnioskuje do Prokuratora Okręgowego o objęcie spraw zwierzchnim nadzorem służbowym;
 6. koordynuje czynności w ramach zwierzchnich nadzorów służbowych poprzez konsultowanie spraw, udziela uwag i wskazówek merytorycznych, jak też przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu pisma do podległych jednostek w związku ze stwierdzonymi
 7. uchybieniami w postępowaniach przygotowawczych, w sprawach nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego;
 8. z urzędu lub w uwzględnieniu wniosków Prokuratorów Rejonowych, przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty decyzji w przedmiocie przejęcia spraw do prowadzenia w Wydziale I Śledczym i IV Organizacyjno- Sądowym;
 9. uzgadnia z prokuratorami Wydziału I Śledczego i Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych przez nich postępowań przygotowawczych, decyzje w zakresie:
  1. stosowania środków zapobiegawczych,
  2. merytorycznego zakończenia postępowań przygotowawczych,
  3. wniosków o wymiar kary,
  4. przygotowywanych wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych;
 10. po przedstawieniu stanowiska Prokuratorowi Okręgowemu podejmuje decyzje w przedmiocie cofnięcia aktu oskarżenia lub jego istotnej zmiany;
 11. przyjmuje od prokuratorów Wydziału I Śledczego i Wydziału IV Organizacyjno
 12. –              Sądowego referaty posesyjne w zakresie prowadzonych spraw;
 13. akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu, jako prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu, wnioski o przedłużenie okresów śledztw w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym i Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym;
 14. akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty kierowanych w drodze służbowej z Wydziału I Śledczego wniosków lub stanowisk co do wydania postanowienia na podstawie art. 328 kpk oraz informacji z zakresu postępowań przygotowawczych;
 15. utrzymuje robocze kontakty z kierownictwem komórek dochodzeniowo- śledczych
 16. policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
 17. prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom, przy czym
 18. uzgadnia z Prokuratorem Okręgowym:
  1. decyzje w zakresie stosowania środków zapobiegawczych w sprawach pozostających w jego referacie;
  2. decyzje w przedmiocie merytorycznego zakończenia postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających w jego referacie;
 19. przyjmuje interesantów w prowadzonych przez siebie sprawach oraz w zakresie właściwości Wydziału I Śledczego;
 20. akceptuje projekty postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych w okręgu;
 21. informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę o rodzących się w toku pracy istotnych problemach prawnych i faktycznych związanych z kierowanym odcinkiem pracy, jak też o sprawach i wydarzeniach dużej wagi, które wymagają z jego strony działań służbowych;
 22. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału I Śledczego, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego;
 23. w wykonaniu polecenia Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy sporządza
 24. i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu, projekty zarządzeń i wykazów prokuratorów, o jakich mowa w § 52 ust. 6 i § 51 ust. 1 regulaminu;
 25. nadzoruje System Informatyczny Prokuratury „Libra” w kierowanym przez siebie Wydziale;
 26. uczestniczy w wizytacjach i lustracjach;
 27. zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych w zakresie swojego działania;
 28. na polecenie Prokuratora Okręgowego dokonuje analizy materiałów i informacji związanych z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi realizowanymi przez uprawnione organy przekazanych do spraw’ prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale 1 Śledczym i IV Organizacyjno- Sądowym;
 29. planuje i koordynuje wykonywanie, w zakresie swojej właściwości, zadań przewidzianych do realizacji w harmonogramie pracy Prokuratury Okręgowej w Zamościu;
 30. podejmuje czynności koordynujące działalność organów powołanych do ścigania przestępstw i posiadających uprawnienia oskarżycieli publicznych;
 31. sporządza osobiście lub nadzoruje wykonanie zleconej innym prokuratorom sprawozdawczo ści;
 32. wykonuje zadania z zakresu spraw’ obronnych określone w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zmienionego  Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Zamościu Nr 11/21 z dnia 21 stycznia 2021r.;
 33. wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych o przestępstwa popełniane przez funkcjonariuszy i pracowników Policji, realizuje czynności nadzoru służbowego w postępowaniach prowadzonych we wszystkich jednostkach rejonowych okręgu o przestępstwa popełniane przez wskazanych funkcjonariuszy, a także czynności koordynatora spraw dotyczących  czynów popełnionych przez sędziów lub prokuratorów,
 34. informuje redaktora strony podmiotowej Prokuratury Okręgowej w Biuletynie Informacji Publicznej o konieczności zamieszczania lub aktualizacji informacji, której publikacja jest wymagana, związanej z funkcjonowaniem Wydziału I Śledczego;
 35. w czasie nieobecności Kierownika Działu do Spraw Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz osobiście kieruje pracą tego Działu;
 36. pełni funkcję Rzecznika Prasowego, w ramach której wykonuje następujące czynności:
  1. utrzymuje bieżące kontakty ze środkami masowego przekazu;
  2. dokonuje analizy informacji prasowych oraz publikacji zamieszczonych w mediach, dotyczących pracy podległych jednostek prokuratury oraz prowadzi zbiór takich publikacji;
  3. udziela odpowiedzi na krytykę prasową oraz sporządza sprostowania i odpowiedzi w związku z publikacjami w środkach masowego przekazu;
  4. informuje środki masowego przekazu o pracy prokuratur;
  5. przygotowuje materiały i organizuje konferencje prasowe;
  6. udziela Prokuratorom Rejonowym w okręgu konsultacji z zakresu prawa prasowego i współpracy ze środkami masowego przekazu.

Kierownik Działu do spraw Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz

Paweł Słupczyński – prokurator Prokuratury Okręgowej w Zamościu

 1. bezpośrednio kieruje pracą, planuje i organizuje zadania pracowników Działu;
 2. w wykonaniu poleceń Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcy lub Naczelnika Wydziału I Śledczego przydziela sprawy w repertoriach, rejestrach i systemie bezdziennikowym w zakresie właściwości Działu;
 3. sprawuje zwierzchni nadzór służbowy i wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych w okręgu, w sprawach dotyczących przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych innych niż określone w § 29 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) regulaminu, a w szczególności rozpowszechniania pornografii i sutenerstwa w prasie, reklamach i Internecie;
 4. wykonuje, jako koordynator, czynności związane ze współpracą z Krajowym Biurem Odzyskiwania Mienia;
 5. wykonuje zadania w zakresie określenia kierunków rozwoju informatyzacji jednostek okręgu zamojskiego, wdrażania, zarządzania, administrowania i utrzymania funkcjonowania systemów informatycznych oraz nadzoru nad ich eksploatacją;
 6. opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynuje takie działania w prokuraturach rejonowych w okręgu;
 7. analizuje potrzeby w zakresie informatyzacji i inicjuje nowe rozwiązania techniczno- organizacyjne z tym związane;
 8. opracowuje w uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym projekt budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 9. współpracuje w Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 10. dokonuje bieżącej analizy wchodzących w życie aktów prawnych i informuje o tym prokuratury rejonowe w okręgu oraz prokuratorów Prokuratury Okręgowej;
 11. nadzoruje obsługę strony internetowej i intranetowej Prokuratury Okręgowej;
 12. jako redaktor strony podmiotowej Prokuratury Okręgowej w Zamościu w Biuletynie Informacji Publicznej opracowuje i nadzoruje opracowanie informacji, ich publikację oraz aktualizację;
 13. sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych w okręgu, w tym:
  1. przygotowuje rozwiązania organizacyjno-kadrowe,
  2. zapewnia należyte przeszkolenie obsługi systemu,
  3. wykonuje inne obowiązki wynikające z odpowiednich zarządzeń Prokuratora Generalnego.
 14. sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem lokalnych sieci informatycznych Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w okręgu;
 15. organizuje szkolenia wszystkich pracowników prokuratorskich i administracyjnych w zakresie korzystania z sieci, technologii i systemów informatycznych oraz w zakresie informatyki śledczej;
 16. sprawuje nadzór nad prowadzeniem ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 17. sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem stanowisk dostępowych do poczty resortowej, skrzynki ePUAP, Centralnej Bazy Danych oraz innych zewnętrznych baz danych;
 18. nadzoruje wykonanie analiz kryminalnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w okręgu;
 19. zapewnia informatyczną obsługę czynności procesowych realizowanych przez Wydział I Śledczy i prokuratury rejonowe w okręgu oraz obsługę wideokonferencji;
 20. zarządza i administruje systemem digitalizacji akt (SDA), koordynuje digitalizację i udostępnianie akt w formie elektronicznej;
 21. realizuje obowiązki związane z kontrolą zarządczą określone szczegółowo odrębnym zarządzeniem;
 22. odpowiada za realizację stałych obowiązków informacyjnych, stosownie do dekretacji przełożonych;
 23. wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych określone w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zmienionego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Zamościu  Nr 11/21 z dnia 21 stycznia 2021r.;
 24. wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym przez przełożonych;

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego

Anna Tymicka – prokurator Prokuratury Okręgowej w Zamościu

 

 1. w wykonaniu poleceń Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy dekretuje sprawy poszczególnym prokuratorom Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, w tym postępowania rejestrowane w rejestrach i wykazach „ Di”, „Dsn”, „Ko”, „ENA.P.r.”, „ENA.UE”, „ENO.P.r ”, „ENO.UE”, „Oz.r.”, „Oz.o ”, „Pc”, „Pa”, „Pn”, „Ns”, „Opk”, „Pp”, „Wl” oraz „Ip” i w zakresie tym realizuje obowiązki zwierzchnika służbowego;
 2. bezpośrednio kieruje pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego;
 3. we współdziałaniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego przygotowuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekt organizacji pracy oraz planu pracy Prokuratury Okręgowej w zakresie powierzonych sobie obowiązków
 4. przygotowuje we współpracy z Zastępcą Prokuratora Okręgowego projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Zamościu;
 5. przygotowuje projekty wniosków o mianowanie na stanowisko asesora, o powołanie na stanowisko prokuratora oraz o delegowanie prokuratora lub asesora do wykonywania obowiązków w innej jednostce organizacyjnej prokuratury w okręgu;
 6. podpisuje pisma wychodzące z Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego z wyjątkiem pism zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego i Zastępcy Prokuratora Okręgowego;
 7. nadzoruje prawidłowość struktur organizacyjnych i podziałów czynności prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów oraz urzędników w prokuraturach rejonowych w okręgu;
 8. przygotowuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej i zebrania prokuratorów Prokuratury Okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych w okręgu;
 9. planuje i koordynuje, w zakresie swojej właściwości zadania przewidziane do realizacji w harmonogramie pracy Prokuratury Okręgowej w Zamościu;
 10. wykonuje i zleca podległym prokuratorom zadania z zakresu sprawozdawczości i statystyki;
 11. wykonuje czynności zlecone przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego oraz koordynuje czynności nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 12. wykonuje i koordynuje czynności wykonywane w Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym, w ramach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 13. przyjmuje interesantów w sprawcach z zakresu swojej właściwości;
 14. składa referat przed i posesyjny, przedstawiając Zastępcy Prokuratora Okręgowego istotne spostrzeżenia z analizy akt spraw, w których występuje;
 15. na podstawie analizy spraw rejestrowanych w rejestrze „Opk” oraz innych spraw poddawanych badaniom, a także w przypadkach zleconych przez Prokuratora Okręgowego i Zastępcę Prokuratora Okręgowego:
  1. udziela bieżących konsultacji i wskazówek prokuratorom prokuratur rejonowych, dotyczących udziału w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądem I instancji,
  2. sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich przed sądami I i II instancji, przeprowadzając w tym zakresie hospitacje;
  3. udziela prokuratorom prokuratur rejonowych w okręgu konsultacji w sprawach, w których rozważają oni potrzebę zainicjowania postępowania odwoławczego poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia od orzeczenia sądu pierwszej instancji oraz wniesienie kasacji lub skargi do Sądu Najwyższego od orzeczenia sądu drugiej instancji, zwłaszcza z uwzględnieniem określenia właściwego zakresu zaskarżenia bądź konstrukcji zarzutów odwoławczych,
  4. opracowuje uogólniające pisma instruktażowe i metodyczne, wskazujące na powtarzające się błędy w orzecznictwie sądów rejonowych i okręgowych, nie dostrzegane lub pomijane przez prokuratorów przy opracowywaniu środków odwoławczych;
 16. koordynuje w Wydziale IV Organizacyjno – Sądowym czynności instruktażowe prowadzone przez innych prokuratorów Wydziału poprzez konsultowanie spraw, udzielanie wskazówek i uwag metodycznych, jak też podpisuje pisma instruktażowe do podległych jednostek na tle stwierdzonych uchybień w postępowaniu sądowym w sprawach własnych oraz w przypadkach ujawnienia ważniejszych uchybień w sprawach, w których występowali inni prokuratorzy;
 17. współdziała z kierownictwami Sądu Okręgowego w Zamościu, Sądów Rejonowych w okręgu zamojskim i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w zakresie swojej właściwości;
 18. akceptuje wnioski prokuratorów w postępowaniu karnym odwoławczym, administracyjnym, cywilnym i innych postępowaniach, odbiera referaty posesyjne oraz dokonuje ostatecznej oceny orzeczeń i innych rozstrzygnięć;
 19. na bieżąco analizuje wyniki postępowania sądowego;
 20. zarządza i nadzoruje stosowne badania problemowe w zakresie działalności Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego wynikające z planu pracy Prokuratury Okręgowej oraz zlecone przez jednostki nadrzędne;
 21. sygnalizuje kierownictwu Prokuratury Okręgowej przypadki rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;
 22. nadzoruje zagadnienia związane z postępowaniem karnym wykonawczym oraz penitencjarnym, dokonuje oceny orzeczeń, zleca sporządzenie środków odwoławczych;
 23. nadzoruje zagadnienia dotyczące udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym;
 24. informuje przełożonych o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z kierowanym odcinkiem pracy;
 25. nadzoruje pracę sekretariatu;
 26. zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych w zakresie swojego działania;
 27. informuje redaktora strony podmiotowej Prokuratury Okręgowej w Biuletynie Informacji Publicznej o konieczności zamieszczania lub aktualizacji informacji, której publikacja jest
 28. wymagana, związanej z funkcjonowaniem Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego;
 29. wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych określone w zarządzeniu Nr 69/16  Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016 r. w sprawne zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zmienionego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Zamościu Nr 11/21 z dnia 21 stycznia 2021r.;
 30. współdziała w sprawach kadrowych, finansowych i administracyjnych z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym;
 31. sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego stosownie do dekretacji przełożonych;
 32. przewodniczy Komisji ds. Kontroli Zarządczej;
 33. sprawuje nadzór służbowy i wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych dotyczących stosowania przez prokuratorów instytucji wprowadzonej ustawą z dnia 28 października 2002r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary ;
 34. wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym przez przełożonych;

Wizytator

Jolanta Sitarz – prokurator Prokuratury Okręgowej w Zamościu

 1. opracowuje projekt harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej i czuwa nad jego realizacją oraz sporządza sprawozdania z jego wykonania;
 2. dokonuje badań i analiz problematyki przestępczości, wynikających z harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej oraz doraźnie zleconych przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę, Naczelnika Wydziału I Śledczego lub Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego;
 3. opracowuje plany oraz założenia do wizytacji i lustracji;
 4. uczestniczy w wizytacjach, lustracjach i badaniach wynikających z realizacji harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej;
 5. opracowuje projekty zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych oraz kontroluje ich realizację,
 6. z zachowaniem terminów wynikających z udzielonego votum dokonuje okresowych ocen  pracy asesorów prokuratur rejonowych w okręgu związanych z wnioskami o przedłużenie im powierzenia czynności prokuratorskich;
 7. dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska prokuratorskie w okręgu zamojskim;
 8. rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej, rejestrowane w rejestrze „Ip”;
 9. prowadzi całokształt spraw z zakresu szkolenia prokuratorów i pracowników administracyjnych;
 10. koordynuje szkolenia osób odbywających staż urzędniczy i asystencki;
 11. wykonuje czynności związane z organizowaniem zajęć aplikantów w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych w okręgu;
 12. organizuje praktyki studenckie w prokuraturach rejonowych w okręgu;
 13. wykonuje czynności i sporządza pisma w przypadkach stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratorów w okręgu (art. 139 ustawy) oraz w przypadku oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu spraw przez prokuratorów w okręgu (art. 140 ustawy);
 14. wykonuje czynności z zakresu skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, w tym monitoruje sprawy, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez uzasadnionej zwłoki, przygotowuje analizy w tym zakresie oraz bierze udziałw postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania;
 15. sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego stosownie do dekretacji przełożonych;
 16. wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym przez przełożonych;

Dyrektor Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego

Paweł Dec

  1. Kieruje pracą Wydziału
  2. Dekretuje i przekazuje do rejestracji podległym pracownikom sprawy wpływające do Wydziału według zasad obowiązujących w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
  3. W imieniu Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad gospodarką finansową, sprawami administracyjno-gospodarczymi, socjalno-bytowymi, ochroną przeciwpożarową, realizacją zadań przez pracowników ochrony,  ewidencją zasobu bibliotecznego
  4. Podejmuje działania organizacyjne w celu optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej i jednostek podległych
  5. Nadzoruje realizację planu finansowego
  6. Opracowuje plany:
   1. zakupów
   2. remontów i inwestycji w budynkach prokuratur okręgu zamojskiego i odpowiada za prawidłową realizację zadań z zakresu gospodarki remontowej
   3. zamówień publicznych
   4. kontroli stanu budynków i instalacji
  7. Kontroluje i zatwierdza pod względem merytorycznym rachunki i faktury z wyjątkiem tych odnoszących się do postępowań przygotowawczych, które leżą w gestii prokuratorów
  8. Sprawuje nadzór nad gospodarowaniem mieniem prokuratur okręgu zamojskiego
  9. kontroluje zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wykonanie zadań i czynności wynikających z realizacji ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych w szczególności poprzez:
   1. przewodniczenie pracom stałej komisji przetargowej do wyboru ofert przy wydatkowaniu środków finansowych do wysokości równowartości w złotych 30 000 euro oraz do przeprowadzania postępowań powyżej tej równowartości w okręgu zamojskim
   2. nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami wykonawczymi i wewnętrznymi
   3. analizę i ocenę dokumentów finansowych przedkładanych przez wykonawców
   4. sporządzanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi zgodnie z regulaminem pracy komisji przetargowej
   5. prawidłowe przechowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi
   6. prowadzenie korespondencji z wykonawcami
   7. przygotowywanie dokumentacji w przypadku korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej
   8. prowadzenie rejestru umów zawartych w trybie zamówień publicznych
   9. przygotowywanie wniosków o zwrot wadiów i zabezpieczeń
  10. Negocjuje warunki umów z dostawcami usług, robót budowlanych i remontowych
  11. Sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  12. Podpisuje z upoważnienia kierownika jednostki w systemie TREZOR projekty planów, plany, zapotrzebowania i inne wnioski, decyzje i sprawozdania wymagane przez system
  13. Podpisuje przelewy bankowe wraz z głównym księgowym
  14. Podpisuje i przesyła w platformie elektronicznej e-PUAP sprawozdania dysponenta trzeciego stopnia
  15. Zatwierdza pod względem formalno-rachunkowym listy płac do wypłaty
  16. Reprezentuje Prokuraturę Okręgową w kontaktach z kontrahentami i podpisuje w tym zakresie korespondencję, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych  do kompetencji Prokuratora Okręgowego
  17. Samodzielnie zaciąga jednorazowe zobowiązania do wysokości 4 000zł, zaś w zakresie zobowiązań powyżej tej kwoty sporządza projekty umów i innych dokumentów do przedstawienia Prokuratorowi Okręgowemu
  18. Rejestruje sprawy według zasad obowiązujących w bezdziennikowym systemie kancelaryjnym opartym na jednolitym rzeczowym wykazie akt wprowadzonym zarządzeniem 38/18 Prokuratora Generalnego z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w urządzeniach ewidencyjnych o symbolach klasyfikacyjnych rozpoczynających się PO VII WB: 023, 0310, 0311, 0312, 0331, 034, 071, 0750, 0751, 080, 081, 0910, 0911, 0912, 0140, 20, 210, 211, 223.0, 223.1, 223.2, 223.3, 223.4, 223.5, 223.5, 223.6, 250, 255, 260, 261.
  19. Kompletuje dokumentację związaną z zakresem czynności urzędników i innych pracowników Wydziału Budżetowo-Administracyjnego
  20. Przekazuje do archiwum zakładowego dokumentację związaną ze swoim zakresem czynności zgodnie z kategorią archiwalną
  21. Opracowuje projekty zarządzeń w zakresie spraw dotyczących zakresu swojego odcinka pracy i przedstawia je Prokuratorowi Okręgowemu do akceptacji
  22. Sprawuje nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Wydziale oraz w zakresie przekazywana dokumentów finansowych przez podległe Prokuratury Rejonowe
  23. Kieruje do Prokuratora Okręgowego wnioski w sprawie nagród dla pracowników Wydziału
  24. Informuje bezpośredniego przełożonego niezwłocznie o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie nadzorowanych spraw
  25. Przygotowuje i przekazuje do biura podawczego celem ekspedycji przesyłki z podległego mu odcinka pracy
  26. Wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych szczegółowo określone w Zarządzeniu nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016r. w sprawie wykonywania zadań obronnych
  27. Wykonuje inne zlecone przez przełożonych czynności
  28. podlega służbowo bezpośrednio Zastępcy Prokuratora Okręgowego

 

Kierownik Samodzielnego Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Marcin Rawiak – Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

kieruje pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych obejmującego zakresem działania ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i otrzymywanych informacji niejawnych oraz Kancelarię Tajną.

Kierownik sekretariatu

Sylwia Dudzińska

1.            kieruje pracą sekretariatu, zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie oraz odpowiada za sprawną organizację pracy podległych pracowników;

2.            przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu i jego Zastępcy do dekretacji korespondencję wpływającą do jednostki po uprzednim sprawdzeniu w prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu urządzeniach ewidencyjnych i skorowidzach numerów figurujących spraw i przypisanych im prokuratorów;

3.            przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu, bądź jego Zastępcy korespondencję wpływającą drogą elektroniczną;

4.            sporządza cząstkowe sprawozdanie statystyczne PK-P1K z działalności własnej prokuratury okręgowej w zakresie Działu 1.1;

5.            sporządza zbiorcze sprawozdania statystyczne PK-P1K, PK-P1CA i PK-P1N z działalności własnej prokuratury okręgowej;

6.            opracowuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Zamościu projekty zarządzeń w sprawie podziału zadań i czynności urzędników i innych pracowników sekretariatu;

7.            uczestniczy w opiniowaniu podległych pracowników przy awansach, przyznawaniu premii i nagród;

8.            jako bezpośredni przełożony sporządza opinie o podległych pracownikach w ramach okresowych ocen kwalifikacyjnych;

9.            prowadzi w formie kserokopii zbiór obowiązujących w jednostkach zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Regionalnego w Lublinie oraz Prokuratora Okręgowego w Zamościu;

10.          prowadzi szkolenia pracowników sekretariatu w zakresie biurowości i pracy sekretariatu;

11.          sprawuje nadzór nad pieczęciami urzędowymi Prokuratury Okręgowej w Zamościu oraz udostępnia je innym osobom w zakresie określonym w  § 22 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

12.          przyjmuje we właściwym zakresie interesantów i udziela im stosownych informacji;

13.          wyznacza zastępstwa w przypadku nieobecności pracowników;

14.          obsługuje punkt dostępowy CBD-SIP;

15.          identyfikuje w formie zapisu elektronicznego w module D SIP Libra 2.5 wszelką korespondencję przychodzącą do Prokuratury Okręgowej w Zamościu;

16.          rejestruje sprawy z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego według zasad obowiązujących w bezdziennikowym systemie kancelaryjnym opartym na  jednolitym rzeczowym wykazie akt  wprowadzonym Zarządzeniem nr 38/18 Prokuratora Generalnego z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniającym zarządzenie nr 84/16 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury w urządzeniach ewidencyjnych o symbolach klasyfikacyjnych rozpoczynających się PO IV WOS tytuły symboli: 011, 0130, 0161, 0162, 0165, 021, 024, 0280, 0281, 029, 030, 034, 035, 054, 060, 066, 067, 073, 074, 0750, 0751, 076, 35, 702 oraz wykonuje czynności kancelaryjno – biurowe w zakresie obsługi w/w urządzeń;

17.          wykonuje czynności z zakresu obsługi SDA w zakresie nadanych uprawnień, w tym: skanowanie, weryfikacja, anonimizacja i zarządzanie;

18.          wykonuje czynności kancelaryjno-biurowe i prowadzi  rejestr samodzielny  z zakresu strzeżenia praworządności: „Zt”;

19.          wprowadza dane do Programu Informacji VAT (PIV) zgodnie z wydanymi przez prokuratora zarządzeniami,

20.          wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego bądź Jego Zastępcę;

Audytor wewnętrzny, Inspektor do spraw Obronnych

Andrzej Bętkowski

1. w ramach stanowiska Audytora wewnętrznego:

a) realizuje audyt wewnętrzny w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu i podległych jej prokuraturach rejonowych,

b) sporządza roczny plan audytu wewnętrznego, który w szczególności zawiera:

analizę obszarów ryzyka w zakresie dysponowania środkami publicznymi, tematy audytu wewnętrznego, proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego, planowane obszary działalności, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach,

c) wykonuje zadania z zakresu audytu wewnętrznego, a w szczególności:

– bada dowody księgowe oraz zapisy w księgach rachunkowych,

– dokonuje oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,

– ocenia efektywność, adekwatność i skuteczność kontroli zarządczej.

d) zapewnia sprawny obieg dokumentów i innych pism wpływających i sporządzanych na tym stanowisku pracy oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,

e) po każdym audycie wewnętrznym zapewniającym składa sprawozdanie Prokuratorowi Okręgowemu i kierownikowi audytowanej komórki (jednostki),

f) składa roczne informacje o stanie realizacji planu audytu oraz działaniach podejmowanych poza planem oraz działaniach doradczych i sprawdzających,

g) sporządza oraz aktualizuje Kartę audytu wewnętrznego i Książkę procedur audytu wewnętrznego,

h) sporządza program poprawy jakości audytu wewnętrznego,

i) sporządza samoocenę przeglądu okresowego wszystkich akt za poprzedni rok,

j) rejestruje sprawy z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego według zasad obowiązujących w bezdziennikowym systemie kancelaryjnym opartym na  jednolitym rzeczowym wykazie akt  wprowadzonym Zarządzeniem nr 38/18 Prokuratora Generalnego z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniającym zarządzenie nr 84/16 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury w urządzeniach ewidencyjnych o symbolach klasyfikacyjnych rozpoczynających się PO AW tytuły symboli: 0141, 0310, 032, 090, 0911, 0920, 0921, 0922 oraz wykonuje czynności kancelaryjno – biurowe w zakresie obsługi w/w urządzeń,

k) podlega służbowo Prokuratorowi Okręgowemu w Zamościu;

l) nie realizuje czynności z zakresu audytu w obszarach wynikających z zajmowanych stanowisk.

2. w  ramach wspomagającego stanowiska  Starszego Inspektora ds. obronnych:

a) wypracowuje koncepcję działania Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych, w zagadnieniach dotyczących realizacji zamierzeń obronnych zgodnie z zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami przełożonych,

b) sprawuje nadzór nad realizacją zadań obronnych przez poszczególne komórki (osoby funkcyjne) Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych,

c) uczestniczy w opracowaniu „Planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Zamościu”, inspiruje i koordynuje działania mające na celu zapewnienia jego ciągłej aktualności,

d) współpracuje z Naczelnikami Wydziałów Prokuratury Okręgowej i Prokuratorami Rejonowymi, w zakresie opracowania „Kart realizacji zadań operacyjnych”,

e) uczestniczy w opracowaniu „Regulaminu organizacyjnego Prokuratury Okręgowej, w Zamościu na czas wojny”, inicjuje i koordynuje działania mające na celu zapewnienie jego ciągłej aktualności,

f) opracowuje „Plan zamierzeń obronnych Prokuratury Okręgowej w Zamościu na rok…” i nadzoruje jego realizację,

g) opracowuje dla podległych prokuratur rejonowych okręgu zamojskiego wytyczne do działalności obronnej oraz zasady i tryb ich wykonywania,

h) realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem potrzeb kadrowych na czas wojny,

i) opracowuje wnioski dotyczące reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

j) opracowuje szczegółowe plany realizacji zadań związanych z podwyższeniem gotowości obronnej państwa, przygotowuje wykonawców do realizacji tych planów,

k) sprawuje nadzór nad realizacją przez komórki organizacyjne Prokuratury Okręgowej i prokuratury rejonowe zadań obronnych, ujętych w zestawach zadań,

l) opracowuje i utrzymuje w stałej aktualności dokumenty dotyczące organizacji

i funkcjonowania Stałego Dyżuru,

m) prowadzi zgodnie z wytycznymi przełożonych szkolenia i treningi z obsadą „Stałego Dyżuru”,

n) koordynuje realizowanie przedsięwzięć obronnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych, po wprowadzeniu stanu  nadzwyczajnego,

o) uczestniczy w prowadzonych przez Prokuratora Okręgowego kontrolach stanu realizacji zadań obronnych w podległych jednostkach rejonowych,

p) składa do Prokuratury Regionalnej opracowane analizy, informacje i sprawozdania z realizacji zadań obronnych wykonywanych przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu i podległe prokuratury rejonowe,

r) pogłębia wiedzę z zakresu obronności poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez resort sprawiedliwości i samokształcenie,

s) rejestruje sprawy z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego według zasad obowiązujących w bezdziennikowym systemie kancelaryjnym opartym na  jednolitym rzeczowym wykazie akt  wprowadzonym Zarządzeniem nr 38/18 Prokuratora Generalnego z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniającym zarządzenie nr 84/16 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury w urządzeniach ewidencyjnych o symbolach klasyfikacyjnych rozpoczynających się PO ISO tytuły symboli: 0141, 256, 257, 117 oraz wykonuje czynności kancelaryjno – biurowe w zakresie obsługi w/w urządzeń,

t) w realizacji zadań obronnych współdziała z Biurem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Prokuratury Krajowej, Starszym inspektorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Zamościu, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM w Zamościu, Komendą Miejską Policji w Zamościu,

u) wykonuje inne zadania z zakresu obronności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcy,

w) podlega służbowo Prokuratorowi Okręgowemu;

 

3. w ramach wspomagającego stanowiska Starszego Inspektora ds. Bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)            rejestruje sprawy z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego według zasad obowiązujących w bezdziennikowym systemie kancelaryjnym opartym na  jednolitym rzeczowym wykazie akt  wprowadzonym Zarządzeniem nr 38/18 Prokuratora Generalnego z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniającym zarządzenie nr 84/16 w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury w urządzeniach ewidencyjnych o symbolach klasyfikacyjnych rozpoczynających się PO VII WB tytuły symboli: 130, 131, 132, PO IV WOS 1750, 1751 oraz wykonuje czynności kancelaryjno – biurowe w zakresie obsługi w/w urządzeń;

b)           przeprowadza kontrolę warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz sporządza i przedstawia pracodawcy (co najmniej raz w roku) okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

c)            sporządza roczną  analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w okręgu prokuratury zamojskiej;

d)           bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, oraz zachorowań na choroby zawodowe, prowadzi kontrolę realizacji tych wniosków;

e)           kompletuje i przechowuje dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;

f)            prowadzi doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP oraz w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy;

g)            przeprowadza instruktaż ogólny nowo zatrudnionych pracowników oraz osób odbywających praktyki;

h)           prowadzi dokumentację związaną z lekarskimi badaniami profilaktycznymi pracowników, przygotowuje skierowania na badania, jest odpowiedzialny za terminowe kierowanie pracowników na badania;

i)             sprawdza pod względem merytorycznym faktury za badania profilaktyczne;

j)             wykonuje inne konieczne czynności należące do zakresu działania służb bhp określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.);

k)            wykonuje czynności związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej pracowników i mienia prokuratur okręgu zamojskiego wykonuje czynności związane z archiwizowaniem akt  w sprawach z zakresu swego działania;

l)             podlega służbowo Prokuratorowi Okręgowemu, z wyłączeniem czynności określonych w pkt. k), przy realizacji których podlega służbowo Dyrektorowi Finansowo-Administracyjnemu.

Inspektor Ochrony Danych

Maciej Dziewulski

1. Sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowuje w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych.

2. Nadzoruje opracowania i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i środków zapewniających ochronę danych osobowych  oraz przestrzegania zasad w tym zakresie.

3. Zapoznaje  z przepisami o ochronie danych osobowych osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

4. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Sporządza plany i przeprowadza sprawdzenia planowe oraz doraźne.

6. Nadaje uprawnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi zarządzeniami.

7. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w prokuraturach rejonowych okręgu zamojskiego – zgodnie z odrębnymi zarządzeniami kierowników jednostek rejonowych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Duda
Informację udostępnił: Andrzej Duda
Data wytworzenia informacji: 2017-09-07
Data udostępnienia informacji: 2012-08-31
Liczba odsłon: 9 793

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj