Prokurator Okręgowy – Mariusz Rymarz

1)     sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Zamościu oraz bezpośrednio nadzoruje pracę: Wydziału I Śledczego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, samodzielnego stanowiska do spraw obronnych, samodzielnego stanowiska pracy do spraw audytu wewnętrznego, administratora bezpieczeństwa informacji i stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie określonym przepisami szczególnymi Wydziału III Budżetowo – Administracyjnego, a nadto ustala podstawowe kierunki działalności oraz planuje i organizuje pracę Prokuratury Okręgowej;

2)     w celu realizacji zadań służbowych wydaje stosowne zarządzenia i polecenia służbowe;

3)     dekretuje wpływającą do Prokuratury korespondencję;

4)     wyznacza prokuratorów Wydziału I Śledczego do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach sądowych, przydzielając im wokandy;

5)     podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu trwania śledztwa w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale I Śledczym i Wydziale II Organizacyjno –  Sądowym;

6)     podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych w okręgu;

7)     podpisuje pisma kierujące akty oskarżenia i wnioski do sądu oraz pisma kierujące wnioski o przedłużenie okresu śledztwa do Prokuratora Regionalnego w Lublinie;

8)     poleca wykonanie czynności i podpisuje pisma w przypadkach stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratorów w okręgu (art. 139 ustawy)oraz w przypadku oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu spraw przez prokuratorów w okręgu (art. 140 ustawy);

9)     wykonuje czynności zastrzeżone dla przełożonego dyscyplinarnego w stosunku do prokuratorów w okręgu;

10)  kontroluje wykonanie zadań oraz realizację poleceń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i ich zastępców oraz Prokuratora Regionalnego w Lublinie przez podległe jednostki organizacyjne okręgu zamojskiego oraz dba o sprawność postępowania;

11)  informuje Prokuratora Regionalnego w Lublinie o realizacji zadań prokuratury na terenie swojej właściwości, a także o poważniejszych naruszeniach porządku prawnego, sprawach dużej wagi i ważniejszych wydarzeniach poruszających opinię społeczną;

12)  reprezentuje Prokuraturę Okręgową na zewnątrz oraz utrzymuje kontakty i współdziała z Prezesem Sądu Okręgowego w Zamościu, a także na terenie obszaru okręgu z Wojewodą Lubelskim, Marszałkiem Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w Lublinie, Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie, Naczelnikiem Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Lublinie, Dyrektorem Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, Dyrektorem Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie, Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Komendantem Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, kierownictwem organów kontroli państwowej i innymi organami państwowymi i samorządowymi oraz środkami masowego przekazu;

13)  podpisuje pisma i informacje kierowane do przełożonych, a także do Wojewody
Lubelskiego i Marszałka Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego, do
kierownictw: sądów, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży
Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, państwowych organów
kontroli, a nadto pisma procesowe kierowane do wojewódzkich organów
państwowych i samorządowych oraz do przedstawicielstw dyplomatycznych i
urzędów konsularnych, jak też pisma kierowane w ramach międzynarodowej pomocy prawnej;

14)  decyduje – z urzędu lub na wniosek Zastępcy Prokuratora Okręgowego,  Naczelnika I Wydziału Śledczego albo Naczelnika II Wydziału Organizacyjno – Sądowego – o wdrożeniu nadzoru służbowego w postępowaniach prowadzonych i nadzorowanych przez prokuratury rejonowe w okręgu;

15)  zarządza wizytacje i lustracje;

16)  przekazuje bieżące informacje w ramach zwalczania najpoważniejszych przestępstw w ramach współpracy z „Eurojust”;

17)  przekazuje roczne informacje dotyczące sporządzonych subsydiarnych aktów oskarżenia w sprawach prowadzonych przez jednostki organizacyjne okręgu zamojskiego;

18)  przekazuje Prokuratorowi Regionalnemu w Lublinie bieżące informacje dotyczące naruszenia przez prokuratorów przepisów regulujących zakres tajemnicy obrończej i adwokackiej; instytucji świadka koronnego, udziału sędziów lub prokuratorów w ramach zorganizowanych grup przestępczych, uprowadzenia dla okupu, postępowań karnych prowadzonych przeciwko adwokatom i radcom prawnym oraz postępowań dotyczących przestępstw związanych z wyłudzeniami podatku VAT,

19)  przekazuje bieżące informacje dotyczące prowadzenia postępowań w sprawach o zaginięcie akt;

20)  podejmuje decyzje w sprawach kadrowych, zapewniając dobór odpowiednich kadr, a także podpisuje pisma w tych sprawach – zastrzeżone do kompetencji kierownika jednostki z mocy ustawy, regulaminu i innych przepisów;

21)  czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów
prokuratury stosownie do przepisów aktualnego ramowego wewnętrznego
regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległych
jednostkach;

22)  zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych;

23)  dokonuje analizy materiałów i informacji będących wynikiem czynności operacyjno-rozpoznawczych, realizowanych przez uprawnione organy, przekazanych do Prokuratury Okręgowej w Zamościu;

24)  kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych w okręgu, szczegółowo określonych w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;

25)  podpisuje zarządzenia i wykazy prokuratorów, o jakich mowa w § 52 ust. 6, 7 i 8 w zw. z § 52 ust. 1 i 2 i § 51 ust. 1 regulaminu;

26)  prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom;

27)  sporządza projekty wniosków o międzynarodową pomoc prawną w sprawach   karnych, prowadzonych w swoim referacie;

28)  uczestniczy w rozprawach przed sądem I i II instancji w sprawach pozostających w swoim referacie;

29)  sporządza środki odwoławcze w tych sprawach;

30)  sprawuje bieżący nadzór na sprawami zawieszonymi pozostającymi w swoim referacie;

31)  osobiście wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych o przestępstwa z zakresu produkcji i obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi, środkami zastępczymi, postępowań z zakresu tak zwanych dopalaczy, a nadto postępowań dotyczących czynów popełnionych przez sędziów lub prokuratorów oraz postępowań dotyczących przestępstw związanych z wyłudzaniem podatku VAT,

32)  przyjmuje interesantów w prowadzonych przez siebie sprawach, jak też w sprawach skarg i wniosków;

33)  kieruje wykonaniem budżetu, zarządza majątkiem i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury;

34) administruje w zakresie swojej właściwości danymi osobowymi przetwarzanymi w jednostce;

p.o. Zastępca Prokuratora Okręgowego  – Artur Szykuła

 

1)     nadzoruje pracę Wydziału II Organizacyjno – Sądowego oraz Wydziału III Budżetowo – Administracyjnego;

2)     wyznacza prokuratorów Wydziału II Organizacyjno – Sądowego do uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach sądowych, przydzielając im wokandy;

3)     współdziała z kierownictwami sądu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i państwowymi organami kontroli w zakresie spraw pozostających w jej kompetencji;

4)     zastępuje Prokuratora Okręgowego w zakresie czynności określonych w § 1.1 pkt 11 i 12;

5)     informuje Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez siebie odcinków pracy;

6)     przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu albo podpisuje w jego zastępstwie pisma kierowane w przypadku ujawnienia w nadzorowanych przez siebie odcinkach pracy istotnych uchybień i oczywistej obrazy przepisów prawa;

7)     realizuje zadania prokuratora bezpośrednio przełożonego w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale II Organizacyjno – Sądowym;

8)     w czasie nieobecności Prokuratora Okręgowego rozpatruje wnioski o przedłużenie okresu śledztwa ponad rok w sprawach prowadzonych w jednostkach rejonowych w okręgu oraz podpisuje postanowienia o przedłużeniu czasu trwania śledztwa w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale I Śledczym i Wydziale II Organizacyjno – Sądowym;

9)     prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom, przy czym konsultuje z Prokuratorem Okręgowym:

a)      decyzje w zakresie stosowania środków zapobiegawczych,

b)     decyzje w przedmiocie merytorycznego zakończenia postępowań   przygotowawczych;

10)  sporządza projekty wniosków o międzynarodową pomoc prawną w sprawach   karnych, prowadzonych w swoim referacie;

11)  sporządza wnioski o przedłużenie śledztw;

12)  uczestniczy w rozprawach przed sądem I i II instancji w sprawach pozostających w swoim referacie, przy czym:

a)      przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków o wymiar kary,

b)     składa Prokuratorowi Okręgowemu referaty posesyjne;

13)  sporządza środki odwoławcze w tych sprawach;

14)  sprawuje bieżący nadzór nad sprawami zawieszonymi pozostającymi w swoim referacie;

15)  przyjmuje interesantów w prowadzonych przez siebie sprawach oraz w zakresie właściwości Wydziału II Organizacyjno – Sądowego, jak też w sprawach skarg i wniosków;

16)  sprawuje nadzór służbowy i wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych w prokuraturach  rejonowych  w okręgu  przestępstw  naruszenia nietykalności cielesnej małoletnich w szkołach, przedszkolach i innych placówkach wychowawczych;

17)  w zakresie powierzonych obowiązków zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych;

18)  odpowiada za wykonywanie zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych i przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, szczegółowo określonych w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;

19)  przewodniczy Komisji ds. Kontroli Zarządczej;

20)  zapewnia funkcjonowanie wewnętrznej kontroli zarządczej;

21)  w czasie nieobecności Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, w zakresie niezastrzeżonym przepisami szczególnymi dla Prokuratora Okręgowego,  osobiście kieruje pracą Wydziału III Budżetowo – Administracyjnego;

22)  podejmuje decyzje w sprawach socjalnych i finansowych, a także podpisuje pisma w tych sprawach;

23)  kieruje, w zakresie niezastrzeżonym przepisami szczególnymi dla Prokuratora Okręgowego, wykonaniem budżetu, zarządza majątkiem i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury;

24)  czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów
prokuratury stosownie do przepisów aktualnego ramowego wewnętrznego
regulaminu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w podległych
jednostkach;

25)  podejmuje decyzje w sprawach z zakresu szkolenia prokuratorów i pracowników prokuratury;

26)  zapewnia przekazywanie rzetelnej i terminowej sprawozdawczości statystycznej przez podległe jednostki;

27)  prowadzi postępowania skargowe oraz czuwa nad zgodnym z przepisami załatwianiem skarg przez Prokuratorów Rejonowych w okręgu;

28)  koordynuje ocenę pracy asesorów w związku w upływem okresu powierzenia czynności i uczestniczy w badaniach aktowych spraw ocenianych asesorów;

29)  prowadzi postępowania służbowe dotyczące pracowników prokuratorskich;

30)  nadzoruje pracę sekretariatu;

31)  planuje i organizuje przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w okręgu;

32)  wykonuje czynności dotyczące przygotowania danych niezbędnych do sprawozdania Prokuratora Generalnego składanego przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Norbert Kudyk

1)     osobiście kieruje pracą Wydziału I Śledczego;

2)     organizuje i nadzoruje pracę prokuratorów i urzędników Wydziału I Śledczego oraz nadzoruje pracę Działu ds. Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz funkcjonującego w ramach Wydziału;

3)     w wykonaniu poleceń Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy dekretuje sprawy poszczególnym prokuratorom, w tym postępowania rejestrowane w repertorium „Ds.” oraz w rejestrach i wykazach uzupełniających do „Ds.”, a także w rejestrach „Dsn”, „Di”, „Ak”, „Ko”, „Pp”, „Zt”, „Cor” oraz w systemie bezdziennikowym i w zakresie tym realizuje obowiązki zwierzchnika służbowego;

4)     planuje i koordynuje wyjazdy kontrolne do nadzorowanych, podległych jednostek oraz uczestniczy w takich wyjazdach w sprawach bezpośrednio nadzorowanych;

5)     wnioskuje do Prokuratora Okręgowego o objęcie spraw nadzorem służbowym;

6)     koordynuje czynności w ramach nadzorów służbowych poprzez konsultowanie spraw, udziela uwag i wskazówek merytorycznych, jak też przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu pisma do podległych jednostek w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w postępowaniach przygotowawczych w sprawach nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego;

7)     z urzędu lub w uwzględnieniu wniosków Prokuratorów Rejonowych przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty decyzji w przedmiocie przejęcia spraw do prowadzenia w Wydziale I Śledczym;

8)     konsultuje z prokuratorami Wydziału I Śledczego i Wydziału II Organizacyjno – Sądowego w zakresie prowadzonych lub nadzorowanych postępowań przygotowawczych decyzje w zakresie:

a)      stosowania środków zapobiegawczych,

b)     merytorycznego zakończenia postępowań przygotowawczych,

c)      wniosków o wymiar kary,

d)     przygotowywanych wniosków o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych;

9)     po przedstawieniu stanowiska Prokuratorowi Okręgowemu podejmuje decyzje w przedmiocie cofnięcia aktu oskarżenia lub jego istotnej zmiany;

10)  przyjmuje od prokuratorów Wydziału I Śledczego i Wydziału II Organizacyjno – Sądowego referaty posesyjne w zakresie prowadzonych spraw;

11)  akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu, jako prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu, wnioski o przedłużenie okresów śledztw w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym i Wydziale II Organizacyjno – Sądowym;

12)  akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty kierowanych w drodze służbowej z Wydziału I Śledczego wniosków lub stanowisk co do wydania postanowienia na podstawie art. 328 k.p.k. oraz informacji z zakresu postępowań przygotowawczych;

13)  utrzymuje robocze kontakty z kierownictwem komórek dochodzeniowo-śledczych policji i innych organów uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

14)  prowadzi śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom, przy czym konsultuje z Prokuratorem Okręgowym:

a)      decyzje w zakresie stosowania środków zapobiegawczych w sprawach pozostających w jego referacie,

b)     decyzje w przedmiocie merytorycznego zakończenia postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających w jego referacie;

15)  sporządza projekty wniosków o międzynarodową pomoc prawną w sprawach karnych prowadzonych w swoim referacie;

16)  sporządza wnioski o przedłużenie śledztw;

17)  uczestniczy w rozprawach przed sądem I i II instancji w sprawach pozostających w swoim referacie, przy czym:

a)      przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty wniosków o wymiar kary,

b)     składa Prokuratorowi Okręgowemu referaty posesyjne;

18)  sporządza środki odwoławcze w tych sprawach;

19)  sprawuje bieżący nadzór nad sprawami zawieszonymi pozostającymi w swoim referacie;

20)  przyjmuje interesantów w prowadzonych przez siebie sprawach oraz w zakresie    właściwości Wydziału I Śledczego;

21)  akceptuje projekty postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztwa na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych w okręgu;

22)  informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę o rodzących się w toku pracy istotnych problemach prawnych i faktycznych związanych z kierowanym odcinkiem pracy, jak też o sprawach i wydarzeniach dużej wagi, które wymagają z jego strony działań służbowych;

23)  podpisuje pisma wychodzące z Wydziału I Śledczego, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego;

24)  w wykonaniu polecenia Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy sporządza i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu projekty zarządzeń i wykazów prokuratorów, o jakich mowa w § 52 ust. 6, 7 i 8 w zw. z § 52 ust. 1 i 2 i § 51 ust. 1 regulaminu;

25)  nadzoruje System Informatyczny Prokuratury „Libra” w kierowanym przez siebie Wydziale;

26)  udziela funkcjonariuszom KWP w Lublinie konsultacji w zakresie spraw o zabójstwa, umorzonych wobec niewykrycia sprawców;

27)  uczestniczy w wizytacjach i lustracjach;

28)  zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych w zakresie swojego działania;

29)  na polecenie Prokuratora Okręgowego dokonuje analizy materiałów i informacji związanych z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi realizowanymi przez uprawnione organy, przekazanych do spraw prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale I Śledczym;

30)  planuje i koordynuje wykonywanie, w zakresie swojej właściwości, zadań przewidzianych do realizacji w harmonogramie pracy Prokuratury Okręgowej w Zamościu;

31)  podejmuje czynności koordynujące działalność organów powołanych do ścigania przestępstw i posiadających uprawnienia oskarżycieli publicznych;

32)  sporządza osobiście lub nadzoruje wykonanie zleconej innym prokuratorom sprawozdawczości;

33)  wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych określone w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;

34)  wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych o przestępstwa
popełniane przez funkcjonariuszy i pracowników Policji i Straży Granicznej i
realizuje czynności nadzoru służbowego w postępowaniach prowadzonych we
wszystkich jednostkach rejonowych okręgu o przestępstwa popełniane przez
wskazanych funkcjonariuszy, a także spraw dotyczących torturowania
oraz innego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania popełnionego przez
funkcjonariuszy publicznych, a nadto spraw prowadzonych o przestępstwa z zakresu przestępczości korupcyjnej oraz handlu ludźmi i nielegalnej adopcji;

35)  informuje redaktora strony podmiotowej Prokuratury Okręgowej w Biuletynie Informacji Publicznej o konieczności zamieszczania lub aktualizacji informacji, której publikacja jest wymagana, związanej z funkcjonowaniem Wydziału I Śledczego;

36)  w ramach pełnienia funkcji

Rzecznik Prasowy – Artur Szykuła

a)      utrzymuje bieżące kontakty ze środkami masowego przekazu,

b)     dokonuje analizy informacji prasowych i publikacji zamieszczonych w mediach, dotyczących pracy podległych jednostek prokuratury oraz informuje o nich Prokuratora Okręgowego i prowadzi zbiór takich publikacji,

c)      udziela odpowiedzi na krytykę prasową oraz sporządza sprostowania i odpowiedzi w związku z publikacjami w środkach masowego przekazu,

d)     informuje środki masowego przekazu o pracy prokuratur,

e)      przygotowuje materiały i organizuje konferencje prasowe,

f)      udziela Prokuratorom Rejonowym w okręgu konsultacji z zakresu prawa prasowego i współpracy ze środkami masowego przekazu;

p.o. Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno- Sądowego – Anna Tymicka

1)     w wykonaniu poleceń Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy dekretuje sprawy poszczególnym prokuratorom Wydziału II Organizacyjno – Sądowego, w tym postępowania rejestrowane w rejestrach i wykazach „ Di”, „Dsn”, „Ko”, „ENA.P.r.”, „ENA.UE”, „ENO.P.r.”, „ENO.UE”, „Oz.r.”, „Oz.o.”, „Pc”, „Pa”, „Pn”, „Ns”, „Opk”, „Pp”, „Wl” oraz „Ip” i w zakresie tym realizuje obowiązki zwierzchnika służbowego;

2)     bezpośrednio kieruje pracą Wydziału II Organizacyjno – Sądowego;

3)     planuje i organizuje pracę prokuratorów i urzędników Wydziału II Organizacyjno – Sądowego;

4)     we współpracy z Zastępcą Prokuratora Okręgowego organizuje pracę Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w okręgu oraz przygotowuje plan pracy Prokuratury Okręgowej w zakresie powierzonych sobie obowiązków;

5)     przygotowuje we współpracy z Zastępcą Prokuratora Okręgowego projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Zamościu;

6)     podpisuje pisma wychodzące z Wydziału II Organizacyjno – Sądowego z wyjątkiem pism zastrzeżonych dla Prokuratora Okręgowego i Zastępcy Prokuratora Okręgowego;

7)     nadzoruje prawidłowość struktur organizacyjnych i podziałów czynności w prokuraturach rejonowych w okręgu;

8)     przygotowuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej i zebrania prokuratorów Prokuratury Okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych w okręgu;

9)     planuje i koordynuje, w zakresie swojej właściwości zadania przewidziane do realizacji w harmonogramie pracy Prokuratury Okręgowej w Zamościu;

10) wykonuje i zleca podległym prokuratorom zadania z zakresu sprawozdawczości i statystyki;

11) wykonuje zlecone przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego i koordynuje czynności nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

12)  wykonuje i koordynuje czynności wykonywane w Wydziale II Organizacyjno – Sądowym w ramach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

13)  przyjmuje interesantów w sprawach z zakresu swojej właściwości;

14)  składa referat przed i posesyjny przedstawiając Zastępcy Prokuratora Okręgowego istotne spostrzeżenia z analizy akt spraw, w których występuje;

15)  na podstawie analizy spraw rejestrowanych w rejestrze „Opk” oraz innych spraw poddawanych badaniom, a także w przypadkach zleconych przez Prokuratora Okręgowego i Zastępcę Prokuratora Okręgowego:

a)      udziela bieżących konsultacji i wskazówek prokuratorom prokuratur rejonowych, dotyczących udziału w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądem I instancji,

b)     sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich przed sądem I i II instancji,

c)      udziela prokuratorom prokuratur rejonowych w okręgu konsultacji w sprawach, w których rozważają oni potrzebę zainicjowania postępowania odwoławczego poprzez wniesienie apelacji lub zażalenia od orzeczenia sądu pierwszej instancji oraz wniesienie kasacji lub skargi do Sądu Najwyższego od orzeczenia sądu drugiej instancji, zwłaszcza z uwzględnieniem określenia właściwego zakresu zaskarżenia bądź konstrukcji zarzutów odwoławczych,

d)     opracowuje uogólniające pisma instruktażowe i metodyczne, wskazujące na powtarzające się błędy w orzecznictwie sądów rejonowych i okręgowych, nie dostrzegane lub pomijane przez prokuratorów przy opracowywaniu środków odwoławczych;

16)  koordynuje w Wydziale II Organizacyjno – Sądowym czynności instruktażowe prowadzone przez innych prokuratorów Wydziału poprzez konsultowanie spraw, udzielanie wskazówek i uwag metodycznych, jak też podpisuje pisma instruktażowe do podległych jednostek na tle stwierdzonych uchybień w postępowaniu sądowym w sprawach własnych oraz w przypadkach ujawnienia ważniejszych uchybień w sprawach, w których występowali inni prokuratorzy;

17)  współdziała z kierownictwami Sądu Okręgowego w Zamościu i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w zakresie swojej właściwości;

18)  akceptuje wnioski prokuratorów w postępowaniu karnym odwoławczym, administracyjnym, cywilnym i innych postępowaniach oraz odbiera referaty posesyjne i dokonuje ostatecznej oceny orzeczeń i innych rozstrzygnięć;

19)  na bieżąco analizuje wyniki postępowania sądowego;

20)  zarządza i nadzoruje stosowne badania problemowe w zakresie działalności Wydziału II Organizacyjno – Sądowego wynikające z planu pracy Prokuratury Okręgowej oraz zlecone przez jednostki nadrzędne;

21)  sygnalizuje kierownictwu Prokuratury Okręgowej przypadki rażącego naruszenia prawa przez prokuratorów;

22)  nadzoruje zagadnienia związane z postępowaniem karnym wykonawczym, dokonuje oceny orzeczeń sądu penitencjarnego, zleca sporządzenie środków odwoławczych;

23)  nadzoruje zagadnienia dotyczące udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym;

24)  informuje przełożonych o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z kierowanym odcinkiem pracy;

25)  bierze udział w wizytacjach i lustracjach;

26)  zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych w zakresie swojego działania;

27)  informuje redaktora strony podmiotowej Prokuratury Okręgowej w Biuletynie Informacji Publicznej o konieczności zamieszczania lub aktualizacji informacji, której publikacja jest wymagana, związanej z funkcjonowaniem Wydziału II Organizacyjno – Sądowego;

28)  wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych określone w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;

29)  współdziała w sprawach kadrowych, finansowych i administracyjnych z Wydziałem III Budżetowo – Administracyjnym;

30) sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego stosownie do dekretacji przełożonych;

31) sprawuje nadzór służbowy i wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych w okręgu przestępstw popełnionych przez komorników sadowych;

32) wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym przez przełożonych;

oraz:

1)     prowadzi przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom,

2)     sporządza projekty wniosków o międzynarodową pomoc prawną w sprawach   karnych, prowadzonych w swoim referacie;

3)     sporządza wnioski o przedłużenie śledztw;

4)     uczestniczy w rozprawach przed sądem I i II instancji w sprawach pozostających w jej referacie,

5)     sporządza środki odwoławcze w tych sprawach;

6)     sprawuje bieżący nadzór nad sprawami zawieszonymi pozostającymi w jej referacie;

7)     przyjmuje interesantów w prowadzonych przez siebie sprawach;

Kierownik Działu do Spraw Cyberprzestępczości, Informatyzacji i Analiz – Paweł Słupczyński

1)     bezpośrednio kieruje pracą, planuje i organizuje zadania pracowników Działu;

2)     w wykonaniu poleceń Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcy lub Naczelnika Wydziału I Śledczego dekretuje sprawy w repertoriach, rejestrach i systemie bezdziennikowym w zakresie właściwości Działu;

3)     sprawuje nadzór służbowy i wykonuje czynności koordynatora spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych w okręgu w sprawach dotyczących przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych innych niż określone w § 29 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) regulaminu , a w szczególności rozpowszechniania pornografii i sutenerstwa w prasie, reklamach i Internecie oraz postępowań przygotowawczych zainicjowanych zawiadomieniem Najwyższej Izby Kontroli;

4)     wykonuje, jako koordynator, czynności związane ze współpracą z Krajowym Biurem Odzyskiwania Mienia;

5)     wykonuje zadania w zakresie określenia kierunków rozwoju informatyzacji jednostek okręgu zamojskiego, wdrażania, zarządzania, administrowania i utrzymania funkcjonowania systemów informatycznych i nadzoru nad ich eksploatacją;

6)     opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynuje takie działania w prokuraturach rejonowych w okręgu;

7)     analizuje potrzeby w zakresie informatyzacji i inicjuje nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne z tym związane;

8)     opracowuje w uzgodnieniu z Wydziałem III Budżetowo – Administracyjnym projekt budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

9)     współpracuje w Wydziałem III Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

10) dokonuje bieżącej analizy wchodzących w życie aktów prawnych i informuje o tym prokuratury rejonowe w okręgu oraz prokuratorów Prokuratury Okręgowej;

11) nadzoruje obsługę strony internetowej i intranetowej Prokuratury Okręgowej;

12) jako redaktor strony podmiotowej Prokuratury Okręgowej w Zamościu w Biuletynie Informacji Publicznej opracowuje i nadzoruje opracowanie informacji, ich publikację i aktualizację;

13) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych w okręgu, w tym:

a)      przygotowuje rozwiązania organizacyjno-kadrowe,

b)     zapewnia należyte przeszkolenie obsługi systemu,

c)      wykonuje inne obowiązki wynikające z odpowiednich zarządzeń Prokuratora Generalnego;

14) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem lokalnych sieci informatycznych Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w okręgu;

15) organizuje szkolenia wszystkich pracowników prokuratorskich i administracyjnych w zakresie korzystania z sieci, technologii i systemów informatycznych oraz w zakresie informatyki śledczej;

16) sprawuje nadzór nad prowadzeniem ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

17) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem stanowisk dostępowych do poczty resortowej, skrzynki ePUAP, Centralnej Bazy Danych oraz innych zewnętrznych baz danych;

18) nadzoruje wykonanie analiz kryminalnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w okręgu;

19) zapewnia informatyczną obsługę czynności procesowych realizowanych przez Wydział I Śledczy i prokuratury rejonowe w okręgu oraz obsługę wideokonferencji;

20) zarządza i administruje systemem digitalizacji akt (SDA), koordynuje digitalizację i udostępnianie akt w formie elektronicznej;

21) realizuje obowiązki związane z kontrolą zarządczą określone szczegółowo odrębnym zarządzeniem;

22) odpowiada za realizację stałych obowiązków informacyjnych, stosownie do dekretacji przełożonych;

23) wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych określone w zarządzeniu Nr 69/16 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony;

24) wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym przez przełożonych;

oraz:

1)     prowadzi przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy śledztwa własne i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom,

2)     sporządza projekty wniosków o międzynarodową pomoc prawną w sprawach   karnych, prowadzonych w swoim referacie;

3)     sporządza wnioski o przedłużenie śledztw;

4)     uczestniczy w rozprawach przed sądem I i II instancji w sprawach pozostających w jej referacie,

5)     sporządza środki odwoławcze w tych sprawach;

6)     sprawuje bieżący nadzór nad sprawami zawieszonymi pozostającymi w jej referacie;

7)     przyjmuje interesantów w prowadzonych przez siebie sprawach;

Wizytator – Jolanta Sitarz

1)     opracowuje projekt harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej i czuwa nad jego realizacją oraz sporządza sprawozdania z jego wykonania;

2)     dokonuje badań i analiz problematyki przestępczości, wynikających z harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej oraz doraźnie zleconych przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępcę lub Naczelnika Wydziału I Śledczego i Naczelnika Wydziału II Organizacyjno – Sądowego;

3)     opracowuje plany oraz założenia do wizytacji i lustracji;

4)     uczestniczy w wizytacjach, lustracjach i badaniach wynikających z realizacji harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej;

5)     opracowuje projekty zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych oraz kontroluje ich realizację;

6)     z zachowaniem terminów wynikających z udzielonego votum dokonuje okresowych ocen pracy asesorów prokuratur rejonowych w okręgu związanych z wnioskami o przedłużenie im powierzenia czynności prokuratorskich;

7)     dokonuje ocen kwalifikacyjnych kandydatów na wolne stanowiska prokuratorskie w okręgu zamojskim;

8)     rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej, rejestrowane w rejestrze „Ip”;

9)     prowadzi całokształt spraw z zakresu szkolenia prokuratorów i pracowników administracyjnych;

10) koordynuje szkolenia osób odbywających staż urzędniczy i asystencki;

11) wykonuje czynności związane z organizowaniem zajęć aplikantów w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych w okręgu;

12) organizuje praktyki studenckie w prokuraturach rejonowych w okręgu;

13) wykonuje czynności i sporządza pisma w przypadkach stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratorów w okręgu (art. 139 ustawy) oraz w przypadku oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu spraw przez prokuratorów w okręgu (art. 140 ustawy);

14) wykonuje czynności z zakresu skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, w tym monitoruje sprawy, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez uzasadnionej zwłoki, przygotowuje analizy w tym zakresie oraz bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania;

15) sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego stosownie do dekretacji przełożonych;

16) wykonuje inne czynności zlecone w trybie służbowym przez przełożonych;

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Paweł Dec

  1. Kieruje pracą Wydziału Budżetowo-Administracyjnego.
  2. W imieniu Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad gospodarką finansową, sprawami administracyjno – gospodarczymi, socjalno-bytowymi i  ochroną przeciwpożarową oraz nad ewidencją i udostępnianiem zasobu bibliotecznego  w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu i prokuraturach rejonowych okręgu zamojskiego.
  3. Nadzoruje realizację planu finansowego.
  4. Opracowuje plany:

a)      zakupów i na bieżąco informuje o stanie jego realizacji Prokuratora Okręgowego,

b)     remontów i inwestycji w budynkach prokuratur okręgu zamojskiego i odpowiada za prawidłową realizację zadań z zakresu gospodarki remontowej,

c)      zamówień publicznych,

d)     kontroli stanu budynków i instalacji działających w tych budynkach.

  1. Kontroluje i zatwierdza pod względem merytorycznym rachunki i faktury.

6. Sprawuje nadzór nad gospodarowaniem mieniem prokuratur okręgu zamojskiego.

7. Dekretuje na pracowników dokumentację wpływającą do Wydziału Budżetowo-Administracyjnego.

8. Ponosi odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie następujących czynności wynikających z realizacji ustawy prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych oraz dyscyplinę finansów publicznych w tym zakresie, w szczególności poprzez:

a)      przewodniczenie pracom stałej komisji przetargowej,

b)     prawidłowe wydatkowanie środków zgodnie z w/w ustawą i obowiązującymi przepisami wewnętrznymi,

c)      analizę i ocenę dokumentów finansowych przedkładanych przez wykonawców,

d)     sporządzanie dokumentacji związanej z zamówieniem, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorów druków, wzoru umowy, wniosku o wszczęcie postępowania oraz przekazywanie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami,

e)      ustalanie szacunkowej wartości zamówienia oraz proponowanie trybu zamówienia publicznego,

f)      przechowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami,

g)     terminowe zamieszczanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania i udzieleniu zamówienia,

h)     prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

i)       przygotowanie dokumentacji w przypadku skorzystania przez wykonawcę ze środków ochrony prawnej,

j)       prowadzenie rejestru umów i zamówień.

9. Sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

10. Reprezentuje Prokuraturę Okręgową w kontaktach z kontrahentami i podpisuje w tym zakresie korespondencję, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Prokuratora Okręgowego.

11. Na podstawie odrębnego upoważnienia samodzielnie zaciąga zobowiązania do wysokości 4000 złotych, zaś w zakresie zobowiązań powyżej tej kwoty sporządza projekty umówi innych  dokumentów, po czym przedstawia je Prokuratorowi Okręgowemu.

12. Prowadzi teczki systemu bezdziennikowego o symbolach :III F 090,III F 0910,  III F 0911;III F 0912;IIIF 093, III F 300; III F 301;  III F 302; III G 22; III G 2210; III G 2211; III G 2212; III G III G 2213; III G 2214; III G 2215; III G 2216; III G 2300; III G 2401; III G 2402; III G 2403; III G 241; III G 250; III G 251; III G 270; III G 281-  oraz wykonuje czynności kancelaryjno – biurowe z tym związane.

13. Kompletuje dokumenty związane z zakresem czynności i przekazuje je do archiwum zakładowego.

14. Opracowuje projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Budżetowo-Administracyjny.

15. Sprawuje nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym.

16. Kieruje do Prokuratora Okręgowego wnioski w sprawie awansów, nagród i premii dla pracowników Wydziału Budżetowo-Administracyjnego.

17. Wykonuje zadania z zakresu spraw obronnych szczegółowo określone w zarządzeniu Nr 31/12 Prokuratora Okręgowego w Zamościu z dnia 23.03.2012 r. w ramach powszechnego obowiązku obrony.

18. Uczestniczy w pracach Zespołu do spraw kontroli zarządczej – zgodnie z odrębnym zarządzeniem.

19. Wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych.

Kierownik Samodzielnego Działu, Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych – Marcin Rawiak

– kieruje pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych obejmującego zakresem działania ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i otrzymywanych informacji niejawnych oraz Kancelarię Tajną.

Kierownik Sekretariatu – Sylwia Dudzińska

 

1. Kieruje pracą Sekretariatu, zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie oraz odpowiada za sprawną organizację pracy podległych pracowników.

2. przygotowuje i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu i jego Zastępcy do dekretacji korespondencję wpływającą do jednostki

3. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu bądź jego Zastępcy korespondencję wpływającą drogą elektroniczną

4. Prowadzi obsługę sekretariatu Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcy

5. rejestruje sprawy z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego według zasad obowiązujących w bezdziennikowym systemie opartym na rzeczowym wykazie akt w urządzeniach ewidencyjnych o symbolach:  I A 010, I A 0140, IA 0141, IA 0142, I A 0210, I A 080, I A 081, IA 033, II A 412, II K 124, II K 15 oraz wykonuje czynności kancelaryjno – biuro w zakresie obsługi w/w urządzeń.

6. uczestniczy w opiniowaniu podległych pracowników przy awansach, przyznawaniu premii i nagród.

7. Jako bezpośredni przełożony sporządza opinie o podległych pracownikach w ramach ocen okresowych.

8. powadzi zbiór aktualnie obowiązujących zarządzeń

9. prowadzi szkolenia pracowników sekretariatu w zakresie biurowości i pracy sekretariatu.

10. sprawuje pieczę nad pieczęciami urzędowymi

11. udziela informacji interesantom

12. wyznacza zastępstwa w przypadku nieobecności pracowników

13. prowadzi rejestr przyjęć interesantów przez prokuratora Okręgowego

14. uczestniczy w wizytacjach, lustracjach oraz wykonuje okresowe kontrole podległych urzędników

15. prowadzi urządzenia ewidencyjne w systemie informatycznym SIP Libra w Wydziale I Śledczym, dla spraw pozostających w referacie wskazanych prokuratorów ”

16. wykonuje czynności sekretariatu w sprawach pozostających w referacie obsługiwanego prokuratora,

17. prowadzi agendę dowodów rzeczowych i przed miotów środka zapobiegawczego w w/w sprawach, a w szczególności przyjmuje je, zabezpiecza, przechowuje i przekazuje zgodnie z zarządzeniami prokuratora.

18. ustala koszty i przygotowuje projekty postanowień o zwrocie kosztów świadkom i innym osobom wzywanym do prokuratury w w/w sprawach.

19. z odpowiednim wyprzedzeniem sygnalizuje prokuratorom nadzorującym sprawy upływ terminów do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie okresu śledztwa.

20. wykonuje czynności biurowe w sprawach zawieszonych zgodnie z imiennym przydziałem.

21. wykonuje czynności z zakresu obsługi SDA w zakresie nadanych uprawnień,

22. wykonuje czynności kancelaryjno – biurowe związane z obrotem prawnym z zagranicą, w tym:

– prowadzi rejestry: „Oz.O”, „Oz.r”, „Ena.P.r”, ENA.UE”, „ENO.UE”, „ENO.P.r”

– wykonuje czynności związane z ekspedycją: wniosków o zagraniczną pomoc prawną do (z) państw obcych, oraz wniosków o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla spraw zarejestrowanych w prokuraturach rejonowych oraz czynności związanych z realizacją Europejskich nakazów Aresztowania pochodzących z państw obcych

– sporządza sprawozdawczość statystyczną w zakresie spraw związanych z obrotem zagranicznym

– prowadzi zbiór wytyków i pism instruktażowych sporządzanych w ramach prowadzonego nadzoru w sprawach związanych z obrotem zagranicznym

23. obsługuje punkt dostępowy SIS, KRK, CBD-SIP

24. rejestruje , usuwa dane oraz wykonuje zapytanie w systemie SIS II

25. prowadzi archiwum zakładowe,

 

   Audytor wewnętrzny, Inspektor ds. Obronnych – Andrzej Bętkowski

– wykonuje obowiązki związane m.in. z badaniem dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych, ocenia system gromadzenia środków publicznych, dysponowania nimi, ocenia efektywność i gospodarność zarządzania finansowego.

– wykonuje obowiązki związane m.in. z planowaniem i realizacją zamierzeń obronnych oraz zagadnieniami ochrony

Inspektor Ochrony Danych – Maciej Dziewulski

1. Sprawdza zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowuje w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych.

2. Nadzoruje opracowania i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i środków zapewniających ochronę danych osobowych  oraz przestrzegania zasad w tym zakresie.

3. Zapoznaje  z przepisami o ochronie danych osobowych osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

4. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Sporządza plany i przeprowadza sprawdzenia planowe oraz doraźne.

6. Nadaje uprawnienia do przetwarzania danych osobowych zgodnie z odrębnymi zarządzeniami.

7. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w prokuraturach rejonowych okręgu zamojskiego – zgodnie z odrębnymi zarządzeniami kierowników jednostek rejonowych.

–>

utrzymuje bieżące kontakty ze środkami masowego przekazu,

dokonuje analizy informacji prasowych i publikacji zamieszczonych w mediach, dotyczących pracy podległych jednostek prokuratury oraz informuje o nich Prokuratora Okręgowego i prowadzi zbiór takich publikacji,

udziela odpowiedzi na krytykę prasową oraz sporządza sprostowania i odpowiedzi w związku z publikacjami w środkach masowego przekazu,

informuje środki masowego przekazu o pracy prokuratur,

przygotowuje materiały i organizuje konferencje prasowe,

udziela prokuratorom rejonowym konsultacji z zakresu prawa prasowego i współpracy ze środkami masowego przekazu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Duda
Informację udostępnił: Andrzej Duda
Data wytworzenia informacji: 2017-09-07
Data udostępnienia informacji: 2012-08-31
Liczba odsłon: 7 520