ZARZĄDZENIE NR    71/18

PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Lublinie

oraz zadań komórek organizacyjnych

Na podstawie art. 22 § 3 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 roku, poz.177, ze zm.), a także §§ 27 ust. 1-5  oraz 28 pkt 1 – 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 roku, poz. 508), zwanego dalej „regulaminem”, zarządza się co następuje:

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Lublinie stanowią:

1)    Prokurator Regionalny w Lublinie;

2)    Zastępca Prokuratora Regionalnego w Lublinie.

 

§ 2. W skład Prokuratury Regionalnej w Lublinie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)    Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

2)    Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej;

3)    Wydział III Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Sądowy;

4)    Wydział VI Budżetowo – Administracyjny;

5)    Samodzielny Dział VII do Spraw Błędów Medycznych;

6)    Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

7)    Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;

8)    Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

9)    Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.

 

§ 3.1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, realizuje zadania w zakresie:

1)    prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa
w art. 115 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn.zm.), zwanej dalej „kk”;

2)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;

3)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;

4)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych
w pkt 1 – 2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

5)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach,
o których mowa w pkt 1 – 2;

6)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. art. 521 i 523 § l a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, późn.zm.), zwanej dalej „kpk”, od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

7)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących  sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

8)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

9)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 2;

10)  sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także o inne przestępstwa o charakterze gospodarczym oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie w wymienionej kategorii spraw;

11)  rozpoznawania wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku kierowanych do Prokuratora Regionalnego w Lublinie w sprawach, o których mowa w pkt 10;

12)  podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach okręgowych przeciwko osobie występującej w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 10;

13)  koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez podległe prokuratury w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także o inne przestępstwa
o charakterze gospodarczym przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego w Lublinie, prokuratora – koordynatora;

14)  koordynowania działalności w zakresie ścigania kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 10, na podstawie badań akt, analizy materiałów, informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw;

15)  dokonywania analiz akt postępowań prowadzonych przez podległe jednostki
w sprawach, o których mowa w pkt 10;

16)  realizacji innych zadań zleconych w trybie służbowym przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Lublinie;

17)  przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce prokuratury do prowadzenia lub nadzorowania spraw, o których mowa w pkt 10, z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu;

18)  rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej w sprawach, o których mowa w pkt 10;

19)  realizacji odezw o pomoc prawną kierowanych przez prokuratury regionalne oraz prokuratury okręgowe, w tym udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi w kategorii spraw, o których mowa w pkt 10;

2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny
w Lublinie.

 

§ 4.1. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Naczelnika, realizuje zadania w zakresie:

1)    prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-gospodarcze względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kk oraz o najpoważniejsze przestępstwa skarbowe, w których wartość narażonych na uszczuplenie należności publicznoprawnych lub wartość będącego przedmiotem przestępstwa mienia jest wielka w rozumieniu art. 53 § 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.);

2)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;

3)    prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa
z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) powierzonych odrębną decyzją Prokuratora Regionalnego w Lublinie imiennie wskazanym prokuratorom:

a.     o skomplikowanym stanie faktycznym lub

b.     jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 kk;

4)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;

5)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych
w pkt 1 – 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

6)    sporządzania kasacji  i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3;

7)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. art. 521 i 523 § l a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1749), zwanej dalej „kpk”, od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3;

8)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących  sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3;

9)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3;

10)  oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3;

11)  sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe, a także o inne przestępstwa o charakterze gospodarczym, z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie w wymienionej kategorii spraw;

12)  rozpoznawania wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku kierowanych do Prokuratora Regionalnego w Lublinie w sprawach, o których mowa w pkt 11;

13)  podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach okręgowych przeciwko osobie występującej w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 11;

14)  koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez podległe prokuratury w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe, a także o inne przestępstwa o charakterze gospodarczym przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego w Lublinie, prokuratora – koordynatora;

15)  koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez podległe prokuratury w sprawach o przestępstwa popełnione z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego w Lublinie, prokuratora – koordynatora;

16)  koordynowania działalności w zakresie ścigania kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 11, na podstawie badań akt, analizy materiałów, informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw;

17)  dokonywania analiz akt postępowań prowadzonych przez podległe jednostki
w sprawach, o których mowa w pkt 11;

18)  realizacji innych zadań zleconych w trybie służbowym przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Lublinie;

19)  przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce prokuratury do prowadzenia lub nadzorowania spraw, o których mowa w pkt 11, z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu;

20)  rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej w sprawach, o których mowa w pkt 11;

21)  realizacji odezw o pomoc prawną kierowanych przez prokuratury regionalne oraz prokuratury okręgowe, w tym udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi w kategorii spraw, o których mowa w pkt 11.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny
w Lublinie.

 

§ 5.1. Wydział III Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, realizuje zadania w zakresie:

1)    organizacji pracy Prokuratury Regionalnej w Lublinie i podległych jednostek prokuratury;

2)    kadr i szkolenia;

3)    sprawozdawczości i statystyki;

4)    skarg i wniosków;

5)    działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla lubelskiego okręgu regionalnego;

6)    działalności rzecznika prasowego;

7)    udostępniania informacji publicznej;

8)    nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

9)    koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

10)  opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;

11)  koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie i podległych prokuraturach okręgowych;

12)  zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie;

13)  opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

14)  współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

15)  opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania
i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej
w Lublinie, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych
i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

16)  wykonywania analizy kryminalnej;

17)  administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

18)  administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej w Lublinie;

19)  administrowania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej Prokuratury Regionalnej w Lublinie na platformie e-PUAP;

20) wykonywania zadań z zakresu Systemu Digitalizacji Akt;

21)  obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych
w postępowaniu karnym;

22)  obsługi wideokonferencji;

23)  prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

24)  prowadzenia wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych
i rejonowych;

25)  dokonywania analiz akt postępowań w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 15, § 4 ust. 1 pkt 17 i § 7 ust. 1 pkt 14;

26)  przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce prokuratury do prowadzenia lub nadzorowania spraw, o których mowa w pkt 28, z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu;

27)  wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej w Lublinie;

28)  prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 – 2, § 4 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz § 7 ust. 1 pkt 1, a także w sprawach przydzielonych imiennie przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Lublinie;

29)  udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 28 rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

30)  sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach,
o których mowa w pkt 28;

31)  sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § l a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 28;

32)  wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów  odwoławczych uchylających  wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 28;

33)  sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach,
o których mowa pkt 28;

34)  oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 28;

35)  koordynowania działalności w zakresie ścigania kategorii przestępstw innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 14, § 4 ust. 1 pkt 16 oraz w § 7 ust. 1 pkt 13 na podstawie badań akt, analizy materiałów, informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych kategorii przestępstw;

36)  sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 10, § 4 ust. 1 pkt 11 oraz
§ 7 ust. 1 pkt 10;

37)  rozpoznawania wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku kierowanych do Prokuratora Regionalnego w Lublinie w sprawach, o których mowa w pkt 36;

38)  obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;

39)  rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 10, § 4 ust. 1 pkt 11 oraz § 7 ust. 1 pkt 10;

40)  wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;

41)  realizacji innych zadań zleconych w trybie służbowym przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Lublinie;

42)  koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez podległe prokuratury w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 13, § 4 ust. 1 pkt 14 i 15 oraz § 7 ust. 1 pkt 9 przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego w Lublinie, prokuratora – koordynatora;

43)  podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach okręgowych przeciwko osobie występującej w charakterze podejrzanego w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 12, § 4 ust. 1 pkt 13 oraz
§ 7 ust. 1 pkt 12.

 

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Sądowy kierowany przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności zadania w zakresie:

1)    udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie
§ 328 ust. 3 Regulaminu;

2)     realizacji odezw o pomoc prawną kierowanych przez prokuratury regionalne oraz prokuratury okręgowe, w tym udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi w sprawach innych niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 10, § 4 ust. 1 pkt 11 oraz § 7 ust. 1 pkt 10;

3)     udziału prokuratorów przed sądem apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

4)    sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie w kategorii spraw wymienionej w § 5 ust. 1 pkt 36;

5)    monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w pierwszej i drugiej instancji, w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;

6)    opracowywania projektów skarg nadzwyczajnych albo stanowisk w przedmiocie braku podstaw do ich wniesienia;

7)    wytaczania powództw, składania wniosków i udziału w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych
i gospodarczych, w których podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych bądź pozakarnych prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie (art. 7 i 60 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn.zm.);

8)     udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

9)     sporządzania skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi stron w sprawach określonych w pkt 2 oraz sporządzania w wymienionych sprawach skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargi stron w tym zakresie;

10)  inicjowania postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem administracyjnym oraz udział w tych postępowaniach w wypadkach, o których mowa w § 368 ust. 3, § 371 ust. 1 i § 372 ust. 1 Regulaminu, a także w sytuacjach, gdy podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych bądź pozakarnych prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie;

11)  sporządzania skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi stron w postępowaniu sądowo – administracyjnym oraz sporządzania w wymienionych sprawach skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
i odpowiedzi na skargi stron w tym zakresie;

12)  zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach z zakresu działalności pozakarnej podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;

13)  sporządzania wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie środków prawnych, o których mowa w § 369 ust. 1 Regulaminu;

14)  kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

15)  analizowania orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i sądów administracyjnych oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe prokuratury;

16)  prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa inne niż wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 – 2, § 4 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz § 7 ust. 1 pkt 1, a także w sprawach przydzielonych imiennie przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Lublinie;

17)  realizacji innych zadań zleconych w trybie służbowym przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Lublinie;

 

3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem w zakresie zadań wymienionych w pkt 1 – 7 oraz 24 sprawuje Prokurator Regionalny w Lublinie, zaś w pozostałym zakresie Zastępca Prokuratora Regionalnego w Lublinie, który również sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Sądowym.

 

§ 6. 1. Wydział VI Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, realizuje zadania w zakresie:

1)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;

2)    prowadzenia rachunkowości;

3)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4)    obsługi administracyjno – gospodarczej;

5)    prowadzenia inwestycji i remontów;

6)    prowadzenia spraw socjalno – bytowych;

7)    prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

8)    zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

9)    prowadzenia biblioteki;

10)  realizacji innych zadań zleconych w trybie służbowym przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego.

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny w Lublinie.

 

§ 7. 1. Samodzielny Dział VII do Spraw Błędów Medycznych, kierowany przez Kierownika Działu, realizuje zadania w zakresie:

1)    prowadzenia i nadzorowania zleconych przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;

2)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Dziale;

3)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art 523 § l a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających  wyroki  sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

7)    sporządzania wniosków o wznowienie  postępowania sądowego  w  sprawach,
o których mowa w pkt 1;

8)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

9)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury w sprawach dotyczących błędów medycznych przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego w Lublinie – prokuratora koordynatora;

10)  sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych oraz rejonowych w sprawach dotyczących błędów medycznych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie w wymienionych sprawach;

11)  rozpoznawania wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku kierowanych do prokuratora nadrzędnego w sprawach dotyczących błędów medycznych;

12)  podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach dotyczących błędów medycznych;

13)  koordynowania działalności w zakresie ścigania przestępstw dotyczących błędów medycznych na podstawie badań akt, analizy materiałów, informacji przekazywanych m. in. przez podległe prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionej kategorii przestępstw;

14)  dokonywania analizy akt postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury w sprawach dotyczących błędów medycznych;

15)  realizacji innych zadań zleconych w trybie służbowym przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Lublinie;

16)  rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej w sprawach dotyczących błędów medycznych.

2. Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego
w Lublinie.

 

§ 8.1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony”, realizuje zadania w zakresie:

1)    ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2)    ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)    kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)    szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)    przeprowadzania postępowań sprawdzających;

6)    zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

2. W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz Oddział Kancelarii Tajnej kierowany przez Zastępcę Kierownika Kancelarii Tajnej, podległych bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, których organizację i zasady działania określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn.zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny w Lublinie.

§ 9. 1. W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie wykonują ponadto zadania i czynności określone w odrębnych zarządzeniach urzędnicy (stanowiska wspomagające pion orzeczniczy i pozostałe stanowiska wspomagające) i inni pracownicy oraz asystenci prokuratorów.

2. Bezpośredni nadzór nad urzędnikami zajmującymi stanowiska wspomagające pion     orzeczniczy Prokuratury Regionalnej w Lublinie, asystentami prokuratorów
i kierowcami sprawuje Naczelnik Wydziału III Organizacyjno – Sądowego.

 

§ 10. 1. W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie tworzy się:

1)    Samodzielne Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa określonych w przepisach ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534, z późn.zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a także zadań przewidzianych w art. 40 § 3 ustawy, którego obsługę zapewnia Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

2)    Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.), którego obsługę zapewnia Wydział III Organizacyjno – Sądowy;

3)    Stanowisko Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych
w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE L 119 z 4.05.2016 r., str.1), którego obsługę zapewnia Wydział III Organizacyjno – Sądowy.

2. Bezpośredni nadzór nad stanowiskami wymienionymi w ust. 1 sprawuje Prokurator Regionalny w Lublinie.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Marko
Informację udostępnił: Arkadiusz Jarnicki
Data wytworzenia informacji: 2017-01-12
Data udostępnienia informacji: 2013-10-18
Liczba odsłon: 10 074

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj