Wyciąg z Zarządzenia nr 81/18

Prokuratora Regionalnego w Lublinie

z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie podziału czynności prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Lublinie

 

Dział I

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Lublinie
§ 1. Prokurator Regionalny w Lublinie – Jerzy Ziarkiewicz:

1)    kieruje pracą Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zwanej dalej „Prokuraturą Regionalną”, zapewniając prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy;

2)    bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Prokuratury Regionalnej:

a)        Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, zwany dalej „Wydziałem I”,

b)        Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, zwany dalej „Wydziałem II”,

c)        Wydział III Organizacyjno – Sądowy w zakresie wskazanym
w zarządzeniu Nr 71/18 z dnia 14 listopada 2018 r. Prokuratora Regionalnego w Lublinie w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Lublinie oraz zadań komórek organizacyjnych, zwany dalej „Wydziałem III”,

d)        Wydział VI Budżetowo – Administracyjny, zwany dalej „Wydziałem VI”,

e)        Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

f)         Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,

g)        Stanowisko Audytora Wewnętrznego,

h)        Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

3)    dba o dobór odpowiednich kadr;

4)    podejmuje decyzje kadrowe w zakresie pozostawionym do jego kompetencji na podstawie przepisów szczególnych;

5)    zarządza dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Regionalnej;

6)    wykonuje zadania związane z usprawnieniem organizacji i techniki pracy prokuratury, a zwłaszcza w zakresie działania systemu informatycznego;

7)    dba o sprawność postępowania i należytą kulturę pracy w podległej jednostce;

8)    zapewnia bieżącą współpracę z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

9)    sprawuje nadzór nad szkoleniem prokuratorów i innych pracowników prokuratury i podejmuje w tym zakresie stosowne decyzje;

10)  kieruje wykonaniem odpowiednio do kompetencji budżetu w części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze lub planu finansowego;

11)  wykonuje zarząd i zapewnia oszczędne gospodarowanie mieniem prokuratury;

12)  czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa
w pomieszczeniach Prokuratury Regionalnej;

13)  dba o rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną;

14)  zapewnia ochronę informacji niejawnych;

15)  dba o ochronę danych osobowych;

16)  podejmuje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów i mianowanych pracowników administracyjnych oraz aplikantów;

17)  w razie stwierdzenia istotnego uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy odpowiednio zwraca prokuratorowi uwagę na piśmie i żąda usunięcia skutków tego uchybienia albo wytyka prokuratorowi to uchybienie (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

18)  podejmuje decyzje w sprawach socjalnych i finansowych, w tym administruje funduszem socjalnym i funduszem pomocy finansowej w postaci pożyczki finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz prokuratorów w stanie spoczynku;

19)  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;

20)  rozpoznaje skargi na prokuratorów Prokuratury Regionalnej i podległych Prokuratorów Okręgowych, a także na asystentów prokuratorów, urzędników oraz innych pracowników Prokuratury Regionalnej;

21)  organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań obronnych
w podległych jednostkach organizacyjnych;

22)  w celu realizacji zadań służbowych wydaje stosowne zarządzenia i pisma    okólne;

23)  reprezentuje Prokuraturę Regionalną wobec organów państwowych
i samorządowych działających na obszarze jej właściwości;

24)  współdziała w zakresie przewidzianym w ustawach z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Prezesami Sądów Okręgowych oraz Rejonowych z obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej, Prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, a także w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa z wojewodami i marszałkami wojewódzkich sejmików samorządowych;

25)  koordynuje działalność w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, w szczególności współpracując z Komendantami Wojewódzkimi Policji, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz kierującymi organami kontroli państwowej z obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej;

26)  współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

27)  zarządza wizytacje i lustracje;

28)  bezzwłocznie informuje Prokuratora Krajowego o wszczęciu śledztwa oraz istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach w sprawach z obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej o dużej wadze ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk, a także informuje tego Prokuratora o sprawach zawiłych, wymagających konsultacji;

29)  podejmuje decyzje o objęciu postępowań przygotowawczych zwierzchnim nadzorem służbowym;

30)  zasięga w podległych prokuraturach okręgowych informacji o sprawach w nich prowadzonych, a także w podległych im prokuraturach rejonowych;

31)  podejmuje decyzje o przejęciu sprawy do prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej z obszaru jej działania;

32)  przydziela sprawy do właściwych komórek organizacyjnych;

33)  koordynuje czynności instruktażowe poprzez konsultowanie spraw, organizowanie narad oraz opracowywanie pism instruktażowych;

34)  wyznacza prokuratorów do rozpoznania zażaleń w sytuacjach określonych w przepisie § 71 ust. 9 Regulaminu;

35)  przydziela sprawy prokuratorom do referatu;

36)  wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach;

37)  przyjmuje referaty przed – i posesyjne;

38)  czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w przypadkach tego wymagających osobiście zapoznaje się z ich materiałami;

39)  kontroluje poziom pracy podległych prokuratorów;

40)  jako prokurator nadrzędny przedłuża okres śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;

41)  przedstawia Prokuratorowi Krajowemu wnioski o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;

42)  kieruje do sądu apelacyjnego wnioski o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku, zaś do sądu okręgowego wnioski o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania;

43)  zawiadamia Prokuratora Krajowego o przedłużeniu tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku;

44)  podpisuje wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej
w sprawach karnych;

45)  rozstrzyga spory o właściwość miejscową;

46)  przekazuje Prokuratorowi Krajowemu pisma o wydanie przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego w art. 328 kpk wraz ze stosownym wnioskiem w tym przedmiocie;

47) wnosi kasacje oraz kieruje wnioski o wniesienie kasacji w trybie
art. 521 kpk i art. 523 § 1 a kpk, a także wnioski o wznowienie postępowania sądowego oraz skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji
i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania;

48)  wydaje decyzje o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania sprawy
z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa
w § 116 ust. 1 Regulaminu;

49)  przedstawia Dyrektorowi Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej lub Dyrektorowi Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej wniosek prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo o uzyskanie zgody Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego wraz ze swoją opinią w kwestii zasadności dopuszczenia tego dowodu;

50)  wykonuje czynności określone w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy (obowiązkowy referat);

51)  wykonuje czynności zastrzeżone dla prokuratora regionalnego – jako kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury – wynikające z mocy ustawy, Regulaminu oraz innych aktów prawnych;

52)  wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

§ 2. Zastępca Prokuratora Regionalnego w Lublinie – Piotr Komotajtis:

1)    zastępuje Prokuratora Regionalnego w Lublinie, zwanego dalej „Prokuratorem Regionalnym” w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

2)    bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Prokuratury Regionalnej:

a)     Wydział III w zakresie wskazanym w zarządzeniu Nr 71/18 z dnia
14 listopada 2018 r. Prokuratora Regionalnego w Lublinie w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Lublinie oraz zadań komórek organizacyjnych

b)    Dział Sądowy;

3)    bezpośrednio kieruje Działem VII do Spraw Błędów Medycznych, zwanym dalej „Działem VII” planując i organizując pracę jego prokuratorów oraz dbając o równomierne obciążenie ich zlecanymi zadaniami;

4)    informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych
i faktycznych związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez siebie odcinków pracy;

5)    przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty pism w przypadku ujawnienia w nadzorowanych przez siebie odcinkach pracy istotnych uchybień w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

6)    przydziela w zakresie swoich kompetencji sprawy do Wydziału III oraz Samodzielnego Działu VII;

7)    w zastępstwie Prokuratora Regionalnego podejmuje decyzje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych;

8)    zasięga w podległych prokuraturach okręgowych informacji o sprawach
w nich prowadzonych, a także w podległych im prokuraturach rejonowych;

9)    w zastępstwie Prokuratora Regionalnego podejmuje decyzje o przejęciu spraw do prowadzenia w Prokuraturze Regionalnej z obszaru jej działania;

9)  w zakresie kompetencji czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów
i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w przypadkach tego wymagających osobiście zapoznaje się z ich materiałami;

10) w zakresie kompetencji jako prokurator nadrzędny przedłuża okres śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach, o których mowa w § 16 pkt 6 i § 25 pkt 13 prowadzonych przez podległe prokuratury okręgowe oraz w zastępstwie Prokuratora Regionalnego w pozostałych sprawach;

11) kontroluje poziom pracy bezpośrednio podległych prokuratorów;

12) w zastępstwie Prokuratora Regionalnego przedstawia Prokuratorowi Krajowemu wnioski o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;

13) kieruje do sądu apelacyjnego wnioski o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku, zaś do sądu okręgowego wnioski o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,
w sprawach prowadzonych w Wydziale III;

14) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków o międzynarodową pomoc prawną;

15) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty kasacji i wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji w trybie art. 521 kpk
i art. 523 § 1 a kpk oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale III i Dziale VII;

16) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach prowadzonych w Wydziale III i Dziale VII;

17) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków do Prokuratora Krajowego w przedmiocie wydania przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego w art. 328 kpk w sprawach prowadzonych w Wydziale III, Dziale VII oraz w sprawach, o których mowa w pkt 10;

18) nadzoruje prawidłowość przekazywanych danych do KCIK;

19) koordynuje czynności śledcze w sprawach Wydziału III i Dziale VII, współpracując z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowań przygotowawczych;

20) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;

21) w zakresie powierzonych mu obowiązków zapewnia ochronę informacji   niejawnych;

22) wykonuje czynności określone w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy (obowiązkowy referat);

24) wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

 

Dział II
Zadania komórek organizacyjnych

Rozdział I

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej

§ 3. Naczelnik Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Dorota Olszewska:

1)    bezpośrednio kieruje Wydziałem I planując i organizując pracę jego prokuratorów oraz dbając o równomierne obciążenie ich zlecanymi zadaniami;

2)    przydziela sprawy prokuratorom do referatu;

3)    czuwa nad przebiegiem postępowań prowadzonych w Wydziale I, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś
w najpoważniejszych sprawach osobiście zapoznaje się z ich materiałami;

4)    koordynuje czynności nadzoru służbowego i nadzoru instancyjnego;

5)    wskazuje Prokuratorowi Regionalnemu sprawy do objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym oraz inicjuje zainteresowanie się sprawami realizowanymi w podległych jednostkach;

6)    w przypadku jednoczesnej nieobecności Prokuratora Regionalnego
i Zastępcy Prokuratora Regionalnego, jako prokurator nadrzędny, przedłuża okresy śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach,
o których mowa w § 4 pkt 14 prowadzonych przez podległe prokuratury okręgowe;

7)    przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków do Prokuratora Krajowego w przedmiocie wydania przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego w art. 328 kpk w sprawach prowadzonych w Wydziale I oraz w sprawach, o których mowa w § 4 pkt 14;

8)    przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;

9)    przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk
i art. 523 § 1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale I;

10)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach prowadzonych w Wydziale I;

11)  przekazuje podległym jednostkom polecenia Prokuratury Krajowej oraz Prokuratora Regionalnego w przedmiocie przeprowadzenia badań problemowych albo zebrania stosownych informacji oraz zleca przygotowanie informacji zbiorczych, a w razie potrzeby opracowuje je;

12)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty pism kierowanych do Prokuratora Krajowego i informacji dotyczących postępowań przygotowawczych;

13)  informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z powierzonym odcinkiem pracy;

14)  koordynuje w Wydziale I czynności instruktażowe poprzez konsultowanie spraw, organizowanie narad oraz opracowywanie pism instruktażowych;

15)  wyznacza prokuratorów do rozpoznania zażaleń w sytuacjach określonych
w przepisie § 71 ust. 9 Regulaminu;

16)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty pism zawiadamiających Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia przez sąd apelacyjny tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku;

17) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty pism w przypadku ujawnienia w nadzorowanych przez siebie odcinkach pracy istotnych uchybień w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

18)  przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków
o międzynarodową pomoc prawną;

19)  załatwia – w stosownym zakresie – sprawy wpisywane do rejestru „Ko”;

20)  wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach;

21)  przyjmuje referaty przed – i posesyjne;

22)  przyjmuje interesantów w sprawach załatwianych bądź pozostających
w zainteresowaniu Wydziału I;

23)  uczestniczy w wizytacjach i lustracjach;

24)  zapewnia ochronę informacji niejawnych w zakresie powierzonych obowiązków;

25)  wykonuje czynności określone w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy (obowiązkowy referat);

26)  wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

……………………………………………………………………………………

§ 8. Pod nieobecność Naczelnika Wydziału I Doroty Olszewskiej jego zadania
w zakresie kierowania pracą Wydziału wykonuje Naczelnik Wydziału II prokurator Bartosz Wójcik.

Rozdział II

§ 9. Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej – Bartosz Wójcik:

1)    bezpośrednio kieruje Wydziałem II planując i organizując pracę jego prokuratorów oraz dbając o równomierne obciążenie ich zlecanymi zadaniami;

2)    przydziela sprawy prokuratorom do referatu;

3)    czuwa nad przebiegiem postępowań prowadzonych w Wydziale II, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś
w najpoważniejszych sprawach osobiście zapoznaje się z ich materiałami;

4)    koordynuje czynności nadzoru służbowego i nadzoru instancyjnego;

5)    wskazuje Prokuratorowi Regionalnemu sprawy do objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym oraz inicjuje zainteresowanie się sprawami realizowanymi w podległych jednostkach;

6)    w przypadku jednoczesnej nieobecności Prokuratora Regionalnego
i Zastępcy Prokuratora Regionalnego, jako prokurator nadrzędny, przedłuża okresy śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach,
o których mowa w § 10 pkt 14 prowadzonych przez podległe prokuratury okręgowe;

7)    przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków do Prokuratora Krajowego w przedmiocie wydania przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego w art. 328 kpk w sprawach prowadzonych w Wydziale II oraz w sprawach, o których mowa w § 10 pkt 14;

8)    przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków
o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;

9)    przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale II;

10)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach prowadzonych w Wydziale II;

11)  przekazuje podległym jednostkom polecenia Prokuratury Krajowej oraz Prokuratora Regionalnego w przedmiocie przeprowadzenia badań problemowych albo zebrania stosownych informacji oraz zleca przygotowanie informacji zbiorczych, a w razie potrzeby opracowuje je;

12)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty pism kierowanych do Prokuratora Krajowego i informacji dotyczących postępowań przygotowawczych;

13)  informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z powierzonym odcinkiem pracy;

14)  koordynuje w Wydziale II czynności instruktażowe poprzez konsultowanie spraw, organizowanie narad oraz opracowywanie pism instruktażowych;

15)  wyznacza prokuratorów do rozpoznania zażaleń w sytuacjach określonych
w przepisie § 71 ust. 9 Regulaminu;

16)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty pism zawiadamiających Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia przez sąd apelacyjny tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku;

17) przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty pism w przypadku ujawnienia w nadzorowanych przez siebie odcinkach pracy istotnych uchybień w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

18)  przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków
o międzynarodową pomoc prawną;

19)  załatwia – w stosownym zakresie – sprawy wpisywane do rejestru „Ko”;

20)  wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach;

21)  przyjmuje referaty przed – i posesyjne;

22)  przyjmuje interesantów w sprawach załatwianych bądź pozostających
w zainteresowaniu Wydziału II;

23)  uczestniczy w wizytacjach i lustracjach;

24)  zapewnia ochronę informacji niejawnych w zakresie powierzonych obowiązków;

25)  wykonuje czynności określone w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy (obowiązkowy referat);

26)  wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

……………………………………………………………………………………

§ 14. Pod nieobecność Naczelnika Wydziału II Bartosza Wójcika jego zadania
w zakresie kierowania pracą Wydziału wykonuje Naczelnik Wydziału I – prokurator Dorota Olszewska.

Rozdział III

Wydział III Organizacyjno – Sądowy
§ 15. Naczelnik Wydziału III Organizacyjno – Sądowego – Andrzej Marczewski:

1)    bezpośrednio kieruje Wydziałem III planując i organizując pracę jego prokuratorów i urzędników oraz dbając o równomierne obciążenie ich zlecanymi zadaniami;

2)    przydziela sprawy prokuratorom do referatu;

3)    koordynuje pracę urzędników wykonujących czynności w sprawach
z zakresu informatyzacji i analiz, kadrowych, dyscyplinarnych
i szkoleniowych oraz sekretariatu Prokuratury Regionalnej;

4)    przygotowuje projekty koncepcji, rozwiązań organizacyjnych oraz opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych, a także zleca przygotowanie takich projektów właściwym pracownikom, a po ich akceptacji przedstawia do podpisu Prokuratorowi Regionalnemu;

5)    analizuje i ocenia uogólniające opracowania analityczne pracy podległych jednostek prokuratury, a wynikające z nich wnioski przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu;

6)    prowadzi analizę sytuacji kadrowej w podległych jednostkach i ocenę tej sytuacji – wraz z ewentualnymi propozycjami zmian – przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu;

7)    nadzoruje opracowywanie projektów decyzji w sprawach kadrowych, zaś
w sytuacjach tego wymagających przygotowuje osobiście projekty takich decyzji;

8)    nadzoruje biurowość i pracę sekretariatu;

9)    nadzoruje organizację ewidencji wyjazdów kierowców w trasę;

10)  koordynuje zadania w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

11)  akceptuje i przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski premiowe urzędników i innych pracowników prokuratury;

12)  czuwa nad terminową realizacją obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez prokuratorów Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek;

13)  czuwa nad terminowością i rzetelnością sporządzanych sprawozdań
i informacji statystycznych;

14)  przygotowuje narady służbowe i czuwa nad realizacją podjętych decyzji;

15)  przygotowuje posiedzenia Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie i Kolegium Prokuratury Regionalnej w Lublinie;

16)  przygotowuje organizacyjnie konkursy na asystentów prokuratorów i inne stanowiska wymagające takiej formy naboru kandydatów;

17)  nadzoruje zadania związane z udostępnianiem informacji publicznej;

18)  koordynuje działania podległych prokuratur okręgowych w zakresie przeprowadzania wizytacji i lustracji;

19)  koordynuje wykonywanie innych działań o charakterze kontrolnym
i analitycznym na podstawie badań akt, jak i innych ustaleń zarówno w sferze postępowania karnego, jak i działalności pozakarnej z obszaru działania Prokuratury Regionalnej;

20)  koordynuje dokonywanie ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Regionalnej;

21)  współdziała z Wydziałem VI w sprawach kadrowych, finansowych
i administracyjnych;

22) czuwa nad realizacją spraw oraz przebiegiem postępowań prowadzonych
w Wydziale III, w tym istotnymi czynnościami, a zwłaszcza planowanym przedstawieniem zarzutów i stosowaniem środków zapobiegawczych, zaś w najpoważniejszych sprawach osobiście zapoznaje się z ich materiałami;

23)  koordynuje czynności nadzoru służbowego i nadzoru instancyjnego;

24)  wskazuje Prokuratorowi Regionalnemu lub Zastępcy Prokuratora Regionalnego sprawy do objęcia zwierzchnim nadzorem służbowym oraz inicjuje zainteresowanie się sprawami realizowanymi w podległych jednostkach;

25)  w przypadku jednoczesnej nieobecności Prokuratora Regionalnego
i Zastępcy Prokuratora Regionalnego, jako prokurator nadrzędny, przedłuża okresy śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach,
o których mowa w § 16 pkt 6 prowadzonych przez podległe prokuratury okręgowe;

26)  przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty wniosków do Prokuratora Krajowego w przedmiocie wydania przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego w art. 328 kpk w sprawach prowadzonych w Wydziale III oraz w sprawach, o których mowa
w § 16 pkt 6;

27)  przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty wniosków
o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;

28)  przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty wniosków
o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk
i art. 523 § 1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale III;

29)  przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach prowadzonych w Wydziale III;

30) przekazuje podległym jednostkom polecenia Prokuratury Krajowej oraz Prokuratora Regionalnego w przedmiocie przeprowadzenia badań problemowych albo zebrania stosownych informacji oraz zleca przygotowanie informacji zbiorczych, a w razie potrzeby opracowuje je;

31)  przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty pism kierowanych do Prokuratora Krajowego i informacji dotyczących postępowań przygotowawczych;

32)  informuje Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z powierzonym odcinkiem pracy;

33)  koordynuje w Wydziale III czynności instruktażowe poprzez konsultowanie spraw, organizowanie narad oraz opracowywanie pism instruktażowych;

34)  wyznacza prokuratorów do rozpoznania zażaleń w sytuacjach określonych
w przepisie § 71 ust. 9 Regulaminu;

35)  przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty pism zawiadamiających Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia przez sąd apelacyjny tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku;

36) przedkłada Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty pism w przypadku ujawnienia w nadzorowanych przez siebie odcinkach pracy istotnych uchybień w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

37)  przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego projekty wniosków
o międzynarodową pomoc prawną;

38)  załatwia – w stosownym zakresie – sprawy wpisywane do rejestru „Ko”;

39)  wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach;

40)  przyjmuje referaty przed – i posesyjne;

41)  przyjmuje interesantów w sprawach załatwianych bądź pozostających
w zainteresowaniu Wydziału III;

42)  uczestniczy w wizytacjach i lustracjach;

43)  zapewnia ochronę informacji niejawnych w zakresie powierzonych obowiązków;

44)  wykonuje czynności określone w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy (obowiązkowy referat);

45)  wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

……………………………………………………………………………………

§ 18. Kierownik Działu Sądowego – Beata Syk – Jankowska

1)    bezpośrednio kieruje pracą Działu i odpowiada za właściwą realizację zadań;

2)    dokonuje przydziału korespondencji wpływającej do Działu oraz podpisuje korespondencję wychodzącą z Działu, z wyjątkiem zastrzeżonej do podpisu przez Prokuratora Regionalnego;

3)    nadzoruje pracę sekretariatu w zakresie obsługi Działu;

4)    czuwa nad równomiernym obciążeniem pracą w Dziale;

5)    przydziela sprawy do prowadzenia przez poszczególnych prokuratorów w postępowaniu sądowym, administracyjnym i cywilnym;

6)    przydziela prokuratorom sesje i posiedzenia;

7)    przyjmuje referaty przed – i posesyjne;

8)    uczestniczy w posiedzeniach sądu apelacyjnego, w tym posiedzeniach w postępowaniu wykonawczym i postępowaniu o ułaskawienie;

9)     uczestniczy w postępowaniu przed sądem apelacyjnym w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu;

10)   realizuje odezwy o pomoc prawną kierowane przez prokuratury regionalne i prokuratury okręgowe, w tym dotyczące udziału w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi w sprawach innych niż wymienione w § 4 pkt 14, § 10 pkt 14 oraz § 25 pkt 13;

11)  prowadzi prace analityczne i przygotowuje opracowania problemowe
z zakresu udziału prokuratora w postępowaniu sądowym;

12)  przygotowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń służbowych Prokuratora Regionalnego w sprawach będących w zakresie kompetencji Działu Sądowego;

13)  utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądów w sprawach dotyczących Działu;

14)  przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty kasacji i wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych oraz odpowiedzi na kasacje;

15) przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych
i gospodarczych oraz administracyjnych;

16)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie środków prawnych, o których mowa w § 369 ust. 1 Regulaminu;

17)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty skarg nadzwyczajnych albo stanowisk w przedmiocie braku podstaw do ich wniesienia;

18)  przedkłada Prokuratorowi Regionalnemu projekty decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz innych pism w tym przedmiocie;

19)  zapewnia ochronę informacji niejawnych w zakresie powierzonych obowiązków;

20) uczestniczy w wizytacjach i lustracjach;

21)  wykonuje czynności określone w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy (obowiązkowy referat);

22) załatwia – w stosownym zakresie – sprawy wpisywane do rejestru „Ko”;

23)  wykonuje inne zadania i czynności zlecone w trybie służbowym.

…………………………………………………………………………………

§ 24. 1. Pod nieobecność Naczelnika Wydziału III Andrzeja Marczewskiego jego zadania w zakresie kierowania pracą Wydziału wykonuje prokurator Wiesław Szczepański.

2. Pod nieobecność Kierownika Działu Sądowego jego zadania w zakresie kierowania pracą Działu wykonuje prokurator Cezary Maj.

Rozdział III

Samodzielny Dział VII do Spraw Błędów Medycznych
§ 25.  Prokuratorzy Działu VII:

1)    w ramach obowiązkowego referatu (art. 3 § 1 pkt 1 ustawy) prowadzą przydzielone im przez przełożonych śledztwa własne i nadzorują śledztwa powierzone innym organom w sprawach o błędy medyczne, których skutkiem jest śmierć człowieka;

2)    konsultują z Zastępcą Prokuratora Regionalnego tryb prowadzenia śledztw,
a zwłaszcza zlecanie czynności lub powierzenie ich prowadzenia w całości Policji lub organom wymienionym w art. 312 kpk; w razie potrzeby sporządzają pisma instruktażowe do tych organów;

3)    konsultują z Zastępcą Prokuratora Regionalnego decyzje w zakresie stosowania środków zapobiegawczych oraz zamierzenia w przedmiocie stosowania instytucji przewidzianych w art. 184 kpk i art. 237 kpk;

4)    sporządzają projekty wniosków o międzynarodową pomoc prawną
w zakresie spraw prowadzonych w Dziale VII;

5)    uczestniczą w rozprawach i posiedzeniach przed sądami wszystkich instancji oraz w czynnościach sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6)    konsultują z Zastępcą Prokuratora Regionalnego projekty wniosków o wymiar kary;

7)    składają Zastępcy Prokuratora Regionalnego referaty przed – i posesyjne;

8)    sporządzają środki zaskarżenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji,
a także projekty kasacji oraz odpowiedzi na kasacje w sprawach, w których mowa w pkt 1 lub w których byli oskarżycielami;

9)    sporządzają projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 lub w których byli oskarżycielami;

10)  opracowują projekty skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji
i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 lub w których byli oskarżycielami;

11)  sporządzają projekty wniosków o wznowienie postępowania sądowego
w sprawach, o których mowa w pkt 1 lub w których byli oskarżycielami oraz dokonują oceny i udzielają odpowiedzi na wnioski stron w tym przedmiocie;

12)  zgłaszają Zastępcy Prokuratora Regionalnego uwagi dotyczące pracy śledczej innych organów;

13)  wykonują czynności związane ze sprawowaniem zleconego przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych prokuratorach okręgowych i rejonowych w sprawach dotyczących błędów medycznych;

14)  koordynują i kontrolują prawidłowość sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe;

15)  sprawują nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach dotyczących błędów medycznych lub kierują je do rozpoznania właściwemu sądowi;

16)  dokonują analizy wniosków w przedmiocie przedłużenia okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku w sprawach dotyczących błędów medycznych prowadzonych w podległych prokuraturach okręgowych
i sporządzają projekty postanowień w tym przedmiocie;

17)  przygotowują projekty wniosków do Prokuratora Krajowego w przedmiocie wydania przez Prokuratora Generalnego postanowienia przewidzianego
w art. 328 kpk w sprawach prowadzonych w Dziale VII oraz w sprawach,
o których mowa w pkt 13;

18)  dokonują badania akt postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury w sprawach dotyczących błędów medycznych;

19) opracowują projekty rozstrzygnięć w przedmiocie sporu o właściwość miejscową oraz projekty decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw, o których mowa w pkt 13 z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu;

20)  opracowują projekty pism w przypadku ujawnienia w nadzorowanych przez siebie odcinkach pracy istotnych uchybień w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego lub oczywistej obrazy przepisów prawa przy prowadzeniu sprawy (art. 7 § 7 i 8 ustawy);

21)  opracowują pisma o charakterze instruktażowym;

22)  bezzwłocznie powiadamiają Zastępcę Prokuratora Regionalnego
o istotnych dla przebiegu postępowania czynnościach i zdarzeniach
w sprawach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter, skutki lub społeczny oddźwięk i w związku z tym wymagających podjęcia z jego strony działań służbowych;

23)  przygotowują projekty pism kierowanych do Prokuratora Krajowego zawiadamiających o każdym przypadku przedłużania przez sąd apelacyjny tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku;

24)  biorą udział w wizytacjach i lustracjach;

25)  załatwiają sprawy z zakresu rejestru „Ko” w zakresie swej właściwości;

26)  przyjmują interesantów;

wykonują inne czynności zlecone w trybie służbowym.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Anna Orpik
Informację udostępnił: Arkadiusz Jarnicki
Data wytworzenia informacji: 2017-01-12
Data udostępnienia informacji: 2013-09-06
Liczba odsłon: 9 271