W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie dla ewidencjonowania spraw z zakresu ustawowych zadań prokuratury prowadzi się urządzenia ewidencyjne, o których mowa w § 65 ust. 3 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tj. D. U. z 2017 r., poz. 174), tj.:

 1. repertoria z działalności:
  1. karnej: „Ds”,
  2. administracyjnej: „Pa”,
  3. cywilnej: „Pc”;
 2. rejestry samodzielne z zakresu działalności:
  1. karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Kw”, „Ntk”, „Pp”, „Opk” i „Oz.o”,
  2. administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,
  3. cywilnej: „Ko” i „Pp”,
  4. strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,
  5. kontroli i odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej: „RD” i „Wl”,
  6. „DE”;
 3. rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;
 4. wykaz kontrolny samodzielny: „W”;
 5. wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w.”, „Pm”, „Oz.w” i „Wu”.
 6. spisy spraw.

Urządzenia ewidencyjne w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie prowadzone są w ogólnokrajowym systemie informatycznym wdrożonym przez Prokuratora Generalnego, w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność systemu, a w pozostałym zakresie – zgodnie z zarządzeniem nr 6/17 Prokuratora Regionalnego w Lublinie z dnia 10 stycznia 2017 r.
– z wykorzystaniem programu komputerowego „Rejestry – rzeczowy wykaz akt”.

Archiwum

Stosownie do § 204 i § 206 powołanego zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zasady klasyfikowania i kwalifikowania spraw oraz postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną regulują odrębne przepisy.

Zasady i tryb przygotowania i przekazywania do archiwum akt spraw z zakresu ustawowych zadań prokuratora, urządzeń ewidencyjnych i pomocniczych oraz organizację i zakres działania archiwów zakładowych w jednostkach prokuratury określają instrukcja kancelaryjna i tzw. instrukcja archiwalna ustalone zarządzeniem nr 50/16 Prokuratora Generalnego z dnia 11 lipca 2016 r.

Dokumentacja powstająca w wyniku działalności Prokuratury Regionalnej w Lublinie jest przekazywana z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego i tam przechowywana.

Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a poza archiwum może być wypożyczana tylko w uzasadnionych przypadkach za pisemnym zezwoleniem kierownika jednostki.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum Prokuratury Regionalnej w Lublinie osobom spoza jednostki winien zawierać:

 1. datę,
 2. nazwę wnioskującego,
 3. określenie dokumentacji, będącej przedmiotem wnioskowania o udostępnienie,
 4. informację o sposobie udostępnienia,
 5. imię, nazwisko i podpis osoby, która wnosi o udostępnienie,
 6. cel udostępnienia,
 7. uzasadnienie.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Michał Blajerski
Informację udostępnił: Arkadiusz Jarnicki
Data wytworzenia informacji: 2017-12-20
Data udostępnienia informacji: 2013-10-14
Liczba odsłon: 4 490

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj