add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Status prawny jednostki – Prokuratura Krajowa

USTAWA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 15.02.2016 poz. 177)

(wyciąg z przepisów)

 

 

 

Art. 22. § 1. Prokuraturę regionalną tworzy się dla obszaru właściwości  co najmniej dwóch prokuratur okręgowych.

§ 2. Do podstawowych zadań prokuratury regionalnej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami powszechnymi i wojewódzkimi sądami administracyjnymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania najpoważniejszej przestępczości finansowogospodarczej i skarbowej oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia o wielkiej wartości, sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i rejonowych.

§ 3. Prokuraturą regionalną kieruje prokurator regionalny.

§ 4. Prokurator regionalny jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury regionalnej.

§ 5. Zastępca prokuratora regionalnego kieruje prokuraturą regionalną w zakresie ustalonym przez prokuratora regionalnego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury regionalnej, prokuratorów prokuratur

okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury regionalnej.

 

Art. 35. § 1. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary właściwości, mając na względzie skuteczne zwalczanie przestępczości i zapewnienie sprawności postępowań.

 

 

USTAWA

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze

(Dz. U. z 15 lutego 2016 poz. 178)

wyciąg z przepisów

Z dniem 4 marca 2016r utraciła moc ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599, z późn. zm.), wchodzi natomiast w życie ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 poz. 177), z wyjątkiem art. 30-32, art. 44, art. 45, art. 49, art. 60 § 4, § 6 i 7, art. 62 § 3, § 5 i 6 oraz art. 64, które weszły w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 70 – 71 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r przepisy wprowadzające Prawo o prokuraturze – Dz. U. z 2016 poz. 178).

 

Art. 29. § 1. Znosi się prokuratury apelacyjne.

§ 2. Tworzy się prokuratury regionalne.

Art. 30. Do dnia powołania prokuratorów prokuratur regionalnych ich zadania w prokuraturze regionalnej wykonują prokuratorzy dotychczasowych prokuratur apelacyjnych

Art. 38. § 1. Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów prokuratur regionalnych spośród prokuratorów dotychczasowych prokuratur apelacyjnych i prokuratorów prokuratur okręgowych, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

 

Art. 51. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 2. Do czasu powołania prokuratorów, o których mowa w art. 53 § 1, ich zadania wykonują prokuratorzy apelacyjni, okręgowi i rejonowi oraz ich zastępcy, a także pozostali prokuratorzy powołani do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 53. § 1. Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ich zastępców, a także pozostałych prokuratorów pełniących funkcje w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Art. 37. § 1. Prokurator Generalny, na wniosek Prokuratora Krajowego, powoła prokuratorów wykonujących czynności w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej oraz w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej spośród prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

§ 4. Do czasu powołania prokuratorów wykonujących czynności w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ich zadania w wydziałach zamiejscowych wykonują prokuratorzy dotychczasowych wydziałów do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji w prokuraturach apelacyjnych.

 

Mając na uwadze treść art. 29 i 30 ustawy z dnia 28.01.2016r Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo prokuraturze, zawartość informacyjna pozostałych zakładek dot. Prokuratury Regionalnej w Lublinie w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na na stronie internetowej Prokuratury Krajowej, a w szczególności odnośnie organizacji jednostki, przedmiotu działalności i kompetencji oraz osób sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencji będzie sukcesywnie ulegała zmianom, w zależności od decyzji podjętych przez Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo o prokuraturze oraz przepisów ją wprowadzających.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Marko
Informację udostępnił: Arkadiusz Jarnicki
Data wytworzenia informacji: 2016-07-20
Data udostępnienia informacji: 2013-10-21
Liczba odsłon: 5 055

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj