Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Koninie stanowią:

1)     Prokurator Okręgowy w Koninie;

2)     Zastępca Prokuratora Okręgowego w Koninie.

 

 

W skład Prokuratury Okręgowej w Koninie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I Śledczy
 2. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, w tym:

–        Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

 1. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
 2. Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 3. Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych
 4. Samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego
 5. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

 Do podstawowych zadań Wydziału I Śledczego należy:

1)     Prowadzenie postępowań przygotowawczych i nadzorowanie postępowań  przygotowawczych prowadzonych przez inne organy
w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym.

2)     Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych
w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt. 2 Regulaminu prokuratorskiego.

3)     Prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w § 28 pkt. 3 Regulaminu

4)     Prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Generalnego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.

5)     Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących Błędów Medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.

6)     Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym
i finansowo – skarbowym.

7)     Prokuratorzy prowadzący śledztwa lub nadzorujący śledztwa prowadzone przez inne organy sprawują nadzór służbowy nad sprawami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.

8)     Udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt. 1-4 § 30 Regulaminu, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

 1. Wydziałem I Śledczym kieruje Naczelnik Wydziału.
 1. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
 2. Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora
  do prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących Błędów Medycznych,
  w Prokuraturze Okręgowej i podległych Prokuraturach Rejonowych.

 Do podstawowych zadań Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego należą:

1)     sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

2)     sprawy kadrowe dotyczące prokuratorów i pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

3)     działalność szkoleniowa;

4)     sprawozdawczość i statystyka;

5)     załatwianie skarg i wniosków;

6)     działalność rzecznika prasowego;

7)     udostępnianie informacji publicznej;

8)     nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;

9)     koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

10)opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;

11)wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego i podległych prokuratorów rejonowych danymi
w systemach informatycznych oraz zadań zleconych przez Prokuratora  Generalnego jako administratora danych w ogólnopolskich  systemach informatycznych, w związku z przetwarzaniem danych w zakresie właściwości prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

12)koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

13)zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej;

14)współpraca z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym przy opracowywaniu projektu budżetu w zakresie wdrażania i utrzymywania lokalnych rozwiązań informatycznych;

15)współpraca z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

16)wdrażanie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony przetwarzanych w nich danych osobowych, w tym opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania
i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej
i koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;

17)wykonywanie analizy kryminalnej;

18)administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

19)administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

20)administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;

21)obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych
w postępowaniu karnym;

22)obsługa wideokonferencji;

23)prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

24)prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):

a)     o skomplikowanym stanie faktycznym,

b)     jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.

25)prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

26)przeprowadzanie badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;

27)dokonywanie okresowych ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych;

28)dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem
do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich;

29)dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

30)sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

31)sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;

32)dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego;

33)podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia i podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w podległych prokuraturach rejonowych, w trybie art. 327 § 1 i § 2 k.p.k.;

34)przygotowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych
w trybie art. 328 § 1 k.p.k.;

35)koordynowanie działalności w zakresie ścigania określonej kategorii przestępstw;

36)kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości
na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,
a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;

37)rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie postanowień
w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

38)obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w podległych prokuraturach rejonowych;

39)monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postepowaniu sądowym w tych sprawach;

40)prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych
w sprawach karnych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;

41)udział prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt. 39 rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

42)realizacja zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

43)udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych, w których kierownik jednostki niższego rzędu wystąpił w uzasadnionych przypadkach o wyznaczenie prokuratora jednostki niższego stopnia do udziału w postępowaniu;

44)udział prokuratorów przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej
i drugiej instancji w sprawach zastrzeżonych do właściwości rzeczowej tego sądu, w postępowaniu wykonawczym oraz w postępowaniu
o ułaskawienie;

45)sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnych orzeczeń sądów kończących postępowanie w trybie art. 521 k.p.k.

46)kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego,
w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.

47)sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu odwoławczego i przedstawianie prokuratorowi okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;

48)sporządzanie skarg od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu I instancji do ponownego rozpoznania;

49)sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje innej strony postępowania;

50)ocena wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział
w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;

51)nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych
w postępowaniu przed sądami i innymi organami;

52)kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego poprzez sporządzanie pism instruktażowych;

53)analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badania zasadności
i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki rejonowe;

54)udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym
i w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, a nadto prowadzenie wybranych spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, prawa administracyjnego, w sprawach o wykroczenia i innych sprawach przewidzianych przez ustawy, zwłaszcza jeśli wymaga tego ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;

55)udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia, a także
w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy;

56)analiza orzecznictwa sądu okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych  przez podległe prokuratury rejonowe – w zakresie spraw pozakarnych;

57)nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych
w postępowaniu przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, prawa administracyjnego, w sprawach o wykroczenie
i innych sprawach przewidzianych przez ustawy;

58)opracowywanie projektów skarg kasacyjnych w postępowaniu oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz
ze stosunku pracy i zakresu ubezpieczeń społecznych;

59)opracowywanie projektów sprzeciwów i skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz udział w posiedzeniach sądu, w sprawach zainicjowanych lub w których brał udział prokurator lub zgłosił udział
w postępowaniu przed tym sądem.

 1. Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora
  do prowadzenia i nadzorowania postępowań o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych.
 1. Wydziałem IV Organizacyjno – Sądowym kieruje Naczelnik Wydziału.
 1. W ramach Wydziału IV wyodrębnia się:

– Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika Działu.

 1. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału IV sprawuje Prokurator Okręgowy, z wyłączeniem spraw dotyczących postępowania sądowego, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Do podstawowych zadań Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego należy:

1)     zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2)     prowadzenie rachunkowości;

3)     prowadzenie spraw socjalno – bytowych;

4)     zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych
z udzielaniem zamówień publicznych;

5)     obsługa administracyjno – gospodarcza;

6)     prowadzenie inwestycji i remontów;

7)     zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej
w Koninie;

8)     zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym kieruje Dyrektor Finansowo – Administracyjny.
 2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

 Do podstawowych zadań Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1)     ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych
i przechowywanych informacji niejawnych w prokuraturze okręgowej
i podległych prokuraturach rejonowych;

2)     nadzór nad prowadzeniem oddziałów kancelarii tajnej funkcjonujących w prokuraturach rejonowych;

3)     ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których
są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

4)     kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

5)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

6)     przeprowadzanie postępowań sprawdzających.

 1. W skład Działu wchodzi kancelaria tajna, kierowana przez kierownika kancelarii tajnej oraz oddziały kancelarii tajnej utworzone w podległych prokuraturach rejonowych.
 2. Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.
 3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

 W Prokuraturze Okręgowej w Koninie wyodrębnia się samodzielne stanowiska pracy:

1)     starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 144) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)     audytora wewnętrznego – do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

3)     administratora bezpieczeństwa informacji – do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.);

 

 1. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

 

 – W Prokuraturze Okręgowej w Koninie funkcjonuje sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych
w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

 • W skład sekretariatu wchodzą:

–        biuro podawcze;

–        składnica dowodów rzeczowych;

–        biblioteka;

–         archiwum zakładowe.

 1. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.
 2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jacek Górski
Informację udostępnił: Piotr Intrys
Data wytworzenia informacji: 2016-07-18
Data udostępnienia informacji: 2014-07-01
Liczba odsłon: 6 038

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj