W powszechnych jednostkach prokuratury sposób przyjmowania spraw, wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów – i zasady udostępniania danych w nich zawartych reguluje  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracjiw powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Zarządzenie to szczegółowo reguluje sposób rejestrowania wpływających do prokuratur spraw. zakładanie i prowadzenie akt, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, zasady postępowania z dowodami rzeczowymi, zasady organizowania archiwów, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej oraz zasady udostępniania dokumentacji archiwalnej, a także okresy przechowywania, warunki niszczenia i przekazywania do archiwum akt spraw. Sprawy wpływające do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (zawiadomienia o przestępstwie złożone na piśmie, do protokołu zawiadomienia o przestępstwie oraz postanowienia o wszczęciu dochodzeń wydane przez Policję bądź inne uprawnione organy) rejestrowane są w odpowiednich rejestrach według kolejności ich wpływu. Każda ze spraw jest sprawą indywidualną i podlega ocenie prokuratora, który decyduje o sposobie jej załatwienia w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karmy (Dz. U. 88 poz. 53 dnia 02 sierpnia 1997 r.) oraz ustaw przekazujących do kompetencji prokuratora pr6wadzenie konkretnych postępowań karnych. Zasady procedury karnej, którymi posługuje się prokurator w prowadzeniu postępowań karnych reguluje ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 04 sierpnia 1997 nr 89 poz. 555 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. z dnia 7 kwietnia 2016 r., Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
            O dostępie do akt spraw karnych, będących w toku, decyduje prokurator na podstawie art. 156 k.p.k. Decyzję taką prokurator podejmuje zarówno do stron postępowania  oraz innych osób. Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym stronom przysługuje zażalenie (art. 159 k.p.k.) do sądu .

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jacek Górski
Informację udostępnił: Piotr Intrys
Data wytworzenia informacji: 2016-07-14
Data udostępnienia informacji: 2016-07-18
Liczba odsłon: 4 049

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj