piątek, 20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze na stanowiska asystentów prokuratora

OGŁOSZENIE z dnia 20 kwietnia 2018 roku sygn. PO V WO 1111.1 .2018.

Prokurator Okręgowy w Poznaniu, działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 roku, tekst jednolity poz. 1767 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 roku, poz.1838), w dniu 20 kwietnia 2018 roku zarządził przeprowadzenie w drodze konkursu naboru kandydatów na:
4 stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu,
2 stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu,
2 stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu,
1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu,
1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gnieźnie,
1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Lesznie,
1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Pile,
1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach.

Wymagania konieczne związane z docelowym stanowiskiem asystenta prokuratora:

– posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
– kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
– nieskazitelny charakter;
– ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce;
– ukończone 24 lata;
– przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagania pożądane:

– ukończenie aplikacji prokuratorskiej lub sędziowskiej.

Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta prokuratora winny złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań lub przesłać na wskazany adres z dopiskiem na kopercie „ Konkurs PO V WO 1111.1.2018”, w terminie do 15 maja 2018 roku następujące dokumenty:

1. zgłoszenie kandydata o przystąpieniu do konkursu;
2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
3. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ( załącznik nr 2 do ogłoszenia);
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
8. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata;
9. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.
Zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta prokuratora określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów z dnia 5 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1260).
Zasady wynagradzania określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1905).
Przebieg konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1838).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu. Konkurs składa się z trzech etapów:

1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3. rozmowy kwalifikacyjnej.
Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 22 maja 2018 roku ( bez udziału kandydatów).

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6 miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia opublikowano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: Załącznik nr 1 i 2

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mateusz Pakulski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mateusz Pakulski
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2018-04-20
Data udostępnienia informacji: 2018-04-20
Liczba odsłon: 2 399