czwartek, 21 grudnia 2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Śremie

 

Prokurator Okręgowy w Poznaniu informuje o wszczęciu procedury naboru na jedno wolne stanowisko asesorskie w Prokuraturze Rejonowej w Śremie.

Kandydaci do objęcia stanowiska asesora, spełniający wymogi do mianowania na w/w stanowisko określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1767 ze zm.), winni w terminie do 15 stycznia 2018 roku złożyć stosowny wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 77§1 cyt. wyżej ustawy, a więc:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  • zaświadczenie stwierdzające zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora ( zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza, zaświadczenie psychologiczne wydane przez uprawnionego psychologa),
  • oświadczenie ( kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530 i 1600), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
   a ponadto dokumenty:
 • oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, oświadczenie kandydata czy był karany za wykroczenia i o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia, w których jest obwinionym,
 • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego albo
 • oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu adwokackiego lub radcowskiego i dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez co najmniej 3 lata czynności związanych z tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • oświadczenie kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r., poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
 • wypełniona ankieta personalna (ankieta personalna),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru,
 • życiorys,
 • oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury),
 • oświadczenie kandydata co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy,
 • świadectwa pracy z okresów uprzedniego zatrudnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 61 885 20 21
 • 61 885 20 37.

Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Mateusz Pakulski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mateusz Pakulski
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-21
Data udostępnienia informacji: 2017-12-21
Liczba odsłon: 1 558